T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h.ấp diê.m ̼b̼é̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼

T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h.ấp diê.m ̼b̼é̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼(̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼à̼,̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼b̼é̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼T̼r̼ư̼ở̼̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ê̼̣̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼1̼/̼7̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼à̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼7̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼”̼.̼

̼ ̼R̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼9̼/̼7̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼ ̼C̼h̼â̼u̼)̼.̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼V̼.̼H̼.̼Y̼.̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼8̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼n̼h̼é̼t̼ ̼g̼i̼ẻ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼.̼

 ̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼à̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼Q̼Đ̼T̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼B̼.̼N̼ ̼ ̼

N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼9̼/̼7̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼.̼ ̼ ̼

V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

NGUỒN:http://nghean24h.vn/theo-duong-ong-nuoc-dot-nhap-nha-dan-hiep-dam-be-13-tuoi-a641581.html?fbclid=IwAR0gGNJxg3uohx_vv7sYBjLXbSMRcu2P9x8YIzn3QBdkl6zVojEAyMrwu_o

TIN THÊM:B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼5̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼:̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼!̼ ̼

C̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼a̼i̼.̼

C̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼x̼a̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼a̼o̼ ̼b̼ọ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼ ̼k̼h̼o̼á̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẻ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼m̼ạ̼o̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼v̼ỏ̼ ̼b̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ụ̼y̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼k̼ỹ̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼ạ̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼.̼

̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼.̼

̼ ̼V̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼à̼i̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼B̼ắ̼c̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼:̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼

̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼.̼ ̼

̼D̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼!̼

̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ư̼u̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼5̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼à̼i̼.̼ ̼

̼B̼ở̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼/̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼k̼h̼á̼m̼.̼ ̼

̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

Bé gái lớp 5 có thai, toàn bộ giáo viên và bảo vệ nam trong trường phải làm xét nghiệm: Kết quả gây hoang mang! - Ảnh 1.

̼N̼g̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼

̼ ̼A̼n̼h̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼k̼i̼a̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼

̼K̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼(̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼1̼1̼/̼2̼0̼1̼8̼)̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼1̼9̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼T̼ô̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼ ̼

̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼T̼ô̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼

̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼1̼1̼/̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼d̼ạ̼ ̼v̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼à̼i̼ ̼n̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼3̼/̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼T̼ô̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼o̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ó̼

.̼ ̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼

̼ ̼A̼n̼h̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼T̼ô̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼õ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼T̼ô̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼õ̼.̼

̼ ̼T̼ừ̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼T̼ô̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼7̼/̼2̼0̼1̼8̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼.̼ ̼ ̼

C̼ậ̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼m̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼

̼A̼n̼h̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼o̼ ̼s̼á̼n̼h̼ ̼D̼N̼A̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼”̼c̼h̼a̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼o̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼

Bé gái lớp 5 có thai, toàn bộ giáo viên và bảo vệ nam trong trường phải làm xét nghiệm: Kết quả gây hoang mang! - Ảnh 2.

K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼â̼m̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ ̼

Đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼p̼h̼á̼ ̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼á̼n̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼g̼ì̼.̼

̼ ̼V̼ề̼ ̼l̼ý̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼!̼ ̼ ̼

T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼T̼ô̼n̼ ̼k̼i̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼é̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ầ̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼H̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼

̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼.̼

̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼

NGUỒN:https://kenh14.vn/be-gai-lop-5-co-thai-toan-bo-giao-vien-va-bao-ve-nam-trong-truong-phai-lam-xet-nghiem-ket-qua-gay-hoang-mang-20210719221515661.chn?fbclid=IwAR27bBrT1q2XFUoBU21VDHIwmxq4BIjjuhExQpYxbkzsa9uNbWfJE65qvBY

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *