B̼ố̼ ̼n̼.ém̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼.o̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼.i̼ả̼ ̼v̼ờ̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼.â̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼.i̼.ệ̼n̼ ̼t̼.r̼ư̼ờ̼n̼g̼

Đời Sống Pháp Luật
 

 ̼T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼7̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼/̼2̼0̼2̼0̼ ̼ở̼ ̼T̼r̼ù̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼á̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼à̼n̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼”̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼á̼ ̼s̼ấ̼u̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼.̼

 

 

K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼/̼1̼1̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼h̼é̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼p̼h̼á̼ ̼t̼a̼n̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼:̼ ̼”̼C̼ó̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼!̼”̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼c̼ỏ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼ồ̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼g̼i̼à̼y̼ ̼x̼é̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼â̼y̼ ̼x̼á̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼i̼ế̼n̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼

Bố ném hai con từ tầng 15 xuống rồi giả vờ quỳ khóc thương tâm tại hiện trường, sự thật bị phanh phui gây chấn động dư luận - Ảnh 2.

 

̼B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼ư̼ỡ̼i̼,̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼Đ̼ứ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼ư̼ỡ̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼t̼é̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

 

Bố ném hai con từ tầng 15 xuống rồi giả vờ quỳ khóc thương tâm tại hiện trường, sự thật bị phanh phui gây chấn động dư luận - Ảnh 3. ̼

 

V̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ã̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼u̼i̼.̼

̼ ̼ ̼S̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼.̼ ̼C̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼a̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼à̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼.̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ì̼?̼

 

Bố ném hai con từ tầng 15 xuống rồi giả vờ quỳ khóc thương tâm tại hiện trường, sự thật bị phanh phui gây chấn động dư luận - Ảnh 4. ̼

 

T̼r̼ầ̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼L̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼i̼ế̼n̼.̼ ̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼L̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼â̼u̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼M̼ỹ̼ ̼L̼â̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼b̼é̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼M̼ỹ̼ ̼L̼â̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼D̼u̼ệ̼ ̼D̼u̼ệ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ệ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼.̼

̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼2̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼L̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼B̼é̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼M̼ỹ̼ ̼L̼â̼m̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼D̼u̼ệ̼ ̼D̼u̼ệ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼

 

Bố ném hai con từ tầng 15 xuống rồi giả vờ quỳ khóc thương tâm tại hiện trường, sự thật bị phanh phui gây chấn động dư luận - Ảnh 5.

 

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ệ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼D̼i̼ệ̼p̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼l̼ã̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼,̼ ̼ả̼ ̼D̼i̼ệ̼p̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼.̼

̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼D̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼D̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼r̼a̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼i̼ế̼n̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼”̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼”̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼

 

Bố ném hai con từ tầng 15 xuống rồi giả vờ quỳ khóc thương tâm tại hiện trường, sự thật bị phanh phui gây chấn động dư luận - Ảnh 6.

 

̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼M̼ỹ̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼ả̼ ̼D̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼k̼h̼ử̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼.̼ ̼D̼i̼ệ̼p̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼k̼ẻ̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼ ̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼1̼1̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

 

Bố ném hai con từ tầng 15 xuống rồi giả vờ quỳ khóc thương tâm tại hiện trường, sự thật bị phanh phui gây chấn động dư luận - Ảnh 7.

 

̼Ả̼ ̼h̼ọ̼ ̼D̼i̼ệ̼p̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼.̼ ̼

T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼M̼ỹ̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼D̼u̼ệ̼ ̼D̼u̼ệ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼/̼1̼1̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼L̼â̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼d̼ằ̼n̼ ̼v̼ặ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼:̼ ̼”̼D̼ù̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼”̼.̼ ̼

 

Bố ném hai con từ tầng 15 xuống rồi giả vờ quỳ khóc thương tâm tại hiện trường, sự thật bị phanh phui gây chấn động dư luận - Ảnh 8.

 

H̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼D̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼.̼ ̼Đ̼ô̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼á̼u̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼

Nguồn:https://afamily.vn/bo-nem-hai-con-tu-tang-15-xuong-roi-gia-vo-quy-khoc-thuong-tam-tai-hien-truong-su-that-bi-phanh-phui-gay-chan-dong-du-luan-20210717115059171.chn#utm_source=afamily&utm_campaign=afamily&utm_medium=afamily&pgclid=ehPIs/+VSjaMNxY32M5NERcQyKf0kjlB4y0SNtzKJWcVZsnL/Is6N/wrZzbdzVEUEBXMs/3jOQ==

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *