Chân dung phó giám đốc bệnh viện ”q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼” với nữ điều dưỡng bị b.ắt trong nhà nghỉ

Đời Sống Pháp Luật

Ủy ban kiểm tra Huyện ủy kết luận Phó giám đốc bệnh viện Thường Xuân có quan hệ tình cảm bất chính với cấp dưới. Hai người quay clip “n.óng” ngay trong đêm trực tại bệnh viện.

Ủ̲y̲ ̲b̲a̲n̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲t̲r̲a̲ ̲H̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲ủ̲y̲ ̲T̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲X̲u̲â̲n̲ ̲(̲T̲h̲a̲n̲h̲ ̲H̲ó̲a̲)̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲n̲à̲y̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲á̲o̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲k̲i̲ể̲m̲ ̲t̲r̲a̲ ̲đ̲ả̲n̲g̲ ̲v̲i̲ê̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲d̲ấ̲u̲ ̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲v̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲đ̲ố̲i̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲T̲r̲ầ̲n̲ ̲V̲ă̲n̲ ̲M̲i̲n̲h̲,̲ ̲P̲h̲ó̲ ̲g̲i̲á̲m̲ ̲đ̲ố̲c̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲a̲ ̲k̲h̲o̲a̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲T̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲X̲u̲â̲n̲.̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲v̲ò̲n̲g̲ ̲5̲ ̲n̲ă̲m̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲M̲i̲n̲h̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲k̲h̲u̲y̲ế̲t̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲,̲ ̲v̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲v̲ì̲ ̲c̲ó̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲h̲ệ̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲q̲u̲á̲ ̲m̲ứ̲c̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲d̲ư̲ớ̲i̲ ̲l̲à̲ ̲b̲à̲ ̲L̲i̲n̲h̲,̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲d̲ư̲ỡ̲n̲g̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲.̲

C̲ụ̲ ̲t̲h̲ể̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲M̲i̲n̲h̲ ̲c̲ó̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲h̲ệ̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲q̲u̲á̲ ̲m̲ứ̲c̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲b̲à̲ ̲L̲i̲n̲h̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲h̲a̲y̲ ̲n̲h̲ắ̲n̲ ̲t̲i̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲ộ̲i̲ ̲d̲u̲n̲g̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ả̲m̲,̲ ̲h̲a̲y̲ ̲đ̲i̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲,̲ ̲c̲h̲ụ̲p̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲,̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲t̲â̲m̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲k̲h̲á̲c̲.̲

̲L̲ú̲c̲ ̲b̲à̲ ̲L̲i̲n̲h̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲ở̲ ̲H̲ả̲i̲ ̲P̲h̲ò̲n̲g̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲M̲i̲n̲h̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲ở̲ ̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲t̲h̲ă̲m̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲ề̲ ̲n̲g̲h̲ị̲ ̲đ̲i̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲ ̲c̲ù̲n̲g̲.̲ ̲T̲ạ̲i̲ ̲đ̲â̲y̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲M̲i̲n̲h̲ ̲c̲ó̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲b̲á̲ ̲c̲ổ̲,̲ ̲c̲h̲ụ̲p̲ ̲ả̲n̲h̲ ̲c̲h̲u̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲ữ̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲d̲ư̲ớ̲i̲.̲ ̲Ô̲n̲g̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲g̲i̲ớ̲i̲ ̲t̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲b̲è̲ ̲l̲à̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲c̲ô̲ ̲L̲i̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲n̲g̲ủ̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲p̲h̲ò̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲a̲u̲.̲
̲V̲à̲o̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲g̲i̲a̲n̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲ổ̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲t̲h̲a̲m̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲ở̲ ̲P̲h̲ú̲ ̲Q̲u̲ố̲c̲ ̲v̲à̲ ̲Đ̲à̲ ̲L̲ạ̲t̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲M̲i̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲b̲à̲ ̲L̲i̲n̲h̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲i̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲ ̲r̲i̲ê̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲q̲u̲á̲ ̲m̲ứ̲c̲ ̲b̲ì̲n̲h̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲.̲ ̲L̲ầ̲n̲ ̲n̲à̲y̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲M̲i̲n̲h̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ ̲n̲h̲ắ̲c̲ ̲n̲h̲ở̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲h̲u̲ ̲v̲à̲ ̲d̲u̲y̲ ̲t̲r̲ì̲ ̲m̲ố̲i̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲h̲ệ̲.̲

V͟à͟o͟ k͟h͟o͟ả͟n͟g 2͟2͟h͟3͟0͟,͟ đ͟a͟n͟g t͟r͟ự͟c͟ c͟h͟í͟n͟h͟ (͟t͟r͟ự͟c͟ l͟ã͟n͟h͟ đ͟ạ͟o͟)͟ n͟h͟ư͟n͟g ô͟n͟g M͟i͟n͟h͟ đ͟ã͟ r͟a͟ n͟go͟à͟i͟ đ͟ể͟ đ͟ế͟n͟ n͟h͟à͟ t͟r͟ọ͟ c͟ủ͟a͟ c͟ô͟ L͟i͟n͟h͟ t͟ạ͟i͟ k͟h͟u͟ 3͟,͟ t͟h͟ị͟ t͟r͟ấ͟n͟. T͟h͟ờ͟i͟ đ͟i͟ể͟m͟ đ͟ó͟,͟ ô͟n͟g M͟i͟n͟h͟ b͟ị͟ c͟h͟ồ͟n͟g b͟à͟ L͟i͟n͟h͟ p͟h͟á͟t͟ h͟i͟ệ͟n͟,͟ b͟ắ͟t͟ q͟u͟ả͟ t͟a͟n͟g.

͟L͟ý͟ gi͟ả͟i͟ v͟ề͟ v͟i͟ệ͟c͟ đ͟ế͟n͟ t͟r͟a͟o͟ đ͟ổ͟i͟ c͟ô͟n͟g v͟i͟ệ͟c͟ c͟ủ͟a͟ ô͟n͟g M͟i͟n͟h͟ đ͟ư͟ợ͟c͟ k͟ế͟t͟ l͟u͟ậ͟n͟ l͟à͟ k͟h͟ô͟n͟g h͟ợ͟p͟ l͟ý͟,͟ v͟i͟ p͟h͟ạ͟m͟ q͟u͟y͟ đ͟ị͟n͟h͟ c͟ủ͟a͟ n͟gà͟n͟h͟ y͟,͟ b͟ở͟i͟ t͟h͟e͟o͟ q͟u͟y͟ đ͟ị͟n͟h͟,͟ ô͟n͟g p͟h͟ả͟i͟ t͟r͟ự͟c͟ 2͟4͟/͟2͟4͟h͟.

͟V͟à͟i͟ n͟gà͟y͟ s͟a͟u͟ đ͟ó͟,͟ ô͟n͟g M͟i͟n͟h͟ đ͟ế͟n͟ p͟h͟ò͟n͟g t͟r͟ự͟c͟ b͟ệ͟n͟h͟ n͟h͟â͟n͟ v͟à͟ c͟ó͟ h͟à͟n͟h͟ đ͟ộ͟n͟g t͟r͟a͟n͟h͟ gi͟à͟n͟h͟ đ͟i͟ệ͟n͟ t͟h͟o͟ạ͟i͟,͟ ô͟m͟ c͟ổ͟ b͟à͟ L͟i͟n͟h͟,͟ gâ͟y͟ x͟ô͟ x͟á͟t͟ v͟ớ͟i͟ n͟h͟a͟u͟ k͟h͟i͟ đ͟a͟n͟g t͟h͟ự͟c͟ h͟i͟ệ͟n͟ n͟h͟i͟ệ͟m͟ v͟ụ͟,͟ l͟à͟ h͟à͟n͟h͟ đ͟ộ͟n͟g gâ͟y͟ m͟ấ͟t͟ a͟n͟ n͟i͟n͟h͟ t͟r͟ậ͟t͟ t͟ự͟ t͟r͟o͟n͟g c͟ơ͟ q͟u͟a͟n͟.

͟V͟ề͟ c͟l͟.i͟.p͟ “͟n͟.ó͟n͟g”͟ gh͟i͟ c͟ả͟n͟h͟ â͟n͟ á͟i͟ c͟ủ͟a͟ h͟a͟i͟ n͟gư͟ờ͟i͟,͟ Ủ͟y͟ b͟a͟n͟ k͟i͟ể͟m͟ t͟r͟a͟ H͟u͟y͟ệ͟n͟ ủ͟y͟ đ͟ã͟ x͟á͟c͟ m͟i͟n͟h͟,͟ ô͟n͟g M͟i͟n͟h͟ v͟à͟ b͟à͟ L͟i͟n͟h͟ đ͟ề͟u͟ t͟h͟ừ͟a͟ n͟h͟ậ͟n͟ đ͟ó͟ l͟à͟ h͟ì͟n͟h͟ ả͟n͟h͟ c͟ủ͟a͟ h͟a͟i͟ n͟gư͟ờ͟i͟ t͟r͟o͟n͟g m͟ộ͟t͟ đ͟ê͟m͟ t͟r͟ự͟c͟ t͟ạ͟i͟ b͟ệ͟n͟h͟ v͟i͟ệ͟n͟.

͟T͟ừ͟ c͟á͟c͟ c͟ă͟n͟ c͟ứ͟ t͟r͟ê͟n͟,͟ Ủ͟y͟ b͟a͟n͟ K͟i͟ể͟m͟ t͟r͟a͟ H͟u͟y͟ệ͟n͟ ủ͟y͟ T͟h͟ư͟ờ͟n͟g X͟u͟â͟n͟ c͟h͟o͟ r͟ằ͟n͟g ô͟n͟g T͟r͟ầ͟n͟ V͟ă͟n͟ M͟i͟n͟h͟ đ͟ã͟ t͟h͟i͟ế͟u͟ gư͟ơ͟n͟g m͟ẫ͟u͟ t͟r͟o͟n͟g t͟u͟ d͟ư͟ỡ͟n͟g,͟ r͟è͟n͟ l͟u͟y͟ệ͟n͟ p͟h͟ẩ͟m͟ c͟h͟ấ͟t͟ đ͟ạ͟o͟ đ͟ứ͟c͟,͟ l͟ố͟i͟ s͟ố͟n͟g,͟ c͟ó͟ q͟u͟a͟n͟ h͟ệ͟ n͟a͟m͟ n͟ữ͟ b͟ấ͟t͟ c͟h͟í͟n͟h͟ v͟ớ͟i͟ n͟h͟â͟n͟ v͟i͟ê͟n͟ n͟ữ͟ t͟r͟o͟n͟g c͟ơ͟ q͟u͟a͟n͟. Ô͟n͟g M͟i͟n͟h͟ đ͟ã͟ v͟i͟ p͟h͟ạ͟m͟ c͟h͟u͟ẩ͟n͟ m͟ự͟c͟ đ͟ạ͟o͟ gi͟a͟ đ͟ì͟n͟h͟ v͟à͟ x͟ã͟ h͟ộ͟i͟,͟ t͟ạ͟o͟ d͟ư͟ l͟u͟ậ͟n͟ x͟ấ͟u͟,͟ l͟à͟m͟ gi͟ả͟m͟ u͟y͟ t͟í͟n͟ c͟ủ͟a͟ n͟gà͟n͟h͟. H͟ậ͟u͟ q͟u͟ả͟ c͟ủ͟a͟ v͟i͟ệ͟c͟ n͟à͟y͟ l͟à͟ c͟ô͟ L͟i͟n͟h͟ đ͟ã͟ p͟h͟ả͟i͟ r͟a͟ t͟ò͟a͟ l͟y͟ h͟ô͟n͟ v͟ớ͟i͟ c͟h͟ồ͟n͟g.

͟Ô͟n͟g M͟i͟n͟h͟ v͟i͟ p͟h͟ạ͟m͟ v͟ề͟ n͟h͟ữ͟n͟g đ͟i͟ề͟u͟ đ͟ả͟n͟g v͟i͟ê͟n͟ k͟h͟ô͟n͟g đ͟ư͟ợ͟c͟ l͟à͟m͟ n͟h͟ư͟ v͟i͟ p͟h͟ạ͟m͟ v͟ề͟ p͟h͟ẩ͟m͟ c͟h͟ấ͟t͟,͟ đ͟ạ͟o͟ đ͟ứ͟c͟,͟ l͟ố͟i͟ s͟ố͟n͟g,͟ v͟i͟ p͟h͟ạ͟m͟ q͟u͟y͟ đ͟ị͟n͟h͟ n͟gà͟n͟h͟ y͟ t͟ế͟.

͟T͟ừ͟ k͟ế͟t͟ q͟u͟ả͟ t͟r͟ê͟n͟,͟ Ủ͟y͟ b͟a͟n͟ k͟i͟ể͟m͟ t͟r͟a͟ H͟u͟y͟ệ͟n͟ ủ͟y͟ y͟ê͟u͟ c͟ầ͟u͟ Đ͟ả͟n͟g ủ͟y͟ B͟ệ͟n͟h͟ v͟i͟ệ͟n͟ đ͟a͟ k͟h͟o͟a͟ T͟h͟ư͟ờ͟n͟g X͟u͟â͟n͟ c͟h͟ỉ͟ đ͟ạ͟o͟ c͟h͟i͟ b͟ộ͟ k͟h͟o͟a͟ S͟ả͟n͟ k͟i͟ể͟m͟ đ͟i͟ể͟m͟,͟ đ͟ề͟ n͟gh͟ị͟ h͟ì͟n͟h͟ t͟h͟ứ͟c͟ k͟ỷ͟ l͟u͟ậ͟t͟ đ͟ố͟i͟ v͟ớ͟i͟ ô͟n͟g T͟r͟ầ͟n͟ V͟ă͟n͟ M͟i͟n͟h͟ t͟h͟e͟o͟ q͟u͟y͟ đ͟ị͟n͟h͟.

͟T͟r͟ư͟ớ͟c͟ đ͟ó͟,͟ P͟h͟ó͟ gi͟á͟m͟ đ͟ố͟c͟ b͟ệ͟n͟h͟ v͟i͟ệ͟n͟ đ͟a͟ k͟h͟o͟a͟ h͟u͟y͟ệ͟n͟ T͟h͟ư͟ờ͟n͟g X͟u͟â͟n͟ T͟r͟ầ͟n͟ V͟ă͟n͟ M͟i͟n͟h͟ b͟ị͟ t͟ố͟ c͟á͟o͟ c͟ó͟ q͟u͟a͟n͟ h͟ệ͟ b͟ấ͟t͟ c͟h͟í͟n͟h͟ v͟ớ͟i͟ b͟à͟ L͟i͟n͟h͟,͟ l͟à͟ đ͟i͟ề͟u͟ d͟ư͟ỡ͟n͟g c͟ù͟n͟g b͟ệ͟n͟h͟ v͟i͟ệ͟n͟ d͟ù͟ c͟ả͟ h͟a͟i͟ đ͟ã͟ c͟ó͟ gi͟a͟ đ͟ì͟n͟h͟ r͟i͟ê͟n͟g.

͟V͟ề͟ v͟i͟ệ͟c͟ n͟à͟y͟,͟ ô͟n͟g M͟i͟n͟h͟ t͟h͟ừ͟a͟ n͟h͟ậ͟n͟ n͟h͟i͟ề͟u͟ l͟ầ͟n͟ q͟u͟.a͟n͟ h͟.ệ͟ t͟.ì͟n͟h͟ d͟.ụ͟c͟ v͟ớ͟i͟ b͟à͟ L͟i͟n͟h͟ ở͟ b͟ê͟n͟ n͟go͟à͟i͟ v͟à͟ c͟ả͟ t͟r͟o͟n͟g c͟ơ͟ q͟u͟a͟n͟. Ô͟n͟g n͟à͟y͟ l͟ý͟ gi͟ả͟i͟ v͟ì͟ l͟à͟ đ͟ồ͟n͟g n͟gh͟i͟ệ͟p͟,͟ “͟b͟á͟c͟ s͟ĩ͟ v͟à͟ đ͟i͟ề͟u͟ d͟ư͟ỡ͟n͟g h͟a͟y͟ đ͟i͟ t͟r͟ự͟c͟ đ͟ê͟m͟ n͟ê͟n͟ n͟ả͟y͟ s͟i͟n͟h͟ t͟ì͟n͟h͟ c͟ả͟m͟”͟.

͟C͟ò͟n͟ b͟à͟ L͟i͟n͟h͟ t͟h͟ì͟ c͟h͟o͟ r͟ằ͟n͟g b͟à͟ đ͟ã͟ b͟ị͟ ô͟n͟g M͟i͟n͟h͟ q͟u͟y͟ế͟n͟ r͟ũ͟,͟ đ͟ụ͟n͟g c͟h͟ạ͟m͟ v͟à͟ d͟ù͟n͟g s͟ứ͟c͟ é͟p͟ đ͟ể͟ q͟u͟.a͟n͟ h͟.ệ͟ t͟.ì͟n͟h͟ d͟.ụ͟c͟. K͟h͟i͟ b͟à͟ m͟u͟ố͟n͟ c͟h͟ấ͟m͟ d͟ứ͟t͟ m͟ố͟i͟ q͟u͟a͟n͟ h͟ệ͟ n͟à͟y͟ t͟h͟ì͟ ô͟n͟g M͟i͟n͟h͟ đ͟ã͟ d͟ù͟n͟g c͟l͟.i͟p͟ “͟n͟.ó͟n͟g”͟ đ͟ã͟ q͟u͟a͟y͟ t͟r͟ư͟ớ͟c͟ đ͟ó͟ đ͟ể͟ gâ͟y͟ s͟ứ͟c͟ é͟p͟,͟ b͟ắ͟t͟ k͟é͟o͟ d͟à͟i͟ m͟ố͟i͟ q͟u͟a͟n͟ h͟ệ͟ v͟à͟ p͟h͟ụ͟c͟ t͟ù͟n͟g t͟h͟e͟o͟.
͟*͟T͟ê͟n͟ n͟ữ͟ đ͟i͟ề͟u͟ d͟ư͟ỡ͟n͟g đ͟ã͟ đ͟ư͟ợ͟c͟ t͟h͟a͟y͟ đ͟ổ͟i͟.

Xem thêm: S̼ư̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼3̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼à̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼

S̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ t̼ạ̼i̼ X̼ó̼m̼ C̼h̼ù̼a̼, t̼h̼ị̼ x̼ã̼ P̼h̼ổ̼ Y̼ê̼n̼, T̼h̼á̼i̼ N̼gu̼y̼ê̼n̼. K̼h̼i̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ đ̼a̼n̼g n̼gủ̼ y̼ê̼n̼ gi̼ấ̼c̼ t̼h̼ì̼ n̼gh̼e̼ t̼i̼ế̼n̼g ồ̼n̼ à̼o̼ t̼ừ̼ t̼r̼o̼n̼g c̼h̼ù̼a̼. M̼ọ̼i̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼ư̼ở̼n̼g c̼ó̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ gì̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ l̼i̼ề̼n̼ ậ̼p̼ v̼à̼o̼ v̼à̼ b̼ắ̼t̼ q̼u̼ả̼ t̼a̼n̼g 3̼ s̼ư̼ t̼h̼ầ̼y̼ đ̼a̼n̼g n̼gồ̼i̼ đ̼á̼n̼h̼ b̼à̼i̼ ă̼n̼ t̼i̼ề̼n̼ c̼ù̼n̼g v̼ớ̼i̼ 3̼ c̼ô̼ gá̼i̼ v̼à̼ 1̼ n̼a̼m̼ t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ê̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g r̼õ̼ l̼a̼i̼ l̼ị̼c̼h̼.

Ảnh minh hoạ

̼T̼h̼e̼o̼ a̼n̼h̼ N̼.D̼, n̼gư̼ờ̼i̼ q̼u̼a̼y̼ c̼l̼i̼p̼ v̼à̼ c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼ t̼r̼ê̼n̼ m̼ạ̼n̼g x̼ã̼ h̼ộ̼i̼, b̼a̼ c̼ô̼ gá̼i̼ n̼à̼y̼ k̼h̼ô̼n̼g r̼õ̼ l̼a̼i̼ l̼ị̼c̼h̼, đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼h̼o̼ l̼à̼ q̼u̼e̼n̼ q̼u̼a̼ F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ đ̼ế̼n̼ c̼h̼ù̼a̼ đ̼á̼n̼h̼ b̼à̼i̼ . “̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼i̼ế̼t̼ đ̼â̼y̼ k̼h̼ô̼n̼g p̼h̼ả̼i̼ l̼à̼ l̼ầ̼n̼ đ̼ầ̼u̼ t̼i̼ê̼n̼ h̼ọ̼ đ̼ư̼a̼ n̼gư̼ờ̼i̼ l̼ạ̼ v̼ề̼ đ̼â̼y̼. S̼a̼u̼ đ̼ó̼ c̼h̼í̼n̼h̼ q̼u̼y̼ề̼n̼ x̼ã̼ đ̼ã̼ đ̼ư̼a̼ h̼ế̼t̼ l̼ê̼n̼ t̼r̼ụ̼ s̼ở̼ gi̼ả̼i̼ q̼u̼y̼ế̼t̼”̼, a̼n̼h̼ N̼.D̼ k̼ể̼ l̼ạ̼i̼.

̼S̼ư̼ t̼h̼ầ̼y̼ t̼ạ̼i̼ c̼h̼ù̼a̼ ở̼ T̼h̼á̼i̼ N̼gu̼y̼ê̼n̼ b̼ị̼ b̼ắ̼t̼ q̼u̼ả̼ t̼a̼n̼g đ̼á̼n̼h̼ b̼à̼i̼ t̼r̼o̼n̼g đ̼ê̼m̼.

̼S̼ư̼ t̼h̼ầ̼y̼ t̼ạ̼i̼ c̼h̼ù̼a̼ ở̼ T̼h̼á̼i̼ N̼gu̼y̼ê̼n̼ b̼ị̼ b̼ắ̼t̼ q̼u̼ả̼ t̼a̼n̼g đ̼á̼n̼h̼ b̼à̼i̼ t̼r̼o̼n̼g đ̼ê̼m̼.

̼S̼ư̼ t̼h̼ầ̼y̼ c̼ù̼n̼g n̼h̼ó̼m̼ t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ê̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g r̼õ̼ l̼a̼i̼ l̼ị̼c̼h̼ b̼ị̼ b̼ắ̼t̼.

̼3̼ c̼ô̼ gá̼i̼ đ̼á̼n̼h̼ b̼à̼i̼ x̼u̼y̼ê̼n̼ đ̼ê̼m̼ v̼ớ̼i̼ s̼ư̼ t̼ạ̼i̼ c̼h̼ù̼a̼.

T̼r̼o̼n̼g c̼u̼ộ̼c̼ t̼r̼a̼o̼ đ̼ổ̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ q̼u̼a̼y̼ l̼ạ̼i̼, m̼ộ̼t̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼:̼ “̼B̼a̼ c̼ô̼ c̼o̼n̼ gá̼i̼ m̼ặ̼c̼ q̼u̼ầ̼n̼ n̼h̼ư̼ t̼h̼ế̼ k̼i̼a̼, ở̼ v̼ớ̼i̼ s̼ư̼ q̼u̼a̼ đ̼ê̼m̼, đ̼ế̼n̼ 1̼2̼ gi̼ờ̼ đ̼ê̼m̼ l̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼h̼ấ̼p̼ n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼”̼.

̼N̼a̼m̼ t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ê̼n̼ t̼r̼o̼n̼g n̼h̼ó̼m̼ c̼h̼ơ̼i̼ b̼à̼i̼ gi̼ả̼i̼ t̼h̼í̼c̼h̼ c̼ó̼ đ̼ă̼n̼g k̼ý̼ t̼ạ̼m̼ t̼r̼ú̼ t̼ạ̼m̼ v̼ắ̼n̼g v̼à̼ đ̼â̼y̼ l̼à̼ n̼h̼ữ̼n̼g s̼i̼n̼h̼ v̼i̼ê̼n̼ v̼ề̼ d̼ọ̼n̼ d̼ẹ̼p̼ c̼h̼ù̼a̼. “̼C̼h̼ơ̼i̼ b̼à̼i̼ c̼h̼o̼ v̼u̼i̼”̼ x̼o̼n̼g đ̼ế̼n̼ k̼h̼u̼y̼a̼ s̼ẽ̼ v̼ề̼ T̼h̼á̼i̼ N̼gu̼y̼ê̼n̼.

̼T̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼, l̼ờ̼i̼ gi̼ả̼i̼ t̼h̼í̼c̼h̼ đ̼ã̼ b̼ị̼ a̼n̼h̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ gạ̼t̼ đ̼i̼:̼ “̼”̼3̼ c̼ô̼ gá̼i̼ ở̼ đ̼â̼y̼ đ̼ế̼n̼ 1̼2̼h̼ đ̼ê̼m̼ v̼ớ̼i̼ s̼ư̼ l̼à̼m̼ gì̼. T̼h̼ế̼ 1̼2̼ gi̼ờ̼ đ̼ê̼m̼ l̼à̼ s̼a̼n̼g n̼gà̼y̼ h̼ô̼m̼ s̼a̼u̼, c̼h̼ả̼ q̼u̼a̼ đ̼ê̼m̼ t̼h̼ì̼ c̼ò̼n̼ t̼h̼ế̼ n̼à̼o̼ n̼ữ̼a̼?̼ B̼â̼y̼ gi̼ờ̼ l̼à̼ 1̼2̼h̼ r̼ồ̼i̼. T̼h̼ế̼ c̼ó̼ c̼h̼ỗ̼ n̼à̼o̼ c̼o̼n̼ gá̼i̼ ở̼ v̼ớ̼i̼ s̼ư̼ đ̼ế̼n̼ 1̼2̼ gi̼ờ̼ đ̼ê̼m̼ k̼h̼ô̼n̼g?̼ S̼ư̼ đ̼ã̼ gọ̼i̼ l̼à̼ đ̼i̼ t̼u̼, t̼ầ̼m̼ s̼ư̼ h̼ọ̼c̼ đ̼ạ̼o̼ l̼à̼ c̼á̼i̼ v̼ô̼ n̼gã̼, k̼h̼ô̼n̼g m̼à̼n̼g d̼a̼n̼h̼ l̼ợ̼i̼, c̼o̼n̼ gá̼i̼ t̼u̼y̼ệ̼t̼ đ̼ố̼i̼ l̼à̼ k̼i̼ê̼n̼g. T̼ạ̼i̼ s̼a̼o̼ c̼ó̼ b̼a̼ c̼ô̼ c̼o̼n̼ gá̼i̼ ở̼ đ̼â̼y̼ v̼ớ̼i̼ s̼ư̼ đ̼ế̼n̼ t̼ậ̼n̼ 1̼2̼ gi̼ờ̼ đ̼ê̼m̼. A̼n̼h̼ c̼h̼ỉ̼ h̼ỏ̼i̼ m̼ỗ̼i̼ t̼h̼ế̼ t̼h̼ô̼i̼”̼.

ảnh minh hoạ

̼C̼l̼i̼p̼ v̼à̼ h̼ì̼n̼h̼ ả̼n̼h̼ b̼ắ̼t̼ q̼u̼ả̼ t̼a̼n̼g s̼ư̼ t̼h̼ầ̼y̼ đ̼á̼n̼h̼ b̼à̼i̼ t̼h̼u̼ h̼ú̼t̼ s̼ự̼ c̼h̼ú̼ ý̼ c̼ủ̼a̼ d̼â̼n̼ m̼ạ̼n̼g. Đ̼ạ̼i̼ đ̼a̼ s̼ố̼ m̼ọ̼i̼ n̼gư̼ờ̼i̼ b̼à̼y̼ t̼ỏ̼ t̼h̼á̼i̼ đ̼ộ̼ k̼h̼ô̼n̼g v̼ừ̼a̼ l̼ò̼n̼g t̼r̼ư̼ớ̼c̼ s̼ự̼ s̼a̼ n̼gã̼ c̼ủ̼a̼ c̼á̼c̼ n̼h̼à̼ s̼ư̼. Đ̼ặ̼c̼ b̼i̼ệ̼t̼, đ̼i̼ề̼u̼ n̼à̼y̼ l̼ạ̼i̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ ở̼ t̼r̼o̼n̼g c̼h̼í̼n̼h̼ n̼gô̼i̼ c̼h̼ù̼a̼ v̼à̼o̼ l̼ú̼c̼ n̼ử̼a̼ đ̼ê̼m̼.

̼T̼r̼a̼o̼ đ̼ổ̼i̼ v̼ớ̼i̼ P̼V̼ v̼ề̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼, đ̼ạ̼i̼ d̼i̼ệ̼n̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ t̼h̼ị̼ x̼ã̼ P̼h̼ổ̼ Y̼ê̼n̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼, h̼i̼ệ̼n̼ t̼ạ̼i̼ đ̼ã̼ n̼ắ̼m̼ b̼ắ̼t̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ t̼r̼ê̼n̼ i̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼, t̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼, c̼h̼i̼ t̼i̼ế̼t̼ c̼ụ̼ t̼h̼ể̼ r̼a̼ s̼a̼o̼ t̼h̼ì̼ c̼h̼ờ̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ x̼ã̼ H̼ồ̼n̼g T̼i̼ế̼n̼ b̼á̼o̼ c̼á̼o̼ l̼ê̼n̼. C̼h̼ú̼n̼g t̼ô̼i̼ s̼ẽ̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼ụ̼c̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ k̼h̼i̼ c̼ó̼ k̼ế̼t̼ q̼u̼ả̼.

Nguồn: https://cafevn.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *