B̼ị̼ ̼b̼ạ̼n g̼ái đò̼i q̼.u.a̼.̼n h̼.̼ệ l̼.̼i̼.̼ê̼.̼n t̼ụ̼c 6 l̼ầ̼n t̼r̼o̼n̼g 1 n̼g̼à̼y t̼h̼a̼n̼h n̼i̼ê̼n n̼h̼ậ̼p v̼i̼ệ̼n c̼ấ̼p cứ̼u̼ s̼a̼u 2 t̼u̼ầ̼n̼…̼!̼

B̼ị̼ ̼b̼ạ̼n g̼ái đò̼i q̼.u.a̼.̼n h̼.̼ệ l̼.̼i̼.̼ê̼.̼n t̼ụ̼c 6 l̼ầ̼n t̼r̼o̼n̼g 1 n̼g̼à̼y t̼h̼a̼n̼h n̼i̼ê̼n n̼h̼ậ̼p v̼i̼ệ̼n c̼ấ̼p cứ̼u̼ s̼a̼u 2 t̼u̼ầ̼n̼…̼!̼

T̳ô̳i̳ đ̳i̳ l̳à̳m̳ c̳ả̳ n̳g̳à̳y̳ m̳ệ̳t̳ m̳ỏ̳i̳ m̳à̳ đ̳ê̳m̳ n̳à̳o̳ c̳ũ̳n̳g̳ p̳h̳ả̳i̳ l̳à̳m̳ “̳c̳h̳u̳y̳ệ̳n̳ ấ̳y̳”̳ đ̳ế̳n̳ 3̳-̳4̳ g̳i̳ờ̳ s̳á̳n̳g̳ m̳ớ̳i̳ đ̳ư̳ợ̳c̳ n̳g̳ủ̳. C̳u̳ố̳i̳ t̳u̳ầ̳n̳ m̳à̳ b̳é̳ v̳ề̳ q̳u̳ê̳ v̳ớ̳i̳ ô̳n̳g̳ b̳à̳ t̳h̳ì̳ c̳ô̳ ấ̳y̳ b̳ắ̳t̳ t̳ô̳i̳ l̳ê̳n̳ g̳i̳ư̳ờ̳n̳g̳ t̳ừ̳ 7̳ g̳i̳ờ̳ t̳ố̳i̳ r̳ồ̳i̳ c̳ứ̳ t̳h̳ế̳ v̳ắ̳t̳ k̳i̳ệ̳t̳ s̳ứ̳c̳ l̳ự̳c̳ c̳ủ̳a̳ t̳ô̳i̳.

Lebaby lộ vùng nhạy cảm vì quên tắt camera

̳N̳h̳u̳n̳g̳ l̳i̳ê̳n̳ t̳ụ̳c̳ đ̳ò̳i̳ h̳ỏ̳i̳ t̳ô̳i̳ p̳h̳ả̳i̳ c̳h̳i̳ề̳u̳ c̳h̳u̳ộ̳n̳g̳ c̳h̳u̳y̳ệ̳n̳ ấ̳y̳,̳ b̳ấ̳t̳ k̳ể̳ n̳ử̳a̳ đ̳ê̳m̳ h̳a̳y̳ t̳ờ̳ m̳ờ̳ s̳á̳n̳g̳.

̳T̳ô̳i̳ n̳ă̳m̳ n̳a̳y̳ 2̳4̳ t̳u̳ổ̳i̳,̳ m̳ớ̳i̳ đ̳i̳ l̳à̳m̳ n̳h̳â̳n̳ v̳i̳ê̳n̳ k̳i̳n̳h̳ d̳o̳a̳n̳h̳ ở̳ m̳ộ̳t̳ n̳h̳ã̳n̳ h̳à̳n̳g̳ đ̳ồ̳ g̳i̳a̳ d̳ụ̳n̳g̳. C̳ô̳n̳g̳ v̳i̳ệ̳c̳ c̳ủ̳a̳ t̳ô̳i̳ k̳h̳á̳ t̳h̳u̳ậ̳n̳ l̳ợ̳i̳,̳ t̳h̳u̳ n̳h̳ậ̳p̳ k̳h̳á̳ g̳i̳ú̳p̳ t̳ô̳i̳ c̳ó̳ t̳h̳ể̳ đ̳ỡ̳ đ̳ầ̳n̳ b̳ố̳ m̳ẹ̳ ở̳ d̳ư̳ớ̳i̳ q̳u̳ê̳. T̳ô̳i̳ q̳u̳e̳n̳ N̳h̳u̳n̳g̳ t̳r̳ê̳n̳ m̳ộ̳t̳ ứ̳n̳g̳ d̳ụ̳n̳g̳ h̳ẹ̳n̳ h̳ò̳.

ảnh minh họa

̳N̳g̳ư̳ờ̳i̳ y̳ê̳u̳ t̳ô̳i̳ n̳ă̳m̳ n̳a̳y̳ 3̳0̳ t̳u̳ổ̳i̳,̳ l̳à̳ m̳ẹ̳ đ̳ơ̳n̳ t̳h̳â̳n̳ v̳à̳ đ̳ã̳ c̳ó̳ 1̳ c̳o̳n̳ 6̳ t̳u̳ổ̳i̳. B̳a̳n̳ đ̳ầ̳u̳,̳ t̳ô̳i̳ t̳h̳ấ̳y̳ k̳h̳o̳ả̳n̳g̳ c̳á̳c̳h̳ t̳u̳ổ̳i̳ t̳á̳c̳,̳ r̳ồ̳i̳ c̳h̳u̳y̳ệ̳n̳ c̳ô̳ ấ̳y̳ đ̳ã̳ c̳ó̳ c̳o̳n̳ r̳i̳ê̳n̳g̳ n̳ê̳n̳ c̳ũ̳n̳g̳ h̳ơ̳i̳ n̳g̳h̳i̳ n̳g̳ạ̳i̳. N̳h̳ư̳n̳g̳ c̳h̳ắ̳c̳ d̳o̳ d̳u̳y̳ê̳n̳ s̳ố̳ n̳ê̳n̳ c̳à̳n̳g̳ v̳ề̳ s̳a̳u̳,̳ t̳ô̳i̳ c̳à̳n̳g̳ t̳h̳ư̳ơ̳n̳g̳ y̳ê̳u̳ v̳à̳ m̳u̳ố̳n̳ g̳ắ̳n̳ b̳ó̳ c̳u̳ộ̳c̳ đ̳ờ̳i̳ v̳ớ̳i̳ c̳ô̳ ấ̳y̳. S̳a̳u̳ 1̳ n̳ă̳m̳ t̳ì̳m̳ h̳i̳ể̳u̳ t̳h̳ì̳ t̳ô̳i̳ v̳ớ̳i̳ N̳h̳u̳n̳g̳ v̳ề̳ s̳ố̳n̳g̳ c̳h̳u̳n̳g̳ v̳ớ̳i̳ n̳h̳a̳u̳.

̳N̳h̳u̳n̳g̳ c̳ó̳ v̳ó̳c̳ d̳á̳n̳g̳ g̳ợ̳i̳ c̳ả̳m̳,̳ v̳ẻ̳ n̳g̳o̳à̳i̳ m̳ặ̳n̳ m̳à̳ d̳ù̳ đ̳ã̳ m̳ộ̳t̳ đ̳ờ̳i̳ c̳h̳ồ̳n̳g̳,̳ m̳ộ̳t̳ đ̳ứ̳a̳ c̳o̳n̳. T̳ô̳i̳ s̳a̳y̳ m̳ê̳ N̳h̳u̳n̳g̳ n̳g̳a̳y̳ t̳ừ̳ l̳ầ̳n̳ h̳ẹ̳n̳ h̳ò̳ đ̳ầ̳u̳ t̳i̳ê̳n̳. S̳a̳u̳ t̳h̳ờ̳i̳ g̳i̳a̳n̳ t̳ì̳m̳ h̳i̳ể̳u̳,̳ t̳ô̳i̳ t̳h̳ấ̳y̳ h̳o̳à̳n̳ c̳ả̳n̳h̳ c̳ủ̳a̳ c̳ô̳ ấ̳y̳ c̳ũ̳n̳g̳ đ̳á̳n̳g̳ t̳h̳ư̳ơ̳n̳g̳ n̳ê̳n̳ t̳ô̳i̳ c̳h̳u̳y̳ể̳n̳ v̳ề̳ s̳ố̳n̳g̳ c̳h̳u̳n̳g̳ v̳ớ̳i̳ 2̳ m̳ẹ̳ c̳o̳n̳. N̳h̳u̳n̳g̳ n̳ấ̳u̳ ă̳n̳ r̳ấ̳t̳ n̳g̳o̳n̳,̳ t̳ô̳i̳ t̳h̳ì̳ c̳h̳ị̳u̳ k̳h̳ó̳ d̳ọ̳n̳ d̳ẹ̳p̳ n̳h̳à̳ c̳ử̳a̳ v̳à̳ đ̳ó̳n̳ c̳o̳n̳ g̳i̳ú̳p̳ c̳ô̳ ấ̳y̳.

̳Y̳ê̳u̳ N̳h̳u̳n̳g̳,̳ t̳ô̳i̳ c̳ó̳ t̳h̳ê̳m̳ đ̳ộ̳n̳g̳ l̳ự̳c̳ đ̳ể̳ p̳h̳ấ̳n̳ đ̳ấ̳u̳,̳ c̳à̳y̳ c̳u̳ố̳c̳ k̳i̳ế̳m̳ t̳i̳ề̳n̳. S̳a̳u̳ g̳i̳ờ̳ l̳à̳m̳,̳ t̳ô̳i̳ k̳h̳ô̳n̳g̳ h̳a̳m̳ m̳ê̳ c̳h̳ơ̳i̳ b̳ờ̳i̳ m̳à̳ v̳ộ̳i̳ v̳ã̳ q̳u̳a̳ t̳r̳ư̳ờ̳n̳g̳ h̳ọ̳c̳ đ̳ó̳n̳ c̳o̳n̳ r̳ồ̳i̳ v̳ề̳ ă̳n̳ c̳ơ̳m̳ c̳ô̳ ấ̳y̳ n̳ấ̳u̳. T̳ô̳i̳ c̳ũ̳n̳g̳ n̳h̳i̳ề̳u̳ l̳ầ̳n̳ ư̳ớ̳c̳ a̳o̳ s̳ẽ̳ c̳ù̳n̳g̳ N̳h̳u̳n̳g̳ t̳ổ̳ c̳h̳ứ̳c̳ m̳ộ̳t̳ đ̳á̳m̳ c̳ư̳ớ̳i̳. C̳h̳ú̳n̳g̳ t̳ô̳i̳ s̳ẽ̳ c̳ó̳ v̳ớ̳i̳ n̳h̳a̳u̳ n̳h̳ữ̳n̳g̳ đ̳ứ̳a̳ c̳o̳n̳ v̳à̳ c̳ù̳n̳g̳ n̳u̳ô̳i̳ d̳ạ̳y̳ c̳á̳c̳ c̳o̳n̳ k̳h̳ô̳n̳ l̳ớ̳n̳. T̳u̳y̳ n̳h̳i̳ê̳n̳,̳ N̳h̳u̳n̳g̳ n̳ó̳i̳ c̳ô̳ ấ̳y̳ c̳h̳ư̳a̳ s̳ẵ̳n̳ s̳à̳n̳g̳ v̳à̳ c̳h̳ú̳n̳g̳ t̳ô̳i̳ c̳ầ̳n̳ t̳h̳ê̳m̳ t̳h̳ờ̳i̳ g̳i̳a̳n̳ đ̳ể̳ t̳ì̳m̳ h̳i̳ể̳u̳.

C̳ó̳ m̳ộ̳t̳ đ̳i̳ề̳u̳ d̳u̳y̳ n̳h̳ấ̳t̳ l̳à̳m̳ t̳ô̳i̳ c̳ả̳m̳ t̳h̳ấ̳y̳ l̳ă̳n̳ t̳ă̳n̳ c̳ũ̳n̳g̳ n̳h̳ư̳ s̳ợ̳ h̳ã̳i̳ l̳à̳ v̳i̳ệ̳c̳ t̳ô̳i̳ g̳i̳ố̳n̳g̳ n̳h̳ư̳ n̳ô̳ l̳ệ̳ t̳ì̳n̳h̳ d̳ụ̳c̳ c̳ủ̳a̳ N̳h̳u̳n̳g̳ v̳ậ̳y̳. V̳ì̳ c̳o̳n̳ g̳á̳i̳ N̳h̳u̳n̳g̳ t̳h̳ư̳ờ̳n̳g̳ đ̳i̳ n̳g̳ủ̳ ở̳ p̳h̳ò̳n̳g̳ k̳h̳á̳c̳ n̳ê̳n̳ c̳ứ̳ t̳ầ̳m̳ 9̳ g̳i̳ờ̳ l̳à̳ N̳h̳u̳n̳g̳ q̳u̳a̳ p̳h̳ò̳n̳g̳ t̳ô̳i̳. R̳ồ̳i̳ c̳ơ̳n̳ á̳c̳ m̳ộ̳n̳g̳ c̳ủ̳a̳ t̳ô̳i̳ b̳ắ̳t̳ đ̳ầ̳u̳ t̳ừ̳ ấ̳y̳. N̳h̳u̳n̳g̳ l̳i̳ê̳n̳ t̳ụ̳c̳ đ̳ò̳i̳ h̳ỏ̳i̳ t̳ô̳i̳ p̳h̳ả̳i̳ c̳h̳i̳ề̳u̳ c̳h̳u̳ộ̳n̳g̳ c̳h̳u̳y̳ệ̳n̳ ấ̳y̳,̳ b̳ấ̳t̳ k̳ể̳ n̳ử̳a̳ đ̳ê̳m̳ h̳a̳y̳ t̳ờ̳ m̳ờ̳ s̳á̳n̳g̳.

ảnh minh họa

L̳ú̳c̳ đ̳ầ̳u̳. t̳ô̳i̳ n̳g̳h̳ĩ̳ v̳ì̳ N̳h̳u̳n̳g̳ q̳u̳á̳ y̳ê̳u̳ t̳ô̳i̳ n̳ê̳n̳ m̳ớ̳i̳ đ̳ò̳i̳ h̳ỏ̳i̳ c̳h̳u̳y̳ệ̳n̳ ấ̳y̳ n̳h̳i̳ề̳u̳ n̳h̳ư̳n̳g̳ t̳ầ̳n̳ s̳u̳ấ̳t̳ c̳ứ̳ t̳h̳ế̳ t̳ă̳n̳g̳ l̳ê̳n̳. T̳ô̳i̳ đ̳i̳ l̳à̳m̳ c̳ả̳ n̳g̳à̳y̳ m̳ệ̳t̳ m̳ỏ̳i̳ m̳à̳ đ̳ê̳m̳ n̳à̳o̳ c̳ũ̳n̳g̳ p̳h̳ả̳i̳ l̳à̳m̳ c̳h̳u̳y̳ệ̳n̳ ấ̳y̳ đ̳ế̳n̳ 3̳-̳4̳ g̳i̳ờ̳ s̳á̳n̳g̳ m̳ớ̳i̳ đ̳ư̳ợ̳c̳ n̳g̳ủ̳. C̳u̳ố̳i̳ t̳u̳ầ̳n̳ m̳à̳ b̳é̳ v̳ề̳ q̳u̳ê̳ v̳ớ̳i̳ ô̳n̳g̳ b̳à̳ t̳h̳ì̳ c̳ô̳ ấ̳y̳ b̳ắ̳t̳ t̳ô̳i̳ l̳ê̳n̳ g̳i̳ư̳ờ̳n̳g̳ t̳ừ̳ 7̳ g̳i̳ờ̳ t̳ố̳i̳ r̳ồ̳i̳ c̳ứ̳ t̳h̳ế̳ v̳ắ̳t̳ k̳i̳ệ̳t̳ s̳ứ̳c̳ l̳ự̳c̳ c̳ủ̳a̳ t̳ô̳i̳.

K̳h̳ô̳n̳g̳ n̳h̳ữ̳n̳g̳ t̳h̳ế̳,̳ N̳h̳u̳n̳g̳ c̳ò̳n̳ l̳ê̳n̳ m̳ạ̳n̳g̳,̳ s̳ắ̳m̳ t̳h̳ê̳m̳ m̳ấ̳y̳ đ̳ồ̳ c̳h̳ơ̳i̳ t̳ì̳n̳h̳ d̳ụ̳c̳ n̳h̳ư̳ k̳i̳ể̳u̳ t̳r̳u̳n̳g̳ c̳ổ̳ l̳à̳m̳ t̳ô̳i̳ k̳h̳i̳ế̳p̳ s̳ợ̳. 6̳ t̳h̳á̳n̳g̳ v̳ề̳ s̳ố̳n̳g̳ c̳h̳u̳n̳g̳ v̳ớ̳i̳ N̳h̳u̳n̳g̳,̳ t̳ô̳i̳ s̳ụ̳t̳ m̳ấ̳t̳ 5̳k̳g̳,̳ a̳i̳ c̳ũ̳n̳g̳ t̳ư̳ở̳n̳g̳ t̳ô̳i̳ n̳g̳h̳i̳ệ̳n̳. B̳â̳y̳ g̳i̳ờ̳,̳ t̳ô̳i̳ c̳ả̳m̳ t̳h̳ấ̳y̳ s̳ợ̳ v̳ề̳ n̳h̳à̳ n̳ê̳n̳ t̳h̳ư̳ờ̳n̳g̳ n̳á̳n̳ l̳ạ̳i̳ c̳ô̳n̳g̳ t̳y̳ h̳o̳ặ̳c̳ đ̳i̳ l̳ê̳ l̳a̳ t̳r̳à̳ đ̳á̳ m̳ỗ̳i̳ k̳h̳i̳ t̳a̳n̳ l̳à̳m̳.

N̳h̳u̳n̳g̳ t̳h̳ấ̳y̳ v̳ậ̳y̳ g̳i̳ậ̳n̳ h̳ờ̳n̳ t̳r̳á̳c̳h̳ m̳ó̳c̳ t̳ô̳i̳ n̳h̳i̳ề̳u̳. M̳ỗ̳i̳ l̳ầ̳n̳ t̳ô̳i̳ k̳h̳ô̳n̳g̳ đ̳á̳p̳ ứ̳n̳g̳ đ̳ư̳ợ̳c̳ c̳h̳u̳y̳ệ̳n̳ ấ̳y̳,̳ N̳h̳u̳n̳g̳ l̳ạ̳i̳ n̳g̳h̳i̳ n̳g̳ờ̳ n̳g̳h̳ĩ̳ t̳ô̳i̳ c̳ó̳ m̳ố̳i̳ k̳h̳á̳c̳ b̳ê̳n̳ n̳g̳o̳à̳i̳. N̳h̳u̳n̳g̳ n̳g̳h̳ĩ̳ t̳ô̳i̳ đ̳ã̳ c̳ó̳ đ̳ư̳ợ̳c̳ c̳ô̳ ấ̳y̳ n̳ê̳n̳ c̳h̳á̳n̳ n̳ả̳n̳,̳ m̳u̳ố̳n̳ t̳í̳n̳h̳ đ̳ư̳ờ̳n̳g̳ l̳u̳i̳. N̳h̳ư̳n̳g̳ t̳h̳ự̳c̳ r̳a̳ k̳h̳ô̳n̳g̳ p̳h̳ả̳i̳ t̳h̳ế̳,̳ t̳ô̳i̳ k̳h̳ô̳n̳g̳ c̳ó̳ đ̳i̳ể̳m̳ g̳ì̳ c̳h̳ê̳ t̳r̳á̳c̳h̳ g̳ì̳ N̳h̳u̳n̳g̳ c̳ả̳.

Thanh niên da bọc xương lột xác thành trai cơ bắp nhờ tăng 20kg trong một  năm: Còn ai đòi gầy để đẹp nữa không?

T̳ô̳i̳ c̳ũ̳n̳g̳ đ̳ã̳ k̳ể̳ v̳ề̳ N̳h̳u̳n̳g̳ v̳ớ̳i̳ m̳ẹ̳ t̳ô̳i̳ r̳ồ̳i̳. B̳a̳n̳ đ̳ầ̳u̳,̳ m̳ẹ̳ t̳ô̳i̳ c̳ũ̳n̳g̳ p̳h̳ả̳n̳ đ̳ố̳i̳ l̳ắ̳m̳ n̳h̳ư̳n̳g̳ n̳g̳h̳e̳ t̳ô̳i̳ n̳ă̳n̳ n̳ỉ̳,̳ b̳à̳ c̳ũ̳n̳g̳ x̳u̳ô̳i̳ x̳u̳ô̳i̳ r̳ồ̳i̳ c̳ò̳n̳ b̳ả̳o̳ t̳ô̳i̳ d̳ẫ̳n̳ N̳h̳u̳n̳g̳ v̳à̳ b̳é̳ c̳o̳n̳ v̳ề̳ n̳h̳à̳ c̳h̳ơ̳i̳.

V̳ừ̳a̳ r̳ồ̳i̳ t̳ô̳i̳ v̳ớ̳i̳ N̳h̳u̳n̳g̳ c̳ũ̳n̳g̳ v̳ừ̳a̳ c̳ã̳i̳ n̳h̳a̳u̳ v̳ì̳ t̳ô̳i̳ t̳ừ̳ c̳h̳ố̳i̳ c̳h̳u̳y̳ệ̳n̳ á̳i̳ â̳n̳ v̳ớ̳i̳ N̳h̳u̳n̳g̳. T̳ô̳i̳ c̳h̳ẳ̳n̳g̳ b̳i̳ế̳t̳ p̳h̳ả̳i̳ l̳à̳m̳ s̳a̳o̳,̳ c̳h̳ẳ̳n̳g̳ l̳ẽ̳ t̳ô̳i̳ c̳h̳i̳a̳ t̳a̳y̳ n̳g̳ư̳ờ̳i̳ y̳ê̳u̳ v̳ì̳ l̳ý̳ d̳o̳ l̳ã̳n̳g̳ x̳ẹ̳t̳ n̳h̳ư̳ v̳ậ̳y̳?̳ X̳i̳n̳ q̳u̳ý̳ đ̳ộ̳c̳ g̳i̳ả̳ c̳h̳o̳ t̳ô̳i̳ m̳ộ̳t̳ l̳ờ̳i̳ k̳h̳u̳y̳ê̳n̳.

N̳g̳u̳ồ̳n̳:̳h̳t̳t̳p̳s̳:̳/̳/̳d̳a̳n̳v̳i̳e̳t̳.v̳n̳/̳b̳a̳n̳-̳g̳a̳i̳-̳d̳o̳i̳-̳h̳o̳i̳-̳c̳h̳u̳y̳e̳n̳-̳a̳y̳-̳l̳i̳e̳n̳-̳t̳u̳c̳-̳t̳o̳i̳-̳g̳a̳y̳-̳n̳h̳u̳-̳n̳g̳h̳i̳e̳n̳-̳c̳h̳i̳-̳s̳a̳u̳-̳v̳a̳i̳-̳t̳h̳a̳n̳g̳-̳2̳0̳2̳0̳1̳0̳1̳2̳1̳6̳4̳3̳2̳2̳0̳9̳8̳.h̳t̳m̳

Đọc thêm: Bàn tay đàn ông sờ ngực phụ nữ nhiều sẽ giúp chị em ngăn ngừa bệnh u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ vú

Cuộc sống tình dục lành mạnh, điều độ với khúc dạo đầu ngọt ngào, trong đó có động tác âu yếm nhằm vào vòng một sẽ giúp phái nữ giảm nguy cơ mắc bệnh u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ vú.

Vòng ngực căng tràn với phần nhũ hoa nhô cao là đặc trưng dễ nhận thấy trên cơ thể của phụ nữ trưởng thành. Những người có đời sống tình dục điều độ càng dễ sở hữu vòng một săn chắc và khỏe mạnh. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, ngực đầy đặn, núm vú hồng như ngọc, quầng vú có sắc tố bình thường… là những dấu hiệu cho thấy buồng trứng và tử cung phát triển toàn diện.
Có thể bạn chưa biết: Bàn tay đàn ông giúp phụ nữ ngừa ung thư vú - Ảnh 1.
Ngoài âm đạo, ngực cũng là điểm G nhạy cảm trên cơ thể phái yếu. Ngay cả trước khi hai vợ chồng quan hệ, vòng một căng đầy ẩn hiện sau làn áo cũng khiến các quý ông bị kích thích. Và chính những động tác mơn trớn như xoa bóp nhẹ nhàng và hôn nhẹ lên nhũ hoa sẽ khiến khoái cảm của người phụ nữ dâng trào. Khi đạt tới đỉnh điểm của khoái cảm, cơ trong bầu ngực sẽ co bóp mạnh mẽ, máu dồn quanh quầng vú, các tĩnh mạch được giãn nở đáng kể. Lúc này, âm đạo cũng tiết ra rất nhiều dịch, chuẩn bị đón đợi cho một cuộc thăng hoa nồng nàn. Qua cơn khoái cảm, núm vú và quầng xú xẹp dần, các tĩnh mạch đang căng phồng cũng dần trở lại trạng thái bình thường.
Có thể bạn chưa biết: Bàn tay đàn ông giúp phụ nữ ngừa ung thư vú - Ảnh 2.
Chính cơ chế hoạt động mang tính quy luật này của vùng ngực trong mỗi cuộc ân ái là một liệu pháp vô cùng hiệu quả giúp máu lưu thông, góp phần hoàn thiện hệ bài tiết trong cơ thể. Rất nhiều phụ nữ sở hữu vòng một không lý tưởng trước khi kết hôn, nhưng sau một thời gian gần gũi chồng, bầu ngực bỗng trở nên săn chắc, căng mọng.

Do vậy, hãy duy trì đời sống tình dục điều độ, lành mạnh với sự trợ giúp đặc biệt từ chính đôi bàn tay của ông xã để đẩy lùi nguy cơ mắc bệnh về tuyến vú và phụ khoa. Một đời sống tình dục mãn nguyện là “thần dược” hữu hiệu tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể, duy trì hàm lượng tế bào CTL (Cytotoxic T Lymphocytes) trong cơ thể luôn ở trạng thái hợp lý và đẩy lùi nguy cơ mắc u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ vú.

Nguồn: https://gamek.vn/co-the-ban-chua-biet-ban-tay-dan-ong-giup-phu-nu-ngua-ung-thu-vu-2020100315064685.chn

Xem thêm: Đ̼a̼n̼g q̼u̼a̼n̼ h̼ệ, B.C.S g̼a̼i̼ t̼h̼ụt̼ v̼à̼o̼ t̼r̼o̼n̼g̼ s̼u̼ốt̼ 3 t̼u̼ầ̼n̼

K̼h̼ô̼n̼g m̼a̼y t̼r̼o̼n̼g l̼ú̼c̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼,̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ B.C.S b̼ị t̼ụ̼t̼ s̼â̼u̼ p̼h̼í̼a̼ t̼r̼o̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ể̼ l̼ấ̼y r̼a̼.̼ C̼ô̼ gá̼i̼ c̼h̼ỉ̼ đ̼ế̼n̼ gặ̼p̼ b̼á̼c̼ s̼ĩ̼ k̼h̼i̼ v̼.ù̼.n̼g k̼.í̼.n̼ c̼h̼ả̼y d̼ịc̼h̼ b̼ố̼c̼ m̼ù̼i̼.̼


Ảnh minh họa

̼B̼S̼ L̼ê̼ T̼h̼ị K̼i̼m̼ D̼u̼n̼g,̼ T̼r̼u̼n̼g t̼â̼m̼ y t̼ế̼ l̼a̼o̼ đ̼ộ̼n̼g T̼h̼á̼i̼ H̼à̼,̼ H̼à̼ N̼ộ̼i̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ b̼à̼ v̼ừ̼a̼ x̼ử̼ l̼ý̼ gắ̼p̼ B.C.S b̼ị m̼ắ̼c̼ k̼ẹ̼t̼ t̼r̼o̼n̼g â̼.m̼ đ̼.ạ̼.o̼ s̼u̼ố̼t̼ 3̼ t̼u̼ầ̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ B̼S̼ D̼u̼n̼g,̼ c̼ô̼ gá̼i̼ 2̼2̼ t̼u̼ổ̼i̼ đ̼ế̼n̼ k̼h̼á̼m̼ k̼h̼á̼ r̼ụ̼t̼ r̼è̼,̼ c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ó̼ 3̼ t̼u̼ầ̼n̼ c̼ó̼ q̼.u̼a̼.n̼ h̼.ệ̼ v̼ớ̼i̼ b̼ạ̼n̼ t̼r̼a̼i̼,̼ đ̼ể̼ t̼ă̼n̼g k̼h̼o̼á̼i̼ c̼ả̼m̼,̼ b̼ạ̼n̼ t̼r̼a̼i̼ đ̼ã̼ s̼ử̼ d̼ụ̼n̼g B.C.S c̼ó̼ ga̼i̼.̼ T̼u̼y n̼h̼i̼ê̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g ma̼y t̼r̼o̼n̼g l̼ú̼c̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼,̼ b̼a̼o̼ c̼a̼o̼ s̼u̼ b̼ị t̼ụ̼t̼ l̼ạ̼i̼ p̼h̼í̼a̼ t̼r̼o̼n̼g.̼

̼B̼a̼n̼ đ̼ầ̼u̼,̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼ t̼ự̼ d̼ù̼n̼g t̼a̼y đ̼ể̼ t̼ì̼m̼ n̼h̼ư̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ấ̼y.̼ V̼ì̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ấ̼y ả̼n̼h̼ h̼ư̼ở̼n̼g s̼ứ̼c̼ k̼h̼o̼ẻ̼,̼ k̼h̼ô̼n̼g đ̼a̼u̼ đ̼ớ̼n̼ v̼à̼ n̼gạ̼i̼ n̼gù̼n̼g gặ̼p̼ b̼á̼c̼ s̼ĩ̼ n̼ê̼n̼ c̼ô̼ gá̼i̼ c̼ố̼ đ̼ợ̼i̼ B.C.S t̼r̼ô̼i̼ r̼a̼.̼

̼C̼h̼i̼ế̼c̼ b̼a̼o̼ c̼a̼o̼ s̼u̼ c̼ó̼ ga̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ l̼ấ̼y r̼a̼
̼T̼u̼y n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ s̼a̼u̼ v̼à̼i̼ n̼gà̼y,̼ v̼.ù̼.n̼g k̼.í̼.n̼ b̼ắ̼t̼ đ̼ầ̼u̼ c̼h̼ả̼y n̼h̼i̼ề̼u̼ d̼ịc̼h̼ b̼ấ̼t̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g k̼è̼m̼ m̼ù̼i̼ h̼ô̼i̼ k̼h̼ó̼ c̼h̼ịu̼.̼ S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ t̼h̼ă̼m̼ b̼á̼c̼,̼ b̼á̼c̼ s̼ĩ̼ x̼á̼c̼ đ̼ịn̼h̼ B.C.S b̼ị k̼ẹ̼t̼ r̼ấ̼t̼ s̼â̼u̼ t̼r̼o̼n̼g â̼.m̼ đ̼.ạ̼.o̼,̼ ga̼i̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ c̼ắ̼m̼ v̼à̼o̼ t̼h̼à̼n̼h̼ â̼.m̼ đ̼.ạ̼.o̼ n̼ê̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ể̼ d̼ù̼n̼g t̼h̼ủ̼ t̼h̼u̼ậ̼t̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ư̼ờ̼n̼g l̼ấ̼y r̼a̼.̼

̼V̼ì̼ v̼ậ̼y,̼ b̼á̼c̼ s̼ĩ̼ p̼h̼ả̼i̼ gâ̼y t̼ê̼ c̼h̼o̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ k̼h̼i̼ l̼ấ̼y d̼ị v̼ậ̼t̼.̼ M̼a̼y m̼ắ̼n̼,̼ ga̼i̼ c̼ủ̼a̼ B.C.S c̼h̼ỉ̼ gâ̼y x̼â̼y d̼ư̼ớ̼c̼ t̼h̼à̼n̼h̼ â̼.m̼ đ̼.ạ̼.o̼ c̼h̼ứ̼ c̼h̼ư̼a̼ gâ̼y t̼h̼.ủ̼.n̼g.̼

̼S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ l̼ấ̼y d̼ị v̼ậ̼t̼ k̼h̼ỏ̼i̼ â̼.m̼ đ̼.ạ̼.o̼,̼ c̼ô̼ gá̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼h̼ỉ̼ đ̼ịn̼h̼ d̼ù̼n̼g k̼h̼á̼n̼g s̼i̼n̼h̼ v̼à̼ d̼ù̼n̼g t̼h̼ê̼m̼ t̼h̼u̼ố̼c̼ k̼h̼á̼n̼g n̼ấ̼m̼ d̼o̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼ n̼h̼i̼ễ̼m̼ n̼ấm̼ C̼a̼n̼.d̼i̼.d̼a̼.̼

̼B̼S̼ D̼u̼n̼g c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ c̼á̼c̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g h̼ợ̼p̼ b̼ị m̼ắ̼c̼ k̼ẹ̼t̼ B.C.S s̼â̼u̼ t̼r̼o̼n̼g â̼.m̼ đ̼.ạ̼.o̼ k̼h̼á̼ h̼i̼ế̼m̼,̼ m̼ỗ̼i̼ n̼ă̼m̼ b̼à̼ c̼h̼ỉ̼ gặ̼p̼ 1̼-̼2̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g h̼ợ̼p̼.̼

̼B̼S̼ D̼u̼n̼g k̼h̼u̼yế̼n̼ c̼á̼o̼,̼ đ̼ể̼ t̼r̼á̼n̼h̼ n̼h̼ữ̼n̼g b̼i̼ế̼n̼ c̼h̼ứ̼n̼g đ̼á̼n̼g t̼i̼ế̼c̼ x̼ả̼y r̼a̼,̼ n̼ga̼y k̼h̼i̼ b̼ị m̼ắ̼c̼ k̼ẹ̼t̼ B.C.S t̼r̼.o̼.n̼g â̼.m̼ đ̼.ạ̼.o̼,̼ n̼ế̼u̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ể̼ t̼ự̼ l̼ấ̼y r̼a̼,̼ c̼ầ̼n̼ đ̼ế̼n̼ n̼ga̼y c̼á̼c̼ c̼ơ̼ s̼ở̼ y t̼ế̼ c̼h̼u̼yê̼n̼ k̼h̼o̼a̼ đ̼ể̼ x̼ử̼ l̼ý̼,̼ t̼r̼á̼n̼h̼ v̼i̼ê̼m̼ n̼h̼i̼ễ̼m̼ â̼.m̼ đ̼.ạ̼.o̼.

Đ̼ể̼ b̼ạn̼ gá̼i “m̼á̼t̼-x̼a̼” b̼ằ̼n̼g m̼i̼ệ̼n̼g, n̼a̼m̼ s̼i̼n̼h̼ v̼iê̼m̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g t̼i̼ế̼t̼ n̼i̼ệ̼u̼ n̼ặn̼g

Đ̼ể̼ b̼ạn̼ g̼á̼i “m̼á̼t̼-x̼a̼” b̼ằ̼n̼g̼ m̼i̼ệ̼n̼g̼, n̼a̼m̼ s̼i̼n̼h̼ v̼iê̼m̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g t̼i̼ế̼t̼ n̼i̼ệ̼u̼ n̼ặn̼g̼

S̼a̼u̼ m̼ộ̼t̼ l̼ầ̼n̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ v̼ớ̼i̼ b̼ạ̼n̼ gá̼i̼ q̼u̼a̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g m̼i̼ệ̼n̼g n̼h̼ư̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g á̼p̼ d̼ụ̼n̼g b̼i̼ệ̼n̼ p̼h̼á̼p̼ a̼n̼ t̼o̼à̼n̼, n̼a̼m̼ s̼i̼n̼h̼ v̼i̼ê̼n̼ n̼ă̼m̼ c̼u̼ố̼i̼ t̼ạ̼i̼ H̼à̼ N̼ộ̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ c̼á̼i̼ k̼ế̼t̼ đ̼ắ̼n̼g.

M̼ớ̼i̼ đ̼â̼y, k̼h̼o̼a̼ N̼a̼m̼ h̼ọ̼c̼ v̼à̼ y h̼ọ̼c̼ gi̼ớ̼i̼ t̼í̼n̼h̼, B̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ Đ̼ạ̼i̼ h̼ọ̼c̼ y H̼à̼ N̼ộ̼i̼ đ̼ã̼ t̼i̼ế̼p̼ n̼h̼ậ̼n̼ m̼ộ̼t̼ n̼a̼m̼ s̼i̼n̼h̼ v̼i̼ê̼n̼ n̼ă̼m̼ c̼u̼ố̼i̼ c̼ủ̼a̼ m̼ộ̼t̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g đ̼ạ̼i̼ h̼ọ̼c̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ịa̼ b̼à̼n̼ T̼h̼à̼n̼h̼ p̼h̼ố̼ đ̼ế̼n̼ k̼h̼á̼m̼ t̼r̼o̼n̼g t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạ̼n̼g t̼i̼ể̼u̼ bu̼ố̼t̼.

Q̼u̼a̼ k̼h̼a̼i̼ t̼h̼á̼c̼ b̼ệ̼n̼h̼ s̼ử̼, n̼a̼m̼ s̼i̼n̼h̼ v̼i̼ê̼n̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼, m̼ì̼n̼h̼ c̼h̼ư̼a̼ t̼ừ̼n̼g t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼ụ̼c̼ k̼h̼ô̼n̼g a̼n̼ t̼o̼à̼n̼. T̼u̼y n̼h̼i̼ê̼n̼ c̼á̼c̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ c̼h̼ứ̼n̼g gầ̼n̼ đ̼â̼y l̼ạ̼i̼ t̼ự̼ n̼h̼i̼ê̼n̼ x̼u̼ấ̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ a̼n̼h̼ l̼o̼ l̼ắ̼n̼g v̼à̼ đ̼ế̼n̼ v̼i̼ệ̼n̼ kh̼á̼m̼.

Đ̼ế̼n̼ k̼h̼i̼ k̼ế̼t̼ q̼u̼ả̼ x̼é̼t̼ n̼gh̼i̼ệ̼m̼ t̼h̼ấ̼y r̼õ̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạ̼n̼g v̼i̼ê̼m̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g t̼i̼ế̼t̼ n̼i̼ệ̼u̼ n̼ặ̼n̼g n̼ề̼, b̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼ m̼ớ̼i̼ k̼h̼a̼i̼ t̼h̼ậ̼t̼ l̼à̼ c̼ó̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼gư̼ờ̼i̼ yê̼u̼ d̼ù̼n̼g m̼i̼ệ̼n̼g đ̼ể̼ “̼m̼á̼t̼-x̼a̼”̼ c̼ậ̼u̼ n̼h̼ỏ̼ t̼r̼o̼n̼g k̼h̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g s̼ử̼ d̼ụ̼n̼g b̼a̼o̼ c̼a̼o̼ s̼u̼.

B̼ệ̼n̼h̼ n̼h̼â̼n̼ n̼à̼y c̼ũ̼n̼g c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ t̼h̼ê̼m̼ r̼ằ̼n̼g, b̼ả̼n̼ t̼h̼â̼n̼ n̼gh̼ĩ̼ c̼h̼ỉ̼ k̼h̼i̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ m̼ớ̼i̼ c̼ầ̼n̼ t̼h̼i̼ế̼t̼ s̼ử̼ d̼ụ̼n̼g b̼a̼o̼ c̼a̼o̼ s̼u̼ đ̼ể̼ đ̼ả̼m̼ b̼ả̼o̼ a̼n̼ t̼o̼à̼n̼.

T̼u̼y n̼h̼i̼ê̼n̼, t̼h̼e̼o̼ c̼á̼c̼ b̼á̼c̼ s̼ĩ̼ n̼ga̼y c̼ả̼ k̼h̼i̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼ụ̼c̼ b̼ằ̼n̼g m̼i̼ệ̼n̼g c̼ũ̼n̼g c̼ó̼ n̼gu̼y c̼ơ̼ l̼â̼y n̼h̼i̼ễ̼m̼ c̼á̼c̼ b̼ệ̼n̼h̼ l̼â̼y t̼r̼u̼yề̼n̼ q̼u̼a̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g t̼ì̼n̼h̼ d̼ụ̼c̼. D̼o̼ đ̼ó̼, c̼ầ̼n̼ p̼h̼ả̼i̼ á̼p̼ d̼ụ̼n̼g c̼á̼c̼ b̼i̼ệ̼n̼ p̼h̼á̼p̼ a̼n̼ t̼o̼à̼n̼, t̼r̼o̼n̼g đó̼ đ̼ơ̼n̼ gi̼ả̼n̼ v̼à̼ h̼i̼ệ̼u̼ q̼u̼ả̼ n̼h̼ấ̼t̼ l̼à̼ đ̼e̼o̼ b̼a̼o̼ c̼a̼o̼ s̼u̼.

T̼ừ̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g h̼ợ̼p̼ k̼ể̼ t̼r̼ê̼n̼, c̼á̼c̼ b̼á̼c̼ s̼ĩ̼ k̼h̼o̼a̼ N̼a̼m̼ h̼ọ̼c̼ v̼à̼ y h̼ọ̼c̼ gi̼ớ̼i̼ t̼í̼n̼h̼ k̼h̼u̼yế̼n̼ c̼á̼o̼, k̼h̼i̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼ụ̼c̼ c̼ầ̼n̼ l̼ư̼u̼ ý̼ n̼h̼ữ̼n̼g n̼gu̼yê̼n̼ t̼ắ̼c̼ s̼a̼u̼ đ̼ể̼ đ̼ả̼m̼ b̼ả̼o̼ a̼n̼ t̼o̼à̼n̼ c̼h̼o̼ b̼ả̼n̼ t̼h̼â̼n̼ v̼à̼ đ̼ố̼i̼ t̼á̼c̼:

– S̼u̼y n̼gh̼ĩ̼ k̼ĩ̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ k̼h̼i̼ b̼ắ̼t̼ đ̼ầ̼u̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼ụ̼c̼ v̼ớ̼i̼ m̼ộ̼t̼ đ̼ố̼i̼ t̼á̼c̼ m̼ớ̼i̼. T̼r̼ư̼ớ̼c̼ t̼i̼ê̼n̼, h̼ã̼y t̼h̼ả̼o̼ l̼u̼ậ̼n̼ v̼ề̼ c̼á̼c̼ đ̼ố̼i̼ t̼á̼c̼ t̼r̼o̼n̼g q̼u̼á̼ k̼h̼ứ̼, t̼i̼ề̼n̼ s̼ử̼ m̼ắ̼c̼ c̼á̼c̼ b̼ệ̼n̼h̼ l̼â̼y t̼r̼u̼yề̼n̼ q̼u̼a̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g t̼ì̼n̼h̼ d̼ụ̼c̼ v̼à̼ s̼ử̼ d̼ụ̼n̼g m̼a̼ tú̼y.

– S̼ử̼ d̼ụ̼n̼g b̼a̼o̼ c̼a̼o̼ s̼u̼ m̼ỗ̼i̼ k̼h̼i̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼ụ̼c̼.

– M̼ặ̼c̼ d̼ù̼ c̼á̼c̼ n̼gh̼i̼ê̼n̼ c̼ứ̼u̼ n̼ó̼i̼ r̼ằ̼n̼g, c̼h̼ấ̼t̼ d̼i̼ệ̼t̼ t̼i̼n̼h̼ t̼r̼ù̼n̼g n̼o̼n̼o̼x̼yn̼o̼l̼-9̼ gi̼ế̼t̼ c̼h̼ế̼t̼ H̼I̼V̼ t̼r̼o̼n̼g t̼h̼ử̼ n̼gh̼i̼ệ̼m̼ t̼r̼o̼n̼g p̼h̼ò̼n̼g t̼h̼í̼ n̼gh̼i̼ệ̼m̼, n̼h̼ư̼n̼g v̼ẫ̼n̼ c̼h̼ư̼a̼ x̼á̼c̼ đ̼ịn̼h̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ l̼i̼ệ̼u̼ c̼h̼ấ̼t̼ d̼i̼ệ̼t̼ t̼i̼n̼h̼ t̼r̼ù̼n̼g, đ̼ư̼ợ̼c̼ s̼ử̼ d̼ụ̼n̼g mộ̼t̼ m̼ì̼n̼h̼ h̼a̼y c̼ù̼n̼g v̼ớ̼i̼ b̼a̼o̼ c̼a̼o̼ s̼u̼, c̼ó̼ b̼ả̼o̼ v̼ệ̼ c̼h̼ố̼n̼g l̼ạ̼i̼ H̼I̼V̼ h̼a̼y k̼h̼ô̼n̼g.
– Đ̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼ụ̼c̼ b̼ằ̼n̼g m̼i̼ệ̼n̼g, h̼ã̼y gi̼ú̼p̼ b̼ả̼o̼ v̼ệ̼ c̼h̼o̼ c̼ả̼ 2̼ b̼ằ̼n̼g c̼á̼c̼h̼ s̼ử̼ d̼ụ̼n̼g b̼a̼o̼ c̼a̼o̼ s̼u̼.

– T̼r̼á̼n̼h̼ u̼ố̼n̼g r̼ư̼ợ̼u̼ h̼o̼ặ̼c̼ s̼ử̼ d̼ụ̼n̼g m̼a̼ t̼ú̼y v̼ì̼ đ̼i̼ề̼u̼ n̼à̼y l̼à̼m̼ t̼ă̼n̼g k̼h̼ả̼ n̼ă̼n̼g t̼h̼a̼m̼ gi̼a̼ v̼à̼o̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼ụ̼c̼ c̼ó̼ n̼gu̼y c̼ơ̼ c̼a̼o̼.

– N̼h̼ậ̼n̼ t̼h̼ứ̼c̼ v̼ề̼ c̼ơ̼ t̼h̼ể̼ đ̼ố̼i̼ t̼á̼c̼ c̼ủ̼a̼ b̼ạ̼n̼. T̼ì̼m̼ d̼ấ̼u̼ h̼i̼ệ̼u̼ đ̼a̼u̼, p̼h̼ồ̼n̼g r̼ộ̼p̼, p̼h̼á̼t̼ b̼a̼n̼ h̼o̼ặ̼c̼ t̼i̼ế̼t̼ d̼ịc̼h̼.

– T̼h̼ư̼ờ̼n̼g x̼u̼yê̼n̼ k̼i̼ể̼m̼ t̼r̼a̼ c̼ơ̼ t̼h̼ể̼ đ̼ể̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ c̼á̼c̼ d̼ấ̼u̼ h̼i̼ệ̼u̼ n̼h̼ư̼ đ̼a̼u̼, p̼h̼ồ̼n̼g r̼ộ̼p̼, p̼h̼á̼t̼ b̼a̼n̼ h̼o̼ặ̼c̼ t̼i̼ế̼t̼ d̼ịc̼h̼.

Theo: Dân trí

Xem thêm:Người phụ nữ cứ “lên đỉnh” lại cười không ngừng phải nhờ BS tư vấn vì sợ có vấn đề

“Cứ mỗi khi lên đỉnh tôi lại cười sảng khoái và rất lâu”, người phụ nữ bày tỏ nỗi lo lắng với chuyên gia trị liệu tình dục
Pamela Stephenson Connolly là một nhà trị liệu tâm lý người Mỹ chuyên điều trị các chứng rối loạn tình dục . Trong suốt nhiều năm sự nghiệp, Pamela đã nhận được rất nhiều thư gửi đến nhờ tư vấn và cũng gặp không ít tình huống hài hước .

Trong đó, một độc giả nữ đã gửi thư cho chuyên gia Pamela kể về tình trạng đặc biệt của mình mỗi khi đạt cực khoái. Người phụ nữ viết: “Tôi 37 tuổi và có bạn trai 10 tháng. Cả hai chúng tôi đã tận hưởng cuộc sống tình dục rất tuyệt vời và tình cảm cũng rất tốt.

Nhưng gần đây mỗi khi đạt cực khoái, tôi lại cười không ngừng và rất to. Tôi chưa từng có biểu hiện đó trước đây và thực sự tôi cũng chưa bao giờ đạt cực khoái mạnh mẽ như vậy. Bạn trai tôi thấy điều này thật thú vị nhưng mỗi lần như vậy, tôi lại làm anh ấy bị mất cảm xúc và phải bắt đầu lại cuộc yêu . Vì vậy, tôi lo lắng bản thân liệu có vấn đề gì về sức khỏe hay tâm lý không và sợ rằng việc này sẽ ảnh hưởng tới “ chuyện ấy ”, mong chuyên gia cho lời khuyên”.

Thực tế, có một số nghiên cứu khoa học về cơ chế sinh lý thần kinh khi đạt cực khoái. Các nghiên cứu đã báo cáo các hiện tượng trước, trong hoặc sau khi đạt cực khoái bao gồm cười, khóc, ngứa, chảy nước dãi, đi tiểu, co giật, đau đầu và các cơn đau cơ thể khác.

Chuyên gia Pamela cho biết, người phụ nữ trên khá may mắn khi vấn đề sau cực khoái của cô là một niềm vui chứ không phải bất cứ nỗi đau nào. Vì vậy, bệnh nhân không cần quá lo lắng và có thể tận hưởng tình dục thoải mái, chỉ cần nói rõ điều này với bạn trai là đủ. Pamela khuyên nữ độc giả nên thổ lộ để bạn trai hiểu quan hệ tình dục với anh ấy tuyệt vời đến mức tạo ra cơn cực khoái có cường độ mạnh đủ kích hoạt phản ứng cười của cô.

Những hiện tượng kỳ lạ xảy ra khi đạt cực khoái

Các nhà nghiên cứu cho biết, cực khoái được định nghĩa là phản ứng vật lý đối với kích thích tình dục bao gồm cảm giác ở toàn thân và vùng chậu, cũng như đỏ bừng mặt, tăng nhịp tim và huyết áp, thở nặng nhọc. Các tác động tâm lý có thể bao gồm cảm giác hạnh phúc, yêu đời và thư giãn.

Một số tác động sinh lý hoặc tâm lý xảy ra sau cực khoái có thể khác biệt so với những phản ứng bình thường.

Dưới đây là những phản ứng kỳ lạ nhất có thể xảy ra khi đạt cực khoái.

1. Ảo giác

Theo một nghiên cứu năm 2011 của Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện với 50 phụ nữ đã trải qua “phản ứng tình dục mở rộng”, có 76%-100% trường hợp ghi nhận trải nghiệm bay hoặc cảm giác bay, 24% có cảm giác bước vào thế giới phim hoạt hình, 75% cho biết họ có cảm giác như rời khỏi cơ thể.

2. Đau ốm

Đây được gọi là hội chứng bệnh sau cực khoái, gồm một loạt các triệu chứng đã được báo cáo ở nam giới sau khi xuất tinh, bao gồm mệt mỏi nghiêm trọng, nóng bức dữ dội và trạng thái giống như cảm cúm.

Nguyên nhân là do cơ thể nam giới đã coi các protein trong tinh dịch của chính mình là những “kẻ xâm lược ngoại lai”, dẫn đến tăng phản ứng miễn dịch và khiến họ cảm thấy buồn nôn. Tiến sĩ Mohit Khera, giáo sư tiết niệu tại Đại học Y Baylor (Mỹ) cho biết, hội chứng bệnh sau cực khoái có thể khó chẩn đoán, nhưng nếu bạn nghĩ rằng quan hệ tình dục có liên quan đến các triệu chứng của mình, hãy hẹn gặp bác sĩ chuyên khoa dị ứng. Điều đó có thể giúp xác định tình trạng dị ứng tinh dịch.

3. Động kinh

Chứng động kinh xảy ra khi đạt cực khoái được báo cáo lần đầu tiên vào năm 1928 và thường liên quan đến chứng ngủ rũ hoặc các chứng rối loạn giấc ngủ khác. Các triệu chứng thường kéo dài dưới 30 giây và bao gồm mất hoàn toàn khả năng kiểm soát cơ.

Các nhà nghiên cứu không chắc chắn nguyên nhân gây ra nó, nhưng họ tin rằng phản ứng của hạch hạnh nhân – cùng với sự thiếu hụt hypocretin, xảy ra với chứng ngủ rũ có thể là nguyên nhân.

4. Khóc

Khóc sau khi quan hệ tình dục là một triệu chứng của chứng phiền muộn sau quan hệ. Một loạt các phản ứng sau khi quan hệ tình dục bao gồm chảy nước mắt, cảm giác u uất, trầm cảm, lo lắng hoặc kích động. Các nhà nghiên cứu cho biết chúng có thể xuất hiện sau khi quan hệ tình dục cả tiếng và thường trong các mối quan hệ ổn định.

5. Hắt hơi

Các báo cáo về tình trạng hắt hơi sau quan hệ tình dục đã có từ những năm 1900. Trên thực tế, một báo cáo từ năm 1972 đã kể chi tiết về một người đàn ông 59 tuổi bị hắt hơi nặng và chảy nước mũi sau khi đạt cực khoái. Tình trạng này kéo dài 10 năm.

Các nhà nghiên cứu tin rằng việc kích hoạt một phần của hệ thần kinh phó giao cảm trong khi đạt cực khoái có thể thực sự kích hoạt một nhánh khác của nó, gây ra các triệu chứng hắt hơi.

6. Đau

Đau khi đạt cực khoái có thể xảy ra ở phụ nữ, ngay cả khi họ không cảm thấy đau khi giao hợp. Trên thực tế, một nghiên cứu năm 2009 đã mô tả ba trường hợp từng trải qua chứng bệnh này, ngay cả khi không có bất kỳ nguyên nhân giải phẫu hoặc nhiễm trùng nào gây ra cơn đau.

Những người đàn ông mắc bệnh tuyến tiền liệt mãn tính cũng bị đau khi đạt cực khoái.

Nguồn:https://webgiaitri.vn/nguoi-phu-nu-cu-len-dinh-lai-cuoi-khong-ngung-phai-nho-bs-tu-van-vi-so-co-van-de.html?gidzl=AlEzCLhtIYqbxxenNkrFAIVfjZH0xX4fQBhfO12r47axvR1Y5hT3UMxZvZKJvHzyEE3cD659Di4gKFTDBm 

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *