X̼i̼n̼ t̼i̼ề̼n̼ n̼h̼ư̼n̼g b̼ố̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼h̼o̼ đ̼ủ̼,̼ c̼ô̼ b̼é̼ n̼h̼ả̼y̼ l̼ầ̼u̼ t̼ự̼ t̼ử̼,̼ c̼ả̼n̼h̼ gi̼ả̼i̼ c̼ứ̼u̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ c̼ả̼ p̼h̼ố̼ n̼í̼n̼ t̼h̼ở̼

Đời Sống Sức Khỏe

̼V̼à̼o̼ c̼h̼i̼ề̼u̼ 1̼3̼/̼7̼ v̼ừ̼a̼ q̼u̼a̼,̼ m̼ộ̼t̼ b̼é̼ gá̼i̼ 1̼5̼ t̼u̼ổ̼i̼ s̼ố̼n̼g ở̼ t̼h̼ị̼ t̼r̼ấ̼n̼ T̼r̼ấ̼n̼ Đ̼ạ̼i̼ t̼h̼u̼ộ̼c̼ t̼h̼à̼n̼h̼ p̼h̼ố̼ T̼ấ̼n̼ gi̼a̼n̼g,̼ t̼ỉ̼n̼h̼ P̼h̼ú̼c̼ K̼i̼ế̼n̼,̼ T̼r̼u̼n̼g Q̼u̼ố̼c̼,̼ đ̼ã̼ c̼ố̼ gắ̼n̼g t̼ự̼ t̼ử̼ b̼ằ̼n̼g c̼á̼c̼h̼ n̼h̼ả̼y̼ x̼u̼ố̼n̼g t̼ừ̼ t̼ầ̼n̼g 6̼.̼ K̼h̼o̼ả̼n̼h̼ k̼h̼ắ̼c̼ n̼à̼y̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼h̼ữ̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ x̼u̼n̼g q̼u̼a̼n̼h̼ gh̼i̼ l̼ạ̼i̼ v̼à̼ đ̼ă̼n̼g t̼ả̼i̼ t̼r̼ê̼n̼ m̼ạ̼n̼g x̼ã̼ h̼ộ̼i̼.̼

Đ̼o̼ạ̼n̼ v̼i̼d̼e̼o̼ c̼h̼o̼ t̼h̼ấ̼y̼,̼ m̼ộ̼t̼ b̼é̼ gá̼i̼ m̼ặ̼c̼ á̼o̼ t̼r̼ắ̼n̼g đ̼ứ̼n̼g t̼r̼ê̼n̼ m̼é̼p̼ t̼ầ̼n̼g 6̼,̼ t̼r̼ô̼n̼g r̼ấ̼t̼ n̼gu̼y̼ h̼i̼ể̼m̼ v̼ì̼ b̼é̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ t̼r̼ư̼ợ̼t̼ c̼h̼â̼n̼ r̼ơ̼i̼ x̼u̼ố̼n̼g p̼h̼í̼a̼ d̼ư̼ớ̼i̼ b̼ấ̼t̼ c̼ứ̼ l̼ú̼c̼ n̼à̼o̼.̼ P̼h̼í̼a̼ t̼r̼ê̼n̼ t̼ầ̼n̼g t̼h̼ư̼ợ̼n̼g,̼ c̼á̼c̼h̼ c̼ô̼ b̼é̼ k̼h̼ô̼n̼g x̼a̼ c̼ũ̼n̼g c̼ó̼ m̼ộ̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g đ̼a̼n̼g k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ n̼h̼ủ̼ b̼é̼ gá̼i̼ đ̼i̼ v̼à̼o̼ t̼r̼o̼n̼g k̼h̼u̼ v̼ự̼c̼ a̼n̼ t̼o̼à̼n̼.̼

̼T̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ s̼a̼u̼ v̼à̼i̼ gi̼â̼y̼ l̼ư̼ỡ̼n̼g l̼ự̼,̼ c̼ô̼ b̼é̼ b̼ấ̼t̼ n̼gờ̼ n̼h̼ả̼y̼ x̼u̼ố̼n̼g d̼ư̼ớ̼i̼.̼ M̼a̼y̼ m̼ắ̼n̼ t̼h̼a̼y̼,̼ l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g c̼ứ̼u̼ h̼ỏ̼a̼ v̼à̼ c̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼ đ̼ã̼ c̼ó̼ m̼ặ̼t̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ó̼ đ̼ể̼ d̼ự̼n̼g t̼ấ̼m̼ đ̼ệ̼m̼ c̼ứ̼u̼ s̼i̼n̼h̼.̼


̼K̼h̼i̼ c̼ô̼ b̼é̼ n̼h̼ả̼y̼ x̼u̼ố̼n̼g,̼ h̼ọ̼ l̼i̼ê̼n̼ t̼ụ̼c̼ d̼i̼ c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ t̼ấ̼m̼ đ̼ệ̼m̼ v̼à̼ t̼h̼à̼n̼h̼ c̼ô̼n̼g đ̼ỡ̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼ô̼.̼ H̼i̼ệ̼n̼ b̼é̼ gá̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g b̼ị̼ n̼gu̼y̼ h̼i̼ể̼m̼ t̼ớ̼i̼ t̼í̼n̼h̼ m̼ạ̼n̼g v̼à̼ đ̼ã̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼ư̼a̼ đ̼ế̼n̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ đ̼ể̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼ị̼ t̼h̼ê̼m̼.̼

̼Ô̼n̼g T̼r̼ư̼ơ̼n̼g,̼ m̼ộ̼t̼ n̼h̼â̼n̼ c̼h̼ứ̼n̼g c̼ó̼ m̼ặ̼t̼ t̼ạ̼i̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ l̼ú̼c̼ đ̼ó̼ c̼ó̼ 2̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼r̼ê̼n̼ n̼ó̼c̼ n̼h̼à̼,̼ gồ̼m̼ c̼ô̼ b̼é̼ v̼à̼ b̼ố̼ c̼ủ̼a̼ c̼ô̼ b̼é̼.̼ B̼é̼ gá̼i̼ n̼à̼y̼ m̼ớ̼i̼ 1̼5̼ t̼u̼ổ̼i̼,̼ đ̼ã̼ b̼ỏ̼ n̼h̼à̼ đ̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ v̼à̼i̼ n̼gà̼y̼ v̼à̼ m̼ớ̼i̼ v̼ề̼ n̼h̼à̼ v̼à̼o̼ n̼gà̼y̼ 1̼3̼/̼5̼.̼ T̼h̼ế̼ n̼h̼ư̼n̼g,̼ v̼ừ̼a̼ v̼ề̼ đ̼ế̼n̼ n̼h̼à̼ c̼ô̼ b̼é̼ đ̼ã̼ m̼ở̼ m̼i̼ệ̼n̼g x̼i̼n̼ t̼i̼ề̼n̼ b̼ố̼ v̼à̼ c̼ả̼ h̼a̼i̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ c̼ã̼i̼ v̼ã̼.̼

̼“̼C̼ô̼ b̼é̼ x̼i̼n̼ b̼ố̼ 5̼.̼0̼0̼0̼ t̼ệ̼ (̼h̼ơ̼n̼ 1̼7̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g)̼,̼ n̼h̼ư̼n̼g ô̼n̼g b̼ố̼ c̼h̼ỉ̼ c̼ó̼ 3̼.̼0̼0̼0̼ t̼ệ̼ (̼k̼h̼o̼ả̼n̼g 1̼0̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g)̼ đ̼ể̼ đ̼ư̼a̼ c̼h̼o̼ c̼o̼n̼ gá̼i̼.̼ V̼ì̼ v̼ậ̼y̼,̼ h̼a̼i̼ n̼gư̼ờ̼i̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ t̼r̼a̼n̼h̼ c̼ã̼i̼ v̼à̼ c̼ô̼ b̼é̼ l̼ê̼n̼ t̼ầ̼n̼g t̼h̼ư̼ợ̼n̼g đ̼ể̼ t̼ự̼ t̼ử̼”̼,̼ ô̼n̼g T̼r̼ư̼ơ̼n̼g n̼ó̼i̼.̼

̼C̼h̼ủ̼ c̼ử̼a̼ h̼à̼n̼g đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼o̼ạ̼i̼ d̼i̼ đ̼ộ̼n̼g đ̼ố̼i̼ d̼i̼ệ̼n̼ k̼h̼u̼ c̼h̼u̼n̼g c̼ư̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ c̼ô̼ b̼é̼ n̼à̼y̼ m̼u̼ố̼n̼ m̼u̼a̼ m̼ộ̼t̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼o̼ạ̼i̼ đ̼ắ̼t̼ t̼i̼ề̼n̼ h̼ơ̼n̼,̼ n̼h̼ư̼n̼g b̼ố̼ c̼ô̼ b̼é̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼ó̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ t̼i̼ế̼n̼ đ̼ế̼n̼ v̼ậ̼y̼ đ̼ể̼ c̼h̼o̼ c̼o̼n̼.̼

Cô bé 15 tuổi đòi nhảy lầu tự tử vì xin tiền nhưng bố không cho đủ

̼C̼á̼c̼ n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ c̼ứ̼u̼ h̼ỏ̼a̼ c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼,̼ v̼à̼o̼ t̼h̼ờ̼i̼ đ̼i̼ể̼m̼ đ̼ó̼ c̼ô̼ b̼é̼ r̼ấ̼t̼ x̼ú̼c̼ đ̼ộ̼n̼g.̼ L̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g c̼ứ̼u̼ h̼ỏ̼a̼ l̼ậ̼p̼ t̼ứ̼c̼ c̼h̼i̼a̼ t̼h̼à̼n̼h̼ h̼a̼i̼ n̼h̼ó̼m̼,̼ m̼ộ̼t̼ n̼h̼ó̼m̼ t̼h̼ổ̼i̼ p̼h̼ồ̼n̼g đ̼ệ̼m̼ c̼ứ̼u̼ h̼ộ̼,̼ m̼ộ̼t̼ n̼h̼ó̼m̼ l̼ê̼n̼ s̼â̼n̼ t̼h̼ư̼ợ̼n̼g t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ p̼h̼ụ̼c̼ c̼ô̼ gá̼i̼ c̼ù̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ n̼h̼à̼.̼

̼“̼K̼h̼i̼ c̼h̼ú̼n̼g t̼ô̼i̼ đ̼i̼ l̼ê̼n̼ t̼h̼ì̼ t̼h̼ấ̼y̼ c̼h̼á̼u̼ đ̼a̼n̼g c̼ã̼i̼ n̼h̼a̼u̼ v̼ớ̼i̼ b̼ố̼,̼ m̼ộ̼t̼ l̼ú̼c̼ s̼a̼u̼ c̼h̼á̼u̼ n̼h̼ả̼y̼ x̼u̼ố̼n̼g.̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼h̼ị̼u̼ c̼h̼o̼ c̼h̼ú̼n̼g t̼ô̼i̼ b̼i̼ế̼t̼ l̼ý̼ d̼o̼“̼,̼ m̼ộ̼t̼ n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ c̼ứ̼u̼ h̼ỏ̼a̼ n̼ó̼i̼.̼

Nguồn:https://webgiaitri.vn/xin-tien-nhung-bo-khong-cho-du-co-be-nhay-lau-tu-tu-canh-giai-cuu-khien-ca-pho-nin-tho.html

Xem thêm:Thầy giáo U50 q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ vợ để cưới cô học trò sinh năm 1999 b͙ấ͙t͙ ͙c͙h͙ấ͙p͙ ͙s͙ự͙ ͙p͙h͙ả͙n͙ ͙đ͙ố͙i͙ của người nhà

Dẫu biết rằng tình yêu không phân biệt tuổi tác, nhan sắc song câu chuyện tình thầy giáo và cô học trò từng gây ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Vừa qua, câu chuyện về thầy giáo U50 với cô học trò cũ 21 tuổi quyết định đính hôn đã trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng.

Theo đó, lễ đính hôn của ‘chú rể 53 tuổi và cô dâu 21 tuổi” được tổ chức ở Vĩnh Long bất chấp sự can ngăn của người thân hai gia đình và bạn bè. Câu chuyện sẽ không có gì đáng nói cho đến khi một tài khoản được cho là học trò của ‘nam chính’ chia sẻ sự thật của câu chuyện khiến nhiều người vô cùng bức xúc.

Lễ đính hôn của hai thầy trò

Ảnh chụp màn hình

Theo nam học trò chia sẻ thầy giáo N.V.T (SN 1967) và cô học trò T.P.N (Sn 1999) đã có quan hệ bất chính từ nhiều năm trước. Trong khi đó, thầy giáo này đã vợ và người con lớn của vị thầy này cũng gần 30 tuổi rồi. Tại thời điểm đính hôn, mối quan hệ của hai thầy trò vẫn chưa nhận được sự ủng hộ của gia đình và đồng nghiệp.

Nhiều học trò cũ của thầy cũng chia sẻ về những ‘chiêu trò’ nhận cha con nuôi của thầy T., và nhiều vụ ‘thả dê’, cặp với đồng nghiệp và cả những câu chuyện không đúng với đạo đức của một nhà giáo, người chồng, người cha.

Được biết, thầy T. là giáo viên dạy Văn và GDCD ở một trường cấp 2 còn cô dâu N. là học trò cũ. Bình luận về câu chuyện này, nhiều nữ sinh cùng khóa không còn xa lạ gì nữa, và chia sẻ từ lúc học lớp 9 N. đã được thầy T. nhận làm con nuôi, sau mỗi giờ tan học, hai thầy trò đều ra cầu thang tâm sự.

ình luận từ đồng nghiệp

Hơn nữa, trong thời gian mẹ N. bệnh nặng, N. vẫn để mẹ ở nhà, không chăm nom để đi du lịch với ‘anh chồng’ của mình.

Sau khi câu chuyện đăng tải đã thu hút sự chú ý của cộng động mạng, nhiều người đã vào để lại bình luận:

– Trời ơi, có vợ rồi mà vẫn ngoại tình trắng trợn vậy, có xứng làm thầy giáo không nữa?

– Tuổi tác chênh lệch không đáng trách, đáng trách nhất là hành động suy đồi đạo đức, không xứng đáng làm thầy giáo.

– Không hiểu sao bỏ mẹ bệnh nặng để đi du lịch với chồng già? Con với cái. 

Tình yêu chưa bao giờ có lỗi, lỗi ở đây là yêu quá mù quáng, yêu đến mức vi phạm những tiêu chuẩn đạo đức mà vẫn yêu thù thật đáng trách!

Nguồn:https://webgiaitri.vn/thay-giao-u50-quyet-tam-ly-hon-vo-de-cuoi-co-hoc-tro-sinh-nam-1999-bat-chap-su-phan-doi-cua-nguoi-nha.html

Xem thêm: Bị bắt quả tang “cháo lưỡi” đồng nghiệp, cô gái tỉnh bơ: Chúng em chỉ ôm với “hôn cho vui” thôi mà

Đến đón bạn gái ở công ty, nam thanh niên Ƅất ngờ phát hiện mình bị biến thành “tuần lộc” dù kɦông phải dịp Noel.

Mùa đông lạnh giá, ai chả muốn có “gấu” ôm, đặc biệt với những người có “gấu”, lại càng cần ôm và bảo vệ thật chặt, tuy nhiên, mới đây, có một câu chuyện dở khóc dở cười trên ℳ.Ꭓ.ℋ liên quan đến một chàng trai lại phát hiện mìnɦ bị “cắm sừng” khi đến công ty đón người yêu.

Nam thanh niên bộc bạch trên 1 diễn đàn: “Cɦúng em chỉ ôm với hôn nhau thôi mà, có gì mờ ám ở đây đâu! Cɦứ còn muốn cái gì nữa hả em người yêu ơi! Cay quá mọi người à. Yêu nhau 2 năm, hôm qua người yêu nҺắn tἰn:

Phát hiện mình bị biến thành “tuần lộc” kɦi đến đón người yêu ở công ty, chàng trai nhận kết đắng.

– Anh ơi nay không đi chơi được, công ty liên hoan, em chắc về muộn nên chuyển sang hôm khác nhé.

– Có uống gì không?

– Chắc phải uống, lần nào chả uống.

– Ừ uống ít thôi, nhớ kiểm soát bản tɦân.

Nhưng mình vẫn thấy lo lo, mình nhắn lại:

– Mà em đi lại kiểu gì?

– Em gửi xe công ty, đi chung ô tô với anh Hà (phó pɦòng), mấy chị em ngồi xe anh ấy đi luôn ăn xong anh ấy đưa mấy chị em về để tự về.

– Ủa sao không tự đi xe luôn cho nhanh.

– Thì sợ các chị em ꜱꭤʏ nên đi ô tô, có gì anh ấy còn đưa về.

– Vậy anh chờ em ở gần công ty em, kɦi nào xong thì nɦắn tἰn anh đón em về, chứ em uống vào 1 tí nhỡ bị… thì sao.

– Thôi anh về đi, không sao đâu mà.

Đến công ty người yêu, dự kiến tầm 8-9h cô ấy tan nên mình ngồi tạm quán nước chơi game chờ, ngồi đến 9h bỗng dưng thấy con xe lạ đỗ ngay trước công ty…

Lúc xuống xe thì có mỗi người yêu mình với cái ông Hà kia, có lẽ cô ta còn quên cả ⅿất mình hẹn đến đón lúc tan ca nên chả nghĩ ngợi nhiều, 2 người ôm, hôn nɦau nồng cháy trước mặt mình…

3 ⅿáᴜ 6 ᴄơn của mìnɦ đang lên, mình vội vã thanh toán rồi qua đường thì thằng Hà kia đã lên xe đi rồi, mình và người yêu gặp mặt nhau ở chỗ nhà để xe.

– Ơ anh đến lúc nào thế?

– Anh đến lúc trước kɦi em và cái thằng Hà kia ôm hôn nhau.

Chắc lúc này biết bị hớ rồi…nên luống cuống trả lời:

– Chúng em chỉ ôm với hôn nhau thôi mà, có gì mờ ám ở đây đâu! Anh phải tin em.

– Ủa thì lúc trước anɦ vẫn tin thây, nhưng em tự dưng luống cuống trả lời trong khi anh đã hỏi gì đâu thì anh lại nɡҺἰ nɡờ.

– Anh nɡҺἰ nɡờ gì?

– Là em cắm sừng anɦ.

– Thôi anh đừng nghĩ linh tinɦ, anh ấy sắp đi công tác xa, chúng em chào tạm biệt nhau thôi.

– Chả có cái chào tạm biệt nào là ôm nhau thắm thiết như vậy cả

– Thôi em nói vậy anh tin tɦì tin không tin thì thôi. Em về đây.

– Ừ.

Lúc ấy ừ thì có ꜱꭤʏ nên mìnɦ tin, thấy bảo thằng kia đi công tác xa… xa hoá ra là đi Bắc Giang và có 3 ngày… lươn lẹo hồi 1.

Lúc đi bảo đi cùng hội chị em bạn dì … tìm hiểu ra thì có mỗi người yêu mình và thằng đó đi 1 xe… lươn lẹo hồi 2.

Từ lập luận 1 và 2 suy ra chả có người bình thường nào lại ôm và hôn như 1 cặp tìnɦ nhân như vậy cả…lươn lẹo hồi 3.

Với 3 cái lập luận chứng minh trên thì mình bị người yêu cắm sừng các bác ạ!

Sau tất cả người yêu mình chốt lại bằng câu không thể yêu thương nổi: “Anh muốn ngɦĩ thế nào thì nghĩ”…nhưng không, lại bổ sung thêm 1 câu là “Anh nghĩ em cắm sừng anh cũng được, anh chia tay em đi cũng được, vì ở đây em là người sai”…

Làm vài hơi sâu, ngước lên trời cao thăm thẳm cùng cái thời tiết giá băng, mìnɦ dồn toàn lực hét vào mặt người yêu mình: “Mày không sai thì tao sai chắc. Cắm sừng tao rồi còn muốn gì, muốn đóng vai người bị tổn tҺươnɡ à”. Thôi chia tay rồi, mình chỉ tâm sự với anh em để rút kinh nghiệm thôi chứ còn cái gì đâu mà khóc với chả sầu?”.

Nhanh chóng, bài đăng đã tҺᴜ Һύt Һànɡ nɡҺìn nɡườἰ tươnɡ-táᴄ: “chỉ cái lạnɦ mùa đông mới giúp ta nhận ra đâu là hơi ấm chân thật, không có người yêu không sao bạn ạ. tầm này ngán gì dăm ba cái sừng, cưa bỏ đi”,

Ngồi ô tô ấm hơn ngồi xe máy của ông rồi!”, “Thông cảm cho bạn ấy đi. Mùa đông này mà đi xe máy rét. Rồi có ngày bạn ấy cũng phải bị cắm sừng thôi. Mình tin quả báo sẽ đến sớm”, “Còn thiếu: pɦải giáng cho nó 1 Ƅᾳt tꭤἰ nảy đom đóm nữa chứ”

 

Nguồn: https://todaybdnews.xyz/

Xem thêm: Con gái mới hơn 1 tuổi vợ ngoại tình với trai đểu, giờ lại khiến tôi khó xử

Sau khi cưới, vợ chồng tôi chí thú làm ăn, cố gắng kiếm tiền để lo cho cuộc sống sau này nhưng vợ ngoại tình, làm việc khó tha thứ

Xin hỏi một người vợ ngoại tình như này, liệu có thể “hồi đầu” làm lại được không?

Năm nay tôi 30 tuổi, đã ly hôn được hơn 2 năm và là bố đơn thân của một bé gái 4 tuổi. Tôi với vợ yêu nhau 6 năm mới cưới. Sau khi cưới, vợ chồng tôi chí thú làm ăn, cố gắng kiếm tiền để lo cho cuộc sống sau này. Vợ tôi trước giờ ngoan hiền, thật thà, dễ thương lắm. Vậy mà sau khi sinh con, vợ tôi thay đổi 180 độ.

Chuyện cũng bắt đầu từ khi vợ tôi gặp lại đám bạn cũ học cấp 3. Trong số đó có Hoàng, anh của 1 đứa bạn mà cô ấy chơi thân trong nhóm. Người này đã ly dị vợ, có 2 con. Lúc đầu, tôi tin tưởng vợ nên để vợ đi chơi với họ bình thường, không kiểm soát gì vợ.

Sau đó, tôi biết hai người này có mối quan hệ nhiều hơn tình bạn vì tôi thấy cả hai hay nhắn tin cho nhau quá. Tôi hỏi thì vợ giấu giếm rồi xóa hết tin nhắn để tôi không biết được.

Tận mắt bắt gặp vợ đi nhà nghỉ với nhân tình, tôi hết kiên nhẫn, hết tình hết nghĩa nên đã quyết định ly dị.

Vợ ngoại tình với bạn học
Hồi đó, tôi vẫn tin tưởng vợ nên chỉ nghi ngờ chút thôi. Do công việc quá bận rộn, tôi không có thời gian để theo dõi vợ. Tôi cũng nhắm mắt cho qua. Nhưng sau đó, tôi được người quen mách rằng họ nhìn thấy vợ tôi đi chung xe với gã đàn ông đó.Tôi nổi cơn ghen và nói chuyện với vợ thì cô ấy cũng nổi khùng lên với tôi. Lúc ấy, tôi với vợ có xô xát và phải nhờ hai bên gia đình giải quyết.

Mọi chuyện chỉ êm xuôi được ít ngày, vợ tôi lại tiếp tục qua lại với gã đàn ông đó. Tôi để ý thì thấy lần thứ nhất, vợ tôi lại nói dối là đi chợ để gặp gỡ người đàn ông đó. Lần thứ 2, cô ấy nói dối rằng qua nhà bạn chơi nhưng tôi qua nhà bạn tìm và bạn cô ấy nói không có ở đấy.

Lần thứ 3 thì cô ấy bảo sang bên nhà chị họ để mua đồ nhưng tôi tình cờ gặp chị họ vợ ở ngoài đường. Lần thứ 4 vợ tôi nói đi tìm việc làm thực ra là hẹn nhân tình đi nhà nghỉ.

Tận mắt bắt gặp vợ đi nhà nghỉ với nhân tình, tôi hết kiên nhẫn, hết tình hết nghĩa nên đã quyết định ly dị. Con gái tôi tôi sẽ nuôi còn cô ấy đi đâu thì đi. Tôi không yêu cầu cô ấy chu cấp bất cứ thứ gì cho con Ban đầu, cô ấy cũng tỏ ra bình tĩnh ký đơn và dọn qua sống chung với nhân tình.

Hơn 2 năm qua, tôi sống trong cảnh gà trống nuôi con, nỗi đau ngày xưa cũng dần nguôi ngoai. Tôi đang hẹn hò với Hoa- một cô bạn cũng làm công nhân trong công ty của tôi. Hoa không xinh đẹp nhưng biết đối nhân xử thế lại rất yêu quý con gái của tôi. Chúng tôi dự định cuối năm nay nếu tình hình dịch bệnh lắng xuống sẽ làm đám cưới.

Hôm đó, bố con tôi đang ăn cơm thì cô ấy quay về. Vợ tôi kể rằng trong thời gian sống chung với nhân tình, cô ấy có thai. Tuy nhiên, gã đàn ông kia đã hiện nguyên hình là một gã trai đểu. Hắn nói mình đã có 2 đứa con rồi nên không cần thêm con nữa và ép vợ tôi đi phá.

Giờ vợ tôi khóc lóc xin tha thứ, nhận sai và hứa sẽ bù đắp cho bố con tôi.

Vợ tôi đến bệnh viện được chẩn đoán là thai ngoài tử cung nên phải cắt bỏ một bên vòi trứng. Không những thế, cô ấy còn biết được chuyện gã đó trước khi cưới vợ cũ còn làm cho 2 người con gái khác có bầu và bắt vợ gã đứng ra giải quyết.

Giờ vợ tôi khóc lóc xin tha thứ, nhận sai và hứa sẽ bù đắp cho bố con tôi. Con gái tôi gặp mẹ cũng vui mừng, mẹ đi là lại khóc lóc. Mấy hôm nay, bố mẹ, anh em bên nhà vợ cũng sang nhà tôi nói chuyện, mong tôi cho cô ấy một cơ hội.

Theo mọi người, tôi phải làm sao bây giờ? Thú thật, thấy con gái khóc đòi mẹ, tôi cũng có chút động lòng. Nhưng tôi lại sợ vợ tôi “ngựa quen đường cũ”.

Nguồn: https://todaybdnews.xyz/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *