C̼Ô̼N̼G̼ ̼T̼Y̼ ̼B̼À̼ ̼P̼H̼Ư̼Ơ̼N̼G̼ ̼H̼Ằ̼N̼G̼ ̼Đ̼À̼I̼ ̼T̼H̼Ọ̼ ̼S̼U̼Ấ̼T̼ ̼Ă̼N̼,̼ ̼T̼Ặ̼N̼G̼ ̼G̼Ạ̼O̼ ̼C̼H̼O̼ ̼N̼G̼Ư̼Ờ̼I̼ ̼L̼A̼O̼ ̼Đ̼Ộ̼N̼G̼ ̼

Đời Sống Giải Trí

N̼h̼ằ̼m̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ề̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼“̼l̼ò̼ ̼v̼ô̼i̼”̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼l̼o̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼A̼-̼Z̼.̼ ̼

S̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼“̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼”̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼“̼n̼h̼á̼ ̼h̼à̼n̼g̼”̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼a̼o̼,̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼“̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ầ̼n̼”̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼v̼ấ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼“̼n̼ổ̼”̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼s̼u̼ô̼n̼g̼…̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼

N̼ữ̼ ̼C̼E̼O̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼

̼V̼O̼V̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼0̼7̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼2̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼0̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼g̼ă̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ô̼ ̼–̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼“̼l̼ò̼ ̼v̼ô̼i̼”̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼L̼ô̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼x̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼

N̼g̼h̼í̼a̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼“̼k̼h̼ủ̼n̼g̼”̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼m̼ô̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼1̼0̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼3̼0̼h̼a̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼d̼â̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼ă̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼d̼a̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼m̼à̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼“̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼à̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼“̼.̼

̼“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼à̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼b̼é̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼Đ̼ể̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ỡ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼“̼t̼ấ̼t̼ ̼t̼ầ̼n̼ ̼t̼ậ̼t̼”̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼ở̼,̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ấ̼y̼.̼ ̼S̼o̼n̼g̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼t̼h̼ọ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼2̼0̼k̼g̼ ̼g̼ạ̼o̼.̼ ̼

C̼h̼ă̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼A̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼Z̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼

K̼h̼i̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼n̼g̼ợ̼i̼.̼ ̼Ấ̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ố̼n̼:̼ ̼“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼t̼i̼m̼,̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼d̼â̼n̼“̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼C̼E̼O̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼à̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼.̼ ̼

Đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼n̼e̼t̼n̼e̼w̼s̼ ̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼8̼/̼0̼7̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼“̼b̼ậ̼t̼ ̼m̼í̼”̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼o̼x̼y̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼l̼ô̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼x̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼0̼7̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼ă̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼o̼x̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼“̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼m̼”̼ ̼n̼ố̼t̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼

C̼h̼ư̼a̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼à̼o̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼“̼c̼h̼o̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼”̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼1̼0̼0̼h̼a̼ ̼ở̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼B̼V̼ ̼d̼ã̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼ ̼“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼1̼ ̼k̼h̼u̼ ̼ở̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼1̼ ̼k̼h̼u̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼k̼h̼u̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼M̼ớ̼i̼.̼ ̼3̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ã̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼“̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼.̼ ̼ ̼

Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼“̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼”̼.̼̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼p̼c̼a̼t̼t̼ ̼

K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼4̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼B̼ấ̼t̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼2̼5̼5̼ ̼s̼ổ̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼1̼0̼0̼0̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼“̼l̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ù̼ ̼t̼ì̼”̼ ̼1̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼B̼V̼ ̼N̼h̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼0̼6̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼o̼x̼y̼,̼ ̼g̼ă̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼…̼ ̼ở̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼ồ̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼á̼n̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼u̼y̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼?̼ ̼H̼ã̼y̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼é̼!̼

NGUỒN:https://webgiaitri.vn/cong-ty-ba-phuong-hang-dai-tho-suat-an-tang-gao-cho-nguoi-lao-dong.html?gidzl=SxUvH2T8r51wgxj59L3TLN-ijKSyLezNPAsmJJjOYWrdzkSOQ0_S0pJoiXHeMey0CFEo6sDjpLuZB4hNLm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *