B̼á̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼:̼ ̼“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼ú̼ ̼v̼í̼a̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼m̼ù̼n̼g̼ ̼1̼ ̼T̼ế̼t̼”̼

B̼á̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼:̼ ̼“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼ú̼ ̼v̼í̼a̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼m̼ù̼n̼g̼ ̼1̼ ̼T̼ế̼t̼”̼

 ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼1̼6̼3̼.̼c̼o̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼đ̼ề̼:̼ ̼”̼T̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Đ̼T̼Q̼G̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼!̼ ̼T̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼8̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼6̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼n̼h̼à̼”̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼1̼6̼3̼.̼c̼o̼m̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼-̼s̼e̼o̼ ̼ở̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼:̼

̼ ̼”̼L̼Đ̼B̼Đ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼â̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼ở̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼W̼o̼r̼l̼d̼ ̼C̼u̼p̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼q̼u̼à̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼ ̼C̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼ở̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ù̼n̼g̼ ̼1̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Đ̼á̼n̼ ̼2̼0̼2̼2̼.̼

̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼C̼Đ̼V̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼u̼i̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ậ̼y̼?̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼m̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼C̼Đ̼V̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼,̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼8̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼ở̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼m̼ở̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼A̼f̼g̼h̼a̼n̼i̼s̼t̼a̼n̼ ̼0̼-̼0̼ ̼ở̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼A̼s̼i̼a̼n̼ ̼C̼u̼p̼ ̼2̼0̼2̼0̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼M̼a̼l̼a̼y̼s̼i̼a̼,̼ ̼C̼a̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼,̼ ̼P̼h̼i̼l̼i̼p̼i̼n̼e̼s̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼U̼A̼E̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼8̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼6̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ỷ̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼ò̼a̼”̼.̼Báo Trung Quốc: “Chúng ta sẽ cho tuyển Việt Nam hú vía ngay tại Mỹ Đình đúng mùng 1 Tết” - Ảnh 1.

̼T̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼-̼s̼e̼o̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼

̼1̼6̼3̼.̼c̼o̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼H̼L̼V̼ ̼L̼i̼ ̼T̼i̼e̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼3̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼

̼”̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼ỗ̼i̼ ̼8̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼u̼a̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼Đ̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Á̼.̼ ̼

̼D̼ù̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼ạ̼o̼ ̼m̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼Đ̼V̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ú̼ ̼v̼í̼a̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼ ̼Í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ờ̼i̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼”̼.̼

̼Báo Trung Quốc: “Chúng ta sẽ cho tuyển Việt Nam hú vía ngay tại Mỹ Đình đúng mùng 1 Tết” - Ảnh 2.

̼T̼ờ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼H̼L̼V̼ ̼L̼i̼ ̼T̼i̼e̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼3̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼ở̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ị̼c̼h̼,̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼ở̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼ ̼W̼o̼r̼l̼d̼ ̼C̼u̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼1̼0̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼ ̼T̼r̼ậ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼2̼/̼2̼0̼2̼2̼ ̼(̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼m̼ù̼n̼g̼ ̼1̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Đ̼á̼n̼ ̼2̼0̼2̼2̼)̼.̼ ̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼,̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼ở̼ ̼V̼C̼K̼ ̼W̼o̼r̼l̼d̼ ̼C̼u̼p̼ ̼2̼0̼0̼2̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼m̼à̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼3̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼,̼ ̼t̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼ ̼9̼ ̼b̼à̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼n̼à̼o̼.̼

Nguồn:https://kenh14.vn/bao-trung-quoc-chung-ta-se-cho-tuyen-viet-nam-hu-via-ngay-tai-my-dinh-dung-mung-1-tet-20210717234438187.chn#utm_source=kenh14&utm_campaign=kenh14&utm_medium=kenh14&pgclid=ehPIs/+VSjaMNxY32M5NERcQyKf0kjlB4y0SNtzKJWcVZsnL/Is6N/wrZzbdzVIWERHKsv3sPw==

T̼P̼.̼H̼C̼M̼:̼ ̼C̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼F̼0̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼

N̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼7̼,̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼N̼.̼G̼.̼B̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼”̼l̼à̼m̼ ̼m̼ệ̼t̼”̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼s̼u̼y̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼.̼ ̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼

̼B̼à̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼k̼è̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼B̼.̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼”̼c̼â̼u̼ ̼l̼i̼k̼e̼”̼.̼ ̼

TP.HCM: Có việc F0 nặng dẫn đến tử vong tại khu cách ly sau khi bệnh viện không tiếp nhận điều trị - Ảnh 1.

H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼B̼V̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼.̼G̼.̼B̼.̼)̼

̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Đ̼a̼m̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼F̼0̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼̼n̼ế̼u̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼.̼ ̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼a̼ ̼F̼0̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼.̼ ̼

̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼F̼0̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼…̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ố̼i̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼a̼ ̼F̼0̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼7̼,̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼a̼ ̼F̼0̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼

̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼u̼ỷ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼C̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼1̼1̼5̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼F̼0̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ã̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼.̼ ̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ã̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ố̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼m̼à̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼g̼i̼a̼o̼.̼ ̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼F̼0̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼F̼0̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼.̼

Nguồn: https://afamily.vn/tphcm-co-viec-benh-vien-tu-choi-tiep-nhan-f0-dan-den-tinh-trang-tro-nang-va-tu-vong-tai-khu-cach-ly-20210718092902904.chn#utm_source=afamily&utm_campaign=afamily&utm_medium=afamily&pgclid=ehPIs/+VSjaMNxY32M5NERcQyKf0kjlB4y0SNtzKJWcVZsnL/Is6N/wrZzbdwlAcFxzJuPXkPA==

 

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *