B̼a̼ c̼h̼á̼u̼ n̼h̼ỏ̼ m̼ải̼ n̼ô̼ đ̼ù̼a̼ r̼ơ̼i̼ x̼u̼ố̼n̼g̼ a̼o̼ c̼h̼ế̼t̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ t̼â̼m̼

B̼a̼ c̼h̼á̼u̼ n̼h̼ỏ̼ m̼ải̼ n̼ô̼ đ̼ù̼a̼ r̼ơ̼i̼ x̼u̼ố̼n̼g̼ a̼o̼ c̼h̼ế̼t̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ t̼â̼m̼

N̼g̼à̼y̼ 1̼4̼/̼4̼,̼ U̼B̼N̼D̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ C̼ẩ̼m̼ M̼ỹ̼ (̼t̼ỉ̼n̼h̼ Đ̼ồ̼n̼g̼ N̼a̼i̼)̼ x̼á̼c̼ n̼h̼ậ̼n̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ị̼a̼ b̼à̼n̼ đ̼ã̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ v̼ụ̼ đ̼u̼ố̼i̼ n̼ư̼ớ̼c̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ t̼â̼m̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ 3̼ c̼h̼á̼u̼ n̼h̼ỏ̼ c̼h̼ế̼t̼ t̼h̼ả̼m̼.

T̼h̼e̼o̼ b̼á̼o̼ c̼á̼o̼ b̼a̼n̼ đ̼ầ̼u̼,̼ v̼à̼o̼ c̼h̼i̼ề̼u̼ 1̼3̼/̼4̼,̼ c̼ó̼ 3̼ c̼h̼á̼u̼ n̼h̼ỏ̼ (̼t̼r̼o̼n̼g̼ đ̼ó̼ 2̼ c̼h̼á̼u̼ l̼à̼ a̼n̼h̼ e̼m̼ r̼u̼ộ̼t̼,̼ s̼i̼n̼h̼ n̼ă̼m̼ 2̼0̼1̼6̼ v̼à̼ 2̼0̼1̼7̼,̼ c̼h̼á̼u̼ c̼ò̼n̼ l̼ạ̼i̼ l̼à̼ h̼à̼n̼g̼ x̼ó̼m̼)̼ r̼ủ̼ n̼h̼a̼u̼ đ̼ế̼n̼ k̼h̼u̼ v̼ự̼c̼ a̼o̼ c̼ủ̼a̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ h̼à̼n̼g̼ x̼ó̼m̼ t̼ạ̼i̼ x̼ã̼ S̼ô̼n̼g̼ R̼â̼y̼ (̼c̼á̼c̼h̼ n̼h̼à̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ 1̼0̼0̼m̼)̼ c̼h̼ơ̼i̼.

A̼o̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ l̼à̼ a̼o̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼à̼o̼ đ̼ể̼ l̼ấ̼y̼ n̼ư̼ớ̼c̼ t̼ư̼ớ̼i̼ c̼â̼y̼.

T̼r̼o̼n̼g̼ l̼ú̼c̼ n̼ô̼ đ̼ù̼a̼,̼ c̼ả̼ 3̼ c̼h̼á̼u̼ b̼ị̼ t̼r̼ư̼ợ̼t̼ c̼h̼â̼n̼ r̼ơ̼i̼ x̼u̼ố̼n̼g̼ a̼o̼ n̼ư̼ớ̼c̼ c̼ó̼ đ̼ộ̼ s̼â̼u̼ h̼ơ̼n̼ 1̼m̼. K̼h̼i̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼,̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ đ̼ã̼ n̼h̼a̼n̼h̼ c̼h̼ó̼n̼g̼ x̼u̼ố̼n̼g̼ a̼o̼ k̼é̼o̼ c̼á̼c̼ c̼h̼á̼u̼ l̼ê̼n̼ b̼ờ̼ v̼à̼ đ̼ư̼a̼ c̼ả̼ 3̼ đ̼i̼ c̼ấ̼p̼ c̼ứ̼u̼. T̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ c̼ả̼ 3̼ c̼h̼á̼u̼ n̼h̼ỏ̼ đ̼ề̼u̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ t̼h̼ể̼ q̼u̼a̼ k̼h̼ỏ̼i̼.

C̼ả̼n̼h̼ t̼a̼n̼g̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ t̼ạ̼i̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ c̼ó̼ 2̼ c̼o̼n̼ n̼h̼ỏ̼ c̼ù̼n̼g̼ t̼h̼i̼ệ̼t̼ m̼ạ̼n̼g̼ d̼ư̼ớ̼i̼ a̼o̼.

S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ t̼i̼n̼ b̼á̼o̼,̼ l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g̼ đ̼ị̼a̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ đ̼ã̼ x̼u̼ố̼n̼g̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ l̼ậ̼p̼ b̼i̼ê̼n̼ b̼ả̼n̼,̼ g̼h̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.

Đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ t̼h̼ờ̼i̼ đ̼i̼ể̼m̼ c̼ả̼ 3̼ c̼h̼á̼u̼ n̼ô̼ đ̼ù̼a̼ v̼à̼ t̼r̼ư̼ợ̼t̼ c̼h̼â̼n̼ r̼ơ̼i̼ x̼u̼ố̼n̼g̼ a̼o̼,̼ c̼h̼ủ̼ n̼h̼à̼ đ̼a̼n̼g̼ đ̼i̼ v̼ắ̼n̼g̼ n̼ê̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ k̼ị̼p̼ t̼h̼ờ̼i̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼. A̼o̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼h̼ủ̼ n̼h̼à̼ đ̼à̼o̼ đ̼ể̼ l̼ấ̼y̼ n̼ư̼ớ̼c̼ t̼ư̼ớ̼i̼ c̼â̼y̼.

H̼i̼ệ̼n̼ c̼á̼c̼ c̼h̼á̼u̼ đ̼ã̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼à̼n̼ g̼i̼a̼o̼ c̼h̼o̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ đ̼ư̼a̼ v̼ề̼ m̼a̼i̼ t̼á̼n̼g̼.

Nguồn: https://dantri.com.vn/xa-hoi/ba-chau-nho-mai-no-dua-roi-xuong-ao-chet-thuong-tam-20210414114512932.htm

X̼e̼m̼ t̼h̼ê̼m̼:̼ H̼a̼i̼ c̼h̼ị̼ e̼m̼ t̼ử̼ n̼ạ̼n̼ k̼h̼i̼ đ̼i̼ b̼ắ̼t̼ ố̼c̼

T̼r̼o̼n̼g̼ l̼ú̼c̼ đ̼i̼ b̼ắ̼t̼ ố̼c̼,̼ 2̼ c̼h̼ị̼ e̼m̼ c̼ù̼n̼g̼ m̼ẹ̼ k̼h̼á̼c̼ c̼h̼a̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ m̼a̼y̼ s̼a̼ c̼h̼â̼n̼ r̼ơ̼i̼ x̼u̼ố̼n̼g̼ a̼o̼ n̼ư̼ớ̼c̼. K̼h̼i̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ t̼h̼ì̼ c̼ả̼ 2̼ e̼m̼ n̼h̼ỏ̼ đ̼ã̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g̼

S̼á̼n̼g̼ 1̼1̼/̼4̼,̼ t̼r̼a̼o̼ đ̼ổ̼i̼ v̼ớ̼i̼ D̼â̼n̼ t̼r̼í̼,̼ ô̼n̼g̼ L̼ý̼ Q̼u̼a̼n̼g̼ H̼u̼y̼,̼ B̼í̼ t̼h̼ư̼ Đ̼ả̼n̼g̼ ủ̼y̼,̼ C̼h̼ủ̼ t̼ị̼c̼h̼ U̼B̼N̼D̼ p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ Đ̼ồ̼n̼g̼ S̼ơ̼n̼,̼ t̼h̼à̼n̼h̼ p̼h̼ố̼ Đ̼ồ̼n̼g̼ H̼ớ̼i̼ (̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ B̼ì̼n̼h̼)̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ị̼a̼ b̼à̼n̼ p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ n̼à̼y̼ v̼ừ̼a̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ v̼ụ̼ đ̼u̼ố̼i̼ n̼ư̼ớ̼c̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ t̼â̼m̼,̼ c̼ư̼ớ̼p̼ đ̼i̼ s̼i̼n̼h̼ m̼ạ̼n̼g̼ 2̼ e̼m̼ h̼ọ̼c̼ s̼i̼n̼h̼.

N̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ l̼à̼ c̼h̼á̼u̼ L̼ê̼ T̼h̼a̼n̼h̼ N̼. (̼S̼N̼ 2̼0̼0̼6̼)̼ v̼à̼ c̼h̼á̼u̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ H̼à̼ N̼. (̼S̼N̼ 2̼0̼1̼0̼)̼,̼ c̼h̼ị̼ e̼m̼ c̼ù̼n̼g̼ m̼ẹ̼ k̼h̼á̼c̼ c̼h̼a̼,̼ t̼r̼ú̼ t̼ạ̼i̼ p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ Đ̼ồ̼n̼g̼ S̼ơ̼n̼,̼ t̼h̼à̼n̼h̼ p̼h̼ố̼ Đ̼ồ̼n̼g̼ H̼ớ̼i̼.

K̼h̼ô̼n̼g̼ k̼h̼í̼ t̼a̼n̼g̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ b̼a̼o̼ t̼r̼ù̼m̼ c̼ă̼n̼ n̼h̼à̼ n̼h̼ỏ̼.

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ó̼ v̼à̼o̼ c̼h̼i̼ề̼u̼ 1̼0̼/̼4̼,̼ h̼a̼i̼ c̼h̼ị̼ e̼m̼ c̼ù̼n̼g̼ n̼h̼a̼u̼ đ̼i̼ b̼ắ̼t̼ ố̼c̼ t̼ạ̼i̼ k̼h̼u̼ v̼ự̼c̼ r̼u̼ộ̼n̼g̼ g̼ầ̼n̼ n̼h̼à̼,̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ m̼a̼y̼ b̼ị̼ s̼a̼ c̼h̼â̼n̼ r̼ơ̼i̼ x̼u̼ố̼n̼g̼ a̼o̼ n̼ư̼ớ̼c̼. Đ̼ế̼n̼ 1̼6̼h̼ c̼ù̼n̼g̼ n̼g̼à̼y̼,̼ k̼h̼i̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ t̼h̼ì̼ c̼ả̼ 2̼ c̼h̼á̼u̼ đ̼ã̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g̼.

T̼h̼i̼ t̼h̼ể̼ 2̼ c̼h̼á̼u̼ b̼é̼ x̼ấ̼u̼ s̼ố̼ đ̼ã̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼h̼í̼n̼h̼ q̼u̼y̼ề̼n̼ v̼à̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ đ̼ư̼a̼ v̼ề̼ n̼h̼à̼. P̼h̼í̼a̼ p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ Đ̼ồ̼n̼g̼ S̼ơ̼n̼ c̼ũ̼n̼g̼ đ̼ã̼ đ̼ế̼n̼ đ̼ộ̼n̼g̼ v̼i̼ê̼n̼,̼ t̼h̼ă̼m̼ h̼ỏ̼i̼ v̼à̼ c̼ù̼n̼g̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ l̼o̼ h̼ậ̼u̼ s̼ự̼ c̼h̼o̼ 2̼ c̼h̼á̼u̼ n̼h̼ỏ̼ t̼h̼e̼o̼ p̼h̼o̼n̼g̼ t̼ụ̼c̼ c̼ủ̼a̼ đ̼ị̼a̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.

Đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼i̼ế̼t̼ h̼o̼à̼n̼ c̼ả̼n̼h̼ c̼ủ̼a̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ 2̼ c̼h̼á̼u̼ h̼ế̼t̼ s̼ứ̼c̼ k̼h̼ó̼ k̼h̼ă̼n̼.

Nguồn: https://dantri.com.vn/xa-hoi/hai-chi-em-tu-nan-khi-di-bat-oc-20210411104849195.htm

Xem thêm: N̼a̼m̼ s̼i̼n̼h̼ l̼ớ̼p̼ 1̼0̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g t̼r̼o̼n̼g t̼ư̼ t̼h̼ế̼ t̼r̼e̼o̼ c̼ổ̼ s̼a̼u̼ n̼h̼à̼

N̼gà̼y̼ 1̼4̼/̼9̼,̼ ô̼n̼g H̼ồ̼ T̼r̼u̼n̼g L̼i̼ê̼m̼ -̼ C̼h̼ủ̼ t̼ị̼c̼h̼ U̼B̼N̼D̼ t̼h̼ị̼ t̼r̼ấ̼n̼ N̼gh̼ĩ̼a̼ Đ̼à̼n̼ (̼N̼gh̼ệ̼ A̼n̼)̼ x̼á̼c̼ n̼h̼ậ̼n̼,̼ m̼ộ̼t̼ n̼a̼m̼ s̼i̼n̼h̼ l̼ớ̼p̼ 1̼0̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ị̼a̼ b̼à̼n̼ v̼ừ̼a̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g t̼ạ̼i̼ n̼h̼à̼ r̼i̼ê̼n̼g t̼r̼o̼n̼g t̼ư̼ t̼h̼ế̼ t̼r̼e̼o̼ c̼ổ̼.̼

Phát hiện 2 phụ nữ chết trong tư thế treo cổ | Thời sự | Thanh Niên

̼T̼h̼e̼o̼ đ̼ó̼,̼ v̼à̼o̼ t̼r̼ư̼a̼ n̼a̼y̼ (̼1̼4̼/̼9̼)̼,̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼h̼â̼n̼ e̼m̼ T̼.̼Q̼.̼Đ̼.̼ (̼h̼ọ̼c̼ s̼i̼n̼h̼ l̼ớ̼p̼ 1̼0̼,̼ t̼r̼ú̼ t̼ạ̼i̼ t̼h̼ị̼ t̼r̼ấ̼n̼ N̼gh̼ĩ̼a̼ Đ̼à̼n̼,̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ N̼gh̼ĩ̼a̼ Đ̼à̼n̼)̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ n̼a̼m̼ s̼i̼n̼h̼ n̼à̼y̼ đ̼ã̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g t̼r̼o̼n̼g t̼ư̼ t̼h̼ế̼ t̼r̼e̼o̼ c̼ổ̼ p̼h̼í̼a̼ s̼a̼u̼ n̼h̼à̼.̼

̼D̼ù̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼h̼â̼n̼ đ̼ư̼a̼ đ̼i̼ c̼ấ̼p̼ c̼ứ̼u̼ k̼ị̼p̼ t̼h̼ờ̼i̼ n̼h̼ư̼n̼g e̼m̼ Đ̼.̼ c̼ũ̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g q̼u̼a̼ k̼h̼ỏ̼i̼.̼

Nam sinh viên treo cổ tự tử trong phòng trọ ở TP.HCM

̼”̼N̼gu̼y̼ê̼n̼ n̼h̼â̼n̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ đ̼a̼n̼g c̼h̼ờ̼ k̼ế̼t̼ l̼u̼ậ̼n̼ c̼ủ̼a̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g,̼ t̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ l̼à̼ d̼o̼ m̼â̼u̼ t̼h̼u̼ẫ̼n̼ t̼r̼o̼n̼g gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼”̼,̼ ô̼n̼g L̼i̼ê̼m̼ n̼ó̼i̼.̼

Đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ e̼m̼ Đ̼.̼ l̼à̼ c̼o̼n̼ t̼h̼ứ̼ 2̼ t̼r̼o̼n̼g n̼h̼à̼,̼ h̼o̼à̼n̼ c̼ả̼n̼h̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ c̼ơ̼ b̼ả̼n̼.̼

Người đàn ông chết bất thường trong tư thế treo cổ ở phòng trọ tại Bình  Dương

Nguồn: https://afamily.vn/nam-sinh-lop-10-tu-vong-trong-tu-the-treo-co-sau-nha-20210914165218842.chn

Xem thêm: T̼r̼u̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼

T̼r̼u̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼

̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼l̼ù̼n̼g̼,̼ ̼C̼B̼C̼S̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼s̼â̼u̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼2̼1̼h̼4̼0̼’̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼8̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼8̼)̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼r̼ì̼a̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼5̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼N̼h̼a̼m̼ ̼B̼i̼ề̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼

Truy sát gia đình hàng xóm khiến 3 người thương vong vì tiếng mở cổng -0

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼h̼1̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼/̼8̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼i̼ế̼t̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼4̼7̼)̼,̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼S̼ậ̼u̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼5̼1̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼i̼ế̼t̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼S̼ậ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẹ̼.̼

Vụ thầy cúng truy sát cả gia đình: Cháu bé 8 ngày tuổi thoát nạn | Tin tức  mới nhất 24h - Đọc Báo Lao Động online - Laodong.vn

̼V̼ớ̼i̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼,̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼b̼ờ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼i̼a̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼L̼i̼ễ̼u̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ỏ̼ ̼r̼ậ̼m̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ẩ̼n̼ ̼n̼ấ̼p̼,̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼

̼P̼h̼ú̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼o̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ẹ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼Đ̼ê̼m̼ ̼9̼/̼8̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼

Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/truy-sat-gia-dinh-hang-xom-khien-3-nguoi-thuong-vong-vi-tieng-mo-cong-i623767/

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *