B̼ị̼ ̼b̼a̼o̼ ̼v̼â̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼t̼a̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼c̼ố̼:̼ ̼“̼A̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼b̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼á̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼”̼ ̼

B̼ị̼ ̼b̼a̼o̼ ̼v̼â̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼t̼a̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼c̼ố̼:̼ ̼“̼A̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼b̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼á̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼”̼ ̼

Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼M̼ậ̼u̼,̼ ̼M̼a̼i̼ ̼D̼ị̼c̼h̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼e̼n̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ố̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼t̼a̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼g̼ô̼n̼g̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼v̼á̼y̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼t̼a̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼t̼a̼m̼ ̼á̼o̼ ̼b̼e̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ú̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼e̼m̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼“̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼á̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼?̼”̼.̼

̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼s̼a̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼“̼c̼o̼n̼ ̼g̼i̼á̼p̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼1̼3̼”̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼đ̼ể̼:̼ ̼“̼A̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼b̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼á̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼”̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼g̼i̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼t̼a̼m̼ ̼1̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼

C̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ấ̼c̼ ̼l̼á̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼,̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼b̼ụ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼i̼a̼.̼ ̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ì̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼t̼a̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼ ̼ ̼B̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼h̼a̼y̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼:̼ ̼“̼T̼a̼o̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼à̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼y̼,̼ ̼m̼à̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼m̼à̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼o̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼i̼”̼.̼ ̼

C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼

Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼M̼ậ̼u̼,̼ ̼M̼a̼i̼ ̼D̼ị̼c̼h̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼C̼l̼i̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼t̼a̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼r̼à̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼

NGUỒN:https://webgiaitri.vn/bi-bao-vay-danh-ghen-giua-duong-lon-nu-tieu-tam-van-cai-co-anh-y-bam-chau-chu-chau-khong-bao-gio-tan-anh-ay-truoc.html

TIN THÊM:Đ̼a̼n̼g q̼u̼a̼n̼ h̼ệ, B.C.S g̼a̼i̼ t̼h̼ụt̼ v̼à̼o̼ t̼r̼o̼n̼g̼ s̼u̼ốt̼ 3 t̼u̼ầ̼n̼

K̼h̼ô̼n̼g m̼a̼y t̼r̼o̼n̼g l̼ú̼c̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼,̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ B.C.S b̼ị t̼ụ̼t̼ s̼â̼u̼ p̼h̼í̼a̼ t̼r̼o̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ể̼ l̼ấ̼y r̼a̼.̼ C̼ô̼ gá̼i̼ c̼h̼ỉ̼ đ̼ế̼n̼ gặ̼p̼ b̼á̼c̼ s̼ĩ̼ k̼h̼i̼ v̼.ù̼.n̼g k̼.í̼.n̼ c̼h̼ả̼y d̼ịc̼h̼ b̼ố̼c̼ m̼ù̼i̼.̼


Ảnh minh họa

̼B̼S̼ L̼ê̼ T̼h̼ị K̼i̼m̼ D̼u̼n̼g,̼ T̼r̼u̼n̼g t̼â̼m̼ y t̼ế̼ l̼a̼o̼ đ̼ộ̼n̼g T̼h̼á̼i̼ H̼à̼,̼ H̼à̼ N̼ộ̼i̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ b̼à̼ v̼ừ̼a̼ x̼ử̼ l̼ý̼ gắ̼p̼ B.C.S b̼ị m̼ắ̼c̼ k̼ẹ̼t̼ t̼r̼o̼n̼g â̼.m̼ đ̼.ạ̼.o̼ s̼u̼ố̼t̼ 3̼ t̼u̼ầ̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ B̼S̼ D̼u̼n̼g,̼ c̼ô̼ gá̼i̼ 2̼2̼ t̼u̼ổ̼i̼ đ̼ế̼n̼ k̼h̼á̼m̼ k̼h̼á̼ r̼ụ̼t̼ r̼è̼,̼ c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ó̼ 3̼ t̼u̼ầ̼n̼ c̼ó̼ q̼.u̼a̼.n̼ h̼.ệ̼ v̼ớ̼i̼ b̼ạ̼n̼ t̼r̼a̼i̼,̼ đ̼ể̼ t̼ă̼n̼g k̼h̼o̼á̼i̼ c̼ả̼m̼,̼ b̼ạ̼n̼ t̼r̼a̼i̼ đ̼ã̼ s̼ử̼ d̼ụ̼n̼g B.C.S c̼ó̼ ga̼i̼.̼ T̼u̼y n̼h̼i̼ê̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g ma̼y t̼r̼o̼n̼g l̼ú̼c̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼,̼ b̼a̼o̼ c̼a̼o̼ s̼u̼ b̼ị t̼ụ̼t̼ l̼ạ̼i̼ p̼h̼í̼a̼ t̼r̼o̼n̼g.̼

̼B̼a̼n̼ đ̼ầ̼u̼,̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼ t̼ự̼ d̼ù̼n̼g t̼a̼y đ̼ể̼ t̼ì̼m̼ n̼h̼ư̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ấ̼y.̼ V̼ì̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ấ̼y ả̼n̼h̼ h̼ư̼ở̼n̼g s̼ứ̼c̼ k̼h̼o̼ẻ̼,̼ k̼h̼ô̼n̼g đ̼a̼u̼ đ̼ớ̼n̼ v̼à̼ n̼gạ̼i̼ n̼gù̼n̼g gặ̼p̼ b̼á̼c̼ s̼ĩ̼ n̼ê̼n̼ c̼ô̼ gá̼i̼ c̼ố̼ đ̼ợ̼i̼ B.C.S t̼r̼ô̼i̼ r̼a̼.̼

̼C̼h̼i̼ế̼c̼ b̼a̼o̼ c̼a̼o̼ s̼u̼ c̼ó̼ ga̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ l̼ấ̼y r̼a̼
̼T̼u̼y n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ s̼a̼u̼ v̼à̼i̼ n̼gà̼y,̼ v̼.ù̼.n̼g k̼.í̼.n̼ b̼ắ̼t̼ đ̼ầ̼u̼ c̼h̼ả̼y n̼h̼i̼ề̼u̼ d̼ịc̼h̼ b̼ấ̼t̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g k̼è̼m̼ m̼ù̼i̼ h̼ô̼i̼ k̼h̼ó̼ c̼h̼ịu̼.̼ S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ t̼h̼ă̼m̼ b̼á̼c̼,̼ b̼á̼c̼ s̼ĩ̼ x̼á̼c̼ đ̼ịn̼h̼ B.C.S b̼ị k̼ẹ̼t̼ r̼ấ̼t̼ s̼â̼u̼ t̼r̼o̼n̼g â̼.m̼ đ̼.ạ̼.o̼,̼ ga̼i̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ c̼ắ̼m̼ v̼à̼o̼ t̼h̼à̼n̼h̼ â̼.m̼ đ̼.ạ̼.o̼ n̼ê̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ể̼ d̼ù̼n̼g t̼h̼ủ̼ t̼h̼u̼ậ̼t̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ư̼ờ̼n̼g l̼ấ̼y r̼a̼.̼

̼V̼ì̼ v̼ậ̼y,̼ b̼á̼c̼ s̼ĩ̼ p̼h̼ả̼i̼ gâ̼y t̼ê̼ c̼h̼o̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ k̼h̼i̼ l̼ấ̼y d̼ị v̼ậ̼t̼.̼ M̼a̼y m̼ắ̼n̼,̼ ga̼i̼ c̼ủ̼a̼ B.C.S c̼h̼ỉ̼ gâ̼y x̼â̼y d̼ư̼ớ̼c̼ t̼h̼à̼n̼h̼ â̼.m̼ đ̼.ạ̼.o̼ c̼h̼ứ̼ c̼h̼ư̼a̼ gâ̼y t̼h̼.ủ̼.n̼g.̼

̼S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ l̼ấ̼y d̼ị v̼ậ̼t̼ k̼h̼ỏ̼i̼ â̼.m̼ đ̼.ạ̼.o̼,̼ c̼ô̼ gá̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼h̼ỉ̼ đ̼ịn̼h̼ d̼ù̼n̼g k̼h̼á̼n̼g s̼i̼n̼h̼ v̼à̼ d̼ù̼n̼g t̼h̼ê̼m̼ t̼h̼u̼ố̼c̼ k̼h̼á̼n̼g n̼ấ̼m̼ d̼o̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼ n̼h̼i̼ễ̼m̼ n̼ấm̼ C̼a̼n̼.d̼i̼.d̼a̼.̼

̼B̼S̼ D̼u̼n̼g c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ c̼á̼c̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g h̼ợ̼p̼ b̼ị m̼ắ̼c̼ k̼ẹ̼t̼ B.C.S s̼â̼u̼ t̼r̼o̼n̼g â̼.m̼ đ̼.ạ̼.o̼ k̼h̼á̼ h̼i̼ế̼m̼,̼ m̼ỗ̼i̼ n̼ă̼m̼ b̼à̼ c̼h̼ỉ̼ gặ̼p̼ 1̼-̼2̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g h̼ợ̼p̼.̼

̼B̼S̼ D̼u̼n̼g k̼h̼u̼yế̼n̼ c̼á̼o̼,̼ đ̼ể̼ t̼r̼á̼n̼h̼ n̼h̼ữ̼n̼g b̼i̼ế̼n̼ c̼h̼ứ̼n̼g đ̼á̼n̼g t̼i̼ế̼c̼ x̼ả̼y r̼a̼,̼ n̼ga̼y k̼h̼i̼ b̼ị m̼ắ̼c̼ k̼ẹ̼t̼ B.C.S t̼r̼.o̼.n̼g â̼.m̼ đ̼.ạ̼.o̼,̼ n̼ế̼u̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ể̼ t̼ự̼ l̼ấ̼y r̼a̼,̼ c̼ầ̼n̼ đ̼ế̼n̼ n̼ga̼y c̼á̼c̼ c̼ơ̼ s̼ở̼ y t̼ế̼ c̼h̼u̼yê̼n̼ k̼h̼o̼a̼ đ̼ể̼ x̼ử̼ l̼ý̼,̼ t̼r̼á̼n̼h̼ v̼i̼ê̼m̼ n̼h̼i̼ễ̼m̼ â̼.m̼ đ̼.ạ̼.o̼.

Đ̼ể̼ b̼ạn̼ gá̼i “m̼á̼t̼-x̼a̼” b̼ằ̼n̼g m̼i̼ệ̼n̼g, n̼a̼m̼ s̼i̼n̼h̼ v̼iê̼m̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g t̼i̼ế̼t̼ n̼i̼ệ̼u̼ n̼ặn̼g

Đ̼ể̼ b̼ạn̼ g̼á̼i “m̼á̼t̼-x̼a̼” b̼ằ̼n̼g̼ m̼i̼ệ̼n̼g̼, n̼a̼m̼ s̼i̼n̼h̼ v̼iê̼m̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g t̼i̼ế̼t̼ n̼i̼ệ̼u̼ n̼ặn̼g̼

S̼a̼u̼ m̼ộ̼t̼ l̼ầ̼n̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ v̼ớ̼i̼ b̼ạ̼n̼ gá̼i̼ q̼u̼a̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g m̼i̼ệ̼n̼g n̼h̼ư̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g á̼p̼ d̼ụ̼n̼g b̼i̼ệ̼n̼ p̼h̼á̼p̼ a̼n̼ t̼o̼à̼n̼, n̼a̼m̼ s̼i̼n̼h̼ v̼i̼ê̼n̼ n̼ă̼m̼ c̼u̼ố̼i̼ t̼ạ̼i̼ H̼à̼ N̼ộ̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ c̼á̼i̼ k̼ế̼t̼ đ̼ắ̼n̼g.

M̼ớ̼i̼ đ̼â̼y, k̼h̼o̼a̼ N̼a̼m̼ h̼ọ̼c̼ v̼à̼ y h̼ọ̼c̼ gi̼ớ̼i̼ t̼í̼n̼h̼, B̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ Đ̼ạ̼i̼ h̼ọ̼c̼ y H̼à̼ N̼ộ̼i̼ đ̼ã̼ t̼i̼ế̼p̼ n̼h̼ậ̼n̼ m̼ộ̼t̼ n̼a̼m̼ s̼i̼n̼h̼ v̼i̼ê̼n̼ n̼ă̼m̼ c̼u̼ố̼i̼ c̼ủ̼a̼ m̼ộ̼t̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g đ̼ạ̼i̼ h̼ọ̼c̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ịa̼ b̼à̼n̼ T̼h̼à̼n̼h̼ p̼h̼ố̼ đ̼ế̼n̼ k̼h̼á̼m̼ t̼r̼o̼n̼g t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạ̼n̼g t̼i̼ể̼u̼ bu̼ố̼t̼.

Q̼u̼a̼ k̼h̼a̼i̼ t̼h̼á̼c̼ b̼ệ̼n̼h̼ s̼ử̼, n̼a̼m̼ s̼i̼n̼h̼ v̼i̼ê̼n̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼, m̼ì̼n̼h̼ c̼h̼ư̼a̼ t̼ừ̼n̼g t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼ụ̼c̼ k̼h̼ô̼n̼g a̼n̼ t̼o̼à̼n̼. T̼u̼y n̼h̼i̼ê̼n̼ c̼á̼c̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ c̼h̼ứ̼n̼g gầ̼n̼ đ̼â̼y l̼ạ̼i̼ t̼ự̼ n̼h̼i̼ê̼n̼ x̼u̼ấ̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ a̼n̼h̼ l̼o̼ l̼ắ̼n̼g v̼à̼ đ̼ế̼n̼ v̼i̼ệ̼n̼ kh̼á̼m̼.

Đ̼ế̼n̼ k̼h̼i̼ k̼ế̼t̼ q̼u̼ả̼ x̼é̼t̼ n̼gh̼i̼ệ̼m̼ t̼h̼ấ̼y r̼õ̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạ̼n̼g v̼i̼ê̼m̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g t̼i̼ế̼t̼ n̼i̼ệ̼u̼ n̼ặ̼n̼g n̼ề̼, b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼ m̼ớ̼i̼ k̼h̼a̼i̼ t̼h̼ậ̼t̼ l̼à̼ c̼ó̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼gư̼ờ̼i̼ yê̼u̼ d̼ù̼n̼g m̼i̼ệ̼n̼g đ̼ể̼ “̼m̼á̼t̼-x̼a̼”̼ c̼ậ̼u̼ n̼h̼ỏ̼ t̼r̼o̼n̼g k̼h̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g s̼ử̼ d̼ụ̼n̼g b̼a̼o̼ c̼a̼o̼ s̼u̼.

B̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼ n̼à̼y c̼ũ̼n̼g c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ t̼h̼ê̼m̼ r̼ằ̼n̼g, b̼ả̼n̼ t̼h̼â̼n̼ n̼gh̼ĩ̼ c̼h̼ỉ̼ k̼h̼i̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ m̼ớ̼i̼ c̼ầ̼n̼ t̼h̼i̼ế̼t̼ s̼ử̼ d̼ụ̼n̼g b̼a̼o̼ c̼a̼o̼ s̼u̼ đ̼ể̼ đ̼ả̼m̼ b̼ả̼o̼ a̼n̼ t̼o̼à̼n̼.

T̼u̼y n̼h̼i̼ê̼n̼, t̼h̼e̼o̼ c̼á̼c̼ b̼á̼c̼ s̼ĩ̼ n̼ga̼y c̼ả̼ k̼h̼i̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼ụ̼c̼ b̼ằ̼n̼g m̼i̼ệ̼n̼g c̼ũ̼n̼g c̼ó̼ n̼gu̼y c̼ơ̼ l̼â̼y n̼h̼i̼ễ̼m̼ c̼á̼c̼ b̼ệ̼n̼h̼ l̼â̼y t̼r̼u̼yề̼n̼ q̼u̼a̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g t̼ì̼n̼h̼ d̼ụ̼c̼. D̼o̼ đ̼ó̼, c̼ầ̼n̼ p̼h̼ả̼i̼ á̼p̼ d̼ụ̼n̼g c̼á̼c̼ b̼i̼ệ̼n̼ p̼h̼á̼p̼ a̼n̼ t̼o̼à̼n̼, t̼r̼o̼n̼g đó̼ đ̼ơ̼n̼ gi̼ả̼n̼ v̼à̼ h̼i̼ệ̼u̼ q̼u̼ả̼ n̼h̼ấ̼t̼ l̼à̼ đ̼e̼o̼ b̼a̼o̼ c̼a̼o̼ s̼u̼.

T̼ừ̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g h̼ợ̼p̼ k̼ể̼ t̼r̼ê̼n̼, c̼á̼c̼ b̼á̼c̼ s̼ĩ̼ k̼h̼o̼a̼ N̼a̼m̼ h̼ọ̼c̼ v̼à̼ y h̼ọ̼c̼ gi̼ớ̼i̼ t̼í̼n̼h̼ k̼h̼u̼yế̼n̼ c̼á̼o̼, k̼h̼i̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼ụ̼c̼ c̼ầ̼n̼ l̼ư̼u̼ ý̼ n̼h̼ữ̼n̼g n̼gu̼yê̼n̼ t̼ắ̼c̼ s̼a̼u̼ đ̼ể̼ đ̼ả̼m̼ b̼ả̼o̼ a̼n̼ t̼o̼à̼n̼ c̼h̼o̼ b̼ả̼n̼ t̼h̼â̼n̼ v̼à̼ đ̼ố̼i̼ t̼á̼c̼:

– S̼u̼y n̼gh̼ĩ̼ k̼ĩ̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ k̼h̼i̼ b̼ắ̼t̼ đ̼ầ̼u̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼ụ̼c̼ v̼ớ̼i̼ m̼ộ̼t̼ đ̼ố̼i̼ t̼á̼c̼ m̼ớ̼i̼. T̼r̼ư̼ớ̼c̼ t̼i̼ê̼n̼, h̼ã̼y t̼h̼ả̼o̼ l̼u̼ậ̼n̼ v̼ề̼ c̼á̼c̼ đ̼ố̼i̼ t̼á̼c̼ t̼r̼o̼n̼g q̼u̼á̼ k̼h̼ứ̼, t̼i̼ề̼n̼ s̼ử̼ m̼ắ̼c̼ c̼á̼c̼ b̼ệ̼n̼h̼ l̼â̼y t̼r̼u̼yề̼n̼ q̼u̼a̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g t̼ì̼n̼h̼ d̼ụ̼c̼ v̼à̼ s̼ử̼ d̼ụ̼n̼g m̼a̼ tú̼y.

– S̼ử̼ d̼ụ̼n̼g b̼a̼o̼ c̼a̼o̼ s̼u̼ m̼ỗ̼i̼ k̼h̼i̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼ụ̼c̼.

– M̼ặ̼c̼ d̼ù̼ c̼á̼c̼ n̼gh̼i̼ê̼n̼ c̼ứ̼u̼ n̼ó̼i̼ r̼ằ̼n̼g, c̼h̼ấ̼t̼ d̼i̼ệ̼t̼ t̼i̼n̼h̼ t̼r̼ù̼n̼g n̼o̼n̼o̼x̼yn̼o̼l̼-9̼ gi̼ế̼t̼ c̼h̼ế̼t̼ H̼I̼V̼ t̼r̼o̼n̼g t̼h̼ử̼ n̼gh̼i̼ệ̼m̼ t̼r̼o̼n̼g p̼h̼ò̼n̼g t̼h̼í̼ n̼gh̼i̼ệ̼m̼, n̼h̼ư̼n̼g v̼ẫ̼n̼ c̼h̼ư̼a̼ x̼á̼c̼ đ̼ịn̼h̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ l̼i̼ệ̼u̼ c̼h̼ấ̼t̼ d̼i̼ệ̼t̼ t̼i̼n̼h̼ t̼r̼ù̼n̼g, đ̼ư̼ợ̼c̼ s̼ử̼ d̼ụ̼n̼g mộ̼t̼ m̼ì̼n̼h̼ h̼a̼y c̼ù̼n̼g v̼ớ̼i̼ b̼a̼o̼ c̼a̼o̼ s̼u̼, c̼ó̼ b̼ả̼o̼ v̼ệ̼ c̼h̼ố̼n̼g l̼ạ̼i̼ H̼I̼V̼ h̼a̼y k̼h̼ô̼n̼g.
– Đ̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼ụ̼c̼ b̼ằ̼n̼g m̼i̼ệ̼n̼g, h̼ã̼y gi̼ú̼p̼ b̼ả̼o̼ v̼ệ̼ c̼h̼o̼ c̼ả̼ 2̼ b̼ằ̼n̼g c̼á̼c̼h̼ s̼ử̼ d̼ụ̼n̼g b̼a̼o̼ c̼a̼o̼ s̼u̼.

– T̼r̼á̼n̼h̼ u̼ố̼n̼g r̼ư̼ợ̼u̼ h̼o̼ặ̼c̼ s̼ử̼ d̼ụ̼n̼g m̼a̼ t̼ú̼y v̼ì̼ đ̼i̼ề̼u̼ n̼à̼y l̼à̼m̼ t̼ă̼n̼g k̼h̼ả̼ n̼ă̼n̼g t̼h̼a̼m̼ gi̼a̼ v̼à̼o̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼ụ̼c̼ c̼ó̼ n̼gu̼y c̼ơ̼ c̼a̼o̼.

– N̼h̼ậ̼n̼ t̼h̼ứ̼c̼ v̼ề̼ c̼ơ̼ t̼h̼ể̼ đ̼ố̼i̼ t̼á̼c̼ c̼ủ̼a̼ b̼ạ̼n̼. T̼ì̼m̼ d̼ấ̼u̼ h̼i̼ệ̼u̼ đ̼a̼u̼, p̼h̼ồ̼n̼g r̼ộ̼p̼, p̼h̼á̼t̼ b̼a̼n̼ h̼o̼ặ̼c̼ t̼i̼ế̼t̼ d̼ịc̼h̼.

– T̼h̼ư̼ờ̼n̼g x̼u̼yê̼n̼ k̼i̼ể̼m̼ t̼r̼a̼ c̼ơ̼ t̼h̼ể̼ đ̼ể̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ c̼á̼c̼ d̼ấ̼u̼ h̼i̼ệ̼u̼ n̼h̼ư̼ đ̼a̼u̼, p̼h̼ồ̼n̼g r̼ộ̼p̼, p̼h̼á̼t̼ b̼a̼n̼ h̼o̼ặ̼c̼ t̼i̼ế̼t̼ d̼ịc̼h̼.

Theo: Dân trí

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *