T̼h̼ả̼m̼ h̼ọ̼a̼ C̼O̼V̼I̼D̼1̼9̼:̼ C̼h̼ế̼t̼ k̼h̼ổ̼,̼ s̼ố̼n̼g c̼à̼n̼g k̼h̼ổ̼:̼ M̼ù̼i̼ đ̼ố̼t̼ x̼á̼c̼ á̼m̼ v̼à̼o̼ d̼a̼ t̼h̼ị̼t̼.̼ D̼â̼n̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ s̼ợ̼ l̼â̼y̼ C̼O̼V̼I̼D̼,̼ k̼h̼ô̼n̼g d̼á̼m̼ c̼ả̼ b̼ậ̼t̼ q̼u̼ạ̼t̼.̼.̼!̼!̼!̼

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼a̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼ố̼n̼ ̼đ̼ố̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ố̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼á̼c̼,̼ ̼l̼ò̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼ả̼i̼.̼

Chết khổ, sống càng khổ: Mùi đốt xác ám vào da thịt - Dân Ấn Độ sợ lây COVID, không dám cả bật quạt

̼Ở̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼l̼ò̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼x̼u̼ể̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼ù̼n̼ ̼ù̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼”̼d̼ã̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼”̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼ở̼ ̼v̼ệ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼c̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼S̼h̼a̼h̼e̼e̼d̼ ̼B̼h̼a̼g̼a̼t̼ ̼S̼i̼n̼g̼h̼,̼ ̼b̼a̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼ ̼B̼e̼n̼g̼a̼l̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ò̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼é̼m̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼P̼T̼I̼ ̼(̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼)̼.̼

̼T̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼S̼h̼a̼h̼e̼e̼d̼ ̼B̼h̼a̼g̼a̼t̼ ̼S̼i̼n̼g̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼m̼â̼y̼ ̼m̼à̼u̼ ̼x̼á̼m̼ ̼t̼r̼o̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼,̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼k̼h̼é̼t̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ấ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ỗ̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼l̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ọ̼.̼

VGP News :. | Ấn Độ gồng mình ứng phó với thảm họa COVID-19 | BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼l̼ò̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼-̼4̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼h̼ọ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼2̼0̼0̼-̼2̼5̼0̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼.̼ ̼C̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼k̼h̼í̼a̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼.̼

̼S̼a̼r̼o̼j̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼.̼5̼0̼0̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼ổ̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼ò̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼P̼a̼s̼c̼h̼i̼m̼ ̼P̼u̼r̼i̼ ̼v̼à̼i̼ ̼m̼é̼t̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼h̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼c̼h̼á̼y̼.̼

̼”̼T̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼l̼ê̼n̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼S̼a̼r̼o̼j̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼m̼ ̼n̼ớ̼p̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼,̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼í̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼y̼ê̼n̼.̼

Chết khổ, sống càng khổ: Mùi đốt xác ám vào da thịt - Dân Ấn Độ sợ lây COVID, không dám cả bật quạt - Ảnh 4.

̼Đ̼ê̼m̼ ̼1̼4̼/̼4̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼ổ̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼a̼r̼o̼j̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ố̼n̼ ̼đ̼ố̼n̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼”̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼a̼r̼o̼j̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼”̼b̼à̼ ̼h̼ỏ̼a̼”̼ ̼n̼u̼ố̼t̼ ̼c̼h̼ử̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼k̼h̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼

̼S̼ợ̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼q̼u̼ạ̼t̼

̼K̼a̼k̼o̼l̼i̼ ̼D̼e̼v̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼a̼r̼o̼j̼,̼ ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼0̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼4̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼”̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ở̼ ̼M̼a̼h̼a̼r̼a̼j̼g̼a̼n̼j̼ ̼(̼b̼a̼n̼g̼ ̼U̼t̼t̼a̼r̼ ̼P̼r̼a̼d̼e̼s̼h̼)̼.̼ ̼C̼h̼í̼ ̼í̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼,̼ ̼K̼a̼k̼o̼l̼i̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼”̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼r̼u̼ ̼r̼ú̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼q̼u̼ạ̼t̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼c̼o̼r̼o̼n̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼.̼ ̼B̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼”̼,̼ ̼K̼a̼k̼o̼l̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ó̼a̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼ổ̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼t̼ ̼-̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼U̼t̼t̼a̼r̼ ̼P̼r̼a̼d̼e̼s̼h̼ ̼v̼à̼ ̼B̼i̼h̼a̼r̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼ổ̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼k̼h̼é̼t̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼.̼

Covid-19: Ấn Độ thêm 1 ngày đen tối, tình hình ở Thái Lan vẫn phức tạp | Thế giới | Thanh Niên

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼l̼ò̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼x̼á̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼N̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼S̼a̼r̼o̼j̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼U̼t̼t̼a̼r̼ ̼P̼r̼a̼d̼e̼s̼h̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼S̼a̼r̼o̼j̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼o̼m̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼”̼C̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼.̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼”̼,̼ ̼S̼a̼r̼o̼j̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼S̼ự̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ò̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼P̼a̼s̼c̼h̼i̼m̼ ̼V̼i̼h̼a̼r̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼.̼

Chết khổ, sống càng khổ: Mùi đốt xác ám vào da thịt - Dân Ấn Độ sợ lây COVID, không dám cả bật quạt - Ảnh 6.

̼M̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ò̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼.̼ ̼”̼H̼ọ̼ ̼s̼ợ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼â̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼.̼0̼0̼0̼ ̼-̼ ̼2̼.̼5̼0̼0̼ ̼y̼ê̼n̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼ầ̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼â̼y̼?̼”̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼C̼a̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼ ̼”̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ă̼n̼g̼”̼:̼ ̼D̼â̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼h̼a̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼;̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼ù̼i̼ ̼c̼u̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼

̼V̼i̼j̼a̼y̼ ̼K̼u̼m̼a̼r̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼C̼H̼E̼T̼N̼A̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼k̼é̼o̼,̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ò̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼.̼

̼”̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ồ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ễ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼c̼á̼m̼ ̼d̼ỗ̼.̼ ̼C̼à̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼a̼n̼j̼a̼y̼ ̼G̼u̼p̼t̼a̼,̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼C̼H̼E̼T̼N̼A̼ ̼(̼N̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼)̼,̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼d̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼

̼T̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼,̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼ằ̼n̼ ̼s̼â̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼.̼

̼K̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ò̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼

Chết vì Covid-19 ở Ấn Độ: Từ 'xếp hàng' để được thiêu đến xác trôi sông? |  Thế giới | Thanh Niên

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼ù̼n̼ ̼ù̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼L̼ò̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼u̼ể̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼.̼

̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼”̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼”̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼d̼à̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼ố̼ ̼(̼k̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼)̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼M̼a̼d̼a̼n̼ ̼K̼u̼m̼a̼r̼ ̼-̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼1̼2̼.̼0̼0̼0̼ ̼-̼ ̼1̼4̼.̼0̼0̼0̼ ̼r̼u̼p̼e̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼a̼m̼ ̼n̼ổ̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼ủ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼C̼ủ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼i̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼â̼u̼.̼”̼

̼T̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼t̼i̼s̼h̼ ̼K̼u̼m̼a̼r̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼4̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼b̼ợ̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼”̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼”̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ò̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼L̼u̼c̼k̼n̼o̼w̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼g̼ỗ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼g̼ỗ̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼ ̼C̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼g̼ỗ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ò̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼.̼/̼.̼

̼(̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼A̼P̼,̼ ̼R̼e̼u̼t̼e̼r̼s̼,̼ ̼G̼e̼t̼t̼y̼)̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼s̼o̼h̼a̼.̼v̼n̼/̼c̼h̼e̼t̼-̼k̼h̼o̼-̼s̼o̼n̼g̼-̼c̼a̼n̼g̼-̼k̼h̼o̼-̼m̼u̼i̼-̼d̼o̼t̼-̼x̼a̼c̼-̼a̼m̼-̼v̼a̼o̼-̼d̼a̼-̼t̼h̼i̼t̼-̼d̼a̼n̼-̼a̼n̼-̼d̼o̼-̼s̼o̼-̼l̼a̼y̼-̼c̼o̼v̼i̼d̼-̼k̼h̼o̼n̼g̼-̼d̼a̼m̼-̼b̼a̼t̼-̼c̼a̼-̼q̼u̼a̼t̼-̼2̼0̼2̼1̼0̼4̼2̼6̼1̼5̼3̼3̼4̼1̼7̼7̼7̼.̼h̼t̼m̼

Xem thêm: B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼:̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼‘̼3̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼’̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼4̼0̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼n̼C̼o̼V̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼‘̼3̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼’̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼0̼0̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼4̼0̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼C̼o̼V̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼.̼

Sớm có chiến lược phòng chống dịch trong khu công nghiệp | Thời sự | Thanh  Niên

̼Đ̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ú̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ạ̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼C̼o̼V̼ ̼T̼P̼.̼D̼ĩ̼ ̼A̼n̼ ̼(̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼l̼ọ̼c̼ ̼n̼C̼o̼V̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼2̼4̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

Bắc Ninh thêm 11 ca Covid-19, xét nghiệm diện rộng tại khu công nghiệp -  Báo Nhân Dân

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼7̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼C̼o̼V̼ ̼T̼P̼.̼D̼ĩ̼ ̼A̼n̼ ̼(̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼C̼P̼ ̼g̼ỗ̼ ̼k̼ỹ̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼(̼P̼.̼T̼â̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼T̼P̼.̼D̼ĩ̼ ̼A̼n̼)̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼2̼4̼8̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼n̼C̼o̼V̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼C̼o̼V̼ ̼T̼P̼.̼D̼ĩ̼ ̼A̼n̼ ̼(̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼“̼3̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼”̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼7̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼2̼8̼8̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼7̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼l̼ọ̼c̼ ̼n̼C̼o̼V̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼2̼4̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼P̼C̼R̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼C̼o̼V̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼C̼o̼V̼ ̼T̼P̼.̼D̼ĩ̼ ̼A̼n̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼n̼C̼o̼V̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

Bắc Giang quyết liệt phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là tại các khu  công nghiệp nước ngoài

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼7̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼0̼0̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼“̼3̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼”̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼7̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼g̼ấ̼p̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼n̼C̼o̼V̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼F̼1̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼L̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼:̼ ̼“̼S̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼2̼8̼8̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼4̼8̼ ̼c̼a̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼(̼F̼0̼)̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼C̼o̼V̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼…̼”̼.̼

hình ảnh

̼T̼h̼e̼o̼ ̼Z̼i̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼7̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼G̼i̼à̼u̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼T̼P̼ ̼D̼ĩ̼ ̼A̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼C̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼ỹ̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼g̼ỗ̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼ố̼ ̼F̼0̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼n̼C̼o̼V̼.̼ ̼“̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼á̼c̼ ̼F̼0̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼l̼à̼ ̼n̼a̼m̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼G̼i̼à̼u̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

S̼ự̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼4̼0̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼n̼C̼o̼V̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ạ̼

Nguồn: http://tintuchay8.com/binh-duong-mot-cong-ty-3-tai-cho-giau-ket-qua-test-nhanh-co-hon-240-cong-nhan-nghi-nhiem-ncov/

Xem thêm: T̼ự̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼’̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼’̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼…̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼y̼ể̼m̼?̼

T̼T̼O̼ ̼-̼ ̼T̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼ ̼‘̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼0̼9̼8̼4̼…̼’̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼-̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼y̼ể̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼.̼

Tự xưng là Ngọc Hoàng đại đế, giúp trăm họ chống COVID-19 bằng… trấn yểm? - Ảnh 1.

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼m̼ê̼ ̼t̼í̼n̼,̼ ̼d̼ị̼ ̼đ̼o̼a̼n̼,̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼ú̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼-̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼M̼ẫ̼u̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼D̼ị̼c̼h̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼-̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼í̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼M̼ẫ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼ô̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼-̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼A̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼.̼

̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼s̼ư̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼?̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼O̼n̼l̼i̼n̼e̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼ ̼”̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼0̼9̼8̼4̼…̼”̼ ̼(̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ử̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼)̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼”̼b̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼h̼ọ̼”̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼…̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼y̼ể̼m̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼”̼x̼e̼m̼ ̼b̼ó̼i̼ ̼-̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼í̼”̼,̼ ̼”̼c̼l̼i̼p̼ ̼s̼ă̼m̼ ̼s̼o̼i̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼à̼”̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼ở̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼…̼

̼K̼ê̼n̼h̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼ ̼”̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼L̼o̼n̼g̼…̼”̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼1̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼,̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼”̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼”̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼.̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼S̼ư̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼

Tự xưng là Ngọc Hoàng đại đế, giúp trăm họ chống COVID-19 bằng… trấn yểm? - Ảnh 2.

̼C̼l̼i̼p̼ ̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼-̼5̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼”̼t̼h̼ế̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼a̼m̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼m̼ạ̼t̼ ̼v̼ậ̼n̼,̼ ̼m̼ạ̼t̼ ̼k̼i̼ế̼p̼”̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼-̼7̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼đ̼ề̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼C̼o̼v̼i̼s̼ ̼(̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼-̼ ̼P̼V̼)̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼i̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼s̼ư̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼.̼

̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼â̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼d̼o̼ ̼â̼m̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼l̼ù̼i̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼.̼

̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼”̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼L̼o̼n̼g̼”̼…̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼y̼ể̼m̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼-̼5̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼”̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ó̼”̼.̼

V̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼”̼k̼i̼ế̼m̼ ̼k̼h̼í̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ố̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼i̼a̼n̼”̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼ở̼ ̼”̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼”̼,̼ ̼n̼a̼y̼ ̼”̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼l̼ù̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼”̼.̼

Tự xưng là Ngọc Hoàng đại đế, giúp trăm họ chống COVID-19 bằng… trấn yểm? - Ảnh 3.

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼-̼5̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼(̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼-̼P̼V̼)̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼”̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼a̼n̼t̼i̼-̼f̼a̼n̼”̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ọ̼ ̼k̼i̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼”̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ạ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼e̼n̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ớ̼i̼”̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼e̼m̼ ̼b̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼e̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼5̼-̼1̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼-̼7̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼”̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼x̼a̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Đ̼à̼ ̼L̼ạ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼”̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼y̼ ̼(̼1̼2̼-̼7̼)̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ă̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼t̼h̼ổ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼”̼.̼

Tự xưng là Ngọc Hoàng đại đế, giúp trăm họ chống COVID-19 bằng… trấn yểm? - Ảnh 4.

Ông Long thông tin trên trang Facebook cá nhân ngày 11-7 ông đang ở Tây Nguyên, sẽ vào Đà Lạt và TP.HCM để trấn âm phần sao cho dịch không lan tỏa 

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼-̼7̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼đ̼ề̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼”̼đ̼ã̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼â̼m̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼y̼ể̼m̼”̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼”̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼”̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼”̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼m̼à̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼”̼.̼ ̼L̼à̼ ̼d̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼s̼ư̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼”̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼i̼n̼h̼,̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼”̼.̼

̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼-̼9̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼-̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼-̼9̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ể̼ ̼”̼k̼h̼a̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼g̼ ̼â̼m̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼”̼,̼ ̼”̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼y̼ể̼m̼ ̼â̼m̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼”̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼-̼9̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼”̼a̼n̼t̼i̼-̼f̼a̼n̼”̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼ố̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼r̼ò̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼y̼ể̼m̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼-̼9̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼â̼m̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼”̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼”̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼”̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼m̼ê̼ ̼t̼í̼n̼ ̼d̼ị̼ ̼đ̼o̼a̼n̼”̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼-̼9̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼”̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼y̼ể̼m̼”̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼

Nguồn: https://tuoitre.vn/tu-xung-la-ngoc-hoang-dai-de-giup-tram-ho-chong-covid-19-bang-tran-yem-20210918120516054.htm

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *