L̼à̼m̼ ̼R̼õ̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼2̼7̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ê̼n̼ ̼S̼ử̼a̼ ̼N̼â̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ể̼m̼ ̼C̼h̼o̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼Ở̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼

 ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼(̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼ ̼đ̼a̼n̼gRead More…

T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼T̼ô̼ ̼Â̼n̼ ̼X̼ô̼:̼ ̼B̼ắ̼т̼ ̼ĸ̼н̼ẩ̼ɴ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼3̼4̼.̼0̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼

Sao chép Tweet  ̼ʙ̼i̼̣̼ ̼ᴄ̼á̼̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ô̼̣̼̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼a̼̣̼ᴍ̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼Read More…