C̼E̼O̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼:̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼ ̼

Đời Sống Giải Trí Pháp Luật

 ̼K̼h̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼s̼e̼x̼y̼ ̼”̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼v̼ả̼i̼”̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼”̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼”̼ ̼đ̼o̼a̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼u̼i̼t̼.̼ ̼

CEO Ngọc Trinh nghiêm túc giảng bài: Kinh doanh online cần có đạo đức

N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼”̼N̼ữ̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼y̼”̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼.̼.̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼.̼

̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼m̼ỹ̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼3̼8̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼T̼r̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼ở̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼í̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼ế̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼4̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼Đ̼M̼.̼ ̼

CEO Ngọc Trinh nghiêm túc giảng bài: Kinh doanh online cần có đạo đức - Ảnh 1.

CEO Ngọc Trinh nghiêm túc giảng bài: Kinh doanh online cần có đạo đức - Ảnh 2.

̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼,̼6̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

CEO Ngọc Trinh nghiêm túc giảng bài: Kinh doanh online cần có đạo đức - Ảnh 3.

̼ ̼T̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼l̼ệ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼ỳ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼

̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼T̼r̼à̼ ̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼s̼e̼x̼y̼ ̼”̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼v̼ả̼i̼”̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼,̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼đ̼o̼a̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼u̼i̼t̼.̼

CEO Ngọc Trinh nghiêm túc giảng bài: Kinh doanh online cần có đạo đức - Ảnh 4.

CEO Ngọc Trinh nghiêm túc giảng bài: Kinh doanh online cần có đạo đức - Ảnh 5.

̼N̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼a̼u̼:̼ ̼

̼ ̼”̼N̼h̼ư̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼.̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ì̼ ̼đ̼ắ̼t̼.̼ ̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼:̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼á̼c̼,̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼h̼ứ̼a̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ứ̼a̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ỷ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼n̼ ̼v̼ỡ̼.̼ ̼V̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼n̼ọ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼v̼ạ̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼ ̼

Đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼t̼ư̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼.̼ ̼L̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼ể̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼ ̼

Đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼a̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼d̼ù̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼g̼i̼á̼”̼.̼ ̼ ̼

T̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼,̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼”̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ẹ̼t̼”̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼.̼.̼.̼

NGUỒN:https://cafebiz.vn/ceo-ngoc-trinh-nghiem-tuc-giang-bai-kinh-doanh-online-can-co-dao-duc-20210720111300025.chn?fbclid=IwAR3Edn114oCqJoxP0tCLI8nuIMqkS9CTT2FbmpMnTRxSeSHMQCo_uucU5Lc

TIN THÊM:Clip: Trinh kho̼e̼ ̼thâ̼n̼ ̼cư̼̣c̼ ̼nó̼̼n̼g̼, phô diễn vòng 3 “nhức mắt” với bikini nhỏ xíu “mở hàng” biệt thự của Vũ KhNgọc ắc Tiệp

Thân hình của Ngọc Trinh đúng là chưa bao giờ khiến khán giả phải thất vọng.

Suốt vài tháng qua, Vũ Khắc Tiệp đã thu hút nhiều sự chú ý khi hé lộ về căn biệt thự bề thế ở quận 2. Không chỉ vậy, “ông trùm Venus” còn liên tục rủ rê bạn thân Ngọc Trinh về ở chung. Đáp lại lời mời gọi của Vũ Khắc Tiệp, Ngọc Trinh đã đăng tải đoạn clip diện bikini cực nóng bỏng để “mở hàng” hồ bơi và căn biệt thự mới hoàn thành này. Trên trang cá nhân, cô viết: “Chết rồi đẹp muốn xỉu luôn. Mai em dọn qua liền nha anh”.

Căn biệt thự vốn đã xa hoa và hào nhoáng, nhờ Ngọc Trinh mà mọi thứ càng trở nên “n.óng” hơn bao giờ hết. Chỉ với vài giây ngắn ngủi, “nữ hoàng nội y” đã chứng minh phong độ đỉnh cao nhờ màn khoe thân táo bạo trong bikini nhỏ xíu. Dưới phần bình luận, khán giả cũng liên tục xuýt xoa vì body chuẩn chỉnh, vòng 3 căng đầy và làn da trắng sứ của người đẹp.

 

Clip: Ngọc Trinh tung clip khoe body “chặt chém”, khai trương biệt thự xịn xò của Vũ Khắc Tiệp

Ngọc Trinh mở hàng biệt thự của Vũ Khắc Tiệp bằng clip khoe thân cực nóng, phô diễn vòng 3 nhức mắt với bikini nhỏ xíu - Ảnh 3.

Ngọc Trinh mở hàng biệt thự của Vũ Khắc Tiệp bằng clip khoe thân cực nóng, phô diễn vòng 3 nhức mắt với bikini nhỏ xíu - Ảnh 4.

Ngọc Trinh mở hàng biệt thự của Vũ Khắc Tiệp bằng clip khoe thân cực nóng, phô diễn vòng 3 nhức mắt với bikini nhỏ xíu - Ảnh 5.

Ngọc Trinh khoe body và vòng 3 “nhức mắt” trước biệt thự xa hoa của Vũ Khắc Tiệp

Ngọc Trinh mở hàng biệt thự của Vũ Khắc Tiệp bằng clip khoe thân cực nóng, phô diễn vòng 3 nhức mắt với bikini nhỏ xíu - Ảnh 6.

Khu hồ bơi được đặt ngoài trời, nơi Ngọc Trinh khoe dáng cực gắt và cũng là nơi để ngắm hoàng hôn

Ngọc Trinh mở hàng biệt thự của Vũ Khắc Tiệp bằng clip khoe thân cực nóng, phô diễn vòng 3 nhức mắt với bikini nhỏ xíu - Ảnh 7.

Ngọc Trinh mở hàng biệt thự của Vũ Khắc Tiệp bằng clip khoe thân cực nóng, phô diễn vòng 3 nhức mắt với bikini nhỏ xíu - Ảnh 8.

Căn biệt thự sang trọng của Vũ Khắc Tiệp ở quận 2. Anh từng nhiều lần rủ rê Ngọc Trinh bỏ căn biệt thự 50 tỷ ở quận 9 để qua đây ở

Ngọc Trinh mở hàng biệt thự của Vũ Khắc Tiệp bằng clip khoe thân cực nóng, phô diễn vòng 3 nhức mắt với bikini nhỏ xíu - Ảnh 9.

Netizen đang rất mong chờ những bộ ảnh lung linh của Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp được chụp tại biệt thự Venus này

Nguồn: https://kenh14.vn/ngoc-trinh-mo-hang-biet-thu-cua-vu-khac-tiep-bang-clip-khoe-than-cuc-nong-pho-dien-vong-3-nhuc-mat-voi-bikini-nho-xiu-20210624210014309.chn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *