B̼ắ̼t̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼S̼ĩ̼ ̼S̼a̼o̼ ̼K̼ê̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼B̼ã̼.̼o̼ ̼L̼.̼ũ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼1̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼C̼ứ̼.̼u̼ ̼T̼r̼.̼ợ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼M̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼t̼r̼.̼ợ̼ ̼g̼i̼ú̼.̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼.̼

B̼ắ̼t̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼S̼ĩ̼ ̼S̼a̼o̼ ̼K̼ê̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼B̼ã̼.̼o̼ ̼L̼.̼ũ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼1̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼C̼ứ̼.̼u̼ ̼T̼r̼.̼ợ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼M̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼t̼r̼.̼ợ̼ ̼g̼i̼ú̼.̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼.̼

B̼ắ̼t̼ N̼g̼h̼ệ̼ S̼ĩ̼ S̼a̼o̼ K̼ê̼ G̼i̼ờ̼ B̼ã̼.O̼ L̼.Ũ̼ K̼h̼ô̼n̼g̼ T̼h̼ấ̼y̼ 1̼ N̼g̼h̼ệ̼ S̼ĩ̼ N̼à̼o̼ C̼ứ̼.U̼ T̼r̼.Ợ̼,D̼â̼n̼ M̼i̼ề̼n̼ T̼r̼u̼n̼g̼ Đ̼a̼n̼g̼ C̼h̼ờ̼ T̼r̼.Ợ̼ G̼i̼ú̼.P̼ T̼ừ̼ B̼à̼ H̼ằ̼n̼g̼.

C̼â̼u̼ n̼ó̼i̼ g̼â̼y̼ t̼r̼a̼n̼h̼ c̼ã̼i̼ c̼ủ̼a̼ T̼h̼ủ̼y̼ T̼i̼ê̼n̼, m̼i̼ề̼n̼ t̼r̼u̼n̼g̼ í̼c̼h̼ k̼ỷ̼, h̼ò̼i̼, c̼ứ̼u̼ r̼ồ̼i̼ v̼ẫ̼n̼ c̼ò̼n̼ k̼h̼ở̼i̼ đ̼ộ̼n̼g̼ đ̼ơ̼n̼ k̼i̼ệ̼n̼, t̼ô̼i̼ s̼ẽ̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ b̼a̼o̼ g̼i̼ờ̼ r̼ờ̼i̼ x̼a̼ t̼h̼i̼ề̼n̼ n̼ữ̼ N̼h̼ữ̼n̼g̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ m̼à̼ n̼ữ̼ c̼a̼ s̼ĩ̼ c̼o̼i̼ l̼à̼ t̼h̼â̼n̼ q̼u̼e̼n̼, r̼u̼ộ̼t̼ t̼h̼ị̼t̼ n̼h̼ớ̼ l̼ạ̼i̼ c̼ô̼ ấ̼y̼ “ă̼n̼ c̼h̼ặ̼n̼” t̼i̼ề̼n̼ t̼ừ̼ t̼h̼i̼ệ̼n̼, đ̼i̼ề̼u̼ n̼à̼y̼ l̼à̼m̼ c̼h̼o̼ T̼h̼u̼ỷ̼ T̼i̼ê̼n̼ đ̼a̼u̼ l̼ò̼n̼g̼. X̼i̼n̼ l̼ỗ̼i̼ l̼à̼ k̼h̼i̼ m̼ớ̼i̼ g̼ỡ̼ a̼i̼ l̼à̼ b̼ạ̼n̼, a̼i̼ l̼à̼ t̼h̼ù̼.

Không có mô tả.

T̼í̼c̼h̼ c̼ự̼c̼ h̼o̼ạ̼t̼ đ̼ộ̼n̼g̼ t̼h̼i̼ệ̼n̼ n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ t̼r̼o̼n̼g̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼ă̼m̼ q̼u̼a̼ t̼h̼ế̼ g̼i̼ớ̼i̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ t̼h̼ờ̼i̼ g̼i̼a̼n̼ g̼ầ̼n̼ đ̼â̼y̼, T̼h̼u̼ỷ̼ T̼i̼ê̼n̼ b̼ấ̼t̼ n̼g̼ờ̼ b̼ị̼ b̼à̼ P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ H̼ằ̼n̼g̼ v̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ í̼t̼ g̼i̼ả̼ m̼ạ̼o̼ y̼ê̼u̼ c̼ầ̼u̼ s̼a̼o̼ k̼ê̼ t̼ừ̼ t̼h̼i̼ệ̼n̼ c̼h̼í̼. C̼ó̼ t̼h̼ể̼ t̼r̼o̼n̼g̼ c̼u̼ộ̼c̼ đ̼ờ̼i̼ l̼à̼m̼ t̼ừ̼ t̼h̼i̼ệ̼n̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼, c̼h̼ư̼a̼ b̼a̼o̼ g̼i̼ờ̼ n̼ữ̼ c̼a̼ s̼ĩ̼ l̼ạ̼i̼ r̼ơ̼i̼ v̼à̼o̼ h̼o̼à̼n̼ c̼ả̼n̼h̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ t̼a̼ n̼g̼h̼i̼ n̼g̼ờ̼ n̼h̼ư̼ t̼h̼ế̼, c̼ô̼ ấ̼y̼ c̼ũ̼n̼g̼ q̼u̼y̼ế̼t̼ đ̼ị̼n̼h̼ l̼à̼m̼ r̼õ̼, p̼h̼ủ̼ n̼h̼ậ̼n̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ “ă̼n̼ c̼h̼ặ̼n̼” t̼i̼ề̼n̼.

Đ̼ừ̼n̼g̼ k̼i̼ề̼m̼ c̼h̼ế̼ c̼ả̼m̼ x̼ú̼c̼, T̼h̼u̼ỷ̼ T̼i̼ê̼n̼ đ̼ã̼ k̼h̼ó̼c̼ t̼r̼o̼n̼g̼ b̼u̼ổ̼i̼ l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ v̼à̼ ô̼n̼g̼ x̼ã̼ đ̼ã̼ t̼h̼a̼y̼ c̼ô̼ g̼i̼ả̼i̼ t̼h̼í̼c̼h̼ m̼ọ̼i̼ c̼ô̼n̼g̼ v̼i̼ệ̼c̼.

Không có mô tả.

T̼h̼u̼ỷ̼ T̼i̼ê̼n̼ k̼h̼ó̼c̼ t̼r̼ê̼n̼ l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ k̼h̼i̼ b̼ị̼ n̼g̼h̼i̼ n̼g̼ờ̼ “ă̼n̼ c̼h̼ặ̼n̼” t̼i̼ề̼n̼ t̼ừ̼ t̼h̼i̼ệ̼n̼.
S̼a̼u̼ b̼u̼ổ̼i̼ l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ n̼ư̼ớ̼c̼ m̼ắ̼t̼ đ̼ó̼, m̼ớ̼i̼ đ̼â̼y̼, b̼à̼ x̼ã̼ C̼ô̼n̼g̼ V̼i̼n̼h̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼ụ̼c̼ c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼ t̼r̼ê̼n̼ c̼á̼ n̼h̼â̼n̼ t̼à̼i̼ k̼h̼o̼ả̼n̼ v̼ề̼ v̼i̼ệ̼c̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼h̼â̼n̼ n̼g̼h̼i̼ n̼g̼ờ̼ “ă̼n̼ c̼h̼ặ̼n̼” t̼i̼ề̼n̼ t̼ừ̼ t̼h̼i̼ệ̼n̼. T̼h̼u̼ỷ̼ T̼i̼ê̼n̼ đ̼a̼u̼ l̼ò̼n̼g̼ k̼h̼i̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ m̼ì̼n̼h̼ c̼o̼i̼ l̼à̼ r̼u̼ộ̼t̼ t̼h̼ị̼t̼ m̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ v̼à̼o̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ n̼i̼c̼k̼ m̼ì̼n̼h̼ ả̼o̼, b̼ị̼ đ̼ặ̼t̼.

Không có mô tả.
“M̼ì̼n̼h̼ c̼ứ̼ n̼g̼h̼ĩ̼ b̼ạ̼n̼ b̼è̼, n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼h̼â̼n̼ q̼u̼e̼n̼, n̼g̼ư̼ờ̼i̼ h̼â̼m̼ m̼ộ̼ r̼u̼ộ̼t̼, t̼h̼ậ̼m̼ c̼h̼í̼ l̼à̼ h̼ọ̼ h̼à̼n̼g̼ l̼à̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ h̼i̼ể̼u̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ v̼à̼ t̼i̼n̼ m̼ì̼n̼h̼ n̼h̼ấ̼t̼…̼ S̼a̼u̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ d̼ẫ̼n̼ d̼ắ̼t̼ c̼ắ̼t̼ g̼h̼é̼p̼ s̼a̼i̼ s̼ự̼ t̼h̼ậ̼t̼ c̼h̼ỉ̼ t̼ừ̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ n̼i̼c̼k̼ ả̼o̼ v̼ô̼ d̼a̼n̼h̼ t̼r̼ê̼n̼ m̼ạ̼n̼g̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼ đ̼i̼ h̼ọ̼ t̼i̼n̼ m̼ì̼n̼h̼ ă̼n̼ t̼h̼i̼ệ̼t̼ t̼h̼i̼ệ̼t̼ l̼u̼ô̼n̼.

Không có mô tả.
P̼h̼ả̼i̼ c̼h̼i̼ l̼à̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ n̼g̼o̼à̼i̼ x̼a̼ l̼ạ̼ c̼h̼ả̼ q̼u̼e̼n̼ b̼i̼ế̼t̼ n̼h̼a̼u̼ b̼a̼o̼ g̼i̼ờ̼ đ̼i̼ m̼ì̼n̼h̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ đ̼a̼u̼ l̼ò̼n̼g̼. D̼ù̼ y̼ê̼u̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ t̼h̼â̼n̼ t̼h̼i̼ế̼t̼ n̼h̼ư̼ t̼h̼ế̼ n̼à̼o̼ c̼ũ̼n̼g̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ b̼ằ̼n̼g̼ v̼à̼i̼ l̼ờ̼i̼ c̼ủ̼a̼ n̼i̼c̼k̼ v̼ô̼ d̼a̼n̼h̼ t̼r̼ê̼n̼ M̼X̼H̼ c̼ò̼n̼ đ̼á̼n̼g̼ t̼i̼n̼ h̼ơ̼n̼ t̼ừ̼n̼g̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ “-̼ T̼h̼u̼ỷ̼ T̼i̼ê̼n̼ c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼

Không có mô tả.
L̼ú̼c̼ m̼ớ̼i̼ q̼u̼e̼n̼ a̼i̼ l̼à̼ b̼ạ̼n̼, a̼i̼ l̼à̼ t̼h̼ù̼.T̼h̼ậ̼t̼ s̼ự̼ m̼o̼n̼g̼ m̼u̼ố̼n̼ d̼ị̼c̼h̼ b̼ệ̼n̼h̼ q̼u̼a̼ n̼h̼a̼n̼h̼ c̼h̼o̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ T̼h̼ủ̼y̼ T̼i̼ê̼n̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ c̼h̼ứ̼n̼g̼ m̼i̼n̼h̼ s̼ự̼ s̼ạ̼c̼h̼ s̼ẽ̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼, đ̼ể̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ a̼i̼ n̼g̼ờ̼ c̼ả̼ h̼a̼i̼ “ă̼n̼ c̼h̼ặ̼n̼” t̼i̼ề̼n̼ t̼ừ̼ t̼h̼i̼ệ̼n̼ n̼ữ̼a̼. “C̼â̼y̼ n̼g̼a̼y̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ s̼ợ̼ c̼h̼ế̼t̼”, c̼á̼c̼ m̼ẹ̼ c̼ó̼ s̼a̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g̼?̼

Không có mô tả.
T̼h̼u̼ỷ̼ T̼i̼ê̼n̼ i̼n̼ f̼r̼o̼m̼ t̼h̼e̼ r̼e̼n̼d̼e̼r̼ s̼u̼p̼p̼o̼r̼t̼ d̼o̼m̼a̼i̼n̼ M̼i̼d̼d̼l̼e̼ y̼e̼a̼r̼ 2̼0̼2̼0̼. (̼Ả̼n̼h̼:̼ F̼B̼N̼V̼)̼ H̼y̼ v̼ọ̼n̼g̼ T̼h̼u̼ỷ̼ T̼i̼ê̼n̼ s̼ẽ̼ c̼h̼ứ̼n̼g̼ m̼i̼n̼h̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ s̼ự̼ s̼ạ̼c̼h̼ s̼ẽ̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼ đ̼ể̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ b̼ị̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ k̼h̼á̼c̼ n̼g̼h̼i̼ n̼g̼ờ̼

Xem thêm: Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼u̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼

T̼T̼O̼ ̼-̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼O̼n̼l̼i̼n̼e̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼(̼t̼ứ̼c̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼)̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼v̼u̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼-̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼-̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼-̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼”̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼,̼ ̼”̼v̼u̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼”̼,̼ ̼v̼à̼ ̼”̼đ̼ư̼a̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼”̼.̼

Đàm Vĩnh Hưng gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng vu khống anh ăn chặn tiền từ thiện - Ảnh 1.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼B̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼u̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ĩ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼r̼ủ̼a̼,̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼,̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼c̼a̼y̼ ̼c̼ú̼,̼ ̼đ̼ả̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼.̼

Đàm Vĩnh Hưng chính thức khởi kiện bà Phương Hằng tội Vu khống, Làm nhục  người khác...

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ư̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼à̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼”̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼m̼ơ̼”̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼m̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ị̼,̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼m̼ạ̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼u̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼-̼8̼,̼ ̼1̼4̼-̼8̼,̼ ̼2̼4̼-̼8̼,̼ ̼2̼6̼-̼8̼ ̼v̼à̼ ̼2̼8̼-̼8̼-̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼,̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼t̼h̼ô̼ ̼t̼ụ̼c̼,̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼t̼ệ̼.̼

̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼a̼ ̼đ̼ặ̼t̼,̼ ̼l̼o̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼9̼6̼,̼8̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼;̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼c̼â̼u̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼m̼u̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼T̼h̼e̼ ̼V̼o̼i̼c̼e̼,̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼…̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼”̼t̼ố̼”̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼m̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ị̼,̼ ̼c̼h̼à̼ ̼đ̼ạ̼p̼,̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng gửi đơn đến Công an tố bà Nguyễn Phương Hằng vu khống  anh ăn chặn tiền từ thiện

̼C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼t̼ả̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼,̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼,̼ ̼B̼l̼o̼g̼g̼e̼r̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼g̼h̼é̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼đ̼ề̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ọ̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼,̼ ̼l̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼ả̼o̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼q̼u̼ấ̼y̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼á̼o̼ ̼t̼r̼ộ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼u̼y̼ ̼s̼ụ̼p̼.̼

̼”̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼,̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼ô̼n̼g̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼m̼à̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼.̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼a̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ư̼ơ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ẩ̼y̼ ̼c̼h̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼.̼

Động thái kế tiếp của Đàm Vĩnh Hưng sau khi nộp đơn tố cáo nữ đại gia vu  khống ăn chặn tiền từ thiện

̼”̼H̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼u̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼m̼ỹ̼ ̼t̼ụ̼c̼,̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼i̼ề̼m̼ ̼ẩ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼,̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼v̼u̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼”̼,̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼đ̼ư̼a̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼

̼H̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼.̼

̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼

̼V̼ề̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ị̼a̼ ̼đ̼ặ̼t̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼9̼6̼,̼8̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼đ̼ả̼o̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼T̼h̼e̼ ̼V̼o̼i̼c̼e̼,̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼u̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼.̼

Đàm Vĩnh Hưng đáp trả CEO Phương Hằng vụ 96 tỷ từ thiện: Tôi cũng ước có  được số tiền 'to đùng' đó!

̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼á̼c̼ ̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼ã̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ý̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼â̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼m̼ ̼n̼h̼ã̼,̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼.̼

Đàm Vĩnh Hưng phản bác tin ăn chặn 96 tỷ đồng, gạ bà Phương Hằng cá cược  đổi kim cương

̼B̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼u̼y̼ ̼t̼í̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼â̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼G̼i̼à̼u̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼Đ̼Q̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼C̼P̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼.̼

̼B̼à̼ ̼G̼i̼à̼u̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼,̼ ̼u̼y̼ ̼t̼í̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼à̼n̼ ̼N̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼u̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼,̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼.̼

Nguồn: https://tuoitre.vn/dam-vinh-hung-gui-don-to-cao-ba-nguyen-phuong-hang-vu-khong-anh-an-chan-tien-tu-thien-

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *