T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼:̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼2̼1̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼b̼i̼a̼,̼ ̼h̼á̼t̼ ̼h̼ò̼ ̼ô̼̼̼m̼̼̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼.̼.̼!̼?̼?̼

M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼.̼ ̼“̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼m̼ ̼n̼h̼ã̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼”̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼.̼1̼1̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼D̼-̼Đ̼T̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼S̼ở̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼X̼.̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼ĩ̼n̼h̼ ̼(̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼S̼ở̼ ̼s̼ẽ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼D̼-̼Đ̼T̼ ̼T̼X̼.̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼.̼
̼V̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼X̼.̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼ĩ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼X̼.̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼ĩ̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼“̼d̼ễ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼”̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

Ảnh minh họa

̼G̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼.̼8̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼X̼.̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼ĩ̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼2̼1̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼,̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼:̼ ̼“̼P̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼a̼n̼ ̼D̼â̼n̼ ̼c̼a̼,̼ ̼v̼í̼ ̼d̼ặ̼m̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼”̼.̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼a̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼.̼ ̼“̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼m̼ ̼n̼h̼ã̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼.̼

Điều động giáo viên nữ đi uống rượu hát hò “tiếp khách”: Vậy Bộ Trưởng có  đau lòng không?

̼T̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ổ̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼X̼.̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼B̼á̼ ̼T̼h̼i̼ề̼m̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼D̼-̼Đ̼T̼ ̼T̼X̼.̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼ĩ̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼i̼ề̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼m̼ ̼n̼h̼ã̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼“̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼é̼n̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼:̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼ĩ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼2̼1̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼a̼n̼ ̼D̼â̼n̼ ̼c̼a̼,̼ ̼v̼í̼ ̼d̼ặ̼m̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼â̼n̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼,̼ ̼h̼á̼t̼ ̼h̼ò̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼i̼.̼

Văn bản điều động của UBND thị xã Hồng Lĩnh

Văn bản điều động của UBND thị xã Hồng Lĩnh

̼V̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼ĩ̼n̼h̼

̼C̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼“̼t̼r̼á̼p̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼t̼o̼á̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼,̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼

̼Đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼á̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼.̼

̼C̼ô̼ ̼N̼.̼T̼.̼H̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼á̼t̼ ̼X̼á̼t̼ ̼(̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼)̼ ̼k̼ể̼:̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼M̼ô̼n̼g̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼h̼ì̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼x̼u̼ô̼i̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ã̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼.̼

̼“̼C̼á̼c̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼ậ̼y̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼”̼ ̼–̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼
̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼o̼a̼n̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼“̼t̼r̼ì̼n̼h̼”̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼ẳ̼n̼…̼

̼C̼ô̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼ ̼–̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ạ̼m̼ ̼T̼ấ̼u̼ ̼(̼Y̼ê̼n̼ ̼B̼á̼i̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼“̼N̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼â̼n̼,̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ệ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼.̼ ̼P̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼“̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼”̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼“̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼đ̼e̼n̼”̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼á̼i̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼”̼.̼

̼C̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼

̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼T̼S̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼ ̼–̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼â̼n̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼.̼ ̼“̼H̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼í̼n̼ ̼đ̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼ ̼–̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼“̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼”̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼–̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼(̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼ì̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼“̼C̼ó̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼s̼ư̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼o̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼…̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼g̼ắ̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼ì̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼,̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼h̼á̼t̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼.̼1̼1̼,̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼D̼Đ̼T̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼N̼h̼ạ̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼ạ̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼ạ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼“̼N̼ế̼u̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼ ̼-̼ ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼ạ̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼ạ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼b̼è̼ ̼b̼ạ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼“̼t̼ấ̼m̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼,̼ ̼“̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼ạ̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼ạ̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼,̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼é̼p̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼a̼i̼ ̼s̼a̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ể̼ ̼n̼a̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼

̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼

̼T̼S̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼T̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼”̼t̼i̼ế̼p̼”̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼”̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼.̼

Bộ GD-ĐT giải đáp các câu hỏi về bổ nhiệm, xếp hạng cho giáo viên - VietNamNet

̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼,̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼”̼t̼i̼ế̼p̼”̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼í̼n̼ ̼đ̼á̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼ĩ̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼D̼&̼Đ̼T̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼/̼1̼1̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼D̼&̼Đ̼T̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼N̼h̼ạ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼”̼t̼i̼ế̼p̼”̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼ạ̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼ị̼.̼ ̼C̼h̼ứ̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼”̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼k̼é̼o̼,̼ ̼é̼p̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼,̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼é̼p̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼đ̼ã̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼D̼&̼Đ̼T̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼,̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼ạ̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼d̼a̼n̼v̼i̼e̼t̼.̼v̼n̼/̼v̼u̼-̼d̼i̼e̼u̼-̼g̼v̼-̼d̼i̼-̼t̼i̼e̼p̼-̼k̼h̼a̼c̼h̼-̼d̼u̼n̼g̼-̼e̼p̼-̼c̼o̼-̼g̼i̼a̼o̼-̼l̼e̼n̼-̼t̼r̼i̼n̼h̼-̼u̼o̼n̼g̼-̼r̼u̼o̼u̼

̼̼̼X̼e̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼G̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼?̼

̼“̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼t̼r̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼t̼̼̼i̼̼̼ề̼̼̼n̼̼̼ ̼x̼i̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼5̼0̼-̼8̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼.̼”̼ ̼–̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

Giáo viên dạy thêm thu nhập cả trăm triệu mỗi tháng là chuyện bình thường? | Trung Tâm Tin Tức 24h

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼“̼n̼ó̼n̼g̼:̼ ̼“̼G̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼̼̼i̼̼̼ề̼̼̼n̼̼̼ ̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼?̼”̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼V̼O̼V̼2̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ù̼y̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼

̼D̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼đ̼e̼n̼

̼T̼S̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼è̼n̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼̼̼i̼̼̼ề̼̼̼n̼̼̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼á̼t̼ ̼m̼ì̼ ̼t̼ô̼m̼.̼

giao-vien-1

̼T̼S̼.̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼e̼o̼ ̼h̼ẹ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼a̼i̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼.̼ ̼“̼T̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼ỷ̼ ̼8̼0̼,̼ ̼9̼0̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼N̼ê̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼̼̼i̼̼̼ề̼̼̼n̼̼̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼ù̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼̼̼i̼̼̼ề̼̼̼n̼̼̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼̼̼i̼̼̼ề̼̼̼n̼̼̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼a̼.̼”̼ ̼-̼ ̼T̼S̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼N̼ế̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼t̼r̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼t̼̼̼i̼̼̼ề̼̼̼n̼̼̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼i̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼u̼ệ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼5̼0̼-̼8̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼T̼S̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼ò̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼“̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼

̼“̼T̼ô̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼ ̼c̼ó̼ ̼6̼0̼ ̼e̼m̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼2̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼3̼0̼ ̼e̼m̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼ô̼ ̼2̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼1̼5̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼í̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼7̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼6̼-̼7̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼8̼-̼9̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼”̼ ̼–̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼2̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼?̼ ̼T̼S̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼3̼-̼4̼ ̼t̼ỷ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼2̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼á̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼o̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼T̼S̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼D̼&̼Đ̼T̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼D̼&̼Đ̼T̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼à̼o̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼à̼o̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼D̼&̼Đ̼T̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼u̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼đ̼e̼n̼.̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ủ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼?̼

̼P̼h̼ả̼i̼ ̼t̼á̼c̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼

̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼t̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ố̼ ̼í̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

giao_vien_2

̼T̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼:̼ ̼“̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼“̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼”̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼g̼á̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼.̼ ̼Ở̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼̼̼i̼̼̼ề̼̼̼n̼̼̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼”̼

̼T̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼:̼ ̼“̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼“̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼”̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼g̼á̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼.̼ ̼Ở̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼̼̼i̼̼̼ề̼̼̼n̼̼̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼”̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼u̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼̼̼i̼̼̼ề̼̼̼n̼̼̼.̼ ̼D̼o̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼á̼c̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼à̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼d̼â̼n̼.̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼à̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼G̼i̼á̼̼o̼ ̼v̼i̼ê̼̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼a̼̣̼y̼ ̼t̼h̼ê̼̼m̼ ̼l̼à̼̼ ̼n̼h̼ữ̼̼̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ô̼̣̼̼c̼ ̼l̼â̼̣̼̼p̼,̼ ̼g̼i̼á̼̼o̼ ̼v̼i̼ê̼̼n̼ ̼v̼ề̼̼̼ ̼h̼ư̼̼u̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼u̼ô̼̣̼̼c̼ ̼q̼u̼y̼ề̼̼̼n̼ ̼q̼u̼ả̼̼n̼ ̼l̼ý̼̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼̼m̼.̼/̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼v̼o̼v̼.̼v̼n̼/̼x̼a̼-̼h̼o̼i̼/̼g̼i̼a̼o̼-̼v̼i̼e̼n̼-̼d̼a̼y̼-̼t̼h̼e̼m̼-̼t̼h̼u̼-̼n̼h̼a̼p̼-̼c̼a̼-̼t̼r̼a̼m̼-̼t̼r̼i̼e̼u̼-̼m̼o̼i̼-̼t̼h̼a̼n̼g̼-̼l̼a̼-̼c̼h̼u̼y̼e̼n̼-̼b̼i̼n̼h̼-

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *