N̼ữ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼a̼s̼s̼a̼g̼e̼ ̼đ̼.̼â̼.̼ɱ̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼τ̼.̼ử̼ ̼ ̼ν̼.̼σ̼.̼η̼.̼ɠ̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼”̼b̼o̼”̼

Đời Sống Pháp Luật

D̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼“̼b̼o̼”̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼.̼à̼.̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼a̼s̼s̼a̼g̼e̼ ̼ở̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼.̼a̼.̼o̼ ̼đ̼.̼â̼.̼ɱ̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼τ̼.̼.̼ử̼ ̼ν̼.̼σ̼.̼η̼.̼ɠ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

Khởi tố, bắt giam nữ tiếp viên 16 tuổi đâm chết khách ở An Giang

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼-̼1̼2̼,̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼3̼;̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼k̼h̼ó̼m̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼B̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ς̼.̼ɧ̼.̼ế̼.̼τ̼ ̼η̼ɠ̼ư̼ờ̼ί̼ ̼d̼o̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼D̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼8̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼-̼1̼2̼,̼ ̼L̼â̼m̼ ̼T̼.̼H̼.̼ ̼(̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼m̼a̼s̼s̼a̼g̼e̼ ̼7̼7̼ ̼(̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ý̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼T̼ổ̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼a̼s̼s̼a̼g̼e̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼m̼a̼s̼s̼a̼g̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼.̼

̼N̼ữ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼a̼s̼s̼a̼g̼e̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼m̼a̼s̼s̼a̼g̼e̼ ̼“̼t̼h̼ư̼ ̼g̼i̼ã̼n̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼.̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼“̼b̼o̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼5̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼“̼t̼h̼ư̼ ̼g̼i̼ã̼n̼”̼,̼ ̼H̼.̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼2̼5̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

Nữ tiếp viên massage đâm chết khách vì bị đánh và lật kèo tiền bo -  VietNamNet

N̼ữ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼“̼b̼o̼”̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼x̼e̼,̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ố̼p̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼1̼ ̼c̼o̼n̼ ̼δ̼.̼α̼.̼σ̼ ̼ς̼ầ̼ɱ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼đ̼ồ̼ ̼v̼ậ̼t̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼H̼.̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼ầ̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼d̼â̼y̼ ̼n̼ị̼t̼ ̼đ̼.̼á̼.̼n̼.̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼.̼

̼B̼ị̼ ̼đ̼.̼á̼.̼n̼h̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼ς̼ầ̼ɱ̼ ̼δ̼.̼α̼.̼σ̼ ̼đ̼.̼.̼â̼ɱ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ạ̼n̼ ̼s̼ư̼ờ̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼.̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼τ̼.̼.̼ử̼ ̼ν̼.̼σ̼.̼η̼.̼ɠ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼.̼

N̳g̳u̳ồ̳n̳ https://phunuphapluat.vn/nu-tiep-vien-massage-dam-khach-tu-vong-vi-bi-bot-tien-bo.html
Ngủ dậy, nữ sinh mới phát hiện bị тrộм lấy “мấт đờι con gáι”

Chuyện nữ sinh viên sau một đêm ngủ dậy thấy trên mình không một mảnh vải che thân, phát hiện m.ất tr.ộm… “đời con g.ái”, là những câu chuyện ít ai biết…

Theo tin tức trên báo An ninh Thủ đô, hiện nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội có gần 70 trường đại học, cao đẳng công lập và dân lập. Chính vì vậy, lượng sinh viên trọ học tại Hà Nội cũng khá đông đúc.

Do các khu nhà trọ thường an ninh lỏng lẻo, nên chuyện мấт тrộм nơi xóm trọ cũng không còn là điều mới mẻ, lạ lẫm. Song, đằng sau nó còn có những câu chuyện bi hài kể ra nước mắt.

Bi hài chuyện mất trộm "đời con gái" khi đang ngủ nơi xóm trọ

Tại khu trọ gần Học viện Báo chí tuyên truyền đã xảy ra trường hợp hy hữu. Một nữ sinh viên Học viện B sau một đêm ngủ dậy, bỗng phát hiện trên người không một mảnh vải che thân. Nhìn xuống chiếc đệm cũ, nữ sinh viên này ch,ết đứng vì phát hiện bị мấт тrộм… “đời con g,ái”.

Quá ho,ảng lo,ạn, n,ạn nh,ân chỉ biết khóc rồi âm thầm chuyển nhà trọ, không dám nói với ai. Đã 4 năm trôi qua nhưng đó vẫn là câu chuyện ám ảnh cô sinh viên ấy.

Ngủ dậy, nữ sinh mới phát hiện bị trộm lấy'mất đời con gái' 4

Theo báo Kiến Thức, liên quan tới hành vi h i ,ế p d ,â m khi nạn nhân đang ngủ. Ngày 20/10, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm Giản Viết Tùng (46 tuổi, trú huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) về tội “hi,ếp d,â,m trẻ em”.

Qua quá trình điều tra làm rõ, vào sáng 8/9, cháu Phạm Thị H (7 tuổi) sang nhà người dượng là Giản Viết Tùng chơi cùng con gái của Tùng. Chơi một lúc cháu H thấy mệt nên lên giường đi ngủ.

Lúc này Tùng đi làm về thì thấy cháu họ nằm ngủ trên giường, d,ụ,c vọ,ng nổi lên, Tùng đã đu.ổi con g,ái mình ra ngoài đi chơi. Khi con gái vừa ra khỏi nhà Tùng trèo lên giường thực hiện hành vi t,h,ú tí,nh với cháu họ.

Sau khi sự việc xảy ra, phần vì sợ hãi nên H. không dám kể lại sự việc với ai. Mãi đến nửa tháng sau, vô tình H. đã tiết lộ cho người thân trong gia đình. Quá ph.ẫn u.ất trước hành vi th.ú tí.nh của Tùng, gia đình cháu H đã làm đơn tố cáo gửi lên cơ quan công an. Đối tượng Tùng đã bị công an bắt ngay sau đó.

Tại phiên tòa, bị cáo Tùng đã cúi đầu thừa nhận mọi hành vi ph.ạm tộ.i. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Giản Viết Tùng 12 năm t.ù giam.

Nguồn:https://tinmoi.vn/ngu-day-nu-sinh-moi-phat-hien-bi-trom-lay-mat-doi-con-gai-011350464.html

Xem thêm:Cô gái s.a.y r.ư.ợ.u đến mất kiểm soát, “â.n á.i“ với cột điện khiến người đi đường choáng nặng

Uống quá nhiều r.ư.ợ.u và s.a.y x.ỉ.n đến mức không nhận thức được hành vi của mình, cô gái trẻ đã làm nên chuyện khiến ai chứng kiến cũng sốc nặng.

Ai cũng có lúc đi tụ tập, liên hoan và ăn uống với bạn bè, tuy nhiên việc uống quá nhiều b.i.a r.ư.ợ.u không chỉ gây n.g.u.y h.ạ.i tới sức khỏe, ảnh hưởng tới t.í.n.h m.ạ.n.g khi tham gia giao thông mà còn có thể gây ra những hành động khó hiểu và m.ấ.t kiểm soát. Mới đây, cô cô gái trẻ người Đài Loan đã bị bắt gặp đang “â.n á.i” với cột điện trong lúc s.a.y k.h.ư.ớ.t.

Sự việc xảy ra vào tối 8/10 vừa qua trên một con phố thuộc thành phố Cao Hùng, Đài Loan. Đoạn c.l.i.p về cô gái này được một CDM tên Chen Yanzuo đăng tải lên một nhóm mxh, nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn. Anh Chen Yanzuo là người chứng kiến sự việc này, đã quay lại c.l.i.p rồi đăng lên m.ạ.n.g kèm theo dòng nội dung m.ỉ.a mai: “Trước khi ra ngoài xã hội, cần phải có những kỹ năng cơ bản. Siêng năng thực hành được như thế này là tốt nhất”.

Trong đoạn c.l.i.p chỉ dài khoảng 14 giây, một cô gái trẻ mặc áo hoa và chân váy đen, đi chân trần, đang ngồi bên vỉa hè sát lòng đường trong tình trạng s.a.y k.h.ư.ớ.t. Do gần đó có một quán b.a.r nên mọi người đều suy đoán rằng cô gái này vừa đi u.ố.n.g r.ư.ợ.u với bạn bè tại đó và trở ra trong tình trạng s.a.y x.ỉ.n nhưng lại không có ai bên cạnh giúp đỡ.

Không chỉ đi lại lảo đảo, nói những lời mà không ai hiểu được, mà cô gái này còn có loạt hành động vô cùng nhức mắt. Cô đột nhiên ôm lấy cột điện bên đường, sau đó ngồi xuống đất rồi có t.ư t.h.ế như đang làm “c.h.u.y.ệ.n ấ.y”. Có lẽ do quá s.a.y, cô gái đã hành động trong vô thức và k.h.ô.n.g k.i.ể.m s.o.á.t được bản thân, tưởng tượng rằng mình đang ở trong phòng cùng với bạn trai.

Tất nhiên, những hành động này nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người đi đường. Ai ai cũng ngoái lại nhìn cô gái bằng ánh mắt e dè, choáng váng và khó hiểu, kèm theo sự k.h.ó c.h.ị.u và p.h.ẫ.n n.ộ khi phải chứng kiến hình ảnh đáng x.ấ.u h.ổ, p.h.ả.n c.ả.m và nhức mắt.

Đoạn c.l.i.p trên hiện đã thu hút được hàng nghìn lượt thích, bình luận và chia sẻ sau vài ngày đăng tải. CDM Đài Loan bàn tán sôi nổi, hầu hết đều tỏ thái độ c.h.ỉ t.r.í.c.h và m.ỉ.a m.a.i hành động của cô gái trẻ:

“Thật mất mặt! Khi cô ta tỉnh lại, chắc muốn đào l.ỗ chui xuống quá”.

“Con gái không nên uống r.ư.ợ.u quá s.a.y đến vậy, không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn có nguy cơ gây ra hành loạt n.g.u.y h.i.ể.m khác”.

“Mọi người đừng nghĩ nhiều quá, chắc do cô ấy muốn g.ã.i n.g.ứ.a mà thôi”.

“Có ai nghĩ đến chuyện cô gái này bị l.ừ.a cho uống t.h.u.ố.c k.í.c.h d.ụ.c không nhỉ? Những người uống phải chất này thường có hành động t.ì.n.h d.ụ.c k.h.ô.n.g k.i.ể.m s.o.á.t được hành vi và h.a.m m.u.ố.n của bản thân. Nếu vậy thì thật là n.g.u.y h.i.ể.m”…

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/co-gai-say-ruou-den-mat-kiem-soat-an-ai-voi-cot-dien-khien-nguoi-di-duong-choang-nang-d252440.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *