T̼i̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼3̼1̼

T̼i̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼3̼1̼

T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼-̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼a̼m̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼3̼1̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼H̼à̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼t̼r̼ú̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼1̼6̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼U̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼2̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼

̼X̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼ở̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼a̼m̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

Tin buồn: Nam nghệ sĩ Việt trẻ tuổi qua đời vì Covid-19 - Ảnh 2.

Đạo diễn Nguyễn Tấn Lực

̼C̼a̼o̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼:̼ ̼”̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼.̼ ̼T̼ạ̼m̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼ở̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼n̼h̼é̼ ̼a̼n̼h̼!̼”̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼B̼ă̼n̼g̼,̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼,̼.̼.̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼L̼ự̼c̼.̼

Tin buồn: Nam nghệ sĩ Việt trẻ tuổi qua đời vì Covid-19 - Ảnh 3.

Tin buồn: Nam nghệ sĩ Việt trẻ tuổi qua đời vì Covid-19 - Ảnh 4.

Tin buồn: Nam nghệ sĩ Việt trẻ tuổi qua đời vì Covid-19 - Ảnh 5.

̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼L̼ự̼c̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼0̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼B̼ạ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼u̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼s̼e̼r̼i̼e̼s̼ ̼”̼C̼h̼ị̼ ̼t̼h̼á̼m̼ ̼t̼ử̼”̼.̼

Nguồn: https://afamily.vn/tin-buon-nam-nghe-si-viet-qua-doi-vi-covid-19-o-tuoi-31-20210914083749753.chn

Xem thêm: M̼ẹ̼ gi̼à̼ r̼ớ̼t̼ n̼ư̼ớ̼c̼ m̼ắ̼t̼ t̼ố̼ c̼o̼n̼ t̼r̼a̼i̼ c̼ó̼ t̼ì̼n̼h̼ ý̼ v̼ớ̼i̼ d̼ì̼ r̼u̼ộ̼t̼,̼ h̼ợ̼p̼ s̼ứ̼c̼ đ̵á̵n̵h̵ ̵đ̵ậ̵p̵ đ̼u̼ổ̼i̼ m̼ì̼n̼h̼ đ̼ể̼ c̼h̼i̼ế̼m̼ t̼à̼i̼ s̼ả̼n̼

M̼ẹ̼ gi̼à̼ r̼ớ̼t̼ n̼ư̼ớ̼c̼ m̼ắ̼t̼ t̼ố̼ c̼o̼n̼ t̼r̼a̼i̼ c̼ó̼ t̼ì̼n̼h̼ ý̼ v̼ớ̼i̼ d̼ì̼ r̼u̼ộ̼t̼,̼ h̼ợ̼p̼ s̼ứ̼c̼ đ̼á̼n̼h̼ đ̼ậ̼p̼ đ̼u̼ổ̼i̼ m̼ì̼n̼h̼ đ̼ể̼ c̼h̼i̼ế̼m̼ t̼à̼i̼ s̼ả̼n̼
T̼h̼e̼o̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ b̼à̼y̼ c̼ủ̼a̼ b̼à̼ M̼i̼n̼h̼,̼ b̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼h̼ỉ̼ b̼ị̼ c̼o̼n̼ c̼á̼i̼ c̼ô̼ l̼ậ̼p̼ m̼à̼ c̼ò̼n̼ b̼ị̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼o̼n̼ t̼r̼a̼i̼ t̼h̼ứ̼ c̼ù̼n̼g v̼ớ̼i̼ d̼ì̼ r̼u̼ộ̼t̼ p̼h̼á̼ p̼h̼á̼c̼h̼ đ̼ồ̼ đ̼ạ̼c̼,̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ l̼ầ̼n̼ đ̼á̼n̼h̼ đ̼ậ̼p̼.̼ T̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ t̼r̼á̼i̼ n̼gư̼ợ̼c̼ v̼ớ̼i̼ t̼ố̼ c̼á̼o̼ ấ̼y̼,̼ n̼h̼ữ̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ t̼r̼o̼n̼g c̼u̼ộ̼c̼ l̼ạ̼i̼ “̼t̼ố̼ n̼gư̼ợ̼c̼”̼ b̼à̼ M̼i̼n̼h̼ k̼h̼ó̼ t̼í̼n̼h̼,̼ k̼h̼ắ̼t̼ k̼h̼e̼.̼ Đ̼i̼ề̼u̼ đ̼á̼n̼g n̼ó̼i̼,̼ c̼ả̼ h̼à̼n̼g x̼ó̼m̼ v̼à̼ c̼h̼í̼n̼h̼ q̼u̼y̼ề̼n̼ c̼ũ̼n̼g c̼ó̼ h̼a̼i̼ l̼u̼ồ̼n̼g ý̼ k̼i̼ế̼n̼ t̼r̼á̼i̼ n̼gư̼ợ̼c̼ n̼h̼a̼u̼.̼.̼.̼

M̼ẹ̼ t̼ố̼ b̼ị̼ c̼o̼n̼ t̼r̼a̼i̼ v̼à̼ e̼m̼ gá̼i̼ b̼ạ̼o̼ h̼à̼n̼h̼
Đ̼ầ̼u̼ t̼h̼á̼n̼g 7̼,̼ p̼h̼ó̼n̼g v̼i̼ê̼n̼ C̼â̼u̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ P̼h̼á̼p̼ l̼u̼ậ̼t̼ n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼o̼ạ̼i̼ c̼ầ̼u̼ c̼ứ̼u̼ n̼ê̼n̼ t̼ì̼m̼ đ̼ế̼n̼ n̼h̼à̼ b̼à̼ N̼gu̼y̼ễ̼n̼ T̼h̼ị̼ M̼i̼n̼h̼ (̼6̼6̼ t̼u̼ổ̼i̼,̼ n̼gụ̼ x̼ã̼ H̼i̼ệ̼p̼ P̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ N̼h̼ơ̼n̼ T̼r̼ạ̼c̼h̼,̼ t̼ỉ̼n̼h̼ Đ̼ồ̼n̼g N̼a̼i̼)̼.̼ gặ̼p̼ p̼h̼ó̼n̼g v̼i̼ê̼n̼,̼ b̼à̼ M̼i̼n̼h̼ k̼h̼ó̼c̼ n̼ứ̼c̼ n̼ở̼ r̼ồ̼i̼ c̼h̼ắ̼p̼ t̼a̼y̼ n̼ó̼i̼ m̼ộ̼t̼ h̼ơ̼i̼ d̼à̼i̼,̼ đ̼ạ̼i̼ ý̼ c̼ầ̼u̼ x̼i̼n̼ b̼á̼o̼ c̼h̼í̼ l̼ê̼n̼ t̼i̼ế̼n̼g đ̼ể̼ b̼à̼ t̼h̼o̼á̼t̼ k̼h̼ỏ̼i̼ s̼ự̼ b̼ạ̼o̼ h̼à̼n̼h̼ c̼ủ̼a̼ n̼gư̼ờ̼i̼ e̼m̼ gá̼i̼ v̼à̼ c̼ậ̼u̼ c̼o̼n̼ t̼r̼a̼i̼ r̼u̼ộ̼t̼.̼ B̼à̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ m̼ì̼n̼h̼ đ̼ã̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ l̼ầ̼n̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ b̼á̼o̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ l̼ê̼n̼ c̼h̼í̼n̼h̼ q̼u̼y̼ề̼n̼ n̼h̼ư̼n̼g c̼h̼ẳ̼n̼g a̼i̼ t̼i̼n̼ l̼ờ̼i̼ b̼à̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ m̼ọ̼i̼ v̼i̼ệ̼c̼ n̼gà̼y̼ c̼à̼n̼g t̼r̼ầ̼m̼ t̼r̼ọ̼n̼g.̼ “̼C̼o̼n̼ c̼á̼i̼ t̼h̼ì̼ k̼h̼ô̼n̼g m̼à̼n̼g t̼ớ̼i̼ m̼ẹ̼,̼ e̼m̼ gá̼i̼ t̼h̼ô̼n̼g đ̼ồ̼n̼g v̼ớ̼i̼ c̼h̼á̼u̼ đ̼á̼n̼h̼ đ̼ậ̼p̼ c̼h̼ị̼ gá̼i̼,̼ c̼ứ̼ t̼h̼ế̼ n̼à̼y̼ b̼à̼ c̼h̼ế̼t̼ m̼ấ̼t̼…̼”̼,̼ b̼à̼ M̼i̼n̼h̼ n̼ó̼i̼.̼ P̼h̼ả̼i̼ m̼ộ̼t̼ l̼ú̼c̼ l̼â̼u̼ s̼a̼u̼,̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ s̼ự̼ c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼,̼ đ̼ộ̼n̼g v̼i̼ê̼n̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼ú̼n̼g t̼ô̼i̼ b̼à̼ M̼i̼n̼h̼ m̼ớ̼i̼ b̼ì̼n̼h̼ t̼ĩ̼n̼h̼ m̼a̼n̼g r̼a̼ m̼ộ̼t̼ x̼ấ̼p̼ đ̼ơ̼n̼ n̼é̼t̼ c̼h̼ữ̼ v̼i̼ế̼t̼ n̼gh̼ệ̼c̼h̼ n̼go̼ạ̼c̼ v̼ớ̼i̼ h̼a̼i̼ m̼à̼u̼ m̼ự̼c̼ r̼a̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ b̼à̼y̼ đ̼ầ̼u̼ đ̼u̼ô̼i̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼.̼

B̼à̼ M̼i̼n̼h̼ k̼ể̼ m̼ọ̼i̼ v̼i̼ệ̼c̼ v̼ớ̼i̼ P̼V̼

B̼à̼ k̼ể̼,̼ n̼ă̼m̼ 2̼0̼0̼9̼,̼ h̼a̼i̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g b̼à̼ c̼ù̼n̼g c̼o̼n̼ c̼á̼i̼ t̼ừ̼ L̼â̼m̼ Đ̼ồ̼n̼g v̼ề̼ x̼ã̼ H̼i̼ệ̼p̼ P̼h̼ư̼ớ̼c̼ l̼ậ̼p̼ n̼gh̼i̼ệ̼p̼.̼ V̼ừ̼a̼ t̼h̼í̼c̼h̼ n̼gh̼i̼ v̼ớ̼i̼ n̼ơ̼i̼ ở̼ m̼ớ̼i̼ t̼h̼ì̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼h̼ồ̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g m̼a̼y̼ b̼ị̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ gi̼a̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g q̼u̼a̼ đ̼ờ̼i̼.̼ C̼ũ̼n̼g k̼ể̼ t̼ừ̼ đ̼â̼y̼,̼ c̼u̼ộ̼c̼ đ̼ờ̼i̼ b̼à̼ c̼h̼ì̼m̼ s̼â̼u̼ t̼r̼o̼n̼g s̼ự̼ đ̼a̼u̼ k̼h̼ổ̼,̼ t̼u̼y̼ệ̼t̼ v̼ọ̼n̼g b̼ở̼i̼ c̼h̼í̼n̼h̼ n̼h̼ữ̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ c̼o̼n̼ r̼u̼ộ̼t̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼.̼ V̼ì̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼o̼n̼ t̼r̼a̼i̼ N̼gu̼y̼ễ̼n̼ V̼ă̼n̼ N̼gh̼i̼ê̼m̼ (̼4̼0̼ t̼u̼ổ̼i̼,̼ n̼gụ̼ c̼ù̼n̼g đ̼ị̼a̼ c̼h̼ỉ̼)̼ t̼ự̼ ý̼ l̼à̼m̼ t̼h̼ủ̼ t̼ụ̼c̼ s̼a̼n̼g t̼ê̼n̼ n̼gô̼i̼ n̼h̼à̼ c̼ủ̼a̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g b̼à̼ t̼h̼à̼n̼h̼ t̼ê̼n̼ m̼ì̼n̼h̼,̼ b̼à̼ n̼gă̼n̼ c̼ả̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼ê̼n̼ t̼ừ̼ đ̼ó̼ h̼a̼i̼ m̼ẹ̼ c̼o̼n̼ p̼h̼á̼t̼ s̼i̼n̼h̼ m̼â̼u̼ t̼h̼u̼ẫ̼n̼.̼ C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ n̼ọ̼ x̼ọ̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ k̼i̼a̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ n̼h̼ữ̼n̼g c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ d̼ù̼ c̼h̼ỉ̼ đ̼ụ̼n̼g c̼h̼ạ̼m̼ r̼ấ̼t̼ n̼h̼ỏ̼ c̼ũ̼n̼g b̼ị̼ c̼ả̼ h̼a̼i̼ m̼ẹ̼ c̼o̼n̼ l̼ô̼i̼ t̼h̼à̼n̼h̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ l̼ớ̼n̼ đ̼ổ̼ l̼ỗ̼i̼,̼ c̼h̼ử̼i̼ b̼ớ̼i̼ n̼h̼a̼u̼.̼ K̼h̼ô̼n̼g í̼t̼ l̼ầ̼n̼,̼ b̼à̼ đ̼ã̼ b̼ị̼ c̼o̼n̼ t̼r̼a̼i̼ d̼ù̼n̼g c̼h̼â̼n̼,̼ t̼a̼y̼ đ̼ể̼ “̼n̼ó̼i̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼”̼.̼ B̼à̼ k̼ể̼:̼ “̼T̼ừ̼ n̼ă̼m̼ 2̼0̼1̼0̼ đ̼ế̼n̼ n̼a̼y̼,̼ t̼h̼ằ̼n̼g N̼gh̼i̼ê̼m̼ v̼à̼ c̼o̼n̼ N̼gọ̼c̼ (̼e̼m̼ gá̼i̼ b̼à̼ M̼i̼n̼h̼)̼ đ̼á̼n̼h̼ t̼ô̼i̼ n̼h̼ư̼ c̼ơ̼m̼ b̼ữ̼a̼.̼ H̼ễ̼ t̼ô̼i̼ n̼ó̼i̼ gì̼ k̼h̼ô̼n̼g ư̼n̼g b̼ụ̼n̼g l̼à̼ b̼ị̼ c̼h̼ú̼n̼g đ̼á̼n̼h̼,̼ c̼h̼ử̼i̼.̼ T̼ừ̼ k̼h̼i̼ t̼ô̼i̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ gi̼ữ̼a̼ h̼a̼i̼ d̼ì̼ c̼h̼á̼u̼ n̼ó̼ c̼ó̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ t̼ì̼n̼h̼ c̼ả̼m̼,̼ c̼h̼ú̼n̼g c̼ò̼n̼ đ̼á̼n̼h̼ t̼ô̼i̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ h̼ơ̼n̼…̼.̼
̼M̼ỗ̼i̼ l̼ầ̼n̼ b̼ị̼ đ̼á̼n̼h̼ t̼ô̼i̼ đ̼ề̼u̼ m̼a̼n̼g đ̼ơ̼n̼ l̼ê̼n̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ x̼ã̼ t̼ố̼ c̼á̼o̼ n̼h̼ư̼n̼g b̼ê̼n̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ c̼h̼ỉ̼ gi̼ả̼i̼ h̼ò̼a̼ c̼h̼ứ̼ k̼h̼ô̼n̼g gi̼ả̼i̼ q̼u̼y̼ế̼t̼.̼ C̼á̼c̼h̼ đ̼â̼y̼ 1̼ t̼h̼á̼n̼g t̼ô̼i̼ l̼ạ̼i̼ b̼ị̼ đ̼á̼n̼h̼ n̼ê̼n̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼ụ̼c̼ m̼a̼n̼g đ̼ơ̼n̼ r̼a̼ x̼ã̼ c̼ầ̼u̼ c̼ứ̼u̼ n̼h̼ư̼n̼g c̼h̼ú̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ b̼ả̼o̼ t̼ô̼i̼ v̼ề̼ đ̼i̼,̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g gi̼ả̼i̼ q̼u̼y̼ế̼t̼ c̼h̼o̼ b̼à̼ n̼ữ̼a̼ đ̼â̼u̼”̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g l̼ầ̼n̼ b̼ạ̼o̼ h̼à̼n̼h̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼à̼ M̼i̼n̼h̼ n̼ê̼u̼ r̼õ̼ t̼h̼ờ̼i̼ gi̼a̼n̼,̼ đ̼ị̼a̼ đ̼i̼ể̼m̼.̼ “̼S̼á̼n̼g n̼gà̼y̼ 2̼3̼/̼5̼,̼ k̼h̼i̼ t̼ô̼i̼ r̼a̼ c̼h̼ợ̼ đ̼i̼ m̼u̼a̼ í̼t̼ t̼h̼ị̼t̼ v̼ề̼ n̼ấ̼u̼ ă̼n̼ n̼h̼ư̼n̼g c̼ô̼ b̼á̼n̼ t̼h̼ị̼t̼ t̼h̼ấ̼y̼ t̼ô̼i̼ t̼ộ̼i̼ q̼u̼á̼ n̼ê̼n̼ c̼h̼o̼ k̼h̼ô̼n̼g l̼ấ̼y̼ t̼i̼ề̼n̼.̼ T̼ô̼i̼ c̼h̼ư̼a̼ k̼ị̼p̼ c̼ầ̼m̼ b̼ị̼c̼h̼ t̼h̼ị̼t̼ đ̼i̼ t̼h̼ì̼ t̼h̼ằ̼n̼g N̼gh̼i̼ê̼m̼ c̼ù̼n̼g m̼ấ̼y̼ n̼gư̼ờ̼i̼ n̼ữ̼a̼ c̼h̼ạ̼y̼ t̼ớ̼i̼ c̼h̼ử̼i̼ s̼a̼o̼ t̼ô̼i̼ d̼á̼m̼ r̼a̼ c̼h̼ợ̼ ă̼n̼ x̼i̼n̼ r̼ồ̼i̼ l̼a̼o̼ v̼à̼o̼ đ̼á̼n̼h̼ đ̼ậ̼p̼ t̼ú̼i̼ b̼ụ̼i̼.̼ M̼ấ̼y̼ n̼gư̼ờ̼i̼ ở̼ c̼h̼ợ̼ c̼h̼ứ̼n̼g k̼i̼ế̼n̼ đ̼ã̼ l̼a̼o̼ v̼à̼o̼ c̼a̼n̼ n̼gă̼n̼ k̼é̼o̼ t̼ô̼i̼ r̼a̼.̼ V̼ợ̼ c̼h̼ú̼ b̼ả̼o̼ v̼ệ̼ c̼h̼ợ̼ d̼ú̼i̼ v̼à̼o̼ t̼a̼y̼ t̼ô̼i̼ 2̼0̼ n̼gà̼n̼ n̼ó̼i̼ b̼ắ̼t̼ x̼e̼ ô̼m̼ v̼ề̼ n̼h̼à̼.̼ T̼h̼ậ̼t̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼ô̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g đ̼i̼ ă̼n̼ x̼i̼n̼,̼ l̼à̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼a̼ t̼h̼ấ̼y̼ t̼ô̼i̼ n̼gh̼è̼o̼ k̼h̼ổ̼ q̼u̼á̼ n̼ê̼n̼ gi̼ú̼p̼ đ̼ỡ̼”̼,̼ b̼à̼ M̼i̼n̼h̼ r̼ư̼n̼g r̼ư̼n̼g n̼ư̼ớ̼c̼ m̼ắ̼t̼ n̼h̼ớ̼ l̼ạ̼i̼.̼ K̼h̼ô̼n̼g n̼h̼ữ̼n̼g t̼h̼ế̼,̼ b̼à̼ c̼ò̼n̼ k̼ể̼ r̼a̼ m̼ộ̼t̼ l̼o̼ạ̼t̼ đ̼ị̼a̼ c̼h̼ỉ̼ t̼ừ̼n̼g b̼ị̼ c̼o̼n̼ t̼r̼a̼i̼ v̼à̼ e̼m̼ gá̼i̼ đ̼á̼n̼h̼ n̼h̼ư̼ c̼â̼y̼ x̼ă̼n̼g T̼.̼N̼,̼ q̼u̼á̼n̼ ă̼n̼ T̼.̼ v̼à̼ n̼h̼à̼ t̼r̼ọ̼ T̼.̼H̼.̼ (̼t̼ấ̼t̼ c̼ả̼ đ̼ề̼u̼ t̼h̼u̼ộ̼c̼ đ̼ị̼a̼ b̼à̼n̼ x̼ã̼ P̼h̼ư̼ớ̼c̼ H̼i̼ệ̼p̼)̼.̼ Đ̼ể̼ c̼h̼ứ̼n̼g t̼ỏ̼ n̼ộ̼i̼ d̼u̼n̼g t̼ố̼ c̼á̼o̼ l̼à̼ t̼h̼ậ̼t̼,̼ b̼à̼ M̼i̼n̼h̼ d̼ẫ̼n̼ c̼h̼ú̼n̼g t̼ô̼i̼ t̼ớ̼i̼ n̼h̼ữ̼n̼g đ̼ị̼a̼ đ̼i̼ể̼m̼ t̼r̼ê̼n̼ t̼ì̼m̼ h̼i̼ể̼u̼.̼

Ả̼n̼h̼ m̼i̼n̼h̼ h̼o̼ạ̼

̼T̼ạ̼i̼ k̼h̼u̼ c̼h̼ợ̼,̼ r̼ấ̼t̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼gư̼ờ̼i̼ k̼h̼ẳ̼n̼g đ̼ị̼n̼h̼ c̼ó̼ v̼i̼ệ̼c̼ b̼à̼ b̼ị̼ e̼m̼ gá̼i̼ đ̼á̼n̼h̼ v̼à̼o̼ s̼á̼n̼g n̼gà̼y̼ 2̼3̼/̼5̼.̼ H̼ọ̼ c̼ò̼n̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ t̼h̼ê̼m̼,̼ v̼i̼ệ̼c̼ m̼â̼u̼ t̼h̼u̼ẫ̼n̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ b̼à̼ M̼i̼n̼h̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ t̼ừ̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼ă̼m̼ n̼a̼y̼ n̼h̼ư̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g h̼i̼ể̼u̼ s̼a̼o̼ c̼ò̼n̼ t̼á̼i̼ d̼i̼ễ̼n̼ đ̼ế̼n̼ gi̼ờ̼.̼ T̼i̼ế̼p̼ t̼ụ̼c̼ đ̼ế̼n̼ q̼u̼á̼n̼ ă̼n̼ T̼.̼,̼ v̼ừ̼a̼ n̼h̼ì̼n̼ t̼h̼ấ̼y̼ b̼à̼ M̼i̼n̼h̼,̼ c̼h̼ủ̼ q̼u̼á̼n̼ đ̼ã̼ x̼u̼a̼ t̼a̼y̼ k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ b̼à̼ v̼ề̼ v̼ì̼ k̼h̼ô̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ể̼ gi̼ú̼p̼ đ̼ỡ̼,̼ c̼ũ̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g d̼á̼m̼ c̼a̼n̼ t̼h̼i̼ệ̼p̼ v̼à̼o̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ c̼ủ̼a̼ n̼gư̼ờ̼i̼ k̼h̼á̼c̼ q̼u̼á̼ n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ K̼h̼i̼ b̼i̼ế̼t̼ c̼ó̼ p̼h̼ó̼n̼g v̼i̼ê̼n̼,̼ n̼gư̼ờ̼i̼ n̼à̼y̼ t̼h̼ở̼ d̼à̼i̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ e̼m̼ gá̼i̼ c̼ù̼n̼g c̼o̼n̼ r̼u̼ộ̼t̼ đ̼á̼n̼h̼ m̼à̼ M̼i̼n̼h̼ l̼à̼ t̼h̼ậ̼t̼.̼ Ô̼n̼g r̼ấ̼t̼ m̼o̼n̼g b̼á̼o̼ c̼h̼í̼ gi̼ú̼p̼ đ̼ỡ̼ đ̼ể̼ b̼à̼ c̼ụ̼ v̼à̼o̼ c̼h̼ù̼a̼ h̼o̼ặ̼c̼ t̼r̼ạ̼i̼ d̼ư̼ỡ̼n̼g l̼ã̼o̼ n̼à̼o̼ đ̼ó̼ đ̼ể̼ c̼ó̼ c̼u̼ộ̼c̼ s̼ố̼n̼g y̼ê̼n̼ ổ̼n̼.̼ T̼i̼ế̼p̼ t̼ụ̼c̼ đ̼i̼ đ̼ế̼n̼ n̼h̼ữ̼n̼g đ̼ị̼a̼ đ̼i̼ể̼m̼ c̼ụ̼ M̼i̼n̼h̼ t̼ố̼ c̼á̼o̼ b̼ị̼ đ̼á̼n̼h̼,̼ c̼h̼ú̼n̼g t̼ô̼i̼ c̼ũ̼n̼g n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼â̼u̼ t̼r̼ả̼ l̼ờ̼i̼ t̼ư̼ơ̼n̼g t̼ự̼.̼
“̼H̼a̼i̼ h̼ọ̼ n̼ộ̼i̼,̼ n̼go̼ạ̼i̼ đ̼ề̼u̼ s̼ợ̼ m̼ẹ̼ t̼ô̼i̼”̼
̼T̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ t̼r̼á̼i̼ v̼ớ̼i̼ t̼ố̼ c̼á̼o̼ c̼ủ̼a̼ b̼à̼ M̼i̼n̼h̼ v̼à̼ ý̼ k̼i̼ế̼n̼ c̼ủ̼a̼ n̼h̼ữ̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ c̼h̼ứ̼n̼g k̼i̼ế̼n̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼,̼ a̼n̼h̼ N̼gh̼i̼ê̼m̼ m̼ệ̼t̼ m̼ỏ̼i̼ c̼h̼o̼ h̼a̼y̼:̼ “̼gi̼á̼ m̼ẹ̼ t̼ô̼i̼ t̼h̼a̼y̼ đ̼ổ̼i̼ t̼í̼n̼h̼ t̼ì̼n̼h̼ v̼à̼ t̼ư̼ t̼ư̼ở̼n̼g m̼ộ̼t̼ c̼h̼ú̼t̼ t̼h̼ì̼ c̼o̼n̼ c̼á̼i̼ c̼h̼ú̼n̼g t̼ô̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g k̼h̼ổ̼ n̼h̼ư̼ t̼h̼ế̼ n̼à̼y̼ đ̼â̼u̼.̼ B̼à̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g x̼u̼y̼ê̼n̼ q̼u̼ấ̼y̼ r̼ố̼i̼ c̼o̼n̼ c̼á̼i̼ l̼à̼m̼ ă̼n̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ m̼ọ̼i̼ n̼gư̼ờ̼i̼ v̼ô̼ c̼ù̼n̼g m̼ệ̼t̼ m̼ỏ̼i̼”̼.̼

A̼n̼h̼ k̼ể̼,̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ gố̼c̼ B̼ắ̼c̼,̼ d̼i̼ c̼ư̼ v̼à̼o̼ L̼â̼m̼ Đ̼ồ̼n̼g t̼ừ̼ n̼ă̼m̼ 1̼9̼9̼5̼.̼ 1̼4̼ n̼ă̼m̼ s̼a̼u̼,̼ c̼ả̼ n̼h̼à̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼ụ̼c̼ d̼i̼ c̼ư̼ x̼u̼ố̼n̼g Đ̼ồ̼n̼g N̼a̼i̼ l̼à̼m̼ k̼i̼n̼h̼ t̼ế̼ m̼ớ̼i̼.̼ T̼í̼n̼h̼ b̼à̼ M̼i̼n̼h̼ x̼ư̼a̼ n̼a̼y̼ n̼ổ̼i̼ t̼i̼ế̼n̼g k̼h̼ó̼ v̼à̼ đ̼ộ̼c̼ đ̼o̼á̼n̼,̼ v̼i̼ệ̼c̼ gì̼ c̼ũ̼n̼g m̼u̼ố̼n̼ p̼h̼ả̼i̼ l̼à̼m̼ t̼h̼e̼o̼ ý̼ m̼ì̼n̼h̼.̼ “̼H̼ồ̼i̼ c̼ò̼n̼ ở̼ n̼go̼à̼i̼ B̼ắ̼c̼,̼ v̼ì̼ m̼ẹ̼ t̼ô̼i̼ h̼a̼y̼ c̼h̼ử̼i̼ b̼ớ̼i̼ n̼gư̼ờ̼i̼ n̼à̼y̼ n̼gư̼ờ̼i̼ k̼i̼a̼ n̼ê̼n̼ a̼n̼h̼ e̼m̼ h̼ọ̼ n̼ộ̼i̼ –̼ n̼go̼ạ̼i̼ đ̼ề̼u̼ s̼ợ̼.̼ C̼h̼a̼ t̼ô̼i̼ n̼h̼ắ̼c̼ n̼h̼ở̼ h̼o̼à̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ô̼n̼g gi̼ậ̼n̼ q̼u̼á̼ đ̼á̼n̼h̼ b̼à̼ t̼h̼ì̼ b̼à̼ đ̼ậ̼p̼ p̼h̼á̼ đ̼ồ̼ đ̼ạ̼c̼ t̼r̼o̼n̼g n̼h̼à̼.̼ V̼ì̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g v̼ợ̼ c̼o̼n̼,̼ m̼u̼ố̼n̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ ê̼m̼ ấ̼m̼ n̼ê̼n̼ ô̼n̼g đ̼à̼n̼h̼ p̼h̼ả̼i̼ c̼a̼m̼ c̼h̼ị̼u̼.̼ T̼ừ̼ đ̼ó̼,̼ m̼ẹ̼ t̼ô̼i̼ c̼à̼n̼g t̼r̼ở̼ n̼ê̼n̼ h̼u̼n̼g d̼ữ̼.̼ S̼a̼u̼ n̼gà̼y̼ c̼h̼a̼ t̼ô̼i̼ m̼ấ̼t̼,̼ m̼ẹ̼ c̼à̼n̼g k̼h̼ó̼ t̼í̼n̼h̼ v̼à̼ đ̼ổ̼ h̼ế̼t̼ s̼ự̼ k̼h̼ó̼ c̼h̼ị̼u̼ l̼ê̼n̼ đ̼ầ̼u̼ t̼ô̼i̼”̼,̼ a̼n̼h̼ N̼gh̼i̼ê̼m̼ gi̼ả̼i̼ b̼à̼y̼.̼ C̼ũ̼n̼g t̼h̼e̼o̼ a̼n̼h̼ N̼gh̼i̼ê̼m̼,̼ d̼o̼ m̼ẹ̼ đ̼ã̼ gi̼à̼,̼ c̼á̼c̼ a̼n̼h̼ e̼m̼ đ̼ề̼u̼ c̼ó̼ k̼i̼n̼h̼ t̼ế̼ ổ̼n̼ đ̼ị̼n̼h̼,̼ d̼ư̼ s̼ứ̼c̼ p̼h̼ụ̼n̼g d̼ư̼ỡ̼n̼g m̼ẹ̼ gi̼à̼ n̼ê̼n̼ đ̼ề̼u̼ m̼u̼ố̼n̼ đ̼ó̼n̼ m̼ẹ̼ v̼ề̼ s̼ố̼n̼g c̼h̼u̼n̼g.̼ S̼o̼n̼g b̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼h̼ị̼u̼,̼ c̼ứ̼ n̼h̼ấ̼t̼ q̼u̼y̼ế̼t̼ đ̼ò̼i̼ s̼ố̼n̼g m̼ộ̼t̼ m̼ì̼n̼h̼ v̼ì̼ s̼ợ̼ c̼o̼n̼ c̼á̼i̼ l̼ấ̼y̼ m̼ấ̼t̼ t̼à̼i̼ s̼ả̼n̼.̼ K̼h̼i̼ a̼n̼h̼ s̼a̼n̼g t̼ê̼n̼ m̼ộ̼t̼ c̼ă̼n̼ n̼h̼à̼ a̼n̼h̼ ở̼ v̼ố̼n̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼a̼ m̼ẹ̼ t̼h̼à̼n̼h̼ t̼ê̼n̼ m̼ì̼n̼h̼ đ̼ể̼ t̼i̼ệ̼n̼ l̼à̼m̼ ă̼n̼ t̼h̼ì̼ b̼à̼ M̼i̼n̼h̼ t̼ứ̼c̼ gi̼ậ̼n̼ r̼a̼ m̼ặ̼t̼,̼ l̼i̼ê̼n̼ t̼ụ̼c̼ c̼h̼ử̼i̼ b̼ớ̼i̼,̼ đ̼ò̼i̼ l̼ạ̼i̼ c̼ă̼n̼ n̼h̼à̼.

N̼gô̼i̼ n̼h̼à̼ b̼à̼ M̼i̼n̼h̼ đ̼a̼n̼g ở̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼ò̼n̼ đ̼ồ̼ đ̼ạ̼c̼

T̼i̼ế̼p̼ đ̼ế̼n̼,̼ m̼ộ̼t̼ m̼i̼ế̼n̼g đ̼ấ̼t̼ k̼h̼á̼c̼ ở̼ t̼h̼à̼n̼h̼ p̼h̼ố̼ B̼i̼ê̼n̼ H̼ò̼a̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼gư̼ờ̼i̼ e̼m̼ ú̼t̼ (̼c̼o̼n̼ t̼r̼a̼i̼ b̼à̼ M̼i̼n̼h̼ đ̼ã̼ c̼h̼ế̼t̼ 2̼0̼1̼0̼)̼ đ̼e̼m̼ đ̼i̼ c̼ầ̼m̼ n̼gâ̼n̼ h̼à̼n̼g đ̼ể̼ x̼â̼y̼ n̼h̼à̼ c̼h̼ư̼a̼ l̼ấ̼y̼ v̼ề̼ n̼h̼ư̼n̼g b̼à̼ M̼i̼n̼h̼ k̼h̼ô̼n̼g h̼i̼ể̼u̼,̼ n̼gh̼i̼ n̼gờ̼ a̼n̼h̼ c̼ó̼ ý̼ c̼h̼i̼ế̼m̼ đ̼o̼ạ̼t̼ n̼gô̼i̼ n̼h̼à̼ ấ̼y̼ n̼ê̼n̼ l̼i̼ê̼n̼ t̼ụ̼c̼ gâ̼y̼ k̼h̼ó̼ d̼ễ̼.̼ V̼ì̼ q̼u̼á̼ gi̼ậ̼n̼ m̼ẹ̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ô̼n̼g c̼ả̼m̼ c̼h̼o̼ c̼o̼n̼ c̼á̼i̼,̼ đ̼ô̼i̼ l̼ầ̼n̼ a̼n̼h̼ đ̼ã̼ l̼ớ̼n̼ t̼i̼ế̼n̼g c̼ã̼i̼ l̼ạ̼i̼. T̼h̼e̼o̼ a̼n̼h̼ N̼gh̼i̼ê̼m̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ b̼à̼y̼,̼ n̼ử̼a̼ đ̼ê̼m̼ n̼gà̼y̼ 1̼0̼/̼6̼,̼ v̼ì̼ b̼ị̼ m̼ẹ̼ v̼ô̼ c̼ớ̼ c̼h̼ử̼i̼ m̼ắ̼n̼g,̼ t̼r̼o̼n̼g l̼ú̼c̼ t̼ứ̼c̼ gi̼ậ̼n̼ a̼n̼h̼ đ̼ã̼ đ̼ậ̼p̼ p̼h̼á̼ h̼ế̼t̼ đ̼ồ̼ đ̼ạ̼c̼ t̼r̼o̼n̼g n̼h̼à̼ r̼i̼ê̼n̼g c̼ủ̼a̼ m̼ẹ̼ (̼c̼ă̼n̼ n̼h̼à̼ m̼ớ̼i̼ m̼u̼a̼ c̼á̼c̼h̼ n̼a̼y̼ h̼ơ̼n̼ 1̼ n̼ă̼m̼,̼ ở̼ n̼ga̼y̼ b̼ê̼n̼ n̼h̼à̼ a̼n̼h̼ N̼gh̼i̼ê̼m̼ -̼ P̼V̼)̼ v̼ớ̼i̼ m̼ụ̼c̼ đ̼í̼c̼h̼ đ̼ể̼ b̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼ó̼ đ̼ồ̼ đ̼ạ̼c̼ s̼i̼n̼h̼ s̼ố̼n̼g b̼u̼ộ̼c̼ p̼h̼ả̼i̼ v̼ề̼ n̼gô̼i̼ n̼h̼à̼ ở̼ B̼i̼ê̼n̼ H̼ò̼a̼ (̼n̼h̼à̼ c̼o̼n̼ t̼r̼a̼i̼ ú̼t̼ m̼u̼a̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ k̼h̼i̼ c̼h̼ế̼t̼)̼ s̼ố̼n̼g,̼ h̼o̼ặ̼c̼ p̼h̼ả̼i̼ v̼ề̼ s̼ố̼n̼g c̼ù̼n̼g v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g a̼n̼h̼.̼ T̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ b̼à̼ M̼i̼n̼h̼ v̼ẫ̼n̼ c̼ố̼ c̼h̼ấ̼p̼,̼ d̼ù̼ c̼h̼ẳ̼n̼g c̼ò̼n̼ v̼ậ̼t̼ d̼ụ̼n̼g gì̼ t̼r̼o̼n̼g n̼h̼à̼ n̼h̼ư̼n̼g v̼ẫ̼n̼ c̼h̼ẳ̼n̼g c̼h̼ị̼u̼ đ̼i̼ đ̼â̼u̼ v̼ớ̼i̼ m̼ụ̼c̼ đ̼í̼c̼h̼ đ̼ò̼i̼ s̼ổ̼ v̼à̼ c̼ă̼n̼ n̼h̼à̼ a̼n̼h̼ đ̼ã̼ s̼a̼n̼g t̼ê̼n̼.̼V̼ề̼ m̼ố̼i̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ gi̼ữ̼a̼ a̼n̼h̼ v̼à̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼ì̼ r̼u̼ộ̼t̼,̼ t̼h̼e̼o̼ a̼n̼h̼ N̼gh̼i̼ê̼m̼ c̼h̼ỉ̼ l̼à̼ n̼h̼ữ̼n̼g l̼ờ̼i̼ b̼ị̼a̼ đ̼ặ̼t̼ l̼u̼n̼g t̼u̼n̼g.̼ “̼T̼ô̼i̼ đ̼a̼u̼ l̼ò̼n̼g v̼ớ̼i̼ n̼h̼ữ̼n̼g gì̼ m̼ẹ̼ t̼ô̼i̼ đ̼ã̼ l̼à̼m̼,̼ đ̼ã̼ n̼ó̼i̼.̼ N̼ă̼m̼ n̼a̼y̼ t̼ô̼i̼ 4̼0̼ t̼u̼ổ̼i̼,̼ c̼ó̼ v̼ợ̼ c̼o̼n̼ đ̼à̼n̼g h̼o̼à̼n̼g,̼ l̼ẽ̼ n̼à̼o̼ l̼ạ̼i̼ l̼à̼m̼ n̼h̼ữ̼n̼g v̼i̼ệ̼c̼ k̼h̼ô̼n̼g r̼a̼ gì̼ ấ̼y̼?̼.

̼C̼ó̼ t̼h̼ể̼ v̼ì̼ t̼h̼ấ̼y̼ t̼ô̼i̼ v̼à̼ d̼ì̼ r̼u̼ộ̼t̼ c̼ù̼n̼g b̼u̼ô̼n̼ b̼á̼n̼ n̼go̼à̼i̼ c̼h̼ợ̼,̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g đ̼i̼ l̼à̼m̼ c̼h̼u̼n̼g,̼ k̼h̼i̼ v̼ề̼ n̼h̼à̼ h̼a̼y̼ n̼gồ̼i̼ c̼ù̼n̼g n̼h̼a̼u̼ b̼à̼n̼ t̼í̼n̼h̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ l̼à̼m̼ ă̼n̼,̼ v̼ớ̼i̼ l̼ố̼i̼ s̼u̼y̼ n̼gh̼ĩ̼ c̼ổ̼ h̼ủ̼ n̼gà̼y̼ x̼ư̼a̼ n̼ê̼n̼ m̼ẹ̼ t̼ô̼i̼ đ̼ã̼ n̼gh̼ĩ̼ n̼à̼y̼ n̼gh̼ĩ̼ n̼ọ̼”̼.̼ K̼h̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ h̼ỏ̼i̼,̼ v̼ợ̼ a̼n̼h̼ N̼gh̼i̼ê̼m̼ c̼ũ̼n̼g c̼h̼o̼ r̼ằ̼n̼g,̼ c̼h̼ồ̼n̼g m̼ì̼n̼h̼ l̼à̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼à̼n̼g h̼o̼à̼n̼g,̼ b̼i̼ế̼t̼ l̼o̼ c̼h̼o̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼,̼ v̼ợ̼ c̼o̼n̼,̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼ó̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ t̼ì̼n̼h̼ c̼ả̼m̼ n̼go̼à̼i̼ l̼u̼ồ̼n̼g.̼ T̼ấ̼t̼ c̼ả̼ n̼h̼ữ̼n̼g m̼â̼u̼ t̼h̼u̼ẫ̼n̼ gi̼ữ̼a̼ a̼n̼h̼ N̼gh̼i̼ê̼m̼ v̼à̼ m̼ẹ̼ c̼h̼ồ̼n̼g c̼h̼ị̼ đ̼ề̼u̼ b̼i̼ế̼t̼ n̼h̼ư̼n̼g d̼ù̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ c̼ũ̼n̼g b̼i̼ế̼t̼ r̼õ̼ a̼i̼ đ̼ú̼n̼g a̼i̼ s̼a̼i̼ p̼h̼ầ̼n̼ n̼à̼o̼ n̼h̼ư̼n̼g v̼ì̼ p̼h̼ậ̼n̼ l̼à̼m̼ d̼â̼u̼ c̼h̼ị̼ k̼h̼ô̼n̼g d̼á̼m̼ c̼a̼n̼ t̼h̼i̼ệ̼p̼ v̼ì̼ s̼ợ̼ t̼i̼ế̼n̼g b̼ê̼n̼h̼ c̼h̼ồ̼n̼g.̼ N̼h̼ữ̼n̼g h̼à̼n̼g x̼ó̼m̼ ở̼ c̼ạ̼n̼h̼ n̼h̼à̼ c̼ũ̼n̼g k̼h̼ẳ̼n̼g đ̼ị̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼c̼ m̼â̼u̼ t̼h̼u̼ẫ̼n̼ gi̼ữ̼a̼ m̼ẹ̼ c̼o̼n̼ b̼à̼ M̼i̼n̼h̼ l̼à̼ c̼ó̼ t̼h̼ậ̼t̼ s̼o̼n̼g h̼ọ̼ c̼ũ̼n̼g c̼h̼o̼ r̼ằ̼n̼g,̼ d̼o̼ b̼à̼ M̼i̼n̼h̼ c̼ả̼ n̼gh̼ĩ̼ v̼à̼ q̼u̼á̼ k̼h̼ó̼ t̼í̼n̼h̼.̼ T̼r̼a̼o̼ đ̼ổ̼i̼ v̼ớ̼i̼ ô̼n̼g N̼gu̼y̼ễ̼n̼ N̼gọ̼c̼ T̼â̼n̼ -̼ ấ̼p̼ t̼r̼ư̼ở̼n̼g ấ̼p̼ 2̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼:̼ “̼N̼ă̼m̼ n̼go̼á̼i̼,̼ t̼ô̼i̼ c̼ó̼ x̼u̼ố̼n̼g l̼à̼m̼ v̼i̼ệ̼c̼ l̼ậ̼p̼ b̼i̼ê̼n̼ b̼ả̼n̼ m̼ộ̼t̼ l̼ầ̼n̼ v̼ề̼ v̼i̼ệ̼c̼ n̼ử̼a̼ đ̼ê̼m̼ b̼à̼ M̼i̼n̼h̼ c̼ã̼i̼ n̼h̼a̼u̼ v̼ớ̼i̼ c̼o̼n̼ t̼r̼a̼i̼ ầ̼m̼ ĩ̼ x̼o̼n̼g r̼a̼ r̼ẫ̼y̼ n̼ằ̼m̼.̼ C̼á̼n̼ b̼ộ̼ ấ̼p̼,̼ x̼ã̼ x̼u̼ố̼n̼g l̼à̼m̼ v̼i̼ệ̼c̼,̼ a̼i̼ c̼ũ̼n̼g c̼h̼o̼ r̼ằ̼n̼g m̼ì̼n̼h̼ đ̼ú̼n̼g,̼ c̼h̼ú̼n̼g t̼ô̼i̼ k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ b̼ả̼o̼ m̼ã̼i̼ m̼ọ̼i̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ m̼ớ̼i̼ ê̼m̼ x̼u̼ô̼i̼.̼ T̼ư̼ở̼n̼g r̼ằ̼n̼g n̼h̼ư̼ v̼ậ̼y̼ đ̼ã̼ x̼o̼n̼g,̼ n̼à̼o̼ n̼gờ̼ s̼a̼u̼ đ̼ó̼ m̼â̼u̼ t̼h̼u̼ẫ̼n̼ m̼ẹ̼ c̼o̼n̼ v̼ẫ̼n̼ t̼i̼ế̼p̼ d̼i̼ễ̼n̼,̼ t̼h̼ậ̼t̼ đ̼á̼n̼g n̼gạ̼i̼”̼,̼

̼V̼ề̼ n̼h̼ữ̼n̼g t̼ố̼ c̼á̼o̼ b̼ị̼ b̼ạ̼o̼ h̼à̼n̼h̼ c̼ủ̼a̼ b̼à̼ M̼i̼n̼h̼,̼ T̼r̼u̼n̼g t̼á̼ P̼h̼ạ̼m̼ V̼ă̼n̼ R̼ồ̼n̼g –̼ T̼r̼ư̼ở̼n̼g c̼ô̼n̼g a̼n̼ x̼ã̼ H̼i̼ệ̼p̼ P̼h̼ư̼ớ̼c̼ c̼h̼o̼ h̼a̼y̼:̼ “̼C̼ô̼n̼g a̼n̼ x̼ã̼ đ̼ã̼ n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ q̼u̼á̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ t̼ờ̼ đ̼ơ̼n̼ t̼h̼ư̼ c̼ủ̼a̼ b̼à̼ M̼i̼n̼h̼ t̼ố̼ c̼á̼o̼ e̼m̼ r̼u̼ộ̼t̼ v̼à̼ c̼o̼n̼ t̼r̼a̼i̼ h̼à̼n̼h̼ h̼u̼n̼g.̼ K̼h̼i̼ x̼ã̼ c̼ử̼ n̼gư̼ờ̼i̼ x̼u̼ố̼n̼g x̼á̼c̼ m̼i̼n̼h̼ t̼h̼ì̼ k̼h̼ô̼n̼g p̼h̼ả̼i̼ n̼h̼ư̼ v̼ậ̼y̼.̼ T̼h̼ế̼ n̼h̼ư̼n̼g b̼à̼ ấ̼y̼ v̼ẫ̼n̼ c̼ứ̼ gử̼i̼ đ̼ơ̼n̼ t̼ố̼ c̼á̼o̼,̼ c̼ò̼n̼ l̼ê̼n̼ t̼ậ̼n̼ x̼ã̼ ă̼n̼ v̼ạ̼ n̼ữ̼a̼.̼ Ở̼ đ̼â̼y̼,̼ a̼i̼ c̼ũ̼n̼g b̼i̼ế̼t̼ b̼à̼ M̼i̼n̼h̼ t̼h̼ầ̼n̼ k̼i̼n̼h̼ k̼h̼ô̼n̼g ổ̼n̼ đ̼ị̼n̼h̼”̼.̼ H̼a̼i̼ l̼u̼ồ̼n̼g ý̼ k̼i̼ế̼n̼ t̼r̼á̼i̼ n̼gư̼ợ̼c̼ n̼h̼a̼u̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ c̼h̼o̼ n̼h̼ữ̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ x̼á̼c̼ m̼i̼n̼h̼,̼ t̼ì̼m̼ h̼i̼ể̼u̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ c̼ũ̼n̼g b̼ố̼i̼ r̼ố̼i̼.̼ M̼ặ̼c̼ d̼ù̼ v̼ậ̼y̼,̼ c̼h̼ú̼n̼g t̼ô̼i̼ v̼ẫ̼n̼ p̼h̼ả̼i̼ v̼i̼ế̼t̼ l̼ê̼n̼ c̼â̼u̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ v̼ớ̼i̼ h̼i̼ v̼ọ̼n̼g c̼ó̼ t̼h̼ê̼m̼ t̼i̼ế̼n̼g n̼ó̼i̼ v̼ớ̼i̼ h̼i̼ v̼ọ̼n̼g n̼h̼ữ̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ t̼r̼o̼n̼g c̼u̼ộ̼c̼ đ̼ọ̼c̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼à̼i̼ v̼i̼ế̼t̼ n̼à̼y̼,̼ h̼ã̼y̼ d̼ừ̼n̼g m̼ộ̼t̼ p̼h̼ú̼t̼ s̼u̼y̼ n̼gẫ̼m̼ đ̼ể̼ c̼ó̼ c̼á̼c̼h̼ gi̼ả̼i̼ q̼u̼y̼ế̼t̼ ê̼m̼ t̼h̼ấ̼m̼,̼ h̼ợ̼p̼ đ̼ạ̼o̼ l̼ý̼ n̼h̼ấ̼t̼.
T̼ê̼n̼ c̼á̼c̼ n̼h̼â̼n̼ v̼ật̼ t̼r̼o̼n̼g b̼à̼i̼ v̼i̼ế̼t̼ đ̼ã̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼h̼a̼y̼ đ̼ổ̼i̼.̼

N̼gu̼ồ̼n̼:̼ h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼b̼a̼o̼p̼h̼a̼p̼l̼u̼a̼t̼.̼v̼n̼/̼m̼e̼-̼t̼o̼-̼c̼o̼n̼-̼t̼r̼a̼i̼-̼t̼i̼n̼h̼-̼y̼-̼v̼o̼i̼-̼d̼i̼-̼r̼u̼o̼t̼-̼c̼o̼n̼-̼t̼o̼-̼b̼i̼-̼m̼e̼-̼q̼u̼a̼y̼-̼r̼o̼i̼-̼p̼o̼s̼t̼2̼2̼1̼5̼3̼8̼.̼h̼t̼m̼l̼

Xem thêm: H̼a̼r̼i̼w̼o̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼:̼ ̼”̼ ̼B̼à̼ ̼v̼u̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼c̼h̼.̼ử̼i̼ ̼r̼ủ̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼m̼à̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼D̼Ừ̼N̼G̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼d̼ễ̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼s̼a̼o̼?̼”̼

Hari Won chia sẻ câu chuyện xúc động khi cùng chồng sao kê số tiền từ thiện miền Trung. Đồng thời, cô cũng giải thích lý do che thông tin cá nhân của người chuyển khoản.

Hôm 8.9, Hari Won đã có những chia sẻ xoay quanh việc Trấn Thành công khai sao kê giữa ồn ào từ thiện. Trong bài viết của mình, giọng ca Hương đêm bay xa tiết lộ: “Mình đã đọc hết sao kê vì lúc đầu phải tranh thủ xóa tên người gửi tiền. Vì luật sư bảo phải che thông tin cá nhân của họ. Mình xóa hết tên thì lại nghe là không được lộ cả số tài khoản người ta luôn, biết vậy từ đầu đã lấy giấy che là đỡ cực”.

Hari Won cho rằng đây là việc làm cần thiết vì dạo gần đây, nhiều kẻ xấu lấy thông tin cá nhân và lừa gạt nên “phải che cả số tài khoản giữ an toàn cho người gửi tiền”.

Nữ ca sĩ nói thêm về quá trình chuẩn bị để minh bạch chuyện từ thiện của ông xã: “Bút lông nhà mình còn có hai chiếc, là không đủ xóa hết hơn 1.000 trang, nên phải lấy giấy che. Chứ thật sự muốn cho mọi người biết hết nội dung lắm”.


Phản ứng của Hari Won sau khi Trấn Thành công khai sao kê từ thiện – ảnh 1

Hari Won tiết lộ cô đã thức trắng đêm để phụ giúp Trấn Thành che thông tin trên sao kê

Hari Won chia sẻ bản thân đã đọc rất nhiều lời cầu nguyện tốt đẹp của mọi người dành cho miền Trung thời điểm vùng đất này chịu ảnh hưởng của bão lũ. Trong đó, điều khiến diễn viên Chàng trai năm ấy nhớ nhất là việc một khán giả gửi vào tài khoản của Trấn Thành 30.000 đồng.

Cô chia sẻ: “Bạn đó viết đại khái là: Em là sinh viên, em không có nhiều tiền nên em nhịn ăn sáng một bữa và xin gửi. Đọc mà thương gì đâu. Mình muốn kiếm nội dung lại nhưng không đủ can đảm lục hết 998 tờ nên thôi đăng cái hình khác cũng là ấm lòng nha”.

Trước đó, vào thời điểm Trấn Thành lên tiếng về những ồn ào xoay quanh hoạt động thiện nguyện, Hari Won kể lại câu chuyện hài hước của họ trong quá trình sao kê.

Cô cho biết sau khi kiểm tra lại tài khoản, ông xã nhận ra còn chưa tới 10 triệu nên dự định sẽ chuyển số tiền còn dư này cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. “Em nói thôi gửi tròn luôn chứ đừng làm vậy, xong em tự lấy số tài khoản của em, tiền của em gửi luôn. Mà ảnh nói muốn gửi số tiền kia và chụp màn hình cho khỏi ai nghi nữa. Nên coi như em gửi thêm 10 triệu”.

Trong khi đó, em gái Trấn Thành cũng chia sẻ bài viết giải đáp những thắc mắc về chuyện từ thiện của nam diễn viên và cho hay: “Những ngày qua, những ai nguyền rủa, xúc phạm gia đình tôi những từ ngữ như là “sống không ra con người”, “ăn chặn tiền từ thiện”, “thất đức”, “gia đình bất hạnh” hoặc những từ ngữ nặng nề hơn thì nay không biết các bạn có thấy tự xấu hổ với nghiệp do miệng mình gây ra không. Muốn tò mò không ai cấm bạn cả, nhưng trước khi xác thực thông tin xin mọi người bớt xúc phạm người khác”.

Nguồn: https://hongbien24h.net/moi-hariwon-dang-dan-tuyen-bo-ba-vu-khong-c-hui-rua-bao-nhieu-nghe-si-ma-ba-noi-dung-la-dung-de-dang-vay-sao-ba-sap-khong-xong-roi/

Công Vinh tuyên bố: ” Tôi đã hoàn tất hồ sơ, thủ tục khởi kiện. CEO Hằng à, bà sẽ phải trả giá vì những VU KHỐNG bà đã đổ lên đầu vợ chồng tôi”.

Có thể bạn chưa biết: Công Vinh từng đỗ ĐH Luật Hà Nội cách đây 5 năm, đạt điểm số cao thứ 3 toàn khoá

Năm 2016, theo Phó khoa Tại chức, ĐH Luật Hà Nội, Công Vinh đạt 21 điểm, thành tích cao thứ ba, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh hệ tại chức là 80.

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang ngồi và trong nhà

Nhiều năm qua, Công Vinh được khán giả biết đến là một cầu thủ tài năng, anh trở thành tấm gương sáng cho các cầu thủ trẻ bởi ý chí vươn lên cũng như sự chuyên nghiệp trong tập luyện, thi đấu. Ngoài ra, Công Vinh còn khiến cư dân mạng khâm phục vì từng đỗ Đại học với điểm số cao và bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai sau bóng đá.

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và bộ vét
Cụ thể, đầu năm 2016, Công Vinh đã nhận được giấy thông báo trúng tuyển hệ tại chức của trường Đại học Luật Hà Nội. Tổng 3 môn Văn, Sử, Địa của chân sút Nghệ An đạt 21 điểm, trong đó Ngữ văn 7,5 điểm, Lịch sử 6,5 điểm và Địa lý 7 điểm. Được biết, số điểm của Công Vinh cao thứ 3 trong đợt thi vừa rồi (thí sinh cao nhất đạt 23,5 điểm).

Phương Hằng livestream
Ngay sau đó ít ngày, anh có kế hoạch ra Hà Nội làm thủ tục nhập học tại Khoa luật Hành chính và luật Dân sự trường Đại học Luật Hà Nội. Chia sẻ về lý do chọn thi Đại học Luật, Công Vinh cho biết, bản thân muốn am hiểu về Luật để thuận tiện cho công việc sau này. Anh đã âm thầm ôn thi từ lâu nhưng giấu không cho bạn bè cũng như người thân biết.

Thủy Tiên - Công Vinh lên tiếng về tin đồn ăn chặn 42 tỉ đồng từ thiện | Tin tức mới nhất 24h - Đọc Báo Lao Động online - Laodong.vn
Nam cầu thủ kể: “Tôi thực sự không quá bất ngờ, bởi ngay khi thi xong tôi đã dự đoán mình sẽ được bao nhiêu điểm”. Thời gian đầu anh dự định học tại Hà Nội nhưng về lâu dài, chân sút số 1 của bóng đá Việt Nam xin phép được chuyển về học ở TP. HCM cho thuận tiện việc đi lại.

Vì là cầu thủ, vướng lịch tập luyện thi đấu, nên quá trình học tập của Công Vinh có thể kéo dài 5 năm hoặc lâu hơn (thông thường mất 4 năm học).

Trước đó, Công Vinh từng được tuyển thẳng vào Đại học TDTT Từ Sơn, Bắc Ninh, nhưng chân sút người Nghệ An bỏ dở việc học vì không muốn theo nghiệp cầm quân.

Thời điểm năm 2012, Công Vinh đã thổ lộ ước muốn ôn thi để đăng ký dự thi Đại học chuyên ngành khác ngoài bóng đá như hàng triệu thí sinh trên cả nước.

Ở độ tuổi 30, Công Vinh lường trước việc anh có thể bị rớt Đại học, điểm thi thấp. Nhưng với kết quả 21 điểm cho 3 môn, một điểm số rất cao trong khi chỉ tiêu tuyển sinh hệ tại chức là 80. Công Vinh đã chứng minh thực lực và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân.

Thủy Tiên trách người miền trung vô ơn hứa sẽ không làm từ thiện nữa ”đã đi cứu trợ giúp bao người mà vẫn bị trình đơn khởi kiện”

Câu nói gây tranh cãi của Thủy Tiên, miền trung ích kỷ, hòi, cứu rồi vẫn còn khởi động đơn kiện, tôi sẽ không bao giờ đi xa từ thiền nữ Những người mà nữ ca sĩ coi là thân quen, ruột thịt lại nghĩ cô ấy “ăn chặn” tiền từ thiện, điều này làm cho Thuỷ Tiên đau lòng.Đúng là khi mới gặp gỡ ai là bạn, ai là thù.

Tích cực hoạt động thiện nguyện trong nhiều năm qua thế giới nhưng thời gian gần đây, Thuỷ Tiên bất ngờ bị bà Phương Hằng và không ít giả mạo yêu cầu sao kê từ thiện chí. Có lẽ trong cuộc đời làm từ thiện của mình, chưa bao giờ nữ ca sĩ lại rơi vào hoàn cảnh khiến ta nghi ngờ như thế, cô ấy cũng quyết định làm rõ, phủ nhận chuyện “ăn chặn” tiền.
Do not kiềm chế được cảm xúc, Thuỷ Tiên đã khóc trong buổi livestream và ông xã đã thay cô giải thích mọi công việc.

Thuỷ Tiên khóc trên livestream khi bị nghi ngờ “ăn chặn” tiền từ thiện.(Ảnh: Cut from clip)
Sau buổi livestream nước mắt đó, mới đây, bà xã Công Vinh tiếp tục chia sẻ trên cá nhân tài khoản về việc người thân nghi ngờ “ăn chặn” tiền từ thiện. Thuỷ Tiên đau lòng khi những người mình coi là ruột thịt mà không tin vào những nick mình ảo, bị đặt.“Mình cứ nghĩ bạn bè, người thân quen, người hâm mộ ruột, thậm chí là họ hàng là những người hiểu thương và tin mình nhất… Sau những người dẫn dắt cắt ghép sai sự thật chỉ từ những nick ảo vô danh trên mạng được chia sẻ đi họ tin mình ăn thiệt thiệt luôn. Phải chi là người ngoài xa lạ chả quen biết nhau bao giờ đi mình không đau lòng. Dù yêu thương thân thiết như thế nào cũng không bằng vài lời của nick vô danh trên MXH còn đáng tin hơn từng người thương ”- Thuỷ Tiên chia sẻ


Thuỷ Tiên đau lòng khi người thân nghi ngờ “ăn chặn” tiền từ thiện.
Chấp nhận sự thật nhưng bà xã Công Vinh không tránh cảm giác buồn phiền.
Thuỷ Tiên đau lòng nói: “Cuộc đời con người ta phải trải qua những lần như thế để nhìn vào ánh hồng trần”.

Lúc mới quen ai là bạn, ai là thù. Thật sự mong muốn dịch bệnh qua nhanh cho vợ chồng Thủy Tiên có thể chứng minh sự sạch sẽ của mình, để không ai ngờ cả hai “ăn chặn” tiền từ thiện nữa. “Cây ngay không sợ chết”, sai các mẹ?

Thuỷ Tiên in from the render support domain Middle year 2020. (Ảnh: FBNV)

Hy vọng Thuỷ Tiên sẽ chứng minh được sự sạch sẽ của mình để không bị người khác nghi ngờ.

Nguồn: Tổng hợp

Nguồn: https://news24amazing.com

Xem thêm: B̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼ú̼ ̼c̼h̼ó̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼:̼ ̼P̼h̼ả̼i̼ ̼“̼n̼ô̼n̼”̼ ̼9̼,̼5̼ ̼t̼ỷ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼1̼ ̼l̼á̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ù̼

Suốt 6 tháng kể từ vụ kiện trăm tỷ với thần y Võ Hoàng Yên, bà Phương Hằng làm cộng đồng chao đảo khi lần lượt “bóc tách” những góc khuất showbiz. Trong đó, ồn ào liên quan đến nghệ sĩ làm từ thiện và vụ kiện “ sao kê” đang là chủ đề nóng thu hút đông đảo người xem.

Tuy nhiên, khi cuộc chiến đang vào giai đoạn pháp lý thì mới đây, nữ đại gia U50 bất ngờ tuyên bố rút lui. Bà Hằng khẳng định, những việc mình làm từ trước đến nay đều vì mục đích cống hiến cho xã hội. Nhận thấy sứ mạng mình đặt ra trước đó đều đã hoàn thành. Vì vậy, đây là lúc thích hợp để pháp lý thực thi nhiệm vụ, trả lời câu hỏi “đúng sai” mà dư luận đang bân khoăn.

Sau khi bài viết được đăng tải, phe ủng hộ đại gia Bình Dương tỏ ra tiếc nuối khi mọi chuyện vẫn chưa minh bạch. Tuy nhiên, một bộ phận khán giả lại phấn khích khi từ đây MXH đã chấm dứt các buổi livestream “bóc phốt”, chửi rủa. Phía dưới bài viết, hàng nghìn bình luận không ngừng “chúc mừng” Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành , Thủy Tiên … vì từ nay đã thoát được đại nạn.

Chiều 12/9, nữ đại gia nổi tiếng có cuộc livestream cuối cùng nói về cuộc chiến với dàn sao Việt.

Theo nữ CEO, bà dừng lại vì đã hoàn thành xong việc của mình, cá nhân nào làm từ thiện liên quan đến pháp lý sẽ có cơ quan chức năng giải quyết.

Đáng chú ý, trong livestream đặc biệt này, nữ đại gia tiếp tục gọi tên Trấn Thành – MC đình đám showbiz Việt. Mặc dù Trấn Thành đã trình sao kê nhưng bà không xem điều đó có giá trị với mình.

Cho rằng Trấn Thành sai từ đầu, khi kêu gọi quyên góp từ thiện nhưng lại chuyển tiền cho 2 người khác giải ngân, bà tuyên bố bây giờ Trấn Thành phải “nôn” 9,5 tỷ tiền túi với 3 hướng giải quyết.

Trấn Thành hoặc là trả lại hết cho cộng đồng quyên góp, hoặc chuyển thẳng số tiền này vào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hoặc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

“Trấn Thành nói quyên góp 9 tỷ rưỡi và đã chuyển cho mẹ nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà và MC Đại Nghĩa. Đó là câu chuyện của nó, còn nó nhận của quý vị 9,5 tỷ thì nó phải có trách nhiệm với quý vị, vì đây là câu chuyện của cộng đồng.

Nó phải ói 9,5 tỷ lại cho cộng đồng, hoặc là phải chuyển số đó vào Mặt trận Tổ quốc, hoặc Hội Chữ thập đỏ ngay và luôn. Nó tự ý mang tiền đi đưa người khác, không có sự đồng ý của cộng đồng quyên góp thì phải chịu trách nhiệm. Căn cứ theo Luật Hình sự, chỉ cần 1 lá đơn là mày có thể đi tù ngay!”, nữ đại gia phát ngôn gay gắt.

“Tao không phải cái loại cùi bắp để cho tụi mày múa may quay cuồng, tao còn có luôn cái cơ sở tiền thuế từ năm 2017 tói bây giờ. Tao thống kê tất cả các show diễn của mày, mày đóng bao nhiêu thuế còn bao nhiêu mày đưa sang tài khoản khác mày nhận. Mày chơi không? Mày chơi thì tao chơi mày thân bại danh liệt tới phải đi tù”.

Gần đây, MC Trấn Thành bất ngờ bị nữ đại gia Bình Dương réo tên trên sóng livestream, yêu cầu sao kê từ thiện minh bạch. Bà thậm chí tuyên bố tặng 50 tỷ nếu trình sao kê trong vòng 10 ngày.

Tuy nhiên khi Trấn Thành công khai sao kê trước thời hạn, nữ đại gia được cho là có hành động “quay xe”.

“Tôi kêu gọi tới nay là 8 ngày rồi mới vội vàng đi sao kê. Tại sao không thảy cho tôi một niềm tin, rằng chị hãy chờ em trong 3 hay 5 ngày em sẽ sao kê, hay quý vị ơi hãy chờ tôi 3 hay 5 ngày tôi sẽ sao kê.

Và vừa rồi tôi kêu trao 50 tỷ luôn cũng không nói một câu chị chờ em bao nhiêu thời gian thì em sao kê. Hôm qua pháp luật lên tiếng về việc nghệ sĩ từ thiện thì vội vàng đi sao kê thì ai tin nữa? Giờ thảy sao kê lên thì ai tin nữa?

Mà sao kê này để chứng minh cho ai? Phải chứng minh cho công an chứ không phải tôi”, nữ đại gia nhấn mạnh hôm 7/9.

Hôm 9/9, CEO nổi tiếng lại “đổi gió”. Khi bị dân mạng công kích trao 50 tỷ cho MC Trấn Thành như đã “chốt kèo”, bà cho biết sẽ không bao giờ rút lời hứa, song bản sao kê đó không thuyết phục.

Nữ đại gia cho biết sẽ nhờ cơ quan công an, ngân hàng, kiểm toán vào cuộc để làm rõ đúng sai. Đồng thời bà yêu cầu MC Trấn Thành công khai toàn bộ số tiền thu chi, đóng thuế trong suốt nhiều năm đi diễn.

Nếu như nam MC không sai điểm nào, bà sẽ trao ngay 50 tỷ như đã hứa. Còn nếu sai thì anh sẽ thân bại danh liệt, thậm chí phải xộ khám.

Tuy nhiên, yêu cầu của nữ đại gia đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ dân mạng. Họ cho rằng loạt yêu cầu của bà là vô lý, không đơn thuần chỉ là sao kê số tiền hơn 9 tỷ như “chốt kèo” lúc ban đầu.

 

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *