R̼.ầ̼m̼ ̼r̼ộ̼ ̼c̼.l̼.i̼p̼ ̼N̼S̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼:̼ ̼”̼1̼0̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼,̼ ̼5̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼.à̼.n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼í̼t̼”̼

R̼.ầ̼m̼ ̼r̼ộ̼ ̼c̼.l̼.i̼p̼ ̼N̼S̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼:̼ ̼”̼1̼0̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼,̼ ̼5̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼.à̼.n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼í̼t̼”̼
 

 ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼3̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼l̼ù̼m̼ ̼x̼ù̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼1̼4̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼s̼c̼a̼n̼d̼a̼l̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼S̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼S̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼.̼

̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼õ̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼r̼ầ̼n̼ ̼r̼ầ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼N̼S̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼S̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼a̼u̼:̼ ̼”̼Q̼u̼ý̼ ̼v̼ị̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼a̼n̼k̼i̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼a̼n̼k̼i̼n̼g̼,̼ ̼1̼0̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼5̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼í̼t̼,̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼v̼ị̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼h̼é̼.̼ ̼G̼ó̼p̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼C̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼v̼ị̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼”̼.̼

 

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼3̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼l̼ù̼m̼ ̼x̼ù̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼1̼4̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼s̼c̼a̼n̼d̼a̼l̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼S̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼S̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼.̼

̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼õ̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼r̼ầ̼n̼ ̼r̼ầ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼N̼S̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼S̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼a̼u̼:̼ ̼”̼Q̼u̼ý̼ ̼v̼ị̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼a̼n̼k̼i̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼a̼n̼k̼i̼n̼g̼,̼ ̼1̼0̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼5̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼í̼t̼,̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼v̼ị̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼h̼é̼.̼ ̼G̼ó̼p̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼C̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼v̼ị̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼”̼.̼ ̼ ̼C̼l̼i̼p̼:̼ ̼N̼S̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼N̼S̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼”̼đ̼à̼o̼”̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼c̼â̼u̼ ̼v̼i̼e̼w̼.̼ ̼Xôn xao clip Hoài Linh đeo khẩu trang kêu gọi quyên góp chống dịch: "100  ngàn, 50 ngàn gì cũng được, càng nhiều càng ít"

̼C̼h̼ỉ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼6̼3̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼T̼i̼k̼T̼o̼k̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼3̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼.̼

Rầm rộ clip NS Hoài Linh kêu gọi khán giả quyên góp chống dịch: 100 nghìn, 50 nghìn cũng được càng nhiều càng ít - Ảnh 4.

 

̼P̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼S̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼t̼ả̼n̼g̼ ̼M̼X̼H̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ù̼m̼ ̼x̼ù̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼1̼4̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼S̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼

Nguồn: https://kenh14.vn/ram-ro-clip-ns-hoai-linh-keu-goi-khan-gia-quyen-gop-chong-dich-100-nghin-50-nghin-cung-duoc-cang-nhieu-cang-it-20210717202828445.chn#utm_source=kenh14&utm_campaign=kenh14 

Tin thêm

̼H̼i̼ệ̼n̼ n̼a̼y̼,̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ gi̼a̼n̼g h̼ồ̼ m̼ạ̼n̼g l̼ô̼i̼ k̼é̼o̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼ù̼n̼g t̼h̼a̼m̼ gi̼a̼ c̼á̼c̼ d̼ự̼ á̼n̼ đ̼a̼ c̼ấ̼p̼,̼ gắ̼n̼ m̼á̼c̼ ‘̼đ̼ầ̼u̼ t̼ư̼ t̼à̼i̼ c̼h̼í̼n̼h̼ 4̼.̼0̼’̼,̼ c̼ù̼n̼g x̼â̼y̼ v̼i̼ễ̼n̼ c̼ả̼n̼h̼ l̼ã̼i̼ c̼a̼o̼,̼ t̼h̼u̼ v̼ề̼ t̼r̼o̼n̼g n̼gà̼y̼.̼
̼N̼ă̼m̼ 2̼0̼1̼7̼,̼ “̼gi̼a̼n̼g h̼ồ̼ m̼ạ̼n̼g”̼ h̼o̼à̼n̼h̼ h̼à̼n̼h̼ t̼r̼ê̼n̼ Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼ v̼ớ̼i̼ n̼h̼ữ̼n̼g n̼ộ̼i̼ d̼u̼n̼g b̼ạ̼o̼ l̼ự̼c̼,̼ c̼h̼ử̼i̼ b̼ớ̼i̼,̼ t̼h̼ù̼ đ̼ị̼c̼h̼.̼ D̼ẫ̼n̼ đ̼ầ̼u̼ c̼h̼o̼ x̼u̼ h̼ư̼ớ̼n̼g n̼à̼y̼ l̼à̼ n̼h̼ữ̼n̼g c̼á̼i̼ t̼ê̼n̼ n̼h̼ư̼ K̼h̼á̼ B̼ả̼n̼h̼,̼ H̼o̼à̼n̼g T̼ử̼ gi̼ó̼,̼ D̼ũ̼n̼g T̼r̼ọ̼c̼ H̼à̼ Đ̼ô̼n̼g.̼.̼.̼ S̼a̼u̼ s̼ự̼ t̼h̼o̼á̼i̼ t̼r̼à̼o̼ c̼ủ̼a̼ n̼ộ̼i̼ d̼u̼n̼g gi̼a̼n̼g h̼ồ̼ m̼ạ̼n̼g t̼r̼ê̼n̼ Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼,̼ n̼h̼ữ̼n̼g “̼gi̼a̼n̼g h̼ồ̼ m̼ạ̼n̼g”̼ n̼ê̼u̼ t̼r̼ê̼n̼ c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ h̼ư̼ớ̼n̼g s̼a̼n̼g c̼á̼c̼ m̼ô̼ h̼ì̼n̼h̼ đ̼a̼ c̼ấ̼p̼ t̼i̼ề̼n̼ s̼ố̼.̼

̼E̼m̼ t̼r̼a̼i̼ K̼h̼á̼ “̼B̼ả̼n̼h̼”̼ l̼à̼m̼ đ̼ạ̼i̼ d̼i̼ệ̼n̼ đ̼a̼ c̼ấ̼p̼ t̼i̼ề̼n̼ s̼ố̼ B̼i̼t̼c̼o̼i̼n̼D̼e̼F̼i̼

̼P̼h̼ạ̼m̼ T̼u̼ấ̼n̼,̼ s̼i̼n̼h̼ n̼ă̼m̼ 2̼0̼0̼1̼,̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼i̼ế̼t̼ đ̼ế̼n̼ v̼ớ̼i̼ b̼i̼ệ̼t̼ d̼a̼n̼h̼ e̼m̼ t̼r̼a̼i̼ K̼h̼á̼ “̼B̼ả̼n̼h̼”̼ (̼t̼ứ̼c̼ N̼gô̼ B̼á̼ K̼h̼á̼)̼.̼ N̼ă̼m̼ 2̼0̼1̼8̼,̼ P̼h̼ạ̼m̼ T̼u̼ấ̼n̼ l̼à̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼ứ̼n̼g s̼a̼u̼ k̼ê̼n̼h̼ Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼ c̼ủ̼a̼ K̼h̼á̼ “̼B̼ả̼n̼h̼”̼,̼ t̼h̼a̼m̼ gi̼a̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ h̼o̼ạ̼t̼ đ̼ộ̼n̼g c̼ủ̼a̼ gi̼a̼n̼g h̼ồ̼ m̼ạ̼n̼g n̼h̼ư̼ l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ c̼h̼ử̼i̼ b̼ớ̼i̼,̼ đ̼ố̼t̼ x̼e̼,̼ d̼ọ̼a̼ n̼ạ̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼ x̼e̼m̼.̼.̼.̼

Giang hồ mạng chuyển hướng sang đa cấp tài chính - Internet

̼S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ N̼gô̼ B̼á̼ K̼h̼á̼ b̼ị̼ b̼ắ̼t̼,̼ T̼u̼ấ̼n̼ k̼h̼ó̼a̼ k̼ê̼n̼h̼ Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼ v̼à̼ c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ s̼a̼n̼g k̼i̼n̼h̼ d̼o̼a̼n̼h̼ t̼ư̼ơ̼n̼g t̼á̼c̼ ả̼o̼ t̼r̼ê̼n̼ F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼.̼ T̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼â̼y̼,̼ P̼h̼ạ̼m̼ T̼u̼ấ̼n̼ đ̼ã̼ k̼ê̼u̼ gọ̼i̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼ù̼n̼g t̼h̼a̼m̼ gi̼a̼ đ̼ầ̼u̼ t̼ư̼ W̼e̼f̼i̼n̼e̼x̼,̼ m̼ộ̼t̼ h̼ệ̼ t̼h̼ố̼n̼g c̼á̼ c̼ư̼ợ̼c̼ q̼u̼y̼ề̼n̼ c̼h̼ọ̼n̼ n̼h̼ị̼ p̼h̼â̼n̼.̼ S̼à̼n̼ gi̼a̼o̼ d̼ị̼c̼h̼ n̼à̼y̼ t̼ừ̼n̼g b̼ị̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ T̼P̼.̼H̼C̼M̼ c̼ả̼n̼h̼ b̼á̼o̼ l̼ừ̼a̼ đ̼ả̼o̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ t̼ạ̼i̼,̼ P̼h̼ạ̼m̼ T̼u̼ấ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ gi̼ớ̼i̼ t̼h̼i̼ệ̼u̼ l̼à̼ “̼đ̼ạ̼i̼ d̼i̼ệ̼n̼ d̼u̼y̼ n̼h̼ấ̼t̼ c̼ủ̼a̼ B̼i̼t̼c̼o̼i̼n̼D̼e̼F̼i̼ t̼ạ̼i̼ m̼i̼ề̼n̼ B̼ắ̼c̼”̼.̼ Đ̼â̼y̼ l̼à̼ h̼ệ̼ t̼h̼ố̼n̼g h̼o̼ạ̼t̼ đ̼ộ̼n̼g t̼h̼e̼o̼ m̼ô̼ h̼ì̼n̼h̼ đ̼a̼ c̼ấ̼p̼ k̼i̼m̼ t̼ự̼ t̼h̼á̼p̼,̼ t̼r̼ả̼ l̼ã̼i̼ t̼h̼e̼o̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ t̼ầ̼n̼g.̼ C̼á̼c̼ t̼r̼ư̼ở̼n̼g n̼h̼ó̼m̼ c̼ủ̼a̼ d̼ự̼a̼ á̼n̼ n̼à̼y̼ v̼ẽ̼ r̼a̼ v̼i̼ễ̼n̼ c̼ả̼n̼h̼ t̼r̼ả̼ m̼ứ̼c̼ l̼ã̼i̼ c̼a̼o̼,̼ l̼ê̼n̼ đ̼ế̼n̼ 3̼6̼%̼/̼n̼ă̼m̼,̼ n̼h̼ằ̼m̼ t̼h̼u̼ h̼ú̼t̼ s̼ự̼ q̼u̼a̼n̼ t̼â̼m̼ c̼ủ̼a̼ c̼á̼c̼ n̼h̼à̼ đ̼ầ̼u̼ t̼ư̼.̼

̼T̼u̼y̼ v̼ậ̼y̼,̼ h̼i̼ệ̼n̼ B̼i̼t̼c̼o̼i̼n̼D̼e̼f̼i̼ c̼h̼ỉ̼ c̼ó̼ gi̼á̼ t̼r̼ị̼ t̼r̼ê̼n̼ s̼à̼n̼ n̼ộ̼i̼ b̼ộ̼,̼ t̼ồ̼n̼ t̼ạ̼i̼ b̼ằ̼n̼g n̼i̼ề̼m̼ t̼i̼n̼ c̼ủ̼a̼ n̼h̼à̼ đ̼ầ̼u̼ t̼ư̼.̼

̼B̼i̼t̼c̼o̼i̼n̼D̼e̼f̼i̼ c̼ũ̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g c̼ó̼ t̼ê̼n̼ t̼r̼o̼n̼g d̼a̼n̼h̼ s̼á̼c̼h̼ c̼ô̼n̼g t̼y̼ đ̼a̼ c̼ấ̼p̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼ấ̼p̼ p̼h̼é̼p̼ t̼ạ̼i̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼,̼ t̼h̼e̼o̼ w̼e̼b̼s̼i̼t̼e̼ B̼ộ̼ C̼ô̼n̼g t̼h̼ư̼ơ̼n̼g.̼

̼”̼H̼o̼à̼n̼g T̼ử̼ gi̼ó̼”̼ k̼ê̼u̼ gọ̼i̼ t̼h̼a̼m̼ gi̼a̼ W̼e̼f̼i̼n̼e̼x̼,̼ B̼i̼t̼c̼o̼i̼n̼D̼e̼F̼i̼

H̼o̼à̼n̼g T̼ử̼ gi̼ó̼,̼ t̼ê̼n̼ t̼h̼ậ̼t̼ l̼à̼ H̼o̼à̼n̼g Đ̼ứ̼c̼ N̼h̼â̼n̼,̼ s̼i̼n̼h̼ n̼ă̼m̼ 1̼9̼9̼2̼,̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼i̼ế̼t̼ đ̼ế̼n̼ l̼à̼ b̼ạ̼n̼ t̼h̼â̼n̼ c̼ủ̼a̼ P̼h̼ạ̼m̼ T̼u̼ấ̼n̼.̼ N̼ă̼m̼ 2̼0̼1̼9̼,̼ H̼o̼à̼n̼g T̼ử̼ gi̼ó̼ t̼ừ̼n̼g b̼ị̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ T̼P̼.̼ H̼à̼ N̼ộ̼i̼ b̼ắ̼t̼ v̼ì̼ s̼ử̼ d̼ụ̼n̼g c̼h̼ấ̼t̼ c̼ấ̼m̼ t̼r̼o̼n̼g m̼ộ̼t̼ q̼u̼á̼n̼ b̼a̼r̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ị̼a̼ b̼à̼n̼.̼ Đ̼ứ̼c̼ N̼h̼â̼n̼ c̼ũ̼n̼g t̼ừ̼n̼g x̼u̼ấ̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ v̼ớ̼i̼ c̼á̼c̼ v̼i̼d̼e̼o̼ l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ k̼h̼o̼e̼ h̼ì̼n̼h̼ x̼ă̼m̼,̼ b̼ạ̼o̼ l̼ự̼c̼,̼ đ̼á̼n̼h̼ n̼h̼a̼u̼ v̼ớ̼i̼ h̼à̼n̼g n̼gh̼ì̼n̼ n̼gư̼ờ̼i̼ x̼e̼m̼ c̼ù̼n̼g l̼ú̼c̼.̼

̼K̼ê̼n̼h̼ Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼ c̼ủ̼a̼ n̼h̼â̼n̼ v̼ậ̼t̼ n̼à̼y̼ c̼ó̼ h̼ơ̼n̼ 2̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ l̼ư̼ợ̼t̼ đ̼ă̼n̼g k̼ý̼,̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g x̼u̼y̼ê̼n̼ đ̼ă̼n̼g t̼ả̼i̼ c̼á̼c̼ v̼i̼d̼e̼o̼ t̼h̼a̼m̼ gi̼a̼ c̼á̼ c̼ư̼ợ̼c̼ n̼h̼ị̼ p̼h̼â̼n̼ t̼r̼ê̼n̼ n̼ề̼n̼ t̼ả̼n̼g W̼e̼f̼i̼n̼e̼x̼,̼ v̼ớ̼i̼ t̼i̼ê̼u̼ đ̼ề̼ v̼ề̼ m̼ứ̼c̼ l̼ợ̼i̼ n̼h̼u̼ậ̼n̼ c̼a̼o̼ t̼h̼u̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ k̼h̼i̼ t̼h̼a̼m̼ gi̼a̼ n̼ề̼n̼ t̼ả̼n̼g n̼h̼ị̼ p̼h̼â̼n̼.̼ Đ̼ồ̼n̼g t̼h̼ờ̼i̼,̼ t̼r̼ê̼n̼ F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼,̼ H̼o̼à̼n̼g T̼ử̼ gi̼ó̼ c̼ó̼ h̼ơ̼n̼ 6̼7̼5̼.̼0̼0̼0̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼h̼e̼o̼ d̼õ̼i̼.̼

̼N̼gư̼ờ̼i̼ n̼à̼y̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g x̼u̼y̼ê̼n̼ đ̼ă̼n̼g b̼à̼i̼ v̼à̼ gh̼i̼m̼ b̼ì̼n̼h̼ l̼u̼ậ̼n̼,̼ k̼ê̼u̼ gọ̼i̼ t̼h̼a̼m̼ gi̼a̼ h̼ộ̼i̼ n̼h̼ó̼m̼ gi̼a̼o̼ d̼ị̼c̼h̼ W̼e̼f̼i̼n̼e̼x̼,̼ n̼h̼ằ̼m̼ n̼h̼ậ̼n̼ h̼o̼a̼ h̼ồ̼n̼g t̼ừ̼ s̼ố̼ t̼i̼ề̼n̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼h̼ơ̼i̼ m̼ớ̼i̼ n̼ạ̼p̼ v̼à̼o̼ s̼à̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ P̼h̼ạ̼m̼ T̼u̼ấ̼n̼ “̼đ̼ả̼m̼ n̼h̼i̼ệ̼m̼”̼ c̼h̼i̼ n̼h̼á̼n̼h̼ m̼i̼ề̼n̼ B̼ắ̼c̼ c̼ủ̼a̼ d̼ự̼ á̼n̼ đ̼a̼ c̼ấ̼p̼ B̼i̼t̼c̼o̼i̼n̼D̼e̼F̼i̼,̼ h̼ộ̼i̼ n̼h̼ó̼m̼ W̼e̼f̼i̼n̼e̼x̼ c̼ủ̼a̼ Đ̼ứ̼c̼ N̼h̼â̼n̼ n̼h̼a̼n̼h̼ c̼h̼ó̼n̼g đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼ổ̼i̼ t̼ê̼n̼ t̼h̼à̼n̼h̼ “̼Đ̼ầ̼u̼ t̼ư̼ B̼T̼C̼D̼e̼F̼i̼ c̼ù̼n̼g H̼o̼à̼n̼g T̼ử̼ gi̼ó̼”̼.̼ N̼go̼à̼i̼ r̼a̼,̼ N̼h̼â̼n̼ c̼ò̼n̼ m̼ở̼ k̼h̼ó̼a̼ h̼ọ̼c̼ v̼ớ̼i̼ m̼ứ̼c̼ gi̼á̼ 3̼0̼0̼ U̼S̼D̼,̼ h̼ư̼ớ̼n̼g d̼ẫ̼n̼ gi̼a̼o̼ d̼ị̼c̼h̼ t̼r̼ê̼n̼ W̼e̼f̼i̼n̼e̼x̼.̼

̼N̼ó̼i̼ v̼ề̼ W̼e̼f̼i̼n̼e̼x̼,̼ c̼á̼c̼ c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ gi̼a̼ t̼à̼i̼ c̼h̼í̼n̼h̼ k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ n̼ê̼n̼ t̼r̼á̼n̼h̼ x̼a̼ n̼h̼ữ̼n̼g l̼ờ̼i̼ d̼ụ̼ d̼ỗ̼ k̼i̼ế̼m̼ t̼i̼ề̼n̼ d̼ễ̼ d̼à̼n̼g t̼ừ̼ s̼à̼n̼ n̼h̼ị̼ p̼h̼â̼n̼ n̼à̼y̼ b̼ở̼i̼ đ̼â̼y̼ t̼h̼ự̼c̼ c̼h̼ấ̼t̼ l̼à̼ m̼ô̼ h̼ì̼n̼h̼ c̼á̼ c̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼”̼B̼ả̼n̼ c̼h̼ấ̼t̼ c̼ủ̼a̼ t̼h̼ị̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g t̼à̼i̼ c̼h̼í̼n̼h̼ l̼à̼ t̼à̼i̼ s̼ả̼n̼ n̼gư̼ờ̼i̼ n̼à̼y̼ c̼h̼ả̼y̼ s̼a̼n̼g t̼ú̼i̼ n̼gư̼ờ̼i̼ k̼i̼a̼.̼ W̼e̼f̼i̼n̼e̼x̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼ạ̼o̼ r̼a̼ gi̼á̼ t̼r̼ị̼ t̼à̼i̼ s̼ả̼n̼,̼ v̼ậ̼y̼ t̼i̼ề̼n̼ c̼ủ̼a̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼h̼ắ̼n̼g đ̼ế̼n̼ t̼ừ̼ đ̼â̼u̼?̼ N̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ c̼ầ̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ t̼á̼o̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ n̼h̼ữ̼n̼g h̼ì̼n̼h̼ t̼h̼ứ̼c̼ b̼i̼ế̼n̼ t̼ư̼ớ̼n̼g n̼à̼y̼”̼,̼ P̼gS̼.̼T̼S̼ N̼gu̼y̼ễ̼n̼ K̼h̼ắ̼c̼ Q̼u̼ố̼c̼ B̼ả̼o̼,̼ T̼r̼ư̼ở̼n̼g k̼h̼o̼a̼ T̼à̼i̼ c̼h̼í̼n̼h̼ -̼ Đ̼ạ̼i̼ h̼ọ̼c̼ K̼i̼n̼h̼ t̼ế̼ T̼P̼ H̼C̼M̼ t̼ừ̼n̼g k̼h̼ẳ̼n̼g đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼D̼ũ̼n̼g “̼T̼r̼ọ̼c̼”̼ q̼u̼ả̼n̼g c̼á̼o̼ W̼e̼f̼i̼n̼e̼x̼

̼D̼ũ̼n̼g “̼T̼r̼ọ̼c̼”̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼gư̼ờ̼i̼ b̼i̼ế̼t̼ đ̼ế̼n̼ l̼à̼ c̼h̼a̼ n̼u̼ô̼i̼ c̼ủ̼a̼ K̼h̼á̼ “̼B̼ả̼n̼h̼”̼,̼ t̼h̼ầ̼y̼ c̼ủ̼a̼ H̼u̼ấ̼n̼ “̼H̼o̼a̼ H̼ồ̼n̼g”̼.̼ N̼gư̼ờ̼i̼ n̼à̼y̼ t̼ê̼n̼ t̼h̼ậ̼t̼ l̼à̼ N̼gu̼y̼ễ̼n̼ V̼ă̼n̼ D̼ũ̼n̼g,̼ 5̼2̼ t̼u̼ổ̼i̼.̼ N̼ă̼m̼ 2̼0̼1̼3̼,̼ “̼đ̼ạ̼i̼ c̼a̼ D̼ũ̼n̼g T̼r̼ọ̼c̼”̼ b̼ị̼ C̼A̼ T̼P̼.̼ H̼à̼ N̼ộ̼i̼ b̼ắ̼t̼ gi̼ữ̼ v̼ì̼ t̼ộ̼i̼ gâ̼y̼ r̼ố̼i̼ t̼r̼ậ̼t̼ t̼ự̼ c̼ô̼n̼g c̼ộ̼n̼g.̼ Ô̼n̼g t̼h̼ư̼ờ̼n̼g x̼u̼y̼ê̼n̼ t̼h̼a̼m̼ gi̼a̼ c̼á̼c̼ h̼o̼ạ̼t̼ đ̼ộ̼n̼g gi̼a̼n̼g h̼ồ̼ m̼ạ̼n̼g,̼ l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼,̼ c̼h̼ử̼i̼ b̼ớ̼i̼,̼ d̼ọ̼a̼ n̼ạ̼t̼ đ̼ố̼i̼ t̼h̼ủ̼.̼

̼S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ h̼o̼à̼n̼ t̼h̼à̼n̼h̼ b̼ả̼n̼ á̼n̼ 2̼4̼ t̼h̼á̼n̼g t̼ù̼ gi̼a̼m̼,̼ D̼ũ̼n̼g “̼T̼r̼ọ̼c̼”̼ t̼r̼ở̼ t̼h̼à̼n̼h̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼ư̼ợ̼n̼g t̼r̼ê̼n̼ m̼ạ̼n̼g x̼ã̼ h̼ộ̼i̼ v̼ớ̼i̼ h̼à̼n̼g t̼r̼ă̼m̼ n̼gh̼ì̼n̼ l̼ư̼ợ̼t̼ t̼h̼e̼o̼ d̼õ̼i̼ t̼r̼ê̼n̼ F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ c̼á̼ n̼h̼â̼n̼.̼ T̼r̼ê̼n̼ Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼,̼ D̼ũ̼n̼g “̼T̼r̼ọ̼c̼”̼ t̼ừ̼n̼g q̼u̼ả̼n̼g c̼á̼o̼,̼ m̼ờ̼i̼ gọ̼i̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼ù̼n̼g t̼h̼a̼m̼ gi̼a̼ c̼á̼ c̼ư̼ợ̼c̼ n̼h̼ị̼ p̼h̼â̼n̼,̼ d̼ư̼ớ̼i̼ t̼ư̼ c̼á̼c̼h̼ l̼à̼ n̼h̼à̼ đ̼ầ̼u̼ t̼ư̼ c̼ủ̼a̼ W̼e̼f̼i̼n̼e̼x̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g v̼i̼d̼e̼o̼,̼ D̼ũ̼n̼g “̼t̼r̼ọ̼c̼”̼ c̼h̼o̼ r̼ằ̼n̼g đ̼ầ̼u̼ t̼ư̼ v̼à̼o̼ s̼à̼n̼ n̼à̼y̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ k̼i̼ế̼m̼ t̼i̼ề̼n̼ d̼ễ̼ d̼à̼n̼g b̼ằ̼n̼g c̼á̼c̼h̼ t̼u̼y̼ể̼n̼ đ̼ạ̼i̼ l̼ý̼.̼ “̼C̼h̼ỉ̼ 4̼-̼5̼ n̼gà̼y̼ t̼ừ̼ 1̼0̼0̼ U̼S̼D̼ m̼ì̼n̼h̼ đ̼ã̼ k̼i̼ế̼m̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ 7̼0̼0̼ U̼S̼D̼.̼ A̼i̼ c̼ũ̼n̼g c̼ó̼ t̼h̼ể̼ k̼i̼ế̼m̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼i̼ề̼n̼”̼,̼ D̼ũ̼n̼g n̼ó̼i̼ t̼r̼o̼n̼g v̼i̼d̼e̼o̼.̼

̼”̼B̼ả̼n̼ c̼h̼ấ̼t̼ c̼ủ̼a̼ W̼e̼f̼i̼n̼e̼x̼ k̼h̼ô̼n̼g p̼h̼ả̼i̼ l̼à̼ h̼ì̼n̼h̼ t̼h̼ứ̼c̼ đ̼ầ̼u̼ t̼ư̼.̼ L̼o̼ạ̼i̼ gi̼a̼o̼ d̼ị̼c̼h̼ đ̼á̼n̼h̼ c̼ư̼ợ̼c̼ t̼i̼ề̼n̼ c̼h̼o̼ m̼ộ̼t̼ v̼i̼ệ̼c̼ k̼h̼ô̼n̼g b̼i̼ế̼t̼ k̼ế̼t̼ q̼u̼ả̼ c̼h̼í̼n̼h̼ l̼à̼ c̼ờ̼ b̼ạ̼c̼”̼,̼ b̼à̼ Đ̼ỗ̼ P̼h̼ư̼ơ̼n̼g Q̼u̼ỳ̼n̼h̼,̼ c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ gi̼a̼ t̼à̼i̼ c̼h̼í̼n̼h̼ t̼ừ̼ A̼n̼t̼ gr̼o̼u̼p̼,̼ T̼h̼ư̼ợ̼n̼g H̼ả̼i̼,̼ T̼r̼u̼n̼g Q̼u̼ố̼c̼ n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ị̼n̼h̼.̼

Nguồn:https://baomoi.com/giang-ho-mang-chuyen-huong-sang-da-cap-tai-chinh

Xem thêm: Rộ tin ‘giang hồ mạng’ Khánh Sky nối bước Khá Bảnh, nguyên nhân bị tạm giữ khiến CĐM ngỡ ngàng

CĐM đang xôn xao không ngừng trước thông tin “giang hồ mạng” Khánh Sky bị bắt giữ. Hình ảnh được cho là anh chàng này tại cơ quan công an xuất hiện dày đặc khắp các trang MXH.

Rộ tin ‘giang hồ mạng’ Khánh Sky nối bước Khá Bảnh, nguyên nhân bị tạm giữ khiến CĐM ngỡ ngàng

Sáng 7/7, một số fanpage, group trên Facebook lan truyền thông tin Khánh Sky (tên thật Nguyễn Văn Hợi, SN 1992) bị “xộ khám”. Đính kèm đó là bức ảnh anh chàng này cầm bảng thông tin có họ tên, năm sinh, quê quán giống các đối tượng bị tạm giữ. Trong đó, lý do được ghi rõ là vì cá độ bóng đá.

khanh-sky-1

Thông tin này nhanh chóng được chia sẻ khắp nơi, được CĐM bàn tán sôi nổi. Dù chưa xác minh được độ thực hư, nhưng nhiều người đã tin chắc bức ảnh trên có thật, liên tục mỉa mai Khánh Sky. Bên cạnh đó, một số dân mạng vẫn bán tin bán nghi, chờ thông tin chính thức từ cơ quan chức năng.

khanh-sky-2

khanh-sky-4

khanh-sky-3

Khánh Sky còn được gọi với cái tên Khánh Bầu Trời. Anh chàng này là một “giang hồ mạng” có tiếng tại Việt Nam. Khánh Sky cũng như những Huấn Hoa Hồng, Dũng Trọc, Dương Minh Tuyền… khi thường xuyên livestream, có hành động, phát ngôn kém văn minh.

khanh-sky-6

Năm 2018 Khánh Sky nổi lên như một hiện tượng sau khi lên mạng chửi bới các đàn anh “giang hồ mạng” khác. Anh chàng còn thách thức đối phương đến “tính sổ” với mình. Giọng điệu ngông nghênh, thái độ “không bình thường” vô tình lại khiến Khánh Sky gây được sự chú ý trên không gian ảo.

khanh-sky-5

Thời điểm Khá Bảnh bị bắt, Khánh Sky còn lên sóng livestream khoe mình chính là người báo công an “sờ gáy” đối phương. Không biết thông tin này là thật hay đùa nhưng cuối cùng vì nó mà Khánh Sky lại bị Dũng Trọc, Huấn Hoa Hồng cùng nhiều “giang hồ mạng” khác đòi truy lùng bằng được để “dạy dỗ”.

Hiện tại, trước thông tin bị tạm giữ vì cá độ bóng đá, Khánh Sky vẫn chưa có phản hồi nào. Trang cá nhân của anh chàng im ắng lạ thường, càng khiến dư luận thêm nghi ngờ.

Nguồn:https://www.techz.vn/187-721-1-ro-tin-giang-ho-mang-khanh-sky-noi-buoc-kha-banh-nguyen-nhan-bi-tam-giu-khien-cdm-ngo-ngang-ylt534004.html 

Xem thêm: Hà Nội: Trung “Trọc” cùng vợ con và hàng chục đàn em bị khở.i t.ố

Cơ quan điều tra đang tìm những người từng vay tiền với lãi suất “c.ắ.t c.ổ” từ vợ chồng Trần Trung, tức Trung “Trọc”.


Cục Cảnh sát Hình sự – Bộ Công an vừa triệt phá đường dây tín dụng đen do Trần Trung (SN 1973, tức Trung “Trọc”, trú tại Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội) cầm đầu.

Cơ quan điều tra bước đầu khởi tố 13 bị can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, gồm: Trung “Trọc”, Hoàng Thu Trang (vợ Trung), Trần Nam Hải (con trai của Trung) và 10 “đàn em” khác của Trung.

Theo hồ sơ, Trung “Trọc” có 2 tiền sự (về hành vi cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản) và một tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”. Từ năm 2018, Trung “Trọc” tập hợp đàn em là những đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, nghiện hút hoặc mắc bệnh HIV để hoạt động cho vay với lãi suất cao trên địa bàn Hà Nội.

Ổ nhóm của Trung chủ yếu cho khách vay với 2 hình thức: vay lãi ngày với lãi suất 3.000-10.000 đồng/triệu/ngày (tương đương lãi suất từ 108-360%/năm) hoặc vay bốc họ (lãi suất phải trả tương đương 120%/năm).

Để che mắt cơ quan chức năng, Trung “Trọc” mở quán karaoke làm nơi tập hợp “đàn em”. Tại đây, Hoàng Thu Trang (vợ Trung), Trần Nam Hải (con trai Trung) cùng một số “đàn em” giúp Trung ghi chép, theo dõi sổ sách các khách hàng đến vay tiền và trả tiền. Khách hàng trực tiếp liên hệ với Trung để vay tiền. Khi đối tượng đi vắng, “con nợ” liên hệ với vợ Trung hoặc các “đàn em” để vay tiền, nhưng phải báo lại để Trung quyết định cho vay hay không.

Trước khi cho vay tiền, Trung chỉ đạo các “đàn em” liên hệ với người vay để kiểm tra chỗ ở, điều kiện kinh tế. Khi vay tiền, khách hàng phải để lại các giấy tờ như chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe, sổ hộ khẩu… để làm tin và viết giấy vay nợ.

Đến hẹn khách phải trả tiền, vợ Trung cùng các “đàn em” của Trung nhắn tin, gọi điện để đôn đốc khách trả nợ đúng hẹn. Khi “con nợ” đến hạn mà chưa trả thì Trung chỉ đạo “đàn em” đến tận nhà chửi bới, gây sức ép hoặc ngồi chây ì đến khi nào khách hàng chịu trả tiền mới về.

Toàn bộ tiền cho khách hàng vay là tiền của Trung. Tiền lãi và gốc được chuyển về đều phải chuyển cho Trung thông qua Hoàng Thu Trang. Hàng ngày, Trang đối chiếu sổ sách vay nợ của các khách hàng với các “đàn em” của Trung.

Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ, Trung “Trọc” và đồng phạm đã cho vay hơn 4,6 tỷ đồng, thu được hơn một tỷ đồng tiền lãi.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an đang điều tra mở rộng vụ án, đề nghị những khách hàng vay tiền của nhóm đối tượng này liên hệ với cán bộ Nguyễn Ngọc Sơn, Phòng Trọng án – Cục Cảnh sát Hình sự (Điện thoại: 0938268007).

Nguồn:https://dantri.com.vn/phap-luat/ha-noi-trung-troc-cung-vo-con-va-hang-chuc-dan-em-bi-khoi-to-20210708091231688.htm

Hình ảnh khác lạ khó nhận ra của Quang “Rambo” tại tòa so với lúc bị bắt

(NLĐO)- Đỗ Văn Quang (tức Quang “Rambo”) ngày 30-6 đã ra tòa xử vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” với hình ảnh khác lạ, khó nhận ra so với thời điểm mới bị bắt giữ.
Ngày 30-6, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Đỗ Văn Quang (SN 1984, còn gọi Quang “Rambo”, trú tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) 8 năm tù; Đỗ Văn Thịnh (SN 1986, ở Thái Bình) 10 năm tù; Nguyễn Đức Nhân (SN 1986, trú ở quận Long Biên, TP Hà Nội) 9 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Cùng về tội danh này, 4 bị cáo khác nhận từ 6 đến 8 năm tù.

Hình ảnh khác lạ khó nhận ra của Quang Rambo tại tòa so với lúc bị bắt - Ảnh 1.

Quang “Rambo” tại phiên toà ngày 30-6

Theo nội dung vụ án, tháng 12-2016, Công ty H.T. do anh Đặng Minh V. là Chủ tịch Hội đồng quản trị ký hợp đồng thuê khoán nhân công với Đỗ Văn Thịnh thi công xây dựng các căn biệt thự tại một dự án trên địa bàn quận Long Biên. Đến tháng 8-2017, có 4 hạng mục trong hợp đồng được đội của Đỗ Văn Thịnh thi công xong nhưng do không đạt chất lượng và chậm tiến độ nên chủ đầu tư thay người khác thi công lại và khấu trừ tiền đối với Công ty H.T. Bên cạnh đó, Anh V. chưa quyết toán được hợp đồng với chủ đầu tư nên chưa thanh toán tiền công thợ cho Thịnh.

Cho rằng anh V. chây ì không thanh toán tiền theo hợp đồng nên cuối tháng 3-2019, đầu tháng 4-2019, Thịnh đã thuê Nguyễn Đức Nhân (làm nghề kinh doanh cầm đồ) đi đòi tiền. Nhân đồng ý và rủ thêm Đỗ Văn Quang (tức Quang “Rambo”) tham gia. Tiếp đó, nhóm này kéo thêm một số đối tượng khác để tạo số đông người nhằm đe dọa, uy hiếp tinh thần anh V.

Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 3-2019 đến ngày 22-5-2019, các đối tượng nhiều lần gọi điện thoại, nhắn tin cho anh V., kéo nhau đến nhà riêng của anh V. và trụ sở Công ty H.T. tìm gặp anh V., chửi bởi, đe dọa, ép anh này phải thanh toán tiền công theo hợp đồng ký kết.

Tại đây, anh V. giải thích do Thịnh thi công công trình không đạt chất lượng và chậm tiến độ, bị chủ dự án trừ tiền và chưa quyết toán công trình nên anh chưa có tiền thanh toán cho Thịnh. Tuy nhiên, Thịnh và đồng bọn đe dọa, ép anh V. phải ký Biên bản đối chiếu công nợ và ký cam kết phải thanh toán tiền công cho Thịnh theo lộ trình làm 3 đợt với tổng số tiền là 1,1 tỉ đồng

Hình ảnh khác lạ khó nhận ra của Quang Rambo tại tòa so với lúc bị bắt - Ảnh 2.

Quang “Rambo” thời điểm mới bị bắt vào tháng 8-2019

Do vẫn chưa lấy được tiền nên sau đó Thịnh, Nhân và đồng bọn liên tục gọi điện, nhắn tin đe dọa anh V. Ngoài ra, các đối tượng còn đe dọa nếu anh V. không trả tiền theo cam kết sẽ đánh và làm hại người trong gia đình anh.

Lo sợ, ngày 12-4-2019, anh V. đã đưa cho nhân viên công ty 200 triệu đồng để đưa cho Thịnh. Số tiền trên Thịnh trả công cho Nhân và đồng bọn là 40 triệu đồng. Nhân đưa lại số tiền trên cho Quang thì Quang trả lương cho Dũng 3 triệu đồng.

Sau đó, Thịnh, Nhân và đồng bọn tiếp tục nhiều lần đe dọa, bắt anh V. phải trả tiền theo lộ trình đã cam kết. Lo sợ nên ngày 8-5-2019, anh V. đã làm đơn tố giác hành vi phạm tội của Thịnh và đồng bọn đến Công an TP Hà Nội. Sau đó, lần lượt các đối tượng bị bắt

Theo Công an TP Hà Nội, Quang “Rambo” là đối tượng hình sự cộm cán. Trước khi bị bắt, Quang “Rambo” có quan hệ thân thiết với nhóm Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng “trọc”), Bùi Xuân Huấn (tức Huấn “hoa hồng”), Ngô Bá Khá (tức Khá “bảnh”)… Nhóm của Quang “Rambo” thường xuyên lên Facebook livestream những hình ảnh xăm trổ, đầu trọc, đeo kính đen, đeo dây chuyền, nhẫn to, khoe tiền… để khuyếch trương thanh thế. Trang Facebook, Youtube của Quang “Rambo” có nhiều người theo dõi và cổ vũ, gây ảnh hưởng xấu trong xã hội, nhất là giới trẻ học sinh, sinh viên.

Sáng 30-6, Quang “Rambo” hầu tòa với mái tóc “thằng Bờm”, khác hẳn vẻ ngoài bặm trợn, đầu trọc khi còn tung hoành đòi nợ thuê.

Nguồn:https://nld.com.vn/phap-luat/hinh-anh-khac-la-kho-nhan-ra-cua-quang-rambo-tai-toa-so-voi-luc-bi-bat-20210630151356116.htm

 

 

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *