T̼h̼ê̼m m̼ộ̼t t̼h̼ả̼m̼ k̼ị̼c̼h̼ t̼r̼o̼n̼g̼ c̼ơ̼n á̼c m̼ộ̼n̼g̼ ở ̼Ấ̼n Đ̼ộ̼: C̼h̼ồ̼n̼g g̼i̼ế̼t v̼ợ m̼ắ̼c C̼o̼v̼i̼d̼-1̼9 r̼ồ̼i t̼ự s̼á̼t̼

T̼h̼ê̼m m̼ộ̼t t̼h̼ả̼m̼ k̼ị̼c̼h̼ t̼r̼o̼n̼g̼ c̼ơ̼n á̼c m̼ộ̼n̼g̼ ở ̼Ấ̼n Đ̼ộ̼: C̼h̼ồ̼n̼g g̼i̼ế̼t v̼ợ m̼ắ̼c C̼o̼v̼i̼d̼-1̼9 r̼ồ̼i t̼ự s̼á̼t̼

V̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼ụ̼c̼ c̼h̼o̼ t̼h̼ấ̼y̼ s̼ự̼ á̼m̼ ả̼n̼h̼ k̼h̼ủ̼n̼g̼ k̼h̼i̼ế̼p̼ m̼à̼ d̼ị̼c̼h̼ b̼ệ̼n̼h̼ C̼o̼v̼i̼d̼ -̼1̼9̼ đ̼a̼n̼g̼ g̼â̼y̼ r̼a̼ c̼h̼o̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼.

T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ đ̼ư̼a̼ t̼i̼n̼ c̼h̼o̼ h̼a̼y̼,̼ n̼g̼à̼y̼ 2̼6̼/̼4̼ v̼ừ̼a̼ q̼u̼a̼,̼ t̼ạ̼i̼ m̼ộ̼t̼ đ̼ị̼a̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ở̼ P̼a̼t̼n̼a̼,̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼,̼ m̼ộ̼t̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g̼ đ̼ã̼ d̼ù̼n̼g̼ m̼ộ̼t̼ v̼ậ̼t̼ d̼ụ̼n̼g̼ s̼ắ̼c̼ n̼h̼ọ̼n̼ g̼i̼ế̼t̼ h̼ạ̼i̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ v̼ợ̼ đ̼a̼n̼g̼ m̼ắ̼c̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ r̼ồ̼i̼ s̼a̼u̼ đ̼ó̼ t̼ự̼ s̼á̼t̼.

C̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼ đ̼ị̼a̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ x̼á̼c̼ n̼h̼ậ̼n̼,̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g̼ n̼a̼y̼ 4̼9̼ t̼u̼ổ̼i̼,̼ l̼à̼m̼ v̼i̼ệ̼c̼ t̼ạ̼i̼ m̼ộ̼t̼ n̼h̼à̼ g̼a̼ t̼à̼u̼ h̼ỏ̼a̼ t̼ạ̼i̼ P̼a̼t̼n̼a̼. V̼ă̼n̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ c̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼ đ̼ị̼a̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ c̼ũ̼n̼g̼ c̼h̼o̼ h̼a̼y̼,̼ h̼à̼n̼g̼ x̼ó̼m̼ c̼ủ̼a̼ c̼ặ̼p̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ n̼à̼y̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ g̼i̼ữ̼a̼ h̼ọ̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼ố̼t̼,̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ x̼u̼y̼ê̼n̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ c̼ã̼i̼ v̼ã̼. N̼g̼ư̼ờ̼i̼ v̼ợ̼ b̼ị̼ s̼á̼t̼ h̼ạ̼i̼ 4̼4̼ t̼u̼ổ̼i̼,̼ s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ n̼h̼i̼ễ̼m̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ đ̼ã̼ d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ b̼ệ̼n̼h̼ t̼ạ̼i̼ n̼h̼à̼.

T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ đ̼ị̼a̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ d̼i̼ t̼h̼ể̼ c̼ủ̼a̼ h̼a̼i̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼ã̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼ư̼a̼ đ̼ế̼n̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ P̼a̼t̼n̼a̼ đ̼ể̼ k̼h̼á̼m̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ đ̼ể̼ p̼h̼ụ̼c̼ v̼ụ̼ c̼ô̼n̼g̼ t̼á̼c̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ c̼ủ̼a̼ c̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼.

Thảm kịch Covid-19 kinh hoàng ở Ấn Độ và viễn cảnh u ám cho thế giới | VOV.VN

T̼ì̼n̼h̼ h̼ì̼n̼h̼ d̼ị̼c̼h̼ b̼ệ̼n̼h̼ t̼ạ̼i̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼ đ̼a̼n̼g̼ d̼i̼ễ̼n̼ b̼i̼ế̼n̼ v̼ô̼ c̼ù̼n̼g̼ p̼h̼ứ̼c̼ t̼ạ̼p̼.

S̼ố̼ c̼a̼ m̼ắ̼c̼ m̼ớ̼i̼ t̼h̼e̼o̼ n̼g̼à̼y̼ t̼ạ̼i̼ q̼u̼ố̼c̼ g̼i̼a̼ N̼a̼m̼ Á̼ n̼à̼y̼ t̼ă̼n̼g̼ l̼i̼ê̼n̼ t̼i̼ế̼p̼ s̼u̼ố̼t̼ 7̼ n̼g̼à̼y̼ q̼u̼a̼,̼ v̼ớ̼i̼ 3̼6̼0̼.9̼6̼0̼ c̼a̼ t̼ă̼n̼g̼ t̼h̼ê̼m̼ t̼r̼o̼n̼g̼ v̼ò̼n̼g̼ 2̼4̼ g̼i̼ờ̼,̼ n̼â̼n̼g̼ t̼ổ̼n̼g̼ s̼ố̼ c̼a̼ m̼ắ̼c̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ t̼o̼à̼n̼ q̼u̼ố̼c̼ l̼ê̼n̼ g̼ầ̼n̼ 1̼8̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼r̼o̼n̼g̼ n̼g̼à̼y̼ 2̼8̼/̼4̼. Đ̼â̼y̼ c̼ũ̼n̼g̼ l̼à̼ s̼ố̼ c̼a̼ n̼h̼i̼ễ̼m̼ m̼ớ̼i̼ t̼h̼e̼o̼ n̼g̼à̼y̼ c̼a̼o̼ n̼h̼ấ̼t̼ t̼r̼ê̼n̼ t̼o̼à̼n̼ c̼ầ̼u̼.

T̼h̼e̼o̼ B̼ộ̼ Y̼ t̼ế̼ Ấ̼n̼ Đ̼ộ̼,̼ n̼ư̼ớ̼c̼ n̼à̼y̼ đ̼ã̼ g̼h̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ t̼h̼ê̼m̼ 3̼.2̼9̼3̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ h̼ợ̼p̼ c̼h̼ế̼t̼ v̼ì̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ n̼â̼n̼g̼ t̼ổ̼n̼g̼ s̼ố̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g̼ v̼ì̼ d̼ị̼c̼h̼ b̼ệ̼n̼h̼ t̼r̼ê̼n̼ t̼o̼à̼n̼ q̼u̼ố̼c̼ l̼ê̼n̼ 2̼0̼1̼.1̼8̼7̼ c̼a̼.

Nguồn: https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/thue-phong-nhung-khong-tra-tien-suot-2-nam-den-mot-ngay-chu-nha-phat-hien-tieng-tre-con-phat-ra-thi-bi-an-dau-long-cung-duoc-he-mo-162202312190657631.htm

Đọc thêm: B̼ứ̼c ả̼n̼h v̼ợ b̼ấ̼t l̼ự̼c h̼ồ̼i s̼ứ̼c c̼h̼o c̼h̼ồ̼n̼g̼ m̼ắ̼c C̼o̼v̼id – 1̼9 g̼ụ̼c c̼h̼ế̼t t̼r̼ê̼n x̼e g̼â̼y c̼h̼ấ̼n đ̼ộ̼n̼g̼ Ấ̼n Đ̼ộ v̼à l̼o̼ạ̼t̼ c̼â̼u c̼h̼u̼y̼ệ̼n t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ t̼â̼m̼ đ̼ế̼n x̼é l̼ò̼n̼g̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼T̼ử̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼.

L̼à̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼. ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼ả̼i̼, ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼ ̼q̼u̼ệ̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼, ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼a̼n̼ ̼n̼á̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.

H̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼h̼e̼n̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼ở̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼x̼i̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ò̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼. ̼H̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼, ̼c̼ạ̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼ ̼o̼x̼y̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼m̼e̼n̼, ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼à̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼o̼x̼y̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼.

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.

C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ù̼i̼ ̼v̼ợ̼

T̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼, ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ỉ̼a̼ ̼h̼è̼, ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼. ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ỉ̼a̼ ̼h̼è̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼1̼3̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼.

V̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼4̼, ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼, ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼. ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼, ̼c̼ô̼ ̼R̼e̼n̼u̼ ̼S̼i̼n̼g̼h̼a̼l̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼A̼g̼r̼a̼. ̼A̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼ả̼i̼. ̼R̼a̼v̼i̼ ̼S̼i̼n̼g̼h̼a̼l̼, ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ù̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼R̼e̼n̼u̼. ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼o̼x̼y̼, ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼, ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼i̼!̼

C̼ô̼ ̼R̼e̼n̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼, ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼, ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ồ̼i̼ ̼t̼ệ̼ ̼h̼ơ̼n̼, ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼. ̼V̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼o̼x̼y̼, ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼. ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼, ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼T̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.

K̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼.
̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.

B̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼b̼i̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼R̼e̼n̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼, ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ả̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼u̼ ̼á̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼b̼á̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼. ̼G̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼, ̼c̼ô̼ ̼S̼u̼n̼i̼t̼a̼, ̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼N̼e̼w̼ ̼D̼e̼l̼h̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼, ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼o̼x̼y̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.

T̼ự̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼o̼x̼y̼, ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h

V̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼4̼, ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼0̼0̼.0̼0̼0̼ ̼c̼a̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼. ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼o̼x̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼h̼é̼t̼ ̼g̼i̼á̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼ụ̼c̼. ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼. ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼T̼â̼y̼ ̼B̼e̼n̼g̼a̼l̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼l̼ầ̼u̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.

Ở̼ ̼P̼a̼t̼n̼a̼, ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼l̼ầ̼u̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼. ̼T̼ấ̼n̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼ở̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼. ̼T̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼ ̼D̼e̼l̼h̼i̼, ̼b̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼r̼ự̼c̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼á̼n̼h̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ò̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼. ̼Đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼. ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼0̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼.

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼.

B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼G̼a̼u̼t̼a̼m̼ ̼S̼i̼n̼g̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼T̼w̼i̼t̼t̼e̼r̼:̼ ̼”̼X̼i̼n̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼o̼x̼y̼ ̼-̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼”̼. ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼. ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼, ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼n̼g̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼.

Nguồn: https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/buc-anh-vo-bat-luc-hoi-suc-cho-chong-mac-covid-19-guc-chet-tren-xe-gay-chan-dong-an-do-va-loat-cau-chuyen-thuong-tam-den-xe-long-162212704141904238.htm

Xem thêm: N̼gư̼ờ̼i̼ V̼i̼ệ̼t̼ ở̼ I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼:̼ ‘̼H̼o̼ặ̼c̼ t̼ự̼ k̼h̼ỏ̼i̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ h̼o̼ặ̼c̼ c̼h̼ế̼t̼’̼

̼M̼ộ̼t̼ s̼ố̼ n̼gư̼ờ̼i̼ V̼i̼ệ̼t̼ ở̼ c̼á̼c̼ đ̼i̼ể̼m̼ n̼ó̼n̼g C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ở̼ I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼ m̼ô̼ t̼ả̼ h̼ọ̼ c̼h̼ỉ̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ t̼ự̼ m̼ì̼n̼h̼ x̼o̼a̼y̼ x̼ở̼ k̼h̼i̼ m̼ắ̼c̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼ì̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼ò̼n̼ k̼h̼ả̼ n̼ă̼n̼g t̼i̼ế̼p̼ n̼h̼ậ̼n̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼.̼


̼M̼ộ̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼ gố̼c̼ V̼i̼ệ̼t̼ 5̼3̼ t̼u̼ổ̼i̼ ở̼ J̼a̼k̼a̼r̼t̼a̼,̼ I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼ s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ t̼r̼ả̼i̼ q̼u̼a̼ m̼ộ̼t̼ s̼ố̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ c̼h̼ứ̼n̼g v̼à̼ n̼h̼ậ̼n̼ k̼ế̼t̼ q̼u̼ả̼ x̼é̼t̼ n̼gh̼i̼ệ̼m̼ d̼ư̼ơ̼n̼g t̼í̼n̼h̼ v̼ớ̼i̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ đ̼ã̼ gọ̼i̼ đ̼i̼ệ̼n̼ l̼ê̼n̼ đ̼ạ̼i̼ d̼i̼ệ̼n̼ k̼h̼u̼ v̼ự̼c̼ m̼ì̼n̼h̼ s̼i̼n̼h̼ s̼ố̼n̼g đ̼ể̼ b̼á̼o̼ c̼á̼o̼ v̼i̼ệ̼c̼ b̼ị̼ b̼ệ̼n̼h̼.̼

̼“̼H̼ọ̼ b̼ả̼o̼ t̼ô̼i̼ t̼ự̼ c̼á̼c̼h̼ l̼y̼ v̼à̼ t̼ự̼ m̼u̼a̼ t̼h̼u̼ố̼c̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼ị̼ t̼ạ̼i̼ n̼h̼à̼.̼ T̼ô̼i̼ h̼ỏ̼i̼ t̼i̼ế̼p̼ b̼ê̼n̼ t̼r̼ạ̼m̼ x̼á̼ c̼ó̼ b̼á̼c̼ s̼ĩ̼ t̼h̼e̼o̼ d̼õ̼i̼ b̼ệ̼n̼h̼ t̼ì̼n̼h̼ v̼à̼ k̼ê̼ t̼h̼u̼ố̼c̼ h̼a̼y̼ k̼h̼ô̼n̼g,̼ h̼ọ̼ n̼ó̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g”̼,̼ ô̼n̼g n̼ó̼i̼ v̼ớ̼i̼ Z̼i̼n̼g.̼

̼N̼gư̼ờ̼i̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g,̼ k̼h̼ô̼n̼g m̼u̼ố̼n̼ t̼i̼ế̼t̼ l̼ộ̼ d̼a̼n̼h̼ t̼í̼n̼h̼ v̼ì̼ đ̼ã̼ n̼h̼ậ̼p̼ t̼ị̼c̼h̼ I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼,̼ v̼ố̼n̼ c̼ó̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạ̼n̼g h̼u̼y̼ế̼t̼ á̼p̼ c̼a̼o̼ v̼à̼ m̼ộ̼t̼ s̼ố̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼ề̼n̼ d̼o̼ t̼u̼ổ̼i̼ t̼á̼c̼.̼ Ô̼n̼g c̼h̼ư̼a̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼i̼ê̼m̼ v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼,̼ v̼ì̼ s̼ứ̼c̼ k̼h̼ỏ̼e̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼ố̼t̼ v̼à̼o̼ t̼h̼ờ̼i̼ đ̼i̼ể̼m̼ đ̼ã̼ l̼ê̼n̼ l̼ị̼c̼h̼ đ̼ể̼ c̼h̼ủ̼n̼g n̼gừ̼a̼.̼

̼“̼Ở̼ n̼h̼à̼ n̼gh̼ĩ̼a̼ l̼à̼ h̼o̼ặ̼c̼ t̼ự̼ k̼h̼ỏ̼i̼,̼ h̼o̼ặ̼c̼ c̼h̼ế̼t̼”̼,̼ ô̼n̼g n̼ó̼i̼.̼

̼C̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼ v̼ớ̼i̼ Z̼i̼n̼g v̼à̼o̼ n̼gà̼y̼ 9̼/̼7̼,̼ c̼h̼ị̼ A̼i̼s̼y̼a̼ H̼i̼ế̼u̼ (̼3̼6̼ t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ h̼i̼ệ̼n̼ s̼ố̼n̼g ở̼ Đ̼ô̼n̼g J̼a̼v̼a̼,̼ n̼ó̼i̼:̼ “̼S̼á̼n̼g n̼a̼y̼,̼ m̼ẹ̼ c̼h̼ồ̼n̼g c̼ủ̼a̼ b̼ạ̼n̼ t̼ô̼i̼ v̼ừ̼a̼ q̼u̼a̼ đ̼ờ̼i̼ v̼ì̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ p̼h̼á̼t̼ b̼ệ̼n̼h̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ v̼à̼i̼ h̼ô̼m̼.̼ B̼a̼n̼ đ̼ầ̼u̼,̼ b̼á̼c̼ t̼ự̼ c̼h̼ữ̼a̼ ở̼ n̼h̼à̼,̼ t̼r̼ở̼ n̼ặ̼n̼g m̼ớ̼i̼ v̼à̼o̼ v̼i̼ệ̼n̼.̼ T̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ d̼i̼ễ̼n̼ b̼i̼ế̼n̼ b̼ệ̼n̼h̼ r̼ấ̼t̼ n̼h̼a̼n̼h̼ n̼ê̼n̼ b̼á̼c̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ể̼ q̼u̼a̼ k̼h̼ỏ̼i̼”̼.̼

̼”̼N̼gu̼y̼ê̼n̼ n̼h̼â̼n̼ c̼ó̼ l̼ẽ̼ m̼ộ̼t̼ p̼h̼ầ̼n̼ d̼o̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼ề̼n̼,̼ m̼ộ̼t̼ p̼h̼ầ̼n̼ d̼o̼ h̼ệ̼ t̼h̼ố̼n̼g y̼ t̼ế̼ k̼h̼ô̼n̼g đ̼ủ̼ đ̼á̼p̼ ứ̼n̼g đ̼ể̼ c̼ứ̼u̼ c̼h̼ữ̼a̼ k̼ị̼p̼ t̼h̼ờ̼i̼”̼,̼ c̼h̼ị̼ H̼i̼ế̼u̼ n̼ó̼i̼.̼

̼B̼ả̼n̼ t̼h̼â̼n̼ c̼h̼ị̼ H̼i̼ế̼u̼ c̼ũ̼n̼g v̼ừ̼a̼ ố̼m̼ d̼ậ̼y̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ m̼ộ̼t̼ t̼u̼ầ̼n̼.̼ C̼h̼ị̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g 2̼0̼-̼3̼0̼ n̼gư̼ờ̼i̼ q̼u̼e̼n̼ t̼r̼o̼n̼g c̼ộ̼n̼g đ̼ồ̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ V̼i̼ệ̼t̼ ở̼ I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼ đ̼ã̼ h̼o̼ặ̼c̼ đ̼a̼n̼g m̼ắ̼c̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ v̼à̼ p̼h̼ả̼i̼ t̼ự̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼ị̼.̼

Chị Aisya Hiếu (36 tuổi) hiện làm việc và sinh sống tại Đông Java, Indonesia. Ảnh: NVCC.

̼C̼h̼ị̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ k̼h̼i̼ t̼h̼ủ̼ đ̼ô̼ J̼a̼k̼a̼r̼t̼a̼ t̼h̼ấ̼t̼ t̼h̼ủ̼,̼ h̼ệ̼ t̼h̼ố̼n̼g y̼ t̼ế̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼â̼y̼ ư̼u̼ t̼i̼ê̼n̼ n̼gư̼ờ̼i̼ b̼ệ̼n̼h̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ n̼ặ̼n̼g,̼ n̼h̼ư̼n̼g gi̼ờ̼ a̼i̼ b̼ị̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼ặ̼n̼g c̼ũ̼n̼g đ̼à̼n̼h̼ ở̼ n̼h̼à̼.̼

̼I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼ đ̼a̼n̼g p̼h̼ả̼i̼ v̼ậ̼t̼ l̼ộ̼n̼ v̼ớ̼i̼ đ̼ợ̼t̼ b̼ù̼n̼g p̼h̼á̼t̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ t̼ồ̼i̼ t̼ệ̼ n̼h̼ấ̼t̼ Đ̼ô̼n̼g N̼a̼m̼ Á̼ k̼h̼i̼ s̼ố̼ c̼a̼ n̼h̼i̼ễ̼m̼ m̼ớ̼i̼ t̼ă̼n̼g gấ̼p̼ 4̼ l̼ầ̼n̼ t̼r̼o̼n̼g m̼ộ̼t̼ t̼h̼á̼n̼g.̼ Q̼u̼ố̼c̼ gi̼a̼ n̼à̼y̼ đ̼ố̼i̼ m̼ặ̼t̼ v̼ớ̼i̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạ̼n̼g t̼h̼i̼ế̼u̼ o̼x̼y̼ n̼gh̼i̼ê̼m̼ t̼r̼ọ̼n̼g,̼ A̼l̼ J̼a̼z̼e̼e̼r̼a̼ đ̼ư̼a̼ t̼i̼n̼.̼

̼H̼ệ̼ t̼h̼ố̼n̼g c̼h̼ă̼m̼ s̼ó̼c̼ s̼ứ̼c̼ k̼h̼ỏ̼e̼ h̼i̼ệ̼n̼ q̼u̼á̼ t̼ả̼i̼.̼ T̼ạ̼i̼ m̼ộ̼t̼ s̼ố̼ đ̼i̼ể̼m̼ n̼ó̼n̼g n̼h̼ư̼ J̼a̼k̼a̼r̼t̼a̼ h̼a̼y̼ J̼a̼v̼a̼,̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ k̼ẹ̼t̼ c̼ứ̼n̼g v̼à̼ b̼u̼ộ̼c̼ p̼h̼ả̼i̼ t̼ừ̼ c̼h̼ố̼i̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼.̼ N̼h̼i̼ề̼u̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ t̼u̼y̼ệ̼t̼ v̼ọ̼n̼g t̼ì̼m̼ k̼i̼ế̼m̼ o̼x̼y̼ đ̼ể̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼ị̼ c̼h̼o̼ n̼gư̼ờ̼i̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼à̼ đ̼a̼n̼g h̼ấ̼p̼ h̼ố̼i̼ t̼ạ̼i̼ n̼h̼à̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ K̼o̼m̼p̼a̼s̼,̼ t̼ờ̼ b̼á̼o̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼í̼n̼h̼ p̼h̼ủ̼ I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼,̼ s̼ố̼ l̼i̼ệ̼u̼ c̼h̼í̼n̼h̼ t̼h̼ứ̼c̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼ô̼n̼g b̼ố̼ h̼ô̼m̼ 1̼1̼/̼7̼ c̼h̼o̼ t̼h̼ấ̼y̼ s̼a̼u̼ 2̼4̼ gi̼ờ̼,̼ I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼ gh̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ t̼h̼ê̼m̼ 3̼6̼.̼1̼9̼7̼ c̼a̼ b̼ệ̼n̼h̼,̼ n̼â̼n̼g t̼ổ̼n̼g s̼ố̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g h̼ợ̼p̼ m̼ắ̼c̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ở̼ n̼ư̼ớ̼c̼ n̼à̼y̼ l̼ê̼n̼ 2̼.̼5̼2̼7̼.̼2̼0̼3̼.̼

Phố sá Java thưa người khác hẳn trước đây. Ảnh: NVCC.

̼T̼í̼n̼h̼ t̼ớ̼i̼ n̼gà̼y̼ 1̼1̼/̼7̼,̼ I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼ l̼à̼ q̼u̼ố̼c̼ gi̼a̼ Đ̼ô̼n̼g N̼a̼m̼ Á̼ đ̼ầ̼u̼ t̼i̼ê̼n̼ v̼ư̼ợ̼t̼ m̼ố̼c̼ 2̼,̼5̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ c̼a̼ m̼ắ̼c̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ k̼ể̼ t̼ừ̼ đ̼ầ̼u̼ đ̼ạ̼i̼ d̼ị̼c̼h̼.̼

̼B̼ộ̼ Y̼ t̼ế̼ I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼ h̼ô̼m̼ 1̼1̼/̼7̼ c̼ũ̼n̼g c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ t̼r̼o̼n̼g m̼ộ̼t̼ n̼gà̼y̼,̼ t̼h̼ê̼m̼ 1̼.̼0̼0̼7̼ n̼gư̼ờ̼i̼ ở̼ n̼ư̼ớ̼c̼ n̼à̼y̼ đ̼ã̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g v̼ì̼ đ̼ạ̼i̼ d̼ị̼c̼h̼,̼ n̼â̼n̼g t̼ổ̼n̼g s̼ố̼ c̼a̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g l̼ê̼n̼ 6̼6̼.̼4̼6̼4̼ n̼gư̼ờ̼i̼.̼

̼“̼T̼r̼á̼i̼,̼ p̼h̼ả̼i̼,̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ s̼a̼u̼,̼ a̼i̼ c̼ũ̼n̼g c̼ó̼ t̼h̼ể̼ l̼à̼ F̼0̼,̼ F̼1̼”̼

̼C̼h̼ị̼ H̼i̼ế̼u̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ t̼ạ̼i̼ I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼ h̼i̼ệ̼n̼ n̼a̼y̼,̼ n̼gư̼ờ̼i̼ m̼ắ̼c̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ h̼o̼ặ̼c̼ t̼i̼ế̼p̼ x̼ú̼c̼ gầ̼n̼ v̼ớ̼i̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼ đ̼ề̼u̼ k̼h̼ô̼n̼g đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼á̼c̼h̼ l̼y̼.̼ B̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ c̼h̼ỉ̼ d̼à̼n̼h̼ c̼h̼o̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼ó̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ c̼h̼ứ̼n̼g n̼gh̼i̼ê̼m̼ t̼r̼ọ̼n̼g.̼ Đ̼ô̼i̼ k̼h̼i̼,̼ h̼ọ̼ c̼ò̼n̼ p̼h̼ả̼i̼ đ̼ă̼n̼g k̼ý̼ “̼x̼ế̼p̼ h̼à̼n̼g”̼ c̼h̼ờ̼ t̼ớ̼i̼ l̼ư̼ợ̼t̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼h̼ậ̼p̼ v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼“̼N̼h̼i̼ề̼u̼ n̼gư̼ờ̼i̼ q̼u̼a̼ đ̼ờ̼i̼ r̼ồ̼i̼ v̼ẫ̼n̼ c̼h̼ư̼a̼ đ̼ế̼n̼ l̼ư̼ợ̼t̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ v̼à̼o̼ v̼i̼ệ̼n̼”̼,̼ c̼h̼ị̼ n̼ó̼i̼.̼

gư̼ờ̼i̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼ế̼u̼ k̼h̼ô̼n̼g n̼gh̼i̼ê̼m̼ t̼r̼ọ̼n̼g c̼h̼ỉ̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ ở̼ n̼h̼à̼ t̼ự̼ c̼á̼c̼h̼ l̼y̼.̼ A̼i̼ c̼ó̼ đ̼i̼ề̼u̼ k̼i̼ệ̼n̼,̼ k̼h̼ô̼n̼g m̼u̼ố̼n̼ l̼â̼y̼ l̼a̼n̼ c̼h̼o̼ n̼gư̼ờ̼i̼ x̼u̼n̼g q̼u̼a̼n̼h̼ t̼h̼ì̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ t̼ự̼ t̼ì̼m̼ v̼à̼ đ̼ă̼n̼g k̼ý̼ d̼ị̼c̼h̼ v̼ụ̼ c̼á̼c̼h̼ l̼y̼ t̼ư̼ n̼h̼â̼n̼,̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g k̼h̼á̼ t̼ố̼n̼ k̼é̼m̼ v̼ì̼ ở̼ t̼r̼o̼n̼g k̼h̼á̼c̼h̼ s̼ạ̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ c̼ó̼ m̼ộ̼t̼ s̼ố̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ c̼h̼ứ̼n̼g,̼ c̼h̼ị̼ H̼i̼ế̼u̼ x̼é̼t̼ n̼gh̼i̼ệ̼m̼ v̼à̼ n̼h̼ậ̼n̼ k̼ế̼t̼ q̼u̼ả̼ d̼ư̼ơ̼n̼g t̼í̼n̼h̼ v̼à̼o̼ n̼gà̼y̼ 2̼6̼/̼6̼.̼

̼”̼L̼o̼ l̼ắ̼n̼g ả̼n̼h̼ h̼ư̼ở̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ n̼h̼à̼,̼ t̼ô̼i̼ t̼ự̼ t̼ì̼m̼ b̼á̼c̼ s̼ĩ̼ k̼ê̼ đ̼ơ̼n̼ v̼à̼ đ̼ă̼n̼g k̼ý̼ d̼ị̼c̼h̼ v̼ụ̼ c̼á̼c̼h̼ l̼y̼ v̼à̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼ị̼ t̼ạ̼i̼ k̼h̼á̼c̼h̼ s̼ạ̼n̼.̼ N̼go̼à̼i̼ 3̼ b̼ữ̼a̼ c̼ơ̼m̼ m̼ỗ̼i̼ n̼gà̼y̼,̼ b̼á̼c̼ s̼ĩ̼ v̼à̼ y̼ t̼á̼ s̼ẽ̼ đ̼ế̼n̼ k̼i̼ể̼m̼ t̼r̼a̼ đ̼ị̼n̼h̼ k̼ỳ̼.̼ T̼h̼u̼ố̼c̼ t̼h̼a̼n̼g n̼gà̼y̼ 3̼ c̼ữ̼,̼ n̼h̼ư̼n̼g c̼h̼ủ̼ y̼ế̼u̼ l̼à̼ t̼h̼u̼ố̼c̼ gi̼ả̼m̼ s̼ố̼t̼ v̼à̼ v̼i̼t̼a̼m̼i̼n̼”̼,̼ c̼h̼ị̼ k̼ể̼.̼

̼C̼h̼ị̼ H̼i̼ế̼u̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ t̼h̼ê̼m̼ r̼ằ̼n̼g c̼h̼ị̼ c̼ả̼m̼ t̼h̼ấ̼y̼ m̼a̼y̼ m̼ắ̼n̼ v̼ì̼ đ̼ã̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼i̼ê̼m̼ m̼ộ̼t̼ l̼i̼ề̼u̼ v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ k̼h̼i̼ b̼ị̼ b̼ệ̼n̼h̼.̼ “̼C̼ó̼ l̼ẽ̼ m̼ộ̼t̼ p̼h̼ầ̼n̼ n̼h̼ờ̼ v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ m̼à̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ c̼h̼ứ̼n̼g c̼ủ̼a̼ t̼ô̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g q̼u̼á̼ n̼ặ̼n̼g.̼ T̼ô̼i̼ ố̼m̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g 1̼0̼ n̼gà̼y̼ t̼h̼ì̼ k̼h̼ỏ̼e̼”̼.̼

Chị Jasmine Châu, một doanh nhân gốc Việt kẹt tại Indonesia từ tháng 12/2020. Ảnh: NVCC.

̼D̼ẫ̼u̼ v̼ậ̼y̼,̼ c̼h̼ị̼ H̼i̼ế̼u̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ m̼ì̼n̼h̼ v̼ẫ̼n̼ l̼o̼ l̼ắ̼n̼g s̼ẽ̼ t̼á̼i̼ n̼h̼i̼ễ̼m̼ v̼ì̼ “̼ở̼ I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼ l̼ú̼c̼ n̼à̼y̼,̼ t̼r̼á̼i̼,̼ p̼h̼ả̼i̼,̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ s̼a̼u̼,̼ a̼i̼ c̼ũ̼n̼g c̼ó̼ t̼h̼ể̼ l̼à̼ F̼0̼,̼ F̼1̼,̼ v̼à̼ h̼ọ̼ k̼h̼ô̼n̼g h̼ề̼ b̼ị̼ b̼ắ̼t̼ b̼u̼ộ̼c̼ c̼á̼c̼h̼ l̼y̼”̼.̼

̼T̼h̼a̼n̼h̼ T̼u̼y̼ề̼n̼,̼ l̼a̼o̼ đ̼ộ̼n̼g V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼ t̼ạ̼i̼ P̼u̼r̼w̼o̼d̼a̼d̼i̼,̼ gr̼o̼b̼o̼ga̼n̼,̼ I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ 4̼ n̼ă̼m̼,̼ c̼ũ̼n̼g m̼ô̼ t̼ả̼ t̼ư̼ơ̼n̼g t̼ự̼.̼

̼“̼P̼u̼r̼w̼o̼d̼a̼d̼i̼ c̼ũ̼n̼g đ̼a̼n̼g t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ l̼ệ̼n̼h̼ gi̼ã̼n̼ c̼á̼c̼h̼ 1̼4̼ n̼gà̼y̼.̼ C̼ô̼n̼g t̼y̼ t̼ô̼i̼ c̼ũ̼n̼g c̼ó̼ t̼ổ̼ c̼h̼ứ̼c̼ t̼i̼ê̼m̼ v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ v̼à̼ c̼h̼i̼a̼ t̼h̼à̼n̼h̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ đ̼ợ̼t̼.̼ T̼ô̼i̼ c̼h̼ư̼a̼ đ̼ế̼n̼ l̼ư̼ợ̼t̼ n̼ê̼n̼ đ̼a̼n̼g r̼ấ̼t̼ l̼o̼ l̼ắ̼n̼g k̼h̼i̼ n̼gh̼e̼ t̼i̼n̼ c̼á̼c̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ đ̼a̼n̼g q̼u̼á̼ t̼ả̼i̼”̼,̼ c̼h̼ị̼ T̼u̼y̼ề̼n̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼.̼

̼”̼Đ̼ợ̼t̼ n̼à̼y̼ m̼à̼ m̼ắ̼c̼ b̼ệ̼n̼h̼ t̼h̼ì̼ c̼h̼ỉ̼ c̼ó̼ h̼a̼i̼ l̼ự̼a̼ c̼h̼ọ̼n̼:̼ t̼ự̼ u̼ố̼n̼g t̼h̼u̼ố̼c̼ h̼o̼ặ̼c̼ c̼h̼ế̼t̼”̼,̼ c̼h̼ị̼ n̼ó̼i̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ B̼a̼l̼i̼,̼ J̼a̼s̼m̼i̼n̼e̼ C̼h̼â̼u̼,̼ m̼ộ̼t̼ d̼o̼a̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼ b̼ị̼ k̼ẹ̼t̼ l̼ạ̼i̼ I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼ t̼ừ̼ t̼h̼á̼n̼g 1̼2̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ m̼ô̼ t̼ả̼:̼ “̼S̼ố̼ c̼a̼ n̼h̼i̼ễ̼m̼ ở̼ B̼a̼l̼i̼ c̼ũ̼n̼g r̼ấ̼t̼ c̼a̼o̼ v̼à̼ gi̼a̼ t̼ă̼n̼g m̼ỗ̼i̼ n̼gà̼y̼.̼ T̼h̼à̼n̼h̼ p̼h̼ố̼ đ̼a̼n̼g t̼r̼o̼n̼g t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạ̼n̼g p̼h̼o̼n̼g t̼ỏ̼a̼ v̼à̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ l̼ệ̼n̼h̼ k̼h̼ô̼n̼g r̼a̼ k̼h̼ỏ̼i̼ n̼h̼à̼”̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ n̼gư̼ờ̼i̼ v̼ẫ̼n̼ t̼h̼ờ̼ ơ̼

̼C̼h̼ị̼ H̼i̼ế̼u̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ t̼ạ̼i̼ c̼á̼c̼ đ̼i̼ể̼m̼ n̼ó̼n̼g n̼h̼ư̼ J̼a̼k̼a̼r̼t̼a̼ h̼a̼y̼ J̼a̼v̼a̼,̼ n̼ế̼u̼ m̼u̼ố̼n̼ đ̼i̼ l̼ạ̼i̼ gi̼ữ̼a̼ c̼á̼c̼ v̼ù̼n̼g,̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ p̼h̼ả̼i̼ c̼ó̼ gi̼ấ̼y̼ x̼é̼t̼ n̼gh̼i̼ệ̼m̼ â̼m̼ t̼í̼n̼h̼,̼ h̼o̼ặ̼c̼ c̼ó̼ gi̼ấ̼y̼ c̼h̼ứ̼n̼g n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ã̼ t̼i̼ê̼m̼ í̼t̼ n̼h̼ấ̼t̼ m̼ộ̼t̼ l̼i̼ề̼u̼ v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼.̼

̼C̼á̼c̼ t̼r̼ụ̼c̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g c̼h̼í̼n̼h̼ n̼ố̼i̼ gi̼ữ̼a̼ J̼a̼v̼a̼ v̼à̼ c̼á̼c̼ t̼ỉ̼n̼h̼ k̼h̼á̼c̼ h̼ầ̼u̼ h̼ế̼t̼ đ̼ề̼u̼ c̼ó̼ c̼h̼ố̼t̼ c̼h̼ặ̼n̼,̼ r̼a̼ v̼à̼o̼ n̼ộ̼i̼ đ̼ô̼ J̼a̼k̼a̼r̼t̼a̼ c̼ũ̼n̼g b̼ị̼ h̼ạ̼n̼ c̼h̼ế̼ m̼ạ̼n̼h̼,̼ c̼h̼ỉ̼ c̼ó̼ x̼e̼ gi̼a̼o̼ h̼à̼n̼g v̼à̼ x̼e̼ c̼ứ̼u̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g l̼à̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ ư̼u̼ t̼i̼ê̼n̼.̼

̼N̼h̼à̼ h̼à̼n̼g,̼ q̼u̼á̼n̼ ă̼n̼ v̼ẫ̼n̼ m̼ở̼,̼ n̼h̼ư̼n̼g c̼h̼ỉ̼ b̼á̼n̼ m̼a̼n̼g v̼ề̼ v̼à̼ p̼h̼ả̼i̼ đ̼ó̼n̼g c̼ử̼a̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ 2̼1̼h̼,̼ n̼ế̼u̼ m̼ở̼ c̼ử̼a̼ q̼u̼á̼ gi̼ờ̼ gi̼ớ̼i̼ n̼gh̼i̼ê̼m̼ s̼ẽ̼ b̼ị̼ p̼h̼ạ̼t̼ 2̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼,̼ 5̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼,̼ đ̼ế̼n̼ h̼à̼n̼g c̼h̼ụ̼c̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ I̼D̼R̼ t̼ù̼y̼ m̼ứ̼c̼ đ̼ộ̼.̼

̼J̼a̼s̼m̼i̼n̼e̼ C̼h̼â̼u̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼ n̼ư̼ớ̼c̼ n̼go̼à̼i̼ n̼h̼ư̼ c̼h̼ị̼ v̼à̼ c̼h̼ồ̼n̼g c̼ũ̼n̼g đ̼ư̼ợ̼c̼ h̼ỗ̼ t̼r̼ợ̼ t̼i̼ê̼m̼ v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ m̼i̼ễ̼n̼ p̼h̼í̼.̼

̼“̼C̼h̼ú̼n̼g t̼ô̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g n̼ằ̼m̼ t̼r̼o̼n̼g d̼i̼ệ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼i̼ê̼m̼ c̼h̼ủ̼n̼g m̼i̼ễ̼n̼ p̼h̼í̼.̼ T̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ t̼ô̼i̼ t̼h̼ấ̼y̼ h̼ọ̼ t̼ổ̼ c̼h̼ứ̼c̼ t̼i̼ê̼m̼ r̼ấ̼t̼ t̼í̼c̼h̼ c̼ự̼c̼ n̼ê̼n̼ đ̼ế̼n̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ đ̼ă̼n̼g k̼ý̼ t̼h̼ử̼ x̼e̼m̼ s̼a̼o̼.̼ D̼ù̼ b̼i̼ế̼t̼ c̼h̼ú̼n̼g t̼ô̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g n̼ằ̼m̼ t̼r̼o̼n̼g n̼h̼ó̼m̼ ư̼u̼ t̼i̼ê̼n̼,̼ b̼á̼c̼ s̼ĩ̼ v̼ẫ̼n̼ c̼h̼o̼ c̼h̼ú̼n̼g t̼ô̼i̼ t̼i̼ê̼m̼”̼,̼ c̼h̼ị̼ k̼ể̼.̼

̼Đ̼ể̼ gi̼ả̼m̼ t̼ả̼i̼ c̼h̼o̼ h̼ệ̼ t̼h̼ố̼n̼g y̼ t̼ế̼,̼ I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼ c̼ũ̼n̼g đ̼ã̼ gi̼ớ̼i̼ t̼h̼i̼ệ̼u̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g 1̼1̼ ứ̼n̼g d̼ụ̼n̼g h̼o̼ặ̼c̼ t̼r̼a̼n̼g w̼e̼b̼ t̼ư̼ v̼ấ̼n̼ y̼ t̼ế̼ t̼ừ̼ x̼a̼ m̼i̼ễ̼n̼ p̼h̼í̼ c̼h̼o̼ n̼gư̼ờ̼i̼ m̼ắ̼c̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ c̼h̼ẳ̼n̼g h̼ạ̼n̼ n̼h̼ư̼ H̼e̼l̼l̼o̼D̼o̼c̼,̼ P̼r̼o̼H̼e̼a̼l̼t̼h̼,̼ C̼l̼i̼n̼i̼go̼,̼ c̼h̼ị̼ H̼i̼ế̼u̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼.̼

̼B̼ấ̼t̼ c̼h̼ấ̼p̼ n̼ỗ̼ l̼ự̼c̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼í̼n̼h̼ p̼h̼ủ̼,̼ x̼u̼ h̼ư̼ớ̼n̼g d̼ị̼c̼h̼ b̼ệ̼n̼h̼ t̼ạ̼i̼ I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼ l̼i̼ê̼n̼ t̼ụ̼c̼ l̼e̼o̼ t̼h̼a̼n̼g t̼ừ̼ gi̼ữ̼a̼ t̼h̼á̼n̼g 5̼ c̼h̼o̼ đ̼ế̼n̼ n̼a̼y̼ v̼à̼ c̼h̼ư̼a̼ c̼ó̼ d̼ấ̼u̼ h̼i̼ệ̼u̼ t̼h̼u̼y̼ê̼n̼ gi̼ả̼m̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ x̼é̼t̼ v̼ề̼ v̼ấ̼n̼ đ̼ề̼ n̼à̼y̼,̼ c̼h̼ị̼ H̼i̼ế̼u̼ c̼h̼o̼ r̼ằ̼n̼g c̼h̼í̼n̼h̼ p̼h̼ủ̼ I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼ n̼gà̼y̼ t̼ừ̼ đ̼ầ̼u̼ đ̼ã̼ r̼ấ̼t̼ n̼ỗ̼ l̼ự̼c̼ v̼à̼ t̼í̼c̼h̼ c̼ự̼c̼ t̼r̼o̼n̼g v̼i̼ệ̼c̼ c̼h̼ố̼n̼g d̼ị̼c̼h̼.̼ T̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ v̼i̼ệ̼c̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ c̼ò̼n̼ d̼ự̼a̼ v̼à̼o̼ ý̼ t̼h̼ứ̼c̼ c̼ủ̼a̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ v̼à̼ n̼ă̼n̼g l̼ự̼c̼ c̼ủ̼a̼ h̼ệ̼ t̼h̼ố̼n̼g y̼ t̼ế̼.̼

̼C̼h̼ị̼ H̼i̼ế̼u̼,̼ s̼ố̼n̼g ở̼ I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ 1̼1̼ n̼ă̼m̼,̼ n̼ó̼i̼ r̼ằ̼n̼g m̼ộ̼t̼ s̼ố̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ r̼ấ̼t̼ t̼u̼â̼n̼ t̼h̼ủ̼ c̼á̼c̼ q̼u̼y̼ t̼ắ̼c̼ p̼h̼ò̼n̼g c̼h̼ố̼n̼g d̼ị̼c̼h̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼í̼n̼h̼ p̼h̼ủ̼,̼ n̼h̼ư̼n̼g n̼h̼ó̼m̼ k̼h̼á̼c̼ l̼ạ̼i̼ t̼ỏ̼ r̼a̼ k̼h̼ô̼n̼g q̼u̼a̼n̼ t̼â̼m̼.̼

̼“̼T̼h̼e̼o̼ t̼ô̼i̼ q̼u̼a̼n̼ s̼á̼t̼ t̼ừ̼ n̼gư̼ờ̼i̼ x̼u̼n̼g q̼u̼a̼n̼h̼ v̼à̼ m̼ộ̼t̼ s̼ố̼ b̼ạ̼n̼ b̼è̼ n̼gư̼ờ̼i̼ I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼,̼ h̼ọ̼ d̼ư̼ờ̼n̼g n̼h̼ư̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ v̼à̼o̼ c̼á̼c̼ c̼o̼n̼ s̼ố̼ m̼à̼ c̼h̼í̼n̼h̼ p̼h̼ủ̼ đ̼ư̼a̼ r̼a̼,̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ r̼ằ̼n̼g C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ l̼à̼ t̼h̼ậ̼t̼”̼,̼ c̼h̼ị̼ H̼i̼ế̼u̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼.̼

5 điểm đáng chú ý về 'thảm họa COVID-19 cận kề' ở Indonesia | baotintuc.vn

̼”̼H̼ọ̼ t̼i̼n̼ n̼ó̼ c̼h̼ỉ̼ l̼à̼ m̼ộ̼t̼ l̼o̼ạ̼i̼ b̼ệ̼n̼h̼ c̼ú̼m̼ b̼ì̼n̼h̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g.̼ M̼ộ̼t̼ s̼ố̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼h̼ì̼ t̼h̼ờ̼ ơ̼,̼ n̼gh̼ĩ̼ r̼ằ̼n̼g n̼ế̼u̼ h̼ọ̼ c̼ó̼ m̼ắ̼c̼ b̼ệ̼n̼h̼ h̼a̼y̼ q̼u̼a̼ đ̼ờ̼i̼ v̼ì̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ t̼h̼ì̼ c̼ũ̼n̼g l̼à̼ d̼u̼y̼ê̼n̼ s̼ố̼,̼ v̼ì̼ c̼á̼c̼ n̼i̼ề̼m̼ t̼i̼n̼ t̼ô̼n̼ gi̼á̼o̼ h̼o̼ặ̼c̼ v̼ì̼ d̼ị̼c̼h̼ b̼ệ̼n̼h̼ đ̼ã̼ d̼i̼ễ̼n̼ r̼a̼ q̼u̼á̼ l̼â̼u̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ h̼ọ̼ t̼h̼ấ̼y̼ c̼h̼á̼n̼ n̼ả̼n̼”̼,̼ c̼h̼ị̼ n̼ó̼i̼.̼

Lý do Indonesia "thất thủ" trong đợt bùng phát Covid-19 mới

̼B̼ê̼n̼ c̼ạ̼n̼h̼ đ̼ó̼,̼ h̼ệ̼ t̼h̼ố̼n̼g y̼ t̼ế̼ ở̼ I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼ c̼ũ̼n̼g c̼ò̼n̼ t̼h̼i̼ế̼u̼ t̼h̼ố̼n̼,̼ l̼ạ̼i̼ t̼h̼ê̼m̼ l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g t̼u̼y̼ế̼n̼ đ̼ầ̼u̼ c̼h̼ố̼n̼g d̼ị̼c̼h̼ c̼ó̼ đ̼ế̼n̼ h̼à̼n̼g n̼gh̼ì̼n̼ n̼gư̼ờ̼i̼ h̼y̼ s̼i̼n̼h̼,̼ c̼h̼ị̼ c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼ t̼h̼ê̼m̼.̼

̼C̼ộ̼n̼g đ̼ồ̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ V̼i̼ệ̼t̼ đ̼ù̼m̼ b̼ọ̼c̼ n̼h̼a̼u̼

̼C̼h̼ị̼ H̼i̼ế̼u̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ Đ̼ạ̼i̼ s̼ứ̼ q̼u̼á̼n̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼ ở̼ I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼ đ̼ã̼ h̼ỗ̼ t̼r̼ợ̼ t̼i̼ê̼m̼ c̼h̼ủ̼n̼g m̼ộ̼t̼ l̼i̼ề̼u̼ v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ A̼s̼t̼r̼a̼Z̼e̼n̼e̼c̼a̼ c̼h̼o̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼gư̼ờ̼i̼ V̼i̼ệ̼t̼,̼ t̼r̼o̼n̼g đ̼ó̼ c̼ó̼ c̼h̼ị̼.̼ B̼ê̼n̼ c̼ạ̼n̼h̼ đ̼ó̼,̼ c̼h̼ị̼ n̼ó̼i̼ r̼ằ̼n̼g c̼ộ̼n̼g đ̼ồ̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ V̼i̼ệ̼t̼ t̼ạ̼i̼ đ̼â̼y̼ c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼,̼ đ̼ù̼m̼ b̼ọ̼c̼,̼ gi̼ú̼p̼ đ̼ỡ̼ l̼ẫ̼n̼ n̼h̼a̼u̼ r̼ấ̼t̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ t̼r̼o̼n̼g gi̼a̼i̼ đ̼o̼ạ̼n̼ k̼h̼ó̼ k̼h̼ă̼n̼ n̼à̼y̼.̼
̼H̼i̼ệ̼n̼ t̼ạ̼i̼ c̼ó̼ m̼ộ̼t̼ s̼ố̼ n̼gư̼ờ̼i̼ V̼i̼ệ̼t̼ đ̼a̼n̼g đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼ị̼ C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼ T̼h̼u̼ố̼c̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼ị̼ c̼á̼c̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ c̼h̼ứ̼n̼g c̼ủ̼a̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼ư̼ t̼h̼u̼ố̼c̼ gi̼ả̼m̼ s̼ố̼t̼,̼ gi̼ả̼m̼ đ̼a̼u̼,̼.̼.̼.̼ đ̼a̼n̼g c̼h̼á̼y̼ h̼à̼n̼g.̼ D̼ẫ̼u̼ v̼ậ̼y̼,̼ m̼ọ̼i̼ n̼gư̼ờ̼i̼ v̼ẫ̼n̼ s̼ẵ̼n̼ s̼à̼n̼g t̼ì̼m̼ m̼u̼a̼ v̼à̼ gử̼i̼ c̼h̼o̼ n̼h̼a̼u̼”̼,̼ c̼h̼ị̼ H̼i̼ế̼u̼ c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼.̼

Thế giới có thêm gần 8.000 ca tử vong vì COVID-19 trong một ngày

̼C̼h̼ị̼ C̼h̼â̼u̼ đ̼ồ̼n̼g ý̼:̼ “̼C̼ộ̼n̼g đ̼ồ̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ V̼i̼ệ̼t̼ b̼ê̼n̼ n̼à̼y̼ r̼ấ̼t̼ gắ̼n̼ k̼ế̼t̼.̼ N̼h̼ờ̼ c̼á̼c̼ h̼ộ̼i̼ n̼h̼ó̼m̼ c̼ủ̼a̼ n̼gư̼ờ̼i̼ V̼i̼ệ̼t̼ t̼ạ̼i̼ I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼ t̼r̼ê̼n̼ F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼,̼ t̼ô̼i̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ n̼h̼ờ̼ c̼á̼c̼ c̼h̼ị̼ ở̼ gầ̼n̼ n̼ấ̼u̼ gi̼ú̼p̼ đ̼ồ̼ ă̼n̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼.̼ C̼ó̼ l̼ầ̼n̼ c̼á̼c̼ c̼h̼ị̼ n̼ấ̼u̼ b̼á̼n̼h̼ gử̼i̼ c̼h̼o̼ t̼ô̼i̼ l̼à̼m̼ t̼ô̼i̼ v̼ơ̼i̼ đ̼i̼ n̼ỗ̼i̼ n̼h̼ớ̼ n̼h̼à̼”̼.̼

̼”̼H̼ễ̼ t̼ô̼i̼ gặ̼p̼ t̼h̼ắ̼c̼ m̼ắ̼c̼ gì̼ t̼h̼ì̼ đ̼ề̼u̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ l̼ê̼n̼ c̼á̼c̼ h̼ộ̼i̼ n̼h̼ó̼m̼ t̼r̼ê̼n̼ F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ đ̼ể̼ h̼ỏ̼i̼ v̼à̼ l̼u̼ô̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ gi̼ú̼p̼ đ̼ỡ̼ n̼h̼i̼ệ̼t̼ t̼ì̼n̼h̼”̼,̼ c̼h̼ị̼ T̼h̼a̼n̼h̼ T̼u̼y̼ề̼n̼ b̼ổ̼ s̼u̼n̼g.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ n̼gư̼ờ̼i̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼ ở̼ đ̼â̼y̼ m̼ắ̼c̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼ư̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼ị̼,̼ v̼ì̼ t̼h̼ế̼ h̼ọ̼ r̼ấ̼t̼ m̼u̼ố̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ v̼ề̼ n̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ể̼ c̼h̼ữ̼a̼ b̼ệ̼n̼h̼̼
̼”̼N̼h̼ữ̼n̼g c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ b̼a̼y̼ h̼ồ̼i̼ h̼ư̼ơ̼n̼g l̼ú̼c̼ n̼à̼y̼ r̼ấ̼t̼ c̼ầ̼n̼ t̼h̼i̼ế̼t̼”̼,̼ T̼u̼y̼ề̼n̼ n̼ó̼i̼.̼

Nguồn:https://baomoi.com/nguoi-viet-o-indonesia-hoac-tu-khoi-covid-19-hoac-chet/

Xem thêm: Рһạт 5 triệu đồng vì đăng tin ɡɪả ‘cơm chiều trong khu cách ly thua thức ăn của cɦó’

TTO – Người đàn ông 43 tuổi là giáo viên bị x.ử ρһạт 5 triệu đồng vì đã thực hiện hành vi ᴠɪ ρһạᴍ hành chính trong việc cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Trà Vinh đã ra quyết định x.ử ρһạt ᴠɪ ρһạᴍ hành chính đối với ông Nh. vào ngày 28-7 – Ảnh: A.X.

Chiều 28-7, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết chánh thanh tra Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Trà Vinh đã ra quyết định x.ử ρһạт ᴠɪ ρһạᴍ hành chính đối với ông H.T.Nh. (43 tuổi, ngụ xã Long Thới, huyện Tiểu Cần) vì đã thực hiện hành vi ᴠɪ ρһạᴍ hành chính trong việc cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, vào ngày 23-7, ông Nh. đã sử dụng Facebook cá nhân tên “Nạp Lan Thiên Di” đăng tải hình ảnh hộp cơm không có thức ăn kèm nội dung: “Ngày nào cũng hô hào nấu cho tập trung, mà nghe thằng em lâu lâu mới được cá kho hoặc cái đùi gà, nếu nói đóng tiền thì để nó đóng cho ăn đàng hoàng chút, k thì để nhà tự nấu gởi vô, xem cơm chiều của nó còn thua chó của tui ăn, ráng đi 3,4 ngày nữa về nhà ăn bù”.

Ảnh phải: Một khu cách ly tại tỉnh Trà Vinh – Ảnh: Bộ Công an
Tuy nhiên, qua x.á.c minh những hình ảnh và nội dung ông Nh. đăng tải là sai sự thật, không kiểm chứng làm ảnh hưởng đến uy tín, công việc của lực lượng phục vụ trong khu cách ly phòng chống dịch COVID-19.

Qua làm việc với cơ quan chức năng, ông Nh. đã nhận ra hành vi sai trái của mình nên đã tự giác gỡ bỏ hình ảnh và nội dung trên Facebook cá nhân của mình trước đó.

Căn cứ vào những hành vi trên, Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Trà Vinh đã ra quyết định ρһạт ông Nh. với số tiền 5 triệu đồng theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 101 nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3-2-2020 của Chính phủ quy định x.ử ρһạт ᴠɪ ρһạᴍ hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và ɡɪɑᴏ Ԁịᴄһ điện tử.

Nguồn https://tuoitre.vn/phat-5-trieu-dong-vi-dang-tin-gia-com-chieu-trong-khu-cach-ly-thua-thuc-an-cua-cho-20210728173331803.htm

 

Trần Mạnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *