Đ̼à̼̼ ̼N̼ẵ̼̼n̼g̼:̼ ̼K̼i̼ể̼̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼̼ ̼n̼h̼â̼̣̼n̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼1̼/̼2̼ ̼t̼i̼ề̼̼n̼ ̼h̼ỗ̼̼ ̼t̼r̼ơ̼̣̼

Đ̼à̼̼ ̼N̼ẵ̼̼n̼g̼:̼ ̼K̼i̼ể̼̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼̼ ̼n̼h̼â̼̣̼n̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼1̼/̼2̼ ̼t̼i̼ề̼̼n̼ ̼h̼ỗ̼̼ ̼t̼r̼ơ̼̣̼

̼T̼T̼O̼ ̼-̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼̼c̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼s̼ố̼̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼H̼ò̼̼a̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼â̼̣̼n̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼C̼h̼i̼ể̼̼u̼,̼ ̼T̼P̼ ̼Đ̼à̼̼ ̼N̼ẵ̼̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼̼ ̼n̼h̼â̼̣̼n̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼n̼ử̼̼a̼ ̼s̼ố̼̼ ̼t̼i̼ề̼̼n̼ ̼h̼ỗ̼̼ ̼t̼r̼ơ̼̣̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼T̼P̼,̼ ̼n̼g̼à̼̼y̼ ̼1̼3̼-̼9̼,̼ ̼l̼ã̼̼n̼h̼ ̼đ̼a̼̣̼o̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼n̼à̼̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼̼t̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼c̼ử̼̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼x̼á̼̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼.̼

Đà Nẵng: Kiểm tra thông tin người dân chỉ nhận được 1/2 tiền hỗ trợ - Ảnh 1.

Một phần quà mà người dân phường Hòa Minh được nhận từ hỗ trợ của TP Đà Nẵng gồm mì gói, trứng gà, gạo, dầu ăn, nước mắm – Ảnh: Người dân cung cấp

̼N̼g̼à̼̼y̼ ̼1̼3̼-̼9̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼H̼ữ̼̼u̼ ̼P̼h̼ú̼̼c̼ ̼-̼ ̼c̼h̼ủ̼̼ ̼t̼i̼̣̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼H̼ò̼̼a̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼â̼̣̼n̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼C̼h̼i̼ể̼̼u̼ ̼(̼T̼P̼ ̼Đ̼à̼̼ ̼N̼ẵ̼̼n̼g̼)̼ ̼-̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ử̼̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼x̼á̼̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼p̼h̼ả̼̼n̼ ̼ả̼̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ề̼̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼n̼h̼â̼̣̼n̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼n̼ử̼̼a̼ ̼s̼ố̼̼ ̼t̼i̼ề̼̼n̼ ̼h̼ỗ̼̼ ̼t̼r̼ơ̼̣̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼t̼ừ̼̼ ̼t̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼̼.̼

Đà Nẵng: Vì sao có người dân trả lại quà hỗ trợ, chỉ muốn nhận tiền mặt? |  Thời sự | Thanh Niên

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼̼,̼ ̼t̼ừ̼̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼1̼2̼-̼9̼ ̼t̼ớ̼̼i̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼s̼ố̼̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ổ̼̼ ̼2̼4̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼H̼ò̼̼a̼ ̼M̼i̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼ả̼̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼̼i̼ ̼l̼ã̼̼n̼h̼ ̼đ̼a̼̣̼o̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼l̼à̼̼ ̼c̼h̼ỉ̼̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼t̼ổ̼̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼2̼5̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼̼ ̼t̼i̼ề̼̼n̼ ̼5̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼̼n̼g̼ ̼T̼P̼ ̼Đ̼à̼̼ ̼N̼ẵ̼̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼̼ ̼t̼r̼ơ̼̣̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼o̼à̼̼n̼ ̼b̼ô̼̣̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼h̼ô̼̣̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼ó̼̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼á̼̼p̼ ̼d̼u̼̣̼n̼g̼ ̼g̼i̼ã̼̼n̼ ̼c̼á̼̼c̼h̼ ̼x̼ã̼̼ ̼h̼ô̼̣̼i̼ ̼p̼h̼ò̼̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼̼n̼g̼ ̼d̼i̼̣̼c̼h̼ ̼(̼t̼r̼ừ̼̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼h̼ô̼̣̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼n̼h̼â̼̣̼n̼ ̼q̼u̼à̼̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼̼c̼ ̼đ̼ó̼̼)̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼̼c̼,̼ ̼c̼ầ̼̼n̼ ̼p̼h̼ả̼̼i̼ ̼k̼i̼ể̼̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼k̼ỹ̼̼ ̼đ̼ể̼̼ ̼x̼á̼̼c̼ ̼đ̼i̼̣̼n̼h̼ ̼đ̼ú̼̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ư̼̣̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼c̼ ̼n̼à̼̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼ư̼ớ̼̼c̼ ̼đ̼ầ̼̼u̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼ắ̼̼m̼ ̼t̼ừ̼̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼̣̼t̼ ̼h̼ồ̼̼i̼ ̼t̼h̼á̼̼n̼g̼ ̼8̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼̼n̼g̼ ̼c̼ó̼̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼s̼ố̼̼ ̼h̼ô̼̣̼ ̼k̼h̼ó̼̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼n̼h̼â̼̣̼n̼ ̼q̼u̼à̼̼ ̼n̼h̼u̼ ̼y̼ế̼̼u̼ ̼p̼h̼ẩ̼̼m̼ ̼h̼ỗ̼̼ ̼t̼r̼ơ̼̣̼ ̼t̼ừ̼̼ ̼S̼ở̼̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼̼i̼.̼ ̼

Dân bức xúc chưa nhận tiền hỗ trợ, lãnh đạo Đà Nẵng nói gì? - Báo Người lao  động

̼T̼a̼̣̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼̼m̼ ̼đ̼ó̼̼,̼ ̼s̼ố̼̼ ̼q̼u̼à̼̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼̼i̼ ̼h̼a̼̣̼n̼ ̼c̼h̼ế̼̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼̼i̼ ̼s̼ố̼̼ ̼l̼ư̼ơ̼̣̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼k̼h̼ó̼̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼t̼ổ̼̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ô̼̣̼n̼g̼ ̼”̼x̼é̼̼ ̼q̼u̼à̼̼”̼ ̼t̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼p̼h̼ầ̼̼n̼ ̼đ̼ể̼̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼đ̼ề̼̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼h̼ô̼̣̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼c̼ó̼̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ế̼̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼P̼ ̼q̼u̼y̼ế̼̼t̼ ̼đ̼i̼̣̼n̼h̼ ̼h̼ỗ̼̼ ̼t̼r̼ơ̼̣̼ ̼t̼i̼ề̼̼n̼ ̼t̼h̼ì̼̼ ̼t̼r̼ừ̼̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼h̼ô̼̣̼ ̼k̼h̼ó̼̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼k̼ý̼̼ ̼n̼h̼â̼̣̼n̼ ̼q̼u̼à̼̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼̼c̼ ̼đ̼ó̼̼.̼ ̼D̼o̼ ̼v̼â̼̣̼y̼,̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼t̼ổ̼̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ô̼̣̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼i̼ề̼̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼k̼ý̼̼ ̼n̼h̼â̼̣̼n̼ ̼q̼u̼à̼̼ ̼đ̼ơ̼̣̼t̼ ̼đ̼ầ̼̼u̼ ̼v̼à̼̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼n̼ằ̼̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼̼c̼h̼ ̼n̼h̼â̼̣̼n̼ ̼t̼i̼ề̼̼n̼ ̼đ̼ơ̼̣̼t̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼đ̼ể̼̼ ̼đ̼ả̼̼m̼ ̼b̼ả̼̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼̼ ̼h̼a̼i̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ư̼̣̼c̼ ̼t̼ế̼̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼h̼ô̼̣̼ ̼n̼à̼̼y̼ ̼đ̼ề̼̼u̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼n̼h̼â̼̣̼n̼ ̼q̼u̼à̼̼ ̼đ̼ơ̼̣̼t̼ ̼đ̼ầ̼̼u̼ ̼t̼ừ̼̼ ̼s̼ư̼̣̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼̼ ̼t̼ừ̼̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼h̼ô̼̣̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼̼c̼h̼ ̼n̼h̼â̼̣̼n̼ ̼q̼u̼à̼̼.̼

Có được làm hồ sơ nhận 2 hỗ trợ COVID-19 cùng thời điểm?

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼̼c̼,̼ ̼đ̼ú̼̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ổ̼̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼á̼̼t̼ ̼t̼i̼ề̼̼n̼ ̼đ̼ú̼̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼̼c̼h̼ ̼v̼à̼̼ ̼v̼â̼̣̼n̼ ̼đ̼ô̼̣̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ư̼̣̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼̼ ̼l̼a̼̣̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ù̼̼ ̼h̼ơ̼̣̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼̼ ̼t̼r̼ư̼̣̼c̼ ̼t̼i̼ế̼̼p̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼i̼ề̼̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼h̼ô̼̣̼.̼ ̼H̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼v̼u̼̣̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼c̼ ̼v̼ẫ̼̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼x̼á̼̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼.̼

Nguồn: https://tuoitre.vn/da-nang-kiem-tra-thong-tin-nguoi-dan-chi-nhan-duoc-1-2-tien-ho-tro-20210913112550635.htm

Xem thêm: M̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼r̼ò̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼2̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼:̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼?̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼2̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼d̼ù̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼.̼ ̼P̼h̼í̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ã̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼.̼

Mẹ trẻ lên mạng khóc ròng, than phải đóng 23 triệu viện phí điều trị COVID-19: Bệnh viện nói gì?

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼T̼i̼k̼T̼o̼k̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼.̼M̼.̼L̼.̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼(̼B̼V̼)̼ ̼V̼ạ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼2̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼V̼ ̼t̼ư̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ổ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼B̼V̼ ̼t̼h̼u̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼7̼0̼0̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼,̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼1̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼”̼E̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼,̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼â̼y̼.̼.̼.̼”̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼,̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼A̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼,̼ ̼B̼V̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼
̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼9̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼V̼ ̼V̼ạ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼2̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼ư̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

Mẹ trẻ lên mạng khóc ròng, than phải đóng 23 triệu viện phí điều trị COVID-19: Bệnh viện nói gì? - 1

BV Vạn Phúc 2, tỉnh Bình Dương. 

̼P̼h̼í̼a̼ ̼B̼V̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼T̼.̼M̼.̼L̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼0̼)̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼7̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼8̼/̼2̼0̼2̼1̼.̼

̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ổ̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼V̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼4̼8̼1̼/̼S̼Y̼T̼-̼N̼V̼Y̼ ̼d̼o̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼7̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼P̼C̼R̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼h̼u̼ ̼p̼h̼í̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

Bệnh viện thu tiền điều trị COVID-19 - Đọc báo, tin tức mới nhất 24h qua -  Afamily

̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼B̼V̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼ý̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼í̼.̼

̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼v̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ổ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼2̼3̼,̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼B̼V̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ê̼n̼h̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼4̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼A̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼B̼V̼ ̼t̼h̼u̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼

̼P̼h̼í̼a̼ ̼B̼V̼ ̼V̼ạ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼B̼V̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼T̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼d̼u̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼.̼

Bệnh viện tư ở TP. Hồ Chí Minh: Chi viện khẩn cho tuyến đầu điều trị Covid  - 19 | Báo Dân tộc và Phát triển

̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼.̼T̼.̼M̼.̼L̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼B̼V̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼,̼ ̼B̼V̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼B̼V̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼b̼ê̼u̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼B̼V̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼D̼ù̼ ̼B̼V̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼B̼V̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼â̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼B̼V̼ ̼V̼ạ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼2̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼T̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼Y̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼M̼ỹ̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼B̼V̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼t̼h̼u̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼l̼à̼ ̼B̼V̼ ̼V̼ạ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼1̼,̼ ̼V̼ạ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼2̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼v̼à̼ ̼B̼V̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼.̼

̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼B̼V̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼u̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ư̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼

Nguồn: https://docbao.vn/doi-song/me-tre-len-mang-khoc-rong-than-phai-dong-23-trieu-vien-phi-dieu-tri-covid-19-benh-vien-noi-gi-tintuc784190

Xem thêm: C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼ư̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼?̼

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼T̼i̼ê̼n̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼l̼ũ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼ỏ̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼u̼ế̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼5̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼
̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ơ̼ ̼v̼ơ̼ ̼ở̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼,̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ộ̼c̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼:̼ ̼“̼A̼n̼h̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ơ̼ ̼n̼g̼á̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼a̼i̼.̼ ̼V̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ơ̼ ̼v̼ơ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼”̼.̼

Công Vinh bị tố vô trách nhiệm trong chuyến đi cứu trợ miền Trung, thực hư ra sao? - Hình 2

̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼.̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ậ̼p̼ ̼m̼ờ̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼5̼ ̼–̼ ̼6̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼5̼0̼0̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼F̼C̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼“̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼ở̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼đ̼ủ̼,̼ ̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼s̼t̼a̼t̼u̼s̼ ̼đ̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼:̼

̼“̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼M̼X̼H̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼m̼ậ̼p̼ ̼m̼ờ̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼.̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼ ̼5̼ ̼–̼ ̼6̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼5̼0̼0̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼F̼C̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼C̼H̼Ư̼A̼ ̼C̼H̼Í̼N̼H̼ ̼X̼Á̼C̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼M̼T̼Q̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼:̼

Công Vinh bị tố vô trách nhiệm trong chuyến đi cứu trợ miền Trung, thực hư ra sao? - Hình 1

̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼:̼ ̼1̼4̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼H̼Í̼N̼H̼ ̼Q̼U̼Y̼Ề̼N̼ ̼Đ̼Ị̼A̼ ̼P̼H̼Ư̼Ơ̼N̼G̼ ̼G̼I̼Á̼M̼ ̼S̼Á̼T̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼.̼ ̼V̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼X̼ ̼–̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼c̼ầ̼n̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ế̼m̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼M̼T̼Q̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼à̼ ̼s̼a̼n̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ư̼ớ̼t̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼m̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼ũ̼ ̼N̼g̼ô̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼5̼0̼0̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼.̼ ̼M̼o̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ụ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼u̼y̼ ̼t̼í̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼!̼

̼C̼h̼ú̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼,̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼!̼”̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ù̼m̼ ̼x̼ù̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼ẩ̼n̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼d̼u̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼:̼

Công Vinh xót lòng khi nghe tin quê nhà bị ngập nặng

̼“̼C̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼u̼i̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼v̼ị̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼d̼ĩ̼ ̼v̼ã̼n̼g̼ ̼d̼ơ̼ ̼d̼á̼y̼ ̼d̼ễ̼ ̼g̼ì̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼d̼i̼ế̼m̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ơ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼ề̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼à̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼d̼u̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼2̼ ̼đ̼ó̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼d̼ị̼.̼ ̼1̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼2̼0̼0̼ ̼–̼ ̼3̼0̼0̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼đ̼ô̼ ̼n̼h̼a̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼v̼ị̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ơ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼ề̼.̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼2̼0̼0̼-̼3̼0̼0̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼đ̼ô̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼c̼h̼ư̼a̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ơ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼ề̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼à̼i̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼d̼u̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼h̼ ̼2̼-̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼à̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼v̼ị̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼”̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼–̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼.̼

Công Vinh bị tố vô trách nhiệm trong chuyến đi cứu trợ miền Trung, thực hư ra sao? - Hình 3

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼v̼i̼e̼t̼g̼i̼a̼i̼t̼r̼i̼.̼c̼o̼m̼/̼c̼o̼n̼g̼-̼v̼i̼n̼h̼-̼b̼i̼-̼t̼o̼-̼v̼o̼-̼t̼r̼a̼c̼h̼-̼n̼h̼i̼e̼m̼-̼t̼r̼o̼n̼g̼-̼c̼h̼u̼y̼e̼n̼-̼d̼i̼-̼c̼u̼u̼-̼t̼r̼o̼-̼m̼i̼e̼n̼-̼t̼r̼u̼n̼g̼-̼t̼h̼u̼c̼-̼h̼u̼-̼r̼a̼-̼s̼a̼o̼-̼2̼0̼2̼1̼0̼9̼1̼2̼i̼6̼0̼2̼4̼3̼5̼2̼/̼

Xem thêm: H̼é̼ ̼l̼ộ̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼“̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼”̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼à̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼T̼i̼ê̼n̼?̼

Ngoài “bến đỗ” hạnh phúc bên Thuỷ Tiên, Công Vinh còn từng có 2 “bóng hồng” khác với chuyện tình nổi tiếng lẫn tai tiếng.

Thuỳ Dung – Mối tình được công khai duy nhất thời chưa nổi tiếng nhưng lại bị chia tay quá phũ phàng

Năm 2003 khi còn chưa quá nổi tiếng, Công Vinh quen biết Thuỳ Dung trong một buổi giao lưu văn nghệ ở thành phố Vinh, Nghệ An. Khi đó, cô nữ sinh Thùy Dung đến xin chữ ký của Công Vinh. Tuy nhiên, thay vì cho chữ ký, anh lại viết số điện thoại của mình lên tay cô. Từ đó, cả 2 thường xuyên nhắn tin qua lại rồi hẹn hò, yêu nhau. Thùy Dung lúc ấy là cô sinh viên Ðại học Văn hóa Hà Nội với ngoại hình nhỏ nhắn, xinh xắn khiến Công Vinh xiêu lòng ngay từ lần đầu gặp mặt.

Công Vinh và Thùy Dung khi còn mặn nồng

Chia sẻ về mối tình này, Thùy Dung từng nói: “Trong mắt tôi, trước hết Vinh là người đàn ông có bản lĩnh, biết cách vượt qua khó khăn, thẳng thắn, thật thà, điều ấy mới thực sự cần cho cuộc sống lâu dài. Còn bóng đá là nghề của Vinh, ngay cả khi Vinh không phải là cầu thủ đá bóng, tôi cũng quyết định gắn bó với Vinh”.

Năm 2007, sau 4 năm hẹn hò, Thùy Dung cùng mẹ và em gái Công Vinh sang Thái Lan để cổ vũ cho nam cầu thủ. Ðó cũng là lần đầu tiên cặp đôi công khai chuyện tình cảm của mình. Thuỳ Dung chia sẻ: “Chúng tôi bền vững được cho đến giờ này chính là cùng nhau chia sẻ những khó khăn, buồn vui trong cuộc sống. Vinh cũng thường xuyên cho tôi xem những lá thư của người hâm mộ, tất nhiên là có cả những bức thư của các cô gái muốn hẹn hò với Vinh. Cả tôi và Vinh đều trân trọng những tình cảm ấy, khi đã chia sẻ với nhau cả những chuyện như thế thì đâu có nhiều cơ hội để… ghen”.

Công Vinh công khai chuyện yêu Thùy Dung khi cô sang Thái Lan cổ vũ anh thi đấu năm 2007

Tuy nhiên, chỉ 1 năm sau đó, Công Vinh bất ngờ cho biết anh và Thuỳ Dung đã chia tay. Trong một buổi phỏng vấn, nam cầu thủ còn gây sốc khi trả lời về người cũ như sau: “Thùy Dung nào nhỉ. Tôi có biết cô Thùy Dung là cô nào đâu nhỉ”. Ðây là lý do khiến Công Vinh bị dư luận “ném đá” không thương tiếc suốt một thời gian.

Về phía Thùy Dung, cô nhanh chóng bị quên lãng ngay từ thời điểm chia tay Công Vinh. Ðược biết ít lâu sau, cô đã lập gia đình và hiện có 1 bé trai kháu khỉnh. Thùy Dung đang sống và làm việc tại Hà Nội. Bên cạnh công việc chính, bạn gái cũ Công Vinh còn có cửa hàng kinh doanh và bán hàng online trên Facebook.

Pha Lê – Mối tình nhất mực bị phủ nhận nhưng độ ồn ào chỉ kém mỗi “chính thất”

Sau khi chia tay Thùy Dung, Công Vinh từng dính tin đồn hẹn hò Pha Lê nhưng nam cầu thủ một mực từ chối cũng bằng câu hỏi: “Pha Lê là ai?”. 3 năm sau, nữ ca sĩ bỗng dưng viết một đoạn tâm sự rất dài về kỷ niệm tình yêu của mình và Công Vinh trên Facebook cá nhân. Theo nữ ca sĩ tiết lộ, Công Vinh từng vượt qua tất cả những con đường ngập lụt của Hà Nội lúc đó để gặp mình, thậm chí lội nước vào nhà cõng cô đi ăn.

Pha Lê nhiều lần chủ động công khai tình cảm với Công Vinh, nhưng nam cầu thủ đều phủ nhận

Nhiều nguồn tin khác cũng khẳng định cả 2 từng có mối tình chóng vánh. Khi còn mặn nồng, Pha Lê nhiều lần được Công Vinh dẫn đi ăn cùng người bạn thân là thủ thành Dương Hồng Sơn. Ngoài ra, trong chuyến đi Bắc Kinh, nữ ca sĩ còn mua rất nhiều quà cho Công Vinh và cả cô em gái Khánh Chi của anh. Tuy nhiên, sự thay lòng của Công Vinh khiến Pha Lê bị sốc.

Trong “tâm thư” gửi Công Vinh, Pha Lê nhắn nhủ: “Cuộc đời công bằng lắm, tôi đã và đang chứng kiến anh trả nợ từng ngày với đời… Anh còn đau thương và thê thảm hơn tôi ngày ấy nhiều, chỉ là cái vỏ bọc của anh khá tốt mà thôi. Anh cứ trốn trong ánh hào quang ấy đi, còn trong mắt tôi, đó là sự tội nghiệp! Bởi thế… tôi lại tha thứ cho anh!…Cứ ngỡ tôi đã quên hết sự đẹp đẽ và thay vào đó là sự cay đắng đến tận xương tuỷ khi hứng chịu mọi búa rìu dư luận nhưng không, ngày hôm nay, tôi mỉm cười nhẹ nhàng và thanh thản! Hơn ai hết chỉ có tôi mới hiểu câu chuyện thật sự trong đó thế nào, nên dù ai phán xét tôi cũng không sợ vì tôi đã sống một cách đàng hoàng đến phút cuối cùng… Có lẽ hôm nay là một ngày đặc biệt để tôi nhớ lại và cảm nhận sâu sắc những gì đã trải qua… là một ngày mà sau hôm nay dù tên anh có nhan nhản ở đâu chăng nữa thì với tôi cũng sẽ không còn là nỗi ám ảnh”.

Dù chuyện tình “lội mưa đi ăn” đã trôi qua gần 14 năm, nhưng Pha Lê vẫn không khỏi day dứt và cay đắng trước câu nói “Pha Lê là ai?” của Công Vinh. Mới đây, khi cựu cầu thủ cùng bà xã Thuỷ Tiên vướng vào ồn ào sao kê từ thiện, Pha Lê cũng có đăng đàn cà khịa quá khứ của Công Vinh gây chú ý.

Thuỷ Tiên – “Bến đỗ hạnh phúc” hơn 10 năm, không ngừng được bảo vệ tuyệt đối

Tháng 11/2008, Công Vinh lần đầu gặp Thủy Tiên khi cả 2 cùng chụp ảnh cho một tạp chí tuổi teen. Ngay từ lần gặp đầu tiên, nữ ca sĩ đã phải lòng vẻ ngoài điển trai, lịch lãm của chàng cầu thủ. Tối hôm ấy, Công Vinh mời Thủy Tiên dự tiệc cùng bạn bè của mình và dần phát triển mối quan hệ tình cảm từ đó.

Công Vinh và Thủy Tiên nhanh chóng phải lòng nhau ngay từ lần đầu gặp mặt

Tháng 12/2008, Thủy Tiên cùng em gái Công Vinh ra sân cổ vũ anh thi đấu, chính thức nổ ra tin đồn hẹn hò. Ðến tháng 6/2009, cặp đôi lại gây chú ý khi lần đầu tiên xuất hiện cùng nhau trên khán đài để xem bóng đá.

2 tháng sau đó, Công Vinh chính thức công khai chuyện hẹn hò Thủy Tiên. Ðặc biệt hơn cả, anh còn công khai ngay trước ngày bay sang Bồ Ðào Nha thi đấu, người mà mình nhớ thương, lo lắng nhất là Thủy Tiên. Công Vinh nói: “Một người đặc biệt nữa mà tôi ngày đêm thương, nhớ, lo lắng là bạn gái Thủy Tiên. Tôi và Thủy Tiên yêu nhau”.

Đám cưới của Công Vinh – Thuỷ Tiên nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng, đặc biệt là những người yêu thích bóng đá và âm nhạc

Tháng 5/2010, cặp đôi tiếp tục “gây bão” khi cùng chụp ảnh trên một tạp chí. Khi ấy nhiều khán giả cho rằng họ đang lợi dụng scandal để “đánh bóng” tên tuổi, và mối tình này cũng chỉ là 1 hợp đồng tình yêu. Sau này, chính Thủy Tiên đã lên tiếng khẳng định mình bị lừa khi chụp bộ ảnh đó, cho biết lùm xùm ấy đã làm cô khóc rất nhiều.

Tháng 11/2011, cặp đôi bí mật tổ chức đám hỏi tại quê nhà Thủy Tiên ở Rạch Giá, Kiên Giang. 2 năm sau, nữ ca sĩ “lên chức” mẹ khi sinh cô con gái Bánh Gạo. Ðến cuối năm 2014, họ mới chính thức tổ chức đám cưới, đãi tiệc bằng món chay và sử dụng tất cả tiền mừng để làm từ thiện.

Hậu kết hôn, Thuỷ Tiên – Công Vinh dành nhiều thời gian đi du lịch khắp nơi trên thế giới

Hiện tại, Công Vinh đang có cuộc sống gia đình vô cùng viên mãn với Thuỷ Tiên. Từ ngày “về chung nhà”, Thuỷ Tiên đều tự tay nấu các món ăn cho gia đình. Cặp đôi cũng sống khá khép kín khi ngoài thời gian dành cho công việc, 2 vợ chồng thường ở nhà trồng rau, nấu nướng, nuôi dạy con gái.

Công Vinh và Thủy Tiên còn được biết đến nhiều với các hoạt động thiện nguyện như phát gạo, xây cầu cho người dân, kêu gọi cứu trợ bão lũ. Cũng vì lối sống lành mạnh, hạnh phúc đến hiện tại, 2 vợ chồng được người hâm mộ ưu ái đặt biệt danh là “Beck – Vic Việt Nam”.

Công Vinh – Thuỷ Tiên là một trong số những cặp vợ chồng nổi tiếng hạnh phúc, được nhiều người ngưỡng mộ nhất showbiz Việt

Con gái của cặp đôi là bé Bánh Gạo nay đã lớn nhưng vẫn chưa được bố mẹ cho lộ diện trước công chúng. Tất cả hình ảnh của Bánh Gạo đều chụp từ những góc không nhìn thấy mặt, hoặc khéo léo dùng biểu tượng che đi.

Thời gian gần đây, Thuỷ Tiên vướng nhiều lùm xùm liên quan tới việc minh bạch sao kê liên quan đến số tiền đã kêu gọi quyên góp cứu trợ đồng bào miền Trung vào tháng 10/2020. Thậm chí, một số người còn cho rằng cặp đôi đã “ăn chặn” tiền từ thiện để xây nhà mới. Ðáp trả lại những lời cáo buộc vô căn cứ trên, Thủy Tiên thẳng thắn cho biết: “Anh Vinh cho mình 31 tỷ để yên tâm rồi. Bữa giờ lại cho mình lắt nhắt tiền bán đất, mỗi lần 3-5 tỷ nữa, tính ra cũng có hơn 40 tỷ để tiêu vặt. Anh còn đang muốn cho thêm và dụ mình nghỉ làm ở nhà để ảnh đi làm nuôi mình, làm chi cực mà người ta nói hoài ảnh không vui”.

Nhân sự việc này, Thuỷ Tiên cũng tiết lộ về thu nhập của Công Vinh: “Khi ảnh đi đá bóng, tất cả hợp đồng lẫn lương thưởng các câu lạc bộ trong và ngoài nước, đội tuyển quốc gia cộng lại hơn 10 năm cũng kiếm 50 tỷ tiền mặt từ 5-6 năm trước rồi… Sau đó ảnh có duyên mát tay đầu tư đất đai bất động sản lên giá toàn lãi gấp 5-6 lần. Tất cả tài sản làm ra đều công khai và đóng thuế nhà nước đàng hoàng, chứng từ đầy đủ”.

Nguồn: https://game8.vn/giai-tri/3-bong-hong-noi-tieng-lan-tai-tieng-buoc-qua-doi-cong-vinh-120629

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *